Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
164Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
soalan induksi esei

soalan induksi esei

Ratings: (0)|Views: 12,027|Likes:
Published by zamriseramik

More info:

Published by: zamriseramik on Dec 05, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/25/2013

pdf

text

original

 
SoalanHuraikan persamaan danperbezaan antara hukuman‘Tangguh Pergerakan Gaji’ dan‘Turun Gaji’, mengikut Peraturan38, Peraturan-peraturan PegawaiAwam(Kelakuan dan Tatatertib) 1993.PERSAMAAN
Hukuman ini dikenakanoleh Pihak Berkuasa Tatatertib.
Hukuman ini mengubahtarikh pergerakan gaji.
Dalam tempoh hukumanini berkuatkuasa, pegawaiberkenaan tidak berhakmenerima pergerakangaji.Perbezaan. Tangguh PergerakanGajii. Tarikh kuatkuasa padatarikh ulang tahunkenaikan gaji selepastarikh Lembaga Tatatertib membuatkeputusanii. Tempoh kuatkuasaialah 3 bulan, 6 bulan, 9bulan atau 12 bulaniii. Tidak sesuaidikenakan kepadamereka yang telahberada di matagajimaksima. Turun Gajii. Tarikh Lembaga Tatatertib bersidangatau satu tarikh kehadapan yangditetapkan olehLembaga Tatatertibii. Tempoh antara 12 (1tahun) hingga 36 bulan(3 tahun)iii. Tidak sesuaidikenakan kepadamereka yang matagajiberada pada P1T1, P2T1dan P3T1.SoalanCik Ain adalah seorang pegawai diBahagian Perolehan, KementerianDalam Negeri. Beliau telahdiberikan tanggungjawab jugabagi memproses sendirisebutharga untuk dikemukakankepada jawatankuasa sebuthargadi peringkat kementerian.a)Pembelian secarasebutharga
 Tiap-tiap satu jenis itemmelibatkan jumlahperbelanjaan tahunanmelebihi RM50,000 –RM200,000
Mempelawa sebuthargadaripada sekurang-kurangnya 5 pembekalyang berdaftar daripadaKementerian Kewangandengan menggunakanborang Lampiran Q.
Perolehan bekalan yangbernilai lebih RM50,000-RM100,000 hendaklahdibuat secara sebutharga di kalangan 5pembekal bumiputera.
Setiap kelas jenis itemyang berkