Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
6

6

Ratings: (0)|Views: 59|Likes:
Published by Amanda Smith

More info:

Published by: Amanda Smith on Dec 05, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/05/2009

pdf

text

original

 
1
STRUCTURA CURSULUI:
1.
 
 InformaŃii despre curs:
Denumire curs CONTABILITATE PUBLICĂTitular curs
Lector univ. drd.
Gica Cruceru
 Tel. 0722 / 234688, e-mail: cruceru_gica@yahoo.com
 Tip disciplină
OpŃională
Durata cursului: sem/nr.credite
Sem. 5 / 4 credite
Prelegeri pentru forma de învăŃ. ZI, anIII,
Ore săptămânal: 2; Total ore semestru: 42
Prelegeri pentru forma de învăŃ. FR, anIII, V
Ore semestru: 8
Seminarii pentru forma de învăŃ. ZI, anIII,
Ore săptămânal: 1
Obiectivele principale ale cursului
 
Aprofundarea cunoştinŃelor legate de: structuraorganizatorică a sistemului bugetar, modul deorganizare a contabilităŃii instituŃiilor publice şi paricularităŃile referitoare la contabilitatea publică;
 
Câştigarea deprinderilor practice necesareînregistrărilor contabile şi întocmirii situaŃiilor financiare de raportare în instituŃiile publice.
Modul de stabilire a notei finale
Examen
Manual recomandat
„Contabilitatea instituŃiilor publice”Autor: LuminiŃa IonescuEd. FundaŃia România de Mâine, 2007.
2.
 
ConŃinutul tematic al cursului:
2.1.
 
Structura organizatorică a sistemului bugetar:
2.1.1.
 
Conceptele de bază privind contabilitatea instituŃiilor publice;2.1.2.
 
InstituŃiile publice şi
organizarea
acestora;2.1.3.
 
Ordonatorii de credite şi atribuŃiile acestora în domeniul financiar-contabil;
2.2.
 
Organizarea contabilităŃii instituŃiilor publice:
2.2.1.
 
Asemănări şi deosebiri între contabilitatea publică şi contabilitatea generală;2.2.2.
 
Documente justificative specifice instituŃiilor publice;2.2.3.
 
Registrele contabile şi Planul de conturi al instituŃiilor publice;
2.3.
 
Contabilitatea mijloacelor băneşti:
2.3.1.
 
Contabilitatea finanŃării din bugetul de stat, bugetul local şi fondurile speciale;2.3.2.
 
Contabilitatea finanŃării din mijloace extrabugetare;2.3.3.
 
Bugetele program şi costurile programelor aprobate;
2.4.
 
Contabilitatea activelor imobilizate:
2.4.1.
 
ParticularităŃi privind imobilizările în cadrul instituŃiilor publice;2.4.2.
 
OperaŃiuni contabile privind intrările şi ieşirile de imobilizări în patrimoniul instituŃiilor;
2.5.
 
Contabilitatea materialelor şi a decontărilor cu terŃii:
2.5.1.
 
ParticularităŃi privind operaŃiunile cu materiale la nivelul instituŃiilor publice;2.5.2.
 
ParticularităŃi privind decontările cu terŃii;
2.6.
 
Lucrări contabile de închidere ale exerciŃiului bugetar:
2.6.1.
 
ParticularităŃi privind cheltuielile şi veniturile extrabugetare;2.6.2.
 
Inventarierea patrimoniului;2.6.3.SituaŃiile financiare anuale;
Capitolul 7: Măsuri de reformă a contabilităŃii publice:
7.1.Armonizarea contabilităŃii publice cu practicile contabile ale societăŃilor comerciale;7.2. Amortizarea mijloacelor fixe şi reevaluarea acestora7.3. Sistemul de documente şi contabilitatea instituŃiilor publice în format electronic
www.referat.ro
 
2
3.
 
 Bibliografie minimală obligatorie:
3.1.
 
Ionescu luminiŃa,
Contabilitatea instituŃiilor publice
, Ed. FundaŃia România de Mâine,2007;3.2.
 
Ionescu luminiŃa, Liana Gâdău,
Contabilitatea instituŃiilor publice-teste grilă şi aplicaŃii practice-
, Ed. FundaŃia România de Mâine, 2007 ;3.3.
 
Ionescu luminiŃa,
 Reforma bugetului public şi a contabilităŃii publice în România
, Ed.FundaŃia România de Mâine, 2005;3.4.
 
Acte normative. Reglementări contabile şi fiscale.
4.
 
 Bibliografie recomandată-facultativă-
4.1.
 
Ionescu luminiŃa,
 Bugetul şi contabilitatea instituŃiilor publice
, Ed. FundaŃia Româniade Mâine, 2001;4.2.
 
Pitulice C., Glăvan M.,
Contabilitatea instituŃiilor publice din România,
Ed.Contaplus,2007 ;4.3.
 
Pleşea Doru,
Contabilitate Publică,
Ed. Omnia UNI S.A.S.T, Braşov, 2006;4.4.
 
