Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
13Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
chinh sach thue

chinh sach thue

Ratings:

4.0

(1)
|Views: 1,313|Likes:
Published by ha ba binh

More info:

Published by: ha ba binh on Mar 27, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/29/2013

pdf

text

original

 
Chöông tnh Ging daïy Kinh tFulbrightNin khoaù2005-2006Ti chính coângBi ñoïcChính saùch thuñoái vôùi caùc nöôùcñang phaùt trieånEconomic Issues No. 27 1 Bin ch: Kim Chi
V
n
đề
kinh t
ế
s
27
CHÍNH SÁCH THU
 
ĐỐ
I V
Ớ 
I CÁC N
ƯỚ 
C
Đ
ANG PHÁT TRI
N
 D
ch t
nguyên b
n Vito Tanzi and Howell Zee,
Tax Policy for Developing Countries
, Economic Issues No. 27 (Washington, D.C.: InternationalMonetary Fund, March 2001), trang 1-13.
M
ở 
 
đầ
u
Lo
t bài v
các v
n
đề
kinh t
ế
nh
m m
c
đ
ích gi
ớ 
i thi
u v
ớ 
i các
độ
c gi
không ph
icác nhà chuyên môn m
t s
nghiên c
u kinh t
ế
v
nh
ng v
n
đề
có tính th
ờ 
i s
do cácnhân viên Qu
Ti
n t
Qu
c t
ế
th
c hi
n. Lo
t bài này ch
y
ế
u rút ra t
tài li
u côngtác c
a Qu
Ti
n t
Qu
c t
ế
, là nh
ng tài li
u k 
thu
t do các thành viên Qu
Ti
n t
 Qu
c t
ế
và các h
c gi
th
nh gi
ng th
c hi
n, c
ũ
ng nh
ư
t
các tài li
u nghiên c
u cóliên quan
đế
n chính sách.V
n
đề
kinh t
ế
này d
a trên tài li
u công tác c
a Qu
Ti
n t
Qu
c t
ế
s
00/35 “Chínhsách thu
ế
 
đố
i v
ớ 
i các th
tr 
ườ 
ng
đ
ang tr 
i d
y,” c
a Vito Tanzi và Howell Zee. Cáctrích d
n cho nghiên c
u tham chi
ế
u trong phiên b
n rút g
n này
đượ 
c cung c
 p b
ngtài li
u nguyên b
n mà
độ
c gi
có th
mua (v
ớ 
i giá 10
đ
ô-la m
t b
n sao) t
D
ch v
  phát hành Qu
Ti
n t
Qu
c t
ế
hay t
i xu
ng t
 www.imf.org. David Driscoll chu
n b
n
i dung cho tài li
u rút g
n này.
Chính sách thu
ế
 
đố
i v
ớ 
i các n
ướ 
c
đ
ang phát tri
n
T
i sao chúng ta có thu
ế
khoá? Câu tr 
l
ờ 
i
đơ 
n gi
n là: cho
đế
n khi ai
đ
ó có
đượ 
c m
tý t
ưở 
ng hay h
ơ 
n, thì thu
ế
khoá là ph
ươ 
ng ti
n th
c ti
n duy nh
t
để
huy
độ
ng ngu
nthu nh
m tài tr 
ợ 
vi
c chi tiêu c
a chính ph
cho nh
ng hàng hóa và d
ch v
mà ph
nl
ớ 
n chúng ta
đề
u có nhu c
u. Tuy nhiên, vi
c thi
ế
t l
 p m
t h
th
ng thu
ế
công b
ng vàh
u hi
u thì ch
ng
đơ 
n gi
n chút nào,
đặ
c bi
t là
đố
i v
ớ 
i nh
ng n
ướ 
c
đ
ang phát tri
nmu
n h
i nh
 p vào n
n kinh t
ế
th
ế
gi
ớ 
i. H
th
ng thu
ế
lý t
ưở 
ng t
i các qu
c gia nàys
huy
độ
ng ngu
n thu mà không có s
vay m
ượ 
n thái quá c
a chính ph
, và s
làmnh
ư
th
ế
mà không gây n
n lòng cho các ho
t
độ
ng kinh t
ế
và không khác bi
t quánhi
u so v
ớ 
i h
th
ng thu
ế
t
i các n
ướ 
c khác.Các qu
c gia
đ
ang phát tri
n
đứ
ng tr 
ướ 
c nh
ng thách th
c kinh kh
ng khi h
c
g
ngthi
ế
t l
 p nh
ng h
th
ng thu
ế
h
u hi
u. Tr 
ướ 
c tiên,
đ
a s
ng
ườ 
i lao
độ
ng t
i các qu
cgia này th
ườ 
ng làm vi
c trong l
 ĩ 
nh v
c nông nghi
 p hay các c
ơ 
s
ở 
kinh doanh nh
, phi chính th
c. Vì hi
ế
m khi h
 
