Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
13Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
chinh sach thue

chinh sach thue

Ratings:

4.0

(1)
|Views: 1,313|Likes:
Published by ha ba binh

More info:

Published by: ha ba binh on Mar 27, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/29/2013

pdf

text

original

 
Chöông tnh Ging daïy Kinh tFulbrightNin khoaù2005-2006Ti chính coângBi ñoïcChính saùch thuñoái vôùi caùc nöôùcñang phaùt trieånEconomic Issues No. 27 1 Bin ch: Kim Chi
V
n
đề
kinh t
ế
s
27
CHÍNH SÁCH THU
 
ĐỐ
I V
Ớ 
I CÁC N
ƯỚ 
C
Đ
ANG PHÁT TRI
N
 D
ch t
nguyên b
n Vito Tanzi and Howell Zee,
Tax Policy for Developing Countries
, Economic Issues No. 27 (Washington, D.C.: InternationalMonetary Fund, March 2001), trang 1-13.
M
ở 
 
đầ
u
Lo
t bài v
các v
n
đề
kinh t
ế
nh
m m
c
đ
ích gi
ớ 
i thi
u v
ớ 
i các
độ
c gi
không ph
icác nhà chuyên môn m
t s
nghiên c
u kinh t
ế
v
nh
ng v
n
đề
có tính th
ờ 
i s
do cácnhân viên Qu
Ti
n t
Qu
c t
ế
th
c hi
n. Lo
t bài này ch
y
ế
u rút ra t
tài li
u côngtác c
a Qu
Ti
n t
Qu
c t
ế
, là nh
ng tài li
u k 
thu
t do các thành viên Qu
Ti
n t
 Qu
c t
ế
và các h
c gi
th
nh gi
ng th
c hi
n, c
ũ
ng nh
ư
t
các tài li
u nghiên c
u cóliên quan
đế
n chính sách.V
n
đề
kinh t
ế
này d
a trên tài li
u công tác c
a Qu
Ti
n t
Qu
c t
ế
s
00/35 “Chínhsách thu
ế
 
đố
i v
ớ 
i các th
tr 
ườ 
ng
đ
ang tr 
i d
y,” c
a Vito Tanzi và Howell Zee. Cáctrích d
n cho nghiên c
u tham chi
ế
u trong phiên b
n rút g
n này
đượ 
c cung c
 p b
ngtài li
u nguyên b
n mà
độ
c gi
có th
mua (v
ớ 
i giá 10
đ
ô-la m
t b
n sao) t
D
ch v
  phát hành Qu
Ti
n t
Qu
c t
ế
hay t
i xu
ng t
 www.imf.org. David Driscoll chu
n b
n
i dung cho tài li
u rút g
n này.
Chính sách thu
ế
 
đố
i v
ớ 
i các n
ướ 
c
đ
ang phát tri
n
T
i sao chúng ta có thu
ế
khoá? Câu tr 
l
ờ 
i
đơ 
n gi
n là: cho
đế
n khi ai
đ
ó có
đượ 
c m
tý t
ưở 
ng hay h
ơ 
n, thì thu
ế
khoá là ph
ươ 
ng ti
n th
c ti
n duy nh
t
để
huy
độ
ng ngu
nthu nh
m tài tr 
ợ 
vi
c chi tiêu c
a chính ph
cho nh
ng hàng hóa và d
ch v
mà ph
nl
ớ 
n chúng ta
đề
u có nhu c
u. Tuy nhiên, vi
c thi
ế
t l
 p m
t h
th
ng thu
ế
công b
ng vàh
u hi
u thì ch
ng
đơ 
n gi
n chút nào,
đặ
c bi
t là
đố
i v
ớ 
i nh
ng n
ướ 
c
đ
ang phát tri
nmu
n h
i nh
 p vào n
n kinh t
ế
th
ế
gi
ớ 
i. H
th
ng thu
ế
lý t
ưở 
ng t
i các qu
c gia nàys
huy
độ
ng ngu
n thu mà không có s
vay m
ượ 
n thái quá c
a chính ph
, và s
làmnh
ư
th
ế
mà không gây n
n lòng cho các ho
t
độ
ng kinh t
ế
và không khác bi
t quánhi
u so v
ớ 
i h
th
ng thu
ế
t
i các n
ướ 
c khác.Các qu
c gia
đ
ang phát tri
n
đứ
ng tr 
ướ 
c nh
ng thách th
c kinh kh
ng khi h
c
g
ngthi
ế
t l
 p nh
ng h
th
ng thu
ế
h
u hi
u. Tr 
ướ 
c tiên,
đ
a s
ng
ườ 
i lao
độ
ng t
i các qu
cgia này th
ườ 
ng làm vi
c trong l
 ĩ 
nh v
c nông nghi
 p hay các c
ơ 
s
ở 
kinh doanh nh
, phi chính th
c. Vì hi
ế
m khi h
 
