Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
20Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Malzeme Teori ve Pratik Erdoğan Kayıran

Malzeme Teori ve Pratik Erdoğan Kayıran

Ratings: (0)|Views: 1,603 |Likes:
Published by Metal x man

More info:

Published by: Metal x man on Dec 05, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/28/2013

pdf

text

original

 
MALZEME
Teorive
Pratik
ERDOGAN
KAYlRAN
MetalurjiMuhendisi
Yrcl.
Q ( ) ~ .
Dr.
tvle.hmet
Kaplan
HOCQ'
mfza
muhcibbetlerimle.
13.
+I.
1999
~
 
Baskl:Nuro)Mabar>CkvaAmbalajSan.A.$.Tel:(O.312)26719
'15
Falls:{0.312}
26719
50
©
Bukitabm
butLln
yaY111
haldan,Yazanna
aittir.
Yazarm
yazlhizni
olmadan,
klsmen
veya
tamamen,herhangi
bir
:;;ekilde
baslhp,
c;;ogaltIlamaz.
Kitap
isteme
Adresi
:
ErdoganKaylran
Tel.
(0)
-(326)
6188028
4475777
iskenderun/HATAY
ONSOZMalzeme,Oniversitelerimizin
Metalurjive
Malzeme,
Makina,Elek-trik,
in:;;aat,
Kimya
ba:;;ta
olmakuzere,
bire;;okBi:iILlmlerinde
okutulan
temelderslerdendir.MeslekYuksek
Okullan
TelmikProgramlar
Bi:ilum
lerinin
Di:ikum,
Makinaimalat,MakinaBaklm,Makina
-
Resim
-
Konst-riiksiyon,
Tanm
Makinalan,
Otomotiv
ba:;;ta
olmakuzere
bire;;ok
Prog-
ramlannda
okutulan
meslekderslerindendir.
Malzeme
Teknolojisinin
Bilim
ve
Muhendislik
olarak
sllllrlanllln
c;;ok
geni:;;lemesiveba:;;ta
Mate-
matik,
Fizik,
Kimya
gibi
temel
bilimleri
daima
kullanmaSI,
bu
teknoloji
ile
yeni
kar:;;lla:;;anvetalll:;;ani:igrencileri
birazzorlamaktadlr.
Malzeme,
e:;;yanm
menfaatlerini
anlatan
bir
fendir.
E:;;ya,
yeryu-
zLlnde
insan'm
istifadesine
sunulmu:;;
her
:;;eydir.
ButUnTeknikeleman-
Jar,
bulabileceklerimalzeme
ile
c;;ok
yakmdan
ilgilenirler.
Yapllacakbir
Ki:ipru,
bir
HesapMakinasl,bir
Uzay
AracI,
bir
NLlkleer
EJektrik
Santra-
h,
bir
Otomobil,
bir
Trakti:ir
olsun;TeknikEleman,
kullanmaYI
dLl:;;Lln-
dLlgu
malzemenin
i:izellik
ve
karakteristikleri
hususunda,
derinbir
bilgi
ye
(+
TecrLlbe)
sahip
olmakmecburiyetindedir.
Yalruz
~ e l i k
tur
ve
c;;e:;;it-
leri,
2000
kadardlr.Bir
Otomobil
imalinde
belli
bir
parc;;a
ic;;in
Malzeme
Sec;;imi,
hangi
esasa
gi:ire
yapllacaktlr?BirTeknikElemallln,
mevcut
binJerce
malzemenin
i:izelliklerini
tamamen
bilmesi
vegeli:;;meleri
tamamlyla
izlemesiimkanSlZ
oldugun-
dan,
bLitun
malzeme
i:izelliklerini
olu:;;turan
ve
etkileyenprensipleri
iyi
anJamasl
gerekir.KIsa
zaman
dilimlerinde
yenimalzeme
vei:;;lemlerin,
uygulamaalanmakonulmasl
sebebiyle,
kullallllanmalzeme
c;;e:;;itlerini
tektek
incelemekyerine,malzeme
i:izelliklerini
olu:;;turan
fakti:ir,
sebep
ve
bagmtIlann,
genel
olarak
incelenmesi,
i:igretim
metoduolarak
tercihedilmektedir.
Bundan
dolayl,Malzeme
Bilimi,
MalzemeYapIsml
ve
Kul-
lanma
:;;artlannda
Malzeme
i:izelliklerinin
naslletkilendigini
inceler.
20.
YUzyl1
DLlnyasava:;;lan
sonraSl,Uzay
Arac;;lan
yaplmmakadar
ihtiyac;;lar
neticesinde,
Malzemede
c;;ok
suratlibir
geli:;;me
hlzma
girilmi:;;tiro
Bu
geli:;;meler,
Egitim
sahasmda
da
takib
edilebilmelidir.Bizdeki
Egitimde
ise,
i:igrencilerinbLlyiik
birklsmmm,yabancI
dillerde
yazllml:;;
kaynaklan
takibedemedikJeri
aC;;lktIr.
Bundan
dolayl,Malzeme
alanmda
yazllacak
Turkc;;e
eserlerin,
istifade
saglayacagl
muhakkaktIr.
Kitapda,TahribatIIMuayene
konusu,
oldukc;;a
bol
i:irneklerle
anla-
tllmaya
c;;ah:;;llml:;;tlr.
Teorik
bilgiler
ve
Pratik
Testier,
mumkun
mertebekayna:;;tmlmayagayret
edilmi:;;tir.
SonKonuolarak,
hakikiimtihan
:;;artlannda,
:;;imdiye
kadar
yapllml:;;
olantestier
konulmu:;;tur.Testier,
okuyucunun
kendisinidenetlemesi
ic;;in,
i:incecevapSlZvec;;i:izumsuz
olarak
verilmi:;;;
daha
sonraayn
biryerde
Cevaplan
ve
bir
klsmmm
~ i : i -
zumleri
verilmi:;;tir.
Meydana
gelmi:;;
hatalar
ve
yanh:;;hklar,
memnuni-
yetle
duzeltilecektir.Kitabm,
Ogrencilere
ve
EndLlstride
c;;ah:;;an
Teknik
Elemanlara
faydah
olmas1111
temennieder,
c;;ah:;;malarmda
ba:;;anlannmdevamh
olmasml
dilerim.
ErdoganKaylran
iskenderun,
EylUl
1999

Activity (20)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
me128 liked this
Arif Güven liked this
Lisda Waney liked this
Tarkan Subaş liked this
sebircan liked this
Sinan Inci liked this
mama5555 liked this
şafak ışık liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->