đượ 
c tr 
l
ươ 
ng c
 
đị
nh và
đề
u
đặ
n nên thu nh
 p c
a h
  bi
ế
n
độ
ng, và ph
n l
ớ 
n
đượ 
c tr 
b
ng ti
n m
t, “ngoài s
sách”. Do
đ
ó, khó mà tínhtoán c
ơ 
s
ở 
cho thu
ế
thu nh
 p. Ng
ườ 
i lao
độ
ng t
i các qu
c gia này c
ũ
ng th
ườ 
ng khôngchi tiêu thu nh
 p c
a mình trong nh
ng c
a hàng l
ớ 
n có l
ư
u tr 
h
s
ơ 
bán hàng và h
 s
ơ 
hàng t
n kho chính xác. K 
ế
t qu
là các ph
ươ 
ng ti
n huy
độ
ng ngu
n thu hi
n
đạ
inh
ư
thu
ế
thu nh
 p và thu
ế
tiêu dùng
đ
óng m
t vai trò nh
bé t
i các n
n kinh t
ế
này,và kh
n
ă
ng chính ph
 
đạ
t
đượ 
c s
thu thu
ế
cao g
n nh
ư
b
lo
i tr 
.
 
Chöông tnh Ging daïy Kinh teáFulbright Taøi chính coângBi ñoïcChính saùch thuñoái vôùi caùc nöôùcñang phaùt trieånEconomic Issues No. 27 2 Bin ch: Kim Chi
Th
hai, th
t khó mà t
o ra m
t h
th
ng qu
n lý thu
ế
hi
u qu
mà không có nh
ngnhân viên
đượ 
c
đ
ào t
o t
t và có trình
độ
gi
i, khi ng
ườ 
i ta thi
ế
u ti
n
để
tr 
l
ươ 
ng caocho các nhân viên thu
ế
để
vi tính hoá ho
t
độ
ng (hay th
m chí ch
 
để
trang b
h
 th
ng
đ
i
n tho
i và th
ư
tín m
t cách hi
u qu
), và khi kh
n
ă
ng l
ư
u tr 
s
sách k 
ế
toánc
a ng
ườ 
i n
 p thu
ế
ch
có h
n. K 
ế
t qu
là chính ph
các n
ướ 
c th
ườ 
ng ch
n con
đườ 
ngd
dàng nh
t, tri
n khai nh
ng h
th
ng thu
ế
cho phép h
khai thác b
t lu
n ph
ươ 
ngán nào có s
n ch
không ph
i thi
ế
t l
 p nh
ng h
th
ng thu
ế
hi
u qu
, hi
n
đạ
i và h
ợ 
 plý.Th
ba, do c
ơ 
c
u phi chính th
c c
a n
n kinh t
ế
t
i nhi
u qu
c gia
đ
ang phát tri
n vàdo nh
ng gi
ớ 
i h
n v
tài chính, các nhân viên th
ng kê và nhân viên thu
ế
g
 p khókh
ă
n trong vi
c xây d
ng nh
ng s
li
u th
ng kê
đ
áng tin c
y. Tình tr 
ng thi
ế
u s
li
unày ng
ă
n các nhà ho
ch
đị
nh chính sách không th
 
đ
ánh giá
đượ 
c tác
độ
ng ti
m n
ă
ngc
a nh
ng thay
đổ
i l
ớ 
n
đố
i v
ớ 
i h
th
ng thu
ế
. H
u qu
là nh
ng thay
đổ
i c
n biênth
ườ 
ng
đượ 
c
ư
a chu
ng h
ơ 
n so v
ớ 
i nh
ng thay
đổ
i c
ơ 
c
u l
ớ 
n, ngay c
khi nh
ng thay
đổ
i c
ơ 
c
u này rõ ràng là
đ
áng
ư
a chu
ng h
ơ 
n.
Đ
i
u này làm cho c
ơ 
c
u thu
ế
phi hi
uqu
c
t
n t
i mãi mãi.Th
t
ư
, thu nh
 p có xu h
ướ 
ng
đượ 
c phân ph
i không
đồ
ng
đề
u trong các n
ướ 
c
đ
ang phát tri
n. Trong tình hu
ng này, cho dù vi
c huy
độ
ng s
thu thu
ế
cao h
ơ 
n m
t cácht
ưở 
ng là bu
c ng
ườ 
i giàu ph
i b
 
đ
ánh thu
ế
n
ng h
ơ 
n so v
ớ 
i ng
ườ 
i nghèo, nh
ư
ngth
ế
l
c kinh t
ế
và chính tr 
c
a nh
ng ng
ườ 
i n
 p thu
ế
giàu có th
ườ 
ng cho phép h
 ng
ă
n c
n nh
ng cu
c c
i cách ngân sách mà làm t
ă
ng gánh n
ng thu
ế
c
a chính h
.
Đ
i
u này gi
i thích m
t ph
n lý do t
i sao nhi
u n
ướ 
c
đ
ang phát tri
n không khai thác
đượ 
c thu
ế
thu nh
 p cá nhân và thu
ế
tài s
n m
t cách
đầ
y
đủ
, và t
i sao h
th
ng thu
ế
 t
i các n
ướ 
c này hi
ế
m khi
đạ
t
đượ 
c tính lu
ti
ế
n m
t cách th
a
đ
áng (nói cách khác,tính lu
ti
ế
n có ngh
 ĩ 
a là ng
ườ 
i giàu ph
i n
 p nhi
u thu
ế
nhi
u h
ơ 
n m
t cách cân x
ngtheo t
l
).
ế
t lu
n là, t
i các n
ướ 
c
đ
ang phát tri
n, chính sách thu
ế
th
ườ 
ng ch
x
o c
anh
ng
đ
i
u có th
 
đạ
t
đượ 
c, ch
không ph
i là vi
c theo
đ
u
i nh
ng
đ
i
u t
i
ư
u. Do
đ
ó, ch
ng có gì ng
c nhiên, lý thuy
ế
t kinh t
ế
đặ
c bi
t là t
ư
li
u v
vi
c
đ
ánh thu
ế
 t
i
ư
u g
n nh
ư
không có tác d
ng
đố
i v
ớ 
i vi
c thi
ế
t k 
ế
h
th
ng thu
ế
t
i các n
ướ 
c này.Vì th
ế
, khi th
o lu
n v
nh
ng v
n
đề
chính sách thu
ế
mà nhi
u qu
c gia
đ
ang pháttri
n ngày nay
đ
ang g
 p ph
i, các tác gi
c
a tài li
u này d
a vào nh
ng kinh nghi
mtr 
c ti
ế
 p và th
c ti
n t
ng quát v
ớ 
i s
c
v
n chính sách thu
ế
c
a Qu
Ti
n t
Qu
c t
ế
 cho các n
ướ 
c này. H
xem xét nh
ng v
n
đề
này nhìn t
góc
độ
kinh t
ế
v
 ĩ 
mô (m
c
độ
và thành ph
n c
a s
thu thu
ế
) và c
góc
độ
kinh t
ế
vi mô (các khía c
nh thi
ế
t k 
ế
 c
a nh
ng kho
n thu
ế
c
th
).
M
ứ 
c thu thu
ế
 
M
c chi tiêu công c
ng
đ
áng m
ơ 
 
ướ 
c
đố
i v
ớ 
i m
t qu
c gia
đ
ang phát tri
n
ng v
ớ 
im
t m
c thu nh
 p qu
c gia nh
t
đị
nh là bao nhiêu? Chính ph
có nên chi tiêu m
t ph
n m
ườ 
i m
c thu nh
 p qu
c gia? Hay m
t ph
n ba? Hay m
t n
a? Ch
khi nào tr 
 l
ờ 
i
đượ 
c câu h
i này thì chúng ta m
ớ 
i có th
nh
m
đế
n câu h
i
ế
ti
ế
 p v
m
c thuthu
ế
t
ưở 
ng là bao nhiêu; v
m
t khái ni
m, vi
c xác
đị
nh m
c thu
ế
t
i
ư
u c
ũ
ngt
ươ 
ng
đươ 
ng v
ớ 
i vi
c xác
đị
nh m
c chi tiêu t
i
ư
u c
a chính ph
.
Đ
áng ti
ế
c thay, t
ư
 li
u kh
ng l
v
lý thuy
ế
t thu
ế
t
i
ư
u không mang
đế
n chút h
ướ 
ng d
n th
c nghi
m
 
Chöông tnh Ging daïy Kinh teáFulbright Taøi chính coângBi ñoïcChính saùch thuñoái vôùi caùc nöôùcñang phaùt trieånEconomic Issues No. 27 3 Bin ch: Kim Chi
nào cho chúng ta v
cách th
c hoà nh
 p m
c thu thu
ế
t
i
ư
u v
ớ 
i m
c chi tiêu t
i
ư
uc
a chính ph
.Tuy nhiên, chúng ta có m
t ph
ươ 
ng pháp khác d
a trên c
ơ 
s
ở 
th
ng kê nh
m
đ
ánh giáli
u m
c thu thu
ế
chung t
i m
t qu
c gia
đ
ang phát tri
n có phù h
ợ 
 p hay không.Ph
ươ 
ng pháp này bao g
m s
so sánh m
c thu thu
ế
t
i m
t
đấ
t n
ướ 
c c
th
v
ớ 
i gánhn
ng thu
ế
bình quân c
a m
t nhóm
đạ
i di
n c
a c
các n
ướ 
c
đ
ang phát tri
n và cácqu
c gia công nghi
 p, có xét
đế
n m
t s
 
đ
i
m t
ươ 
ng
đồ
ng và d
bi
t c
a nh
ng n
ướ 
cnày. S
so sánh này ch
cho th
y li
u m
c thu thu
ế
c
a m
t n
ướ 
c so v
ớ 
i các n
ướ 
ckhác, có xét
đế
n các
đặ
c
đ
i
m khác nhau, là cao h
ơ 
n hay th
 p h
ơ 
n m
c bình quân.Ph
ươ 
ng pháp th
ng kê này không có c
ơ 
s
ở 
lý thuy
ế
t và không ch
ra m
c thu
ế
“t
i
ư
u” cho m
t n
ướ 
c. S
li
u g
n
đ
ây nh
t cho th
y r 
ng m
c thu thu
ế
t
i các n
ướ 
c côngnghi
 p chính (thành viên c
a T
ch
c phát tri
n và h
ợ 
 p tác kinh t
ế
hay OECD) caog
 p
đ
ôi m
c thu thu
ế
t
i m
t m
u tiêu bi
u c
a các qu
c gia
đ
ang phát tri
n (38 ph
ntr 
ă
m GDP so v
ớ 
i 18 ph
n tr 
ă
m).S
phát tri
n kinh t
ế
th
ườ 
ng t
o ra thêm nhu c
u v
s
thu thu
ế
 
để
tài tr 
ợ 
cho s
giat
ă
ng chi tiêu công c
ng, nh
ư
ng
đồ
ng th
ờ 
i,
đ
i
u
đ
ó c
ũ
ng làm t
ă
ng kh
n
ă
ng huy
độ
ngs
thu c
a
đấ
t n
ướ 
c
để
 
đ
áp
ng nh
ng nhu c
u này. Quan tr 
ng h
ơ 
n chính b
n thânm
c thu
ế
là cách s
d
ng s
thu thu
ế
.
Ứ 
ng v
ớ 
i tính ph
c t
 p c
a quá trình phát tri
n,chúng ta không ch
c r 
ng khái ni
m m
c thu
ế
t
i
ư
u, v
n g
n li
n v
ớ 
i các giai
đ
o
n phát tri
n khác nhau c
a s
phát tri
n kinh t
ế
, s
 
đượ 
c suy ra m
t cách
đầ
y
đủ
ý ngh
 ĩ 
acho m
t n
n kinh t
ế
b
t k 
.
Thành ph
n c
a s
thu thu
ế
 
Quay sang thành ph
n c
a s
thu thu
ế
, chúng ta nh
n th
y mình
đ
ang
đứ
ng trong m
tl
 ĩ 
nh v
c c
a nh
ng lý thuy
ế
t mâu thu
n nhau. Các v
n
đề
liên quan
đế
n vi
c
đ
ánhthu
ế
thu nh
 p so v
ớ 
i
đ
ánh thu
ế
tiêu dùng và trong khi tiêu dùng, thu
ế
nh
 p kh
u sov
ớ 
i thu
ế
tiêu dùng trong n
ướ 
c. Tính hi
u qu
(li
u thu
ế
có giúp nâng cao phúc l
ợ 
ichung c
a nh
ng ng
ườ 
i b
 
đ
ánh thu
ế
hay làm gi
m phúc l
ợ 
i chung c
a h
) và công b
ng (li
u thu
ế
có công b
ng v
ớ 
i m
i ng
ườ 
i không)
đề
u là tr 
ng tâm c
a phân tíchnày. Ng
ườ 
i ta v
n th
ườ 
ng tin r 
ng vi
c
đ
ánh thu
ế
thu nh
 p d
n
đế
n chi phí phúc l
ợ 
i (hi
uqu
) cao h
ơ 
n so v
ớ 
i vi
c
đ
ánh thu
ế
thu nh
 p;
đ
i
u này m
t ph
n d
a vào s
ki
n thu
ế
thu nh
 p, bao g
m các y
ế
u t
c
a thu
ế
lao
độ
ng và thu
ế
v
n, làm gi
m kh
n
ă
ngti
ế
t ki
m c
a ng
ườ 
i n
 p thu
ế
. Tuy nhiên,
đ
ã có nh
ng nghi ng
ờ 
tr 
ướ 
c ni
m tin này,thông qua vi
c xem xét vai trò quan tr 
ng c
a
độ
dài th
ờ 
i gian l
 p k 
ế
ho
ch c
a ng
ườ 
in
 p thu
ế
và chi phí c
a s
tích lu
v
n nhân l
c và v
t l
c.
ế
t qu
cu
i cùng c
anh
ng xem xét lý thuy
ế
t này làm cho các chi phí phúc l
ợ 
i t
ươ 
ng
đố
i c
a hai lo
i thu
ế
 (thu
ế
thu nh
 p và thu
ế
tiêu dùng) có tính ch
t m
ơ 
h
không ch
c ch
n.M
t m
i quan ng
i khác trong s
ch
n l
a gi
a
đ
ánh thu
ế
thu nh
 p và
đ
ánh thu
ế
tiêudùng liên quan
đế
n tác
độ
ng t
ươ 
ng
đố
i c
a chúng
đố
i v
ớ 
i tính công b
ng. Ng
ườ 
i tav
n có truy
n th
ng cho r 
ng thu
ế
tiêu dùng là có tính lu
thoái (ngh
 ĩ 
a là gây khókh
ă
n cho ng
ườ 
i nghèo h
ơ 
n so v
ớ 
i ng
ườ 
i giàu) h
ơ 
n so v
ớ 
i thu
ế
thu nh
 p. Ni
m tin nàyc
ũ
ng b
nghi ng
ờ 
. Các xem xét lý thuy
ế
t và th
c ti
n cho th
y r 
ng n
i lo âu v
tínhcông b
ng tr 
ướ 
c hình th
c
đ
ánh thu
ế
tiêu dùng truy
n th
ng có l
 
đ
ã b
phóng
đạ
i, và
đố
i v
ớ 
i các qu
c gia
đ
ang phát tri
n, nh
ng n
l
c gi
i quy
ế
t m
i lo này b
ng nh
ng

Activity (13)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
brian_ctazy liked this
Chau Oanh Nguyen liked this
Daniel Wang liked this
Huong Duong liked this
Hoang Lam liked this
Suong Huynh liked this
Hoa Nguyen liked this
Cogniah Nhện Con liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->