Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
84Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
investitii straine directe

investitii straine directe

Ratings: (0)|Views: 4,014|Likes:
Published by papanereal
o lucrare de diploma care se refera la ISD in raportul cu sitiati actuala in RM
o lucrare de diploma care se refera la ISD in raportul cu sitiati actuala in RM

More info:

Published by: papanereal on Dec 05, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/24/2013

pdf

text

original

 
ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE A MOLDOVEI
Cu titlu de manuscris
C.Z.U.: 311.3:330.322:330.131.7(478)(043)330.222:330.131.7:311.3(478)(043)
BRADU Marcel
ANALIZA STATISTICO-ECONOMIC
Ă
 A PROCESULUI INVESTI
Ţ
IONAL
Ş
I A RISCULUI INVESTI
Ţ
IONALÎN REPUBLICA MOLDOVA
Specialitatea: 08.00.11 – 
Statistic
ă
Economic
ă
 
AUTOREFERATal tezei de doctor în
ş
tiin
ţ
e economice
Chi
ş
in
ă
u 2006
 
 
2
Teza a fost elaborat
ă
în cadrul catedrei „Statistic
ă
 
ş
i PreviziuneEconomic
ă
” a Academiei de Studii Economice a Moldovei
Conduc
ă
tor 
 ş
tiin
 ţ 
ific:
 
Pâr
ţ
achi Ion
, dr. econ., conf. univ.
 Referen
 ţ 
i oficiali:
 
Voineagu Vergil
, dr. econ., prof. univ.,Pre
ş
edintele Institutului Na
ţ
ional de Statistic
ă
,România
Arvinte Vitalie
, dr. econ., lector superior,director executiv SRL „Mercury InternationalMoldova”Sus
ţ
inerea tezei va avea loc la „____” ___________ 2006, ora ____ în
ş
edin
ţ
a Consiliului
ş
tiin
ţ
ific specializat D 32.08.00.11–02 din cadrulAcademiei de Studii Economice a Moldovei, pe adresa: MD-2005, or.Chi
ş
in
ă
u, str. Mitropolit G. B
ă
nulescu-Bodoni 59, bloc B, sala 701.Teza de doctor 
ş
i autoreferatul pot fi consultate la biblioteca A.S.E.M.Autoreferatul a fost expediat la „____”____________ 2006Secretar 
ş
tiin
ţ
ifical consiliului
ş
tiin
ţ
ific specializat,dr. econ., conf. univ.
Br
ă
il
ă
Alexandru
Conduc
ă
tor 
ş
tiin
ţ
ific,dr. econ., conf. univ.
Pâr
ţ
achi Ion
Autor 
Bradu Marcel
 
 
 
3
I.
 
CARACTERISTICA GENERAL
Ă
A TEZEIActualitatea temei de cercetare.
Globalizarea economiei mondiale secaracterizeaz
ă
în primul rând printr-o stabilitate a rela
ţ
iilor 
ş
i leg
ă
turilor informa
ţ
ionale, financiare, tehnologice între
ţă
ri. O însemn
ă
tate deosebit
ă
încadrul apari
ţ
iei, dezvolt
ă
rii
ş
i men
ţ
inerii acestor rela
ţ
ii interna
ţ
ionale o au
investi 
 ţ 
iile
.Investi
ţ
iile reprezint
ă
suportul material al dezvolt
ă
rii economico-sociale a
ţă
rii. Ele stau la baza suplinirii, diversific
ă
rii
ş
i cre
ş
terii calitative a tuturor factorilor de produc
ţ
ie. Sporirea capitalului fix sau circulant, cre
ş
terearandamentului tehnic
ş
i economic al utilajelor, sporirea productivit
ăţ
ii muncii,crearea de noi locuri de munc
ă
, diversificarea produc
ţ
iei nu pot fi asigurate
ă
ă
un consum de resurse financiare, f 
ă
ă
investi
ţ
ii. În acest context investi
ţ
iilereprezint
ă
elementul decisiv al cre
ş
terii economice, al promov
ă
rii factorilor intensivi, calitativi
ş
i de eficien
ţă
.Un rol hot
ă
râtor în cadrul cre
ş
terii
ş
i dezvolt
ă
rii economice îl auinvesti
ţ
iile str 
ă
ine. Este recunoscut
ş
i tratat benefic efectul de antrenare
ş
imultiplicare al acestora. Investi
ţ
iile str 
ă
ine vin s
ă
completeze necesarul deresurse interne
ş
i s
ă
dezvolte factorii competitivi de produc
ţ
ie. Acest lucru poatefi asigurat îns
ă
numai în cadrul unui climat investi
ţ
ional adecvat, bazat pe politici
ş
i reforme transparente, coerente
ş
i competitive de atragere a capitaluluistr 
ă
in. Identificarea avantajelor 
ş
i oportunit
ăţ
ilor investi
ţ
ionale, valorificareaacestora va acorda
ş
anse reale de redresare a activit
ăţ
ii investi
ţ
ionale.Statistica, ca disciplin
ă
 
ş
tiin
ţ
ific
ă
, vine cu instrumentul
ş
i metoda sa învederea trat
ă
rii fenomenului investi
ţ
ional, utilizând tehnici specifice deobservare, prelucrare
ş
i analiz
ă
statistic
ă
. Informa
ţ
iile ob
ţ
inute prin m
ă
surarea,ordonarea, sistematizarea datelor caracterizeaz
ă
procesul investi
ţ
ional, stau la baza calcul
ă
rii unui sistem de agregate la nivel micro
ş
i macroeconomic
ş
iexprim
ă
aspectele esen
ţ
iale ce au loc în cadrul economiei na
ţ
ionale, vizând poten
ţ
ialul investi
ţ
ional, structura, dinamica, precum
ş
i randamentul activit
ăţ
iiinvesti
ţ
ionale. În final rezultatele ob
ţ
inute sunt tratate ca baz
ă
înfundamentarea deciziilor de politic
ă
investi
ţ
ional
ă
.Astfel e necesar 
ă
o analiza ampl
ă
statistic
ă
a procesului investi
ţ
ional,definirea metodelor statistice utile, privind estimarea corela
ţ
iilor existente între parametrii investi
ţ
ionali, agregatele macroeconomice de rezultate
ş
i principaliifactorii de influen
ţă
. Realizarea acestor obiective este posibil
ă
îns
ă
numai pe baza unor 
metode statistice
pertinente, bazate pe un suport metodologic
ş
iinforma
ţ
ional adecvat.Cele expuse anterior precum
ş
i faptul c
ă
acest domeniu este de un v
ă
ditinteres în cadrul analizei
ş
i investiga
ţ
iei
ş
tiin
ţ
ifice din punct de vedere statistic,determin
ă
cu prisosin
ţă
 
actualitatea temei de cercetare
în cadrul prezenteiteze de doctor.

Activity (84)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Ana Maria Curea liked this
Ana Maria Curea liked this
Ana Maria Curea liked this
Lenuta Chiriac liked this
Cristina Grosu liked this
Lenuta Chiriac liked this
Lenuta Chiriac liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->