đượ 
c tr 
l
ươ 
ng c
 
đị
nh và
đề
u
đặ
n nên thu nh
 p c
a h
  bi
ế
n
độ
ng, và ph
n l
ớ 
n
đượ 
c tr 
b
ng ti
n m
t, “ngoài s
sách”. Do
đ
ó, khó mà tínhtoán c
ơ 
s
ở 
cho thu
ế
thu nh
 p. Ng
ườ 
i lao
độ
ng t
i các qu
c gia này c
ũ
ng th
ườ 
ng khôngchi tiêu thu nh
 p c
a mình trong nh
ng c
a hàng l
ớ 
n có l
ư
u tr 
h
s
ơ 
bán hàng và h
 s
ơ 
hàng t
n kho chính xác. K 
ế
t qu
là các ph
ươ 
ng ti
n huy
độ
ng ngu
n thu hi
n
đạ
inh
ư
thu
ế
thu nh
 p và thu
ế
tiêu dùng
đ
óng m
t vai trò nh
bé t
i các n
n kinh t
ế
này,và kh
n
ă
ng chính ph
 
đạ
t
đượ 
c s
thu thu
ế
cao g
n nh
ư
b
lo
i tr 
.
 
Chöông tnh Ging daïy Kinh teáFulbright Taøi chính coângBi ñoïcChính saùch thuñoái vôùi caùc nöôùcñang phaùt trieånEconomic Issues No. 27 2 Bin ch: Kim Chi
Th
hai, th
t khó mà t
o ra m
t h
th
ng qu
n lý thu
ế
hi
u qu
mà không có nh
ngnhân viên
đượ 
c
đ
ào t
o t
t và có trình
độ
gi
i, khi ng
ườ 
i ta thi
ế
u ti
n
để
tr 
l
ươ 
ng caocho các nhân viên thu
ế
để
vi tính hoá ho
t
độ
ng (hay th
m chí ch
 
để
trang b
h
 th
ng
đ
i
n tho
i và th
ư
tín m
t cách hi
u qu
), và khi kh
n
ă
ng l
ư
u tr 
s
sách k 
ế
toánc
a ng
ườ 
i n
 p thu
ế
ch
có h
n. K 
ế
t qu
là chính ph
các n
ướ 
c th
ườ 
ng ch
n con
đườ 
ngd
dàng nh
t, tri
n khai nh
ng h
th
ng thu
ế
cho phép h
khai thác b
t lu
n ph
ươ 
ngán nào có s
n ch
không ph
i thi
ế
t l
 p nh
ng h
th
ng thu
ế
hi
u qu
, hi
n
đạ
i và h
ợ 
 plý.Th
ba, do c
ơ 
c
u phi chính th
c c
a n
n kinh t
ế
t
i nhi
u qu
c gia
đ
ang phát tri
n vàdo nh
ng gi
ớ 
i h
n v
tài chính, các nhân viên th
ng kê và nhân viên thu
ế
g
 p khókh
ă
n trong vi
c xây d
ng nh
ng s
li
u th
ng kê
đ
áng tin c
y. Tình tr 
ng thi
ế
u s
li
unày ng
ă
n các nhà ho
ch
đị
nh chính sách không th
 