***Legea contabilităŃii nr. 82/1991, modificată şi republicată ;4.5.
 
***Legea finaŃelor publice nr.500/2002, modificată şi republicată ;4.6.
 
***OMF nr. 1917/2005 pt. aprobarea Normelor Metodologice privind organizarea şiconducerea contabilităŃii instituŃiilor publice, Planul de conturi pentru instituŃiile publiceşi instrucŃiunile de aplicare a acestuia;4.7.
 
*** www. mfinante.ro
5.
 
 Manualul recomandat:
5.1.Coperta maualului5.2.Cuprinsul manualului:Capitolul 1.: Structura organizatorică a sistemului bugetar:
1.1.
 
InstituŃiile publice şi
organizarea
acestora;1.2.
 
Principiile procedurii bugetare1.3.
 
Ordonatorii de credite şi atribuŃiile acestora în domeniul financiar-contabil;
Capitolul 2: Organizarea contabilităŃii instituŃiilor publice:
2.1.
 
Documente justificative specifice instituŃiilor publice;2.2.
 
Registrele contabile şi Planul de conturi al instituŃiilor publice;
Capitolul 3: Contabilitatea finanŃării şi a mijloacelor băneşti:
3.1.
 
Contabilitatea finanŃării din bugetul de stat, bugetul local şi fondurile speciale;
www.referat.ro
 
3
3.2.
 
Contabilitatea mijloacelor băneşti;
Capitolul 4: Contabilitatea activelor imobilizate:
4.1.
 
ParticularităŃi privind imobilizările în cadrul instituŃiilor publice;4.2.
 
OperaŃiuni contabile privind intrările şi ieşirile de imobilizări în patrimoniul instituŃiilor;
Capitolul 5: Contabilitatea materialelor şi a decontărilor cu terŃii:
5.1.
 
ParticularităŃi privind operaŃiunile cu materiale la nivelul instituŃiilor publice;5.2.
 
ParticularităŃi privind decontările cu terŃii;5.3.
 
Contabilitatea veniturilor;
Capitolul 6: Lucrări contabile de închidere ale exerciŃiului bugetar:
6.1.
 
ParticularităŃi privind cheltuielile şi veniturile extrabugetare;6.2.
 
Inventarierea patrimoniului;6.3.
 
SituaŃiile financiare anuale;
Capitolul 7: Măsuri de reformă a contabilităŃii publice:
7.1.Armonizarea contabilităŃii publice cu practicile contabile ale societăŃilor comerciale;7.2. Amortizarea mijloacelor fixe şi reevaluarea acestora7.3. Sistemul de documente şi contabilitatea instituŃiilor publice în format electronic
5.3.
 
Sinteza şi conŃinutul manualului
Capitolul 1.: Structura organizatorică a sistemului bugetar:
1.1. InstituŃiile publice şi organizarea acestoraInstituŃiile publice
reprezintă unităŃile publice prin intermediul cărora statul îşi exercită şiîndeplineşte funcŃiile şi serviciile sale în domeniul economic, social-cultural, de apărare, ordine publică, administrativ etc. indiferent de modul de finanŃare a activităŃii acestora.InstutuŃiile publice sunt cele care îndeplinesc următoarele caracteristici:a)
 
sunt instituŃii ale statului de drept care desfăşoară activitate politică sauexecutivă fiind organe ale puterii şi administraŃiei de stat; b)
 
sunt organizate şi funcŃionează în strânsă legătură cu bugetul de stat, alasigurărilor sociale de stat, cu bugetele locale şi bugetele fondurilor speciale, prin acoperirea cheltuielilor de funcŃionare din alocaŃii bugetare conformclasificaŃiei bugetare.În mod concret, instituŃiile publice în sensul Legii finanŃelor publice sunt:
-
 
Senatul Romaniei;
-
 
Camera DeputaŃilor;
-
 
PreşedenŃia României;
-
 
Guvernul;
-
 
Ministerele şi celelalte organe de specialitate ale administraŃiei centrale de stat;
-
 
Consiliile comunale, orăşeneşti, ale sectoarelor municipilui Bucureşti, municipale şi judeŃene;
-
 
InstituŃiile de stat de subordonare centrală sau locală (instituŃiile publice şi serviciile publice cu personalitate juridică, unităŃilor administrativ-teritoriale).
Clasificarea instituŃiilor
 
publice
:
 După criteriul prestaŃiilor acestora către populaŃie:
1.
 
AcŃiuni social-culturale
care deŃin ponderea în cheltuielile bugetului de stat. Principalelecategorii de instituŃii potrivit acestui gen de activităŃi finanŃate din bugetul statului şi celelalte bugete sunt:
 
a.
 
 InstituŃii de învăŃământ:
 preşcolar, primar, gimnazial, profesional, liceal, postliceal,case de copii, universităŃi şi academii, case de cultură, biblioteci universitare etc.;
 
www.referat.ro

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->