Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
12Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Dao Dong Dien Tu NC

Dao Dong Dien Tu NC

Ratings:
(0)
|Views: 436|Likes:
Published by dominhchi

More info:

Published by: dominhchi on Dec 05, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/25/2013

pdf

text

original

 
 Bài tậpTN Vật lí 12 Nâng cao……………………….… - 1 -……………….……...Dao động. Sóng điện từ 
Chương IV: DAO ĐỘNG. SÓNG ĐIỆN TỪ CHỦ ĐỀ I. MẠCH DAO ĐỘNG. DAO ĐỘNG ĐIỆN TỪ Dạng 1: ĐẠI CƯƠNG VỀ DAO ĐỘNG ĐIỆN TỪ 
Câu 1: Trong mạch dao động điện từ
 LC 
, nếu điện tích cực đại trên tụ điện là
Q
0
 
và cường độ dòng điện cực đại trongmạch là I
0
thì chu kỳ dao động điện từ trong mạch làA. T = 2
π
q
0
I
0
B.T = 2
π
q
0
/I
0
C. T = 2
π
I
0
/q
0
D. T = 2
π
LCCâu 2: Một mạch dao động điện từ LC, có điện trở thuần không đáng kể. Hiệu điện thế giữa hai bản tụ điện biến thiênđiều hòa theo thời gian với tần số f. Phát biểu nào sau đây là sai?A. Năng lượng điện từ bằng năng lượng từ trường cực đại.B. Năng lượng điện từ biến thiên tuần hoàn với tần số f.C. Năng lượng điện trường biến thiên tuần hoàn với tần số 2f .D. Năng lượng điện từ bằng năng lượng điện trường cực đại.Câu 3: Tần số góc của dao động điện từ tự do trong mạch LC có điện trở thuần không đáng kể được xác định bởi biểuthcA.
 LC 
π ω 
1
=
B.
 L
1
=
ω 
C.
 LC 
π ω 
21
=
D.
 L
π ω 
2
=
Câu 4: Một mạch dao động điện từ LC gồm tụ điện có điện dung C và cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L. Biết dây dẫncó điện trở thuần không đáng kể và trong mạch có dao động điện từ riêng. Gọi Q
0
, U
0
lần lượt là điện tích cực đại vàhiệu điện thế cực đại của tụ điện, Io là cường độ dòng điện cực đại trong mạch. Biểu thức nào sau đây không phải là biểu thức tính năng lượng điện từ trong mạch ?A.
20
2
 LI 
=
B.
 Lq
2
20
=
C.
20
2
CU 
=
D.
q
2
20
=
Câu 5: Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về năng lượng của mạch dao động điện từ LC có điện trở thuần không đángkể?A. Năng lượng điện từ của mạch dao động bằng năng lượng điện trường cực đại ở tụ điện.B. Năng lượng điện trường và năng lượng từ trường cùng biến thiên tuần hoàn theo một tần số chung.C. Năng lượng điện từ của mạch dao động biến đổi tuần hoàn theo thời gian.D. Năng lượng điện từ của mạch dao động bằng năng lượng từ trường cực đại ở cuộn cảm.Câu 6: Trong mạch dao động điện từ
 LC 
, điện tích của tụ điện biến thiên điều hoà với chu kỳ
. Năng lượng điệntrường tụ điện A. biến thiên điều hoà với chu kỳ 2
B. không biến thiên điều hoà theo thời gianC. biến thiên điều hoà với chu kỳ
T/ 
2D. biến thiên điều hoà với chu kỳ
Câu 7: Một mạch dao động gồm có cuộn dây L thuần điện cảm và tụ điện C thuần dung kháng. Nếu gọi I
0
dòng điện cựcđại trong mạch, hiệu điện thế cực đại U
0
giữa hai đầu tụ điện liên hệ với I
0
như thế nào ? Hãy chọn kết quả đúng trongnhững kết quả sau đây:A.
 L I 
π  
00
=
B.
 L I 
00
=
C.
 L I 
00
=
D.
 L I 
00
=
Câu 8: Công thức tính năng lượng điện từ của một mạch dao động LC làA.
 I 
2
20
=
B.
q
2
20
=
C.
q
20
=
D.
 L I 
/
20
=
Câu 9: Trong mạch dao động, dòng điện trong mạch có đặc điểm nào sau đây ?A. Tần số rất lớn.B. ờng độ rất lớn.C. ng ợng rất lớn.D. Chu kì rất lớn.Câu 10: Trong mạch dao động LC có điện trở thuần bằng không thìA. Năng lượng đt tập trung ở tụ điện và biến thiên với chu kì bằng nửa chu kì dao động riêng của mạch.B. Năng lượng đt tập trung ở cuộn cảm và biến thiên với chu kì bằng chu kì dao động riêng của mạch.C. Năng lượng tt tập trung ở tụ điện và biến thiên với chu kì bằng nửa chu kì dao động riêng của mạch.D. Năng lượng tt tập trung ở cuộn cảm và biến thiên với chu kì bằng chu kì dao động riêng của mạch.Câu 11: Sự hình thành dao động điện từ tự do trong mạch dao động là do hiện tượng nào sau đây ?A. Hiện tượng cộng hưởng điện. B. Hiện tượng từ hoá. C. Hiện tượng cảm ứng điện từ.D. Hiện tượng tự cảm.Câu 12: Một mạch dao động điện từ LC gồm cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L không đổi và tụ điện có điện dung Cthay đổi được. Biết điện trở của dây dẫn là không đáng kể và trong mạch có dao động điện từ riêng. Khi điện dung cógiá trị C
1
thì tần số dao động riêng của mạch là f 
1
. Khi điện dung có giá trị C
2
= 4C
1
thì tần số dao động điện từ riêngtrong mch làA. f 
2
= 4f 
1
B. f 
2
= f 
1
/2C. f 
2
= 2f 
1
D. f 
2
= f 
1
/4Câu 13: Một mạch LC đang dao động tự do, người ta đo được điện tích cực đại trên 2 bản tụ điện là q
0
và dòng điện cựcđại trong mạch là I
0
. Nếu dùng mạch này làm mạch chọn sóng cho máy thu thanh, thì bước sóng mà nó bắt được tính bằng công thức:A. λ = 2
π
c
00
 I q
.B. λ = 2
π
cq
0
/I
0
.C. λ = 2
π
cI
0
/q
0
.D. λ = 2
π
cq
0
I
0
.Câu 14: Trong mạch dao động LC có dao động điện từ với tần số 1MHz, tại thời điểm t = 0, năng lượng từ trường trongmạch có giá trị cực đại. Thời gian ngắn nhất kể từ thời điểm ban đầu để năng lượng từ trường bằng một nửa giá trị cựcđại của là: A. 0,5.10
-6
s. B. 10
-6
s. C. 2.10
-6
s.D. 0,125.10
-6
s
 
 Bài tậpTN Vật lí 12 Nâng cao……………………….… - 2 -……………….……...Dao động. Sóng điện từ 
Câu 15: Trong một mạch dao động LC, điện tích trên một bản tụ biến thiên theo phương trình
).2cos(
0
π ω 
=
qq
  Như vậy: A. Tại các thời điểm T/4 3T/4, dòng điện trong mạch độ lớn cực đại, chiều ngược nhauB. Tại các thời điểm T/2 và T, dòng điện trong mạch có độ lớn cực đại, chiều ngược nhau.C. Tại các thời điểm T/4 và 3T/4, dòng điện trong mạch có độ lớn cực đại, chiều như nhau. D. Tại các thời điểm T/2 và T, dòng điện trong mạch có độ lớn cực đại, chiều như nhauCâu 16: Điện tích của tụ điện trong mạch dao động LC biến thiên theo phương trình q = q
o
cos(
2
π 
t +
π 
). Tại thờiđiểm t = T/4 , ta có:A. Hiệu điện thế giữa hai bản tụ bằng 0.B. Dòng điện qua cuộn dây bằng 0.C. Đin tích ca tcc đi.D. Năng lưng đin trưng cc đi.Câu 17: Trong mạch dao động LC lý tưởng, gọi i và u là cường độ dòng điện trong mạch và hiệu điện thế giữa hai đầucuộn dây tại một thời điểm nào đó, I
0
là cường độ dòng điện cực đại trong mạch. Hệ thức biểu diễn mối liên hệ giữa i, uvà I
0
là :A.
( )
2220
u Li I 
=+
B.
( )
2220
u Li I 
=
 C.
( )
2220
u Li I 
=
D.
( )
2220
u Li I 
=+
 Câu 18: Trong mạch LC điện tích của tụ điện biến thiên điều hoà với giá trị cực đại bằng q
0
. Điện tích của tụ điện khinăng lượng từ trường gấp 3 lần năng lượng điện trường làA. q =
0
Q3
±
B. q =
0
Q4
±
C. q =
0
Q 22
±
 D. q =
0
Q2
±
 Câu 19: Một mạch dao động LC có L = 2mH, C=8pF, lấy
2
π  
=10. Thời gian từ lúc tụ bắt đầu phóng điện đến lúc cónăng lượng điện trường bằng ba lần năng lượng từ trường là:A. 2.10
-7
sB. 10
-7
sC.
5
1075
 s
D.
6
1015
 s
Câu 20: Trong mạch dao động LC có điện trở thuần không đáng kể, chu kỳ dao động của mạch là T = 10
-6
s, khoảng thờigian ngắn nhất để năng lượng điện trường lại bằng năng lượng từ trườngA. 2,5.10
-5
s B. 10
-6
s C. 5.10
-7
sD. 2,5.10
-7
s 
Dạng 2: XÁC ĐỊNH CHU KÌ, TẦN SỐ VÀ BƯỚC SÓNG
Câu 1: Tần số dao động của mạch LC tăng gấp đôi khi:A. Đin dung ttăng gp đôiB. Đtcm ca cun dây tăng gp đôiC. Điên dung giảm còn 1 nửaD. Chu kì giảm một nửaCâu 2: Trong mạch thu sóng vô tuyến người ta điều chỉnh điện dung của tụ C = 1/4000
π
(F) và độtựcảm của cuộn dây L = 1,6/
π
(H). Khi đósóng thu được cótần sốbao nhiêu ? Lấy
π
2
= 10.A. 100Hz.B. 25Hz.C. 50Hz.D. 200Hz.Câu 3: Mạch dao động bắt tín hiệu của một máy thu vô tuyến điện gồm một cuộn cảm L = 2
µ
H và một tụ điện
1800C
0
=
 pF. Nó có thể thu được sóng vô tuyến điện với bước sóng là:A. 11,3mB. 6,28mC. 13,1mD. 113mCâu 4: Khung dao động với tụ điện C và cuộn dây có độ tự cảm L đang dao động tự do. Người ta đo được điện tích cựcđại trên một bản tụ là q
0
= 10
 –6
C và dòng điện cực đại trong khung I
0
= 10A. Bước sóng điện tử cộng hưởng với khungcó giá tr:A. 188mB. 188,4mC. 160mD. 18mCâu 5: Muốn tăng tần số dao động riêng mạch LC lên gấp 4 lần thì:A. Ta tăng điện dung C lên gấp 4 lầnB. Ta giảm độ tự cảm L còn
16
 L
C. Ta giảm độ tự cảm L còn
4
 L
D. Ta giảm độ tự cảm L còn
2
 L
Câu 6: Một tụ điện
m
2,0
=
. Để mạch có tần số dao động riêng 500Hz thì hệ số tự cảm L phải có giá trị bằng baonhiêu ? Lấy
10
2
=
π 
.A. 1mH.B. 0,5mH.C. 0,4mH.D. 0,3mH.Câu 7: Một mạch dao động LC gồm một cuộn cảm có độ tự cảm
 H  L
π 
1
=
và một tụ điện có điện dung C. Tần số daođộng riêng của mạch là 1MHz. Giá trị của C bằng:A.
 pF 
π 
41
=
B.
 F 
π 
41
=
C.
m
π 
41
=
D.
 F 
µ π 
41
=
Câu 8: Một mạch dao động LC lí tưởng đang có dao động điện từ tự do. Biết điện tích cực đại của một bản tụ điện có độlớn là 10
-8
C và cường độ dòng điện cực đại qua cuộn cảm thuần là 62,8 mA. Tần số dao động điện từ tự do của mạch là
A
. 2,5.10
3
kHz.
B
. 3.10
3
kHz.
C
. 2.10
3
kHz.
D
. 10
3
kHz.
 
 Bài tậpTN Vật lí 12 Nâng cao……………………….… - 3 -……………….……...Dao động. Sóng điện từ 
Câu 9: Một mạch dao động điện từ LC gồm cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm không đổi và tụ điện có điện dung thayđổi được. Điện trở của dây dẫn không đáng kể và trong mạch có dao động điện từ riêng. Khi điện dung có giá trị C
1
thìtần số dao động riêng của mạch là f 
1
. Khi điện dung có giá trị C
2
= 4C
1
thì tần số dao động điện từ riêng trong mạch là
A
. f 
2
= 0,25f 
1
.
B
. f 
2
= 2f 
1
.
 C
. f 
2
= 0,5f 
1
.
D
.
 
2
= 4f 
1
.Câu 10: Một mạch dao động điện từ LC gồm cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L = 2mH và tụ điện có điện dung C =0,2
µ
F. Biết dây dẫn có điện trở thuần không đáng kể và trong mạch có dao động điện từ riêng. Chu kì dao động điện từriêng trong mạch là
A
. 6,28.10
-4
s.
B
. 12,57.10
-4
s.
C
. 6,28.10
-5
s.
 D
.
 
12,57.10
-5
s.Câu 11: Một mạch dao động LC lí tưởng gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm không đổi, tụ điện có điện dung C thay đổi.Khi C = C
1
thì tần số dao động riêng của mạch là 7,5 MHz và khi C = C
2
thì tần số dao động riêng của mạch là 10 MHz. Nếu C = C
1
+ C
2
thì tần số dao động riêng của mạch là
A
. 12,5 MHz.
B
. 2,5 MHz.
C
. 17,5 MHz.
D
. 6,0 MHz.Câu 12: Một mạch dao động điện từ LC lí tưởng gồm cuộn cảm thuần độ tự cảm L và tụ điện có điện dung thay đổiđược từ C
1
đến C
2
. Mạch dao động này có chu kì dao động riêng thay đổi được.
A.
từ
1
4
 LC 
π 
đến
2
4
 LC 
π 
.
B
. từ
1
2
 LC 
π 
đến
2
2
 LC 
π 
.
C
. từ
1
2
 LC 
đến
2
2
 LC 
.
D
. từ
1
4
 LC 
đến
2
4
 LC 
.Câu 13: Một mạch dao động gồm một cuộn cảm có độ tự cảm L = 1mH và một tụ điện có điện dung C = 0,1
µ
F. Tần sốriêng của mạch có giá trị nào sau đây?
A
. 1,6.10
4
Hz. 
B
. 3,2.10
4
Hz.
C
. 1,6.10
3
Hz.
D
. 3,2.10
3
Hz.Câu 14 Mạch dao động điện từ LC lí tưởng gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm 1 mH và tụ điện có điiện dung 0,1
µ
F.Dao động điện từ riên của mạch có tần số góc
A
. 3.10
5
rad/s.
B
. 2.10
5
rad/s.
C
. 10
5
rad/s.
D
. 4.10
5
rad/s.Câu 15: . Trong mạch dao động LC có điện trở thuần không đáng kể, cứ sau những khoảng thời gian bằng 0,25.10
-4
s thìnăng lượng điện trường lại bằng năng lượng từ trường. Chu kì dao động của mạch là
A
. 10
-4
s. 
B
. 0,25.10
-4
s.
C
. 0,5.10
-4
s
D
. 2.10
-4
sCâu 16: Mạch dao động LC gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm L = 2
µ
H và tụ điện có điện dung 8
µ
F. Tần số daođộng riêng của mạch bằng
A
.
π 
810
6
Hz.
B
.
π 
410
6
Hz
C
.
π 
810
8
Hz
D
.
π 
410
8
HzCâu 17: . Mạch dao động được tạo thành từ cuộn cảm L và hai tụ điện C
1
và C
2
. Khi dùng L và C
1
thì mạch có tần sốriêng là f 
1
= 3MHz. Khi dùng L và C
2
thì mạch có tần số riêng là f 
2
= 4MHz. Khi dùng L và C
1
, C
2
mắc nối tiếp thì tần sốriêng của mạch là
A
. 7MHz.
B
. 5MHz.
C
. 3,5MHz.
D
. 2,4MHz.Câu 18: Mạch dao động được tạo thành từ cuộn cảm L và hai tụ điện C
1
C
2
. Khi dùng L và C
1
thì mạch có tần sốriêng là f 
1
= 3MHz. Khi dùng L và C
2
thì mạch có tần số riêng là f 
2
= 4MHz. Khi dùng L và C
1
, C
2
mắc song song thì tầnsố riêng của mạch là
A
. 7MHz.
B
. 5MHz.
C
. 3,5MHz.
D
. 2,4MHz
Dạng 3: XÁC ĐỊNH CƯỜNG ĐỘ DÒNG ĐIỆN VÀ HIỆU ĐIỆN THẾ
Câu 1: Một mạch dao động gồm một tụ 20nF và một cuộn cảm 8
 µ 
H, điện trở không đáng kể. Hiệu điện thế cực đại ở hai đầu tụ điện là U
0
= 1,5V. Tính cường độ dòng điện hiệu dụng chạy qua trong mạch.A. 43 mAB. 73mAC. 53 mAD. 63 mACâu 2: Trong một mạch dao động LC không có điện trở thuần, có dao động điện từ tự do (dao động riêng). Hiệu điệnthế cực đại giữa hai bản tụ và cường độ dòng điện cực đại qua mạch lần lượt là U
0
và I
0
. Tại thời điểm cường độ dòngđiện trong mạch có giá trị I
0
/2 thì độ lớn hiệu điện thế giữa hai bản tụ điện làA. 3U
0
/4. B.
3
U
0
/2C. U
0
/2.D.
3
U
0
/4Câu 3: Một mạch dao động LC lí tưởng có L = 40mH, C = 25µF, điện tích cực đại của tụ q
0
= 6.10
-10
C. Khi điện tích củatụ bằng 3.10
-10
C thì dòng điện trong mạch có độ lớn.A. 5. 10
-7
AB. 6.10
-7
AC. 3.10
-7
AD. 2.10
-7
ACâu 4: Một mạch dao động gồm tụ điện có điện dung
 F 
µ 
50
=
và cuộn dây có độ tự cảm L = 5mH. Điện áp cực đạitrên tụ điện là 6V. Cường độ dòng điện trong mạch tại thời điểm điện áp trên tụ điện bằng 4V là:A. 0,32A.B. 0,25A.C. 0,60A.D. 0,45A.Câu 5: Cường độ dòng điện tức thời trong mạch dao động LC lí tưởng là i = 0,08cos(2000t)(A). Cuộn dây có độ tự cảmL = 50mH. Hiệu điện thế giữa hai bản tụ tại thời điểm cường độ dòng điện tức thời trong mạch bằng cường độ dòng điệnhiệu dụng là.: A.
22
V.B. 32V.C.
24
V.D. 8V.Câu 6: Khi trong mạch dao động LC có dao động tự do. Hiệu điện thế cực đại giữa 2 bản tụ là U
o
=2V. Tại thời điểm mànăng lượng điện trường bằng 2 lần năng lượng từ trường thì hiệu điện thế giữa 2 bản tụ làA. 0,5V.B.
23
V. C. 1V.D. 1,63V.Câu 7: Một mạch dao động gồm một tụ 20nF và một cuộn cảm
80
 H 
 µ 
, điện trở không đáng kể. Hiệu điện thế cực đại ở hai đầu tụ điện là U
0
= 1,5V. Tính cường độ dòng điện hiệu dụng chạy qua trong mạch.

Activity (12)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Hoa Phuong liked this
Tran Hoang Hai liked this
luyngu99 liked this
trungluoc liked this
Angelstyle03 liked this
sieudepchai liked this
tamhoe liked this
albeeyu liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->