đ
ánh giá
đượ 
c tác
độ
ng ti
m n
ă
ngc
a nh
ng thay
đổ
i l
ớ 
n
đố
i v
ớ 
i h
th
ng thu
ế
. H
u qu
là nh
ng thay
đổ
i c
n biênth
ườ 
ng
đượ 
c
ư
a chu
ng h
ơ 
n so v
ớ 
i nh
ng thay
đổ
i c
ơ 
c
u l
ớ 
n, ngay c
khi nh
ng thay
đổ
i c
ơ 
c
u này rõ ràng là
đ
áng
ư
a chu
ng h
ơ 
n.
Đ
i
u này làm cho c
ơ 
c
u thu
ế
phi hi
uqu
c
t
n t
i mãi mãi.Th
t
ư
, thu nh
 p có xu h
ướ 
ng
đượ 
c phân ph
i không
đồ
ng
đề
u trong các n
ướ 
c
đ
ang phát tri
n. Trong tình hu
ng này, cho dù vi
c huy
độ
ng s
thu thu
ế
cao h
ơ 
n m
t cácht
ưở 
ng là bu
c ng
ườ 
i giàu ph
i b
 
đ
ánh thu
ế
n
ng h
ơ 
n so v
ớ 
i ng
ườ 
i nghèo, nh
ư
ngth
ế
l
c kinh t
ế
và chính tr 
c
a nh
ng ng
ườ 
i n
 p thu
ế
giàu có th
ườ 
ng cho phép h
 ng
ă
n c
n nh
ng cu
c c
i cách ngân sách mà làm t
ă
ng gánh n
ng thu
ế
c
a chính h
.
Đ
i
u này gi
i thích m
t ph
n lý do t
i sao nhi
u n
ướ 
c
đ
ang phát tri
n không khai thác
đượ 
c thu
ế
thu nh
 p cá nhân và thu
ế
tài s
n m
t cách
đầ
y
đủ
, và t
i sao h
th
ng thu
ế
 t
i các n
ướ 
c này hi
ế
m khi
đạ
t
đượ 
c tính lu
ti
ế
n m
t cách th
a
đ
áng (nói cách khác,tính lu
ti
ế
n có ngh
 ĩ 
a là ng
ườ 
i giàu ph
i n
 p nhi
u thu
ế
nhi
u h
ơ 
n m
t cách cân x
ngtheo t
l
).
ế
t lu
n là, t
i các n
ướ 
c
đ
ang phát tri
n, chính sách thu
ế
th
ườ 
ng ch
x
o c
anh
ng
đ
i
u có th
 
đạ
t
đượ 
c, ch
không ph
i là vi
c theo
đ
u
i nh
ng
đ
i
u t
i
ư
u. Do
đ
ó, ch
ng có gì ng
c nhiên, lý thuy
ế
t kinh t
ế
đặ
c bi
t là t
ư
li
u v
vi
c
đ
ánh thu
ế
 t
i
ư
u g
n nh
ư
không có tác d
ng
đố
i v
ớ 
i vi
c thi
ế
t k 
ế
h
th
ng thu
ế
t
i các n
ướ 
c này.Vì th
ế
, khi th
o lu
n v
nh
ng v
n
đề
chính sách thu
ế
mà nhi
u qu
c gia
đ
ang pháttri
n ngày nay
đ
ang g
 p ph
i, các tác gi
c
a tài li
u này d
a vào nh
ng kinh nghi
mtr 
c ti
ế
 p và th
c ti
n t
ng quát v
ớ 
i s
c
v
n chính sách thu
ế
c
a Qu
Ti
n t
Qu
c t
ế
 cho các n
ướ 
c này. H
xem xét nh
ng v
n
đề
này nhìn t
góc
độ
kinh t
ế
v
 ĩ 
mô (m
c
độ
và thành ph
n c
a s
thu thu
ế
) và c
góc
độ
kinh t
ế
vi mô (các khía c
nh thi
ế
t k 
ế
 c
a nh
ng kho
n thu
ế
c
th
).
M
ứ 
c thu thu
ế
 
M
c chi tiêu công c
ng
đ
áng m
ơ 
 
ướ 
c
đố
i v
ớ 
i m
t qu
c gia
đ
ang phát tri
n
ng v
ớ 
im
t m
c thu nh
 p qu
c gia nh
t
đị
nh là bao nhiêu? Chính ph
có nên chi tiêu m
t ph
n m
ườ 
i m
c thu nh
 p qu
c gia? Hay m
t ph
n ba? Hay m
t n
a? Ch
khi nào tr 
 l
ờ 
i
đượ 
c câu h
i này thì chúng ta m
ớ 
i có th
nh
m
đế
n câu h
i
ế
ti
ế
 p v
m
c thuthu
ế
t
ưở 
ng là bao nhiêu; v
m
t khái ni
m, vi
c xác
đị
nh m
c thu
ế
t
i
ư
u c
ũ
ngt
ươ 
ng
đươ 
ng v
ớ 
i vi
c xác
đị
nh m
c chi tiêu t
i
ư
u c
a chính ph
.
Đ
áng ti
ế
c thay, t
ư
 li
u kh
ng l
v
lý thuy
ế
t thu
ế
t
i
ư
u không mang
đế
n chút h
ướ 
ng d
n th
c nghi
m
 
Chöông tnh Ging daïy Kinh teáFulbright Taøi chính coângBi ñoïcChính saùch thuñoái vôùi caùc nöôùcñang phaùt trieånEconomic Issues No. 27 3 Bin ch: Kim Chi
nào cho chúng ta v
cách th
c hoà nh
 p m
c thu thu
ế
t
i
ư
u v
ớ 
i m
c chi tiêu t
i
ư
uc
a chính ph
.Tuy nhiên, chúng ta có m
t ph
ươ 
ng pháp khác d
a trên c
ơ 
s
ở 
th
ng kê nh
m
đ
ánh giáli
u m
c thu thu
ế
chung t
i m
t qu
c gia
đ
ang phát tri
n có phù h
ợ 
 p hay không.Ph
ươ 
ng pháp này bao g
m s
so sánh m
c thu thu
ế
t
i m
t
đấ
t n
ướ 
c c
th
v
ớ 
i gánhn
ng thu
ế
bình quân c
a m
t nhóm
đạ
i di
n c
a c
các n
ướ 
c
đ
ang phát tri
n và cácqu
c gia công nghi
 p, có xét
đế
n m
t s
 
đ
i
m t
ươ 
ng
đồ
ng và d
bi
t c
a nh
ng n
ướ 
cnày. S
so sánh này ch
cho th
y li
u m
c thu thu
ế
c
a m
t n
ướ 
c so v
ớ 
i các n
ướ 
ckhác, có xét
đế
n các
đặ
c
đ
i
m khác nhau, là cao h
ơ 
n hay th
 p h
ơ 
n m
c bình quân.Ph
ươ 
ng pháp th
ng kê này không có c
ơ 
s
ở 
lý thuy
ế
t và không ch
ra m
c thu
ế
“t
i
ư
u” cho m
t n
ướ 
c. S
li
u g
n
đ
ây nh
t cho th
y r 
ng m
c thu thu
ế
t
i các n
ướ 
c côngnghi
 p chính (thành viên c
a T
ch
c phát tri
n và h
ợ 
 p tác kinh t
ế
hay OECD) caog
 p
đ
ôi m
c thu thu
ế
t
i m
t m
u tiêu bi
u c
a các qu
c gia
đ
ang phát tri
n (38 ph
ntr 
ă
m GDP so v
ớ 
i 18 ph
n tr 
ă
m).S
phát tri
n kinh t
ế
th
ườ 
ng t
o ra thêm nhu c
u v
s
thu thu
ế
 
để
tài tr 
ợ 
cho s
giat
ă
ng chi tiêu công c
ng, nh
ư
ng
đồ
ng th
ờ 
i,
đ
i
u
đ
ó c
ũ
ng làm t
ă
ng kh
n
ă
ng huy
độ
ngs
thu c
a
đấ
t n
ướ 
c
để
 
đ
áp
ng nh
ng nhu c
u này. Quan tr 
ng h
ơ 
n chính b
n thânm
c thu
ế
là cách s
d
ng s
thu thu
ế
.
Ứ 
ng v
ớ 
i tính ph
c t
 p c
a quá trình phát tri
n,chúng ta không ch
c r 
ng khái ni
m m
c thu
ế
t
i
ư
u, v
n g
n li
n v
ớ 
i các giai
đ
o
n phát tri
n khác nhau c
a s
phát tri
n kinh t
ế
, s
 
đượ 
c suy ra m
t cách
đầ
y
đủ
ý ngh
 ĩ 
acho m
t n
n kinh t
ế
b
t k 
.
Thành ph
n c
a s
thu thu
ế
 
Quay sang thành ph
n c
a s
thu thu
ế
, chúng ta nh
n th
y mình
đ
ang
đứ
ng trong m
tl
 ĩ 
nh v
c c
a nh
ng lý thuy
ế
t mâu thu
n nhau. Các v
n
đề
liên quan
đế
n vi
c
đ
ánhthu
ế
thu nh
 p so v
ớ 
i
đ
ánh thu
ế
tiêu dùng và trong khi tiêu dùng, thu
ế
nh
 p kh
u sov
ớ 
i thu
ế
tiêu dùng trong n
ướ 
c. Tính hi
u qu
(li
u thu
ế
có giúp nâng cao phúc l
ợ 
ichung c
a nh
ng ng
ườ 
i b
 
đ
ánh thu
ế
hay làm gi
m phúc l
ợ 
i chung c
a h
) và công b
ng (li
u thu
ế
có công b
ng v
ớ 
i m
i ng
ườ 
i không)
đề
u là tr 
ng tâm c
a phân tíchnày. Ng
ườ 
i ta v
n th
ườ 
ng tin r 
ng vi
c
đ
ánh thu
ế
thu nh
 p d
n
đế
n chi phí phúc l
ợ 
i (hi
uqu
) cao h
ơ 
n so v
ớ 
i vi
c
đ
ánh thu
ế
thu nh
 p;
đ
i
u này m
t ph
n d
a vào s
ki
n thu
ế
thu nh
 p, bao g
m các y
ế
u t
c
a thu
ế
lao
độ
ng và thu
ế
v
n, làm gi
m kh
n
ă
ngti
ế
t ki
m c
a ng
ườ 
i n
 p thu
ế
. Tuy nhiên,
đ
ã có nh
ng nghi ng
ờ 
tr 
ướ 
c ni
m tin này,thông qua vi
c xem xét vai trò quan tr 
ng c
a
độ
dài th
ờ 
i gian l
 p k 
ế
ho
ch c
a ng
ườ 
in
 p thu
ế
và chi phí c
a s
tích lu
v
n nhân l
c và v
t l
c.
ế
t qu
cu
i cùng c
anh
ng xem xét lý thuy
ế
t này làm cho các chi phí phúc l
ợ 
i t
ươ 
ng
đố
i c
a hai lo
i thu
ế
 (thu
ế
thu nh
 p và thu
ế
tiêu dùng) có tính ch
t m
ơ 
h
không ch
c ch
n.M
t m
i quan ng
i khác trong s
ch
n l
a gi
a
đ
ánh thu
ế
thu nh
 p và
đ
ánh thu
ế
tiêudùng liên quan
đế
n tác
độ
ng t
ươ 
ng
đố
i c
a chúng
đố
i v
ớ 
i tính công b
ng. Ng
ườ 
i tav
n có truy
n th
ng cho r 
ng thu
ế
tiêu dùng là có tính lu
thoái (ngh
 ĩ 
a là gây khókh
ă
n cho ng
ườ 
i nghèo h
ơ 
n so v
ớ 
i ng
ườ 
i giàu) h
ơ 
n so v
ớ 
i thu
ế
thu nh
 p. Ni
m tin nàyc
ũ
ng b
nghi ng
ờ 
. Các xem xét lý thuy
ế
t và th
c ti
n cho th
y r 
ng n
i lo âu v
tínhcông b
ng tr 
ướ 
c hình th
c
đ
ánh thu
ế
tiêu dùng truy
n th
ng có l
 
đ
ã b
phóng
đạ
i, và
đố
i v
ớ 
i các qu
c gia
đ
ang phát tri
n, nh
ng n
l
c gi
i quy
ế
t m
i lo này b
ng nh
ng

Activity (13)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
brian_ctazy liked this
Chau Oanh Nguyen liked this
Daniel Wang liked this
Huong Duong liked this
Hoang Lam liked this
Suong Huynh liked this
Hoa Nguyen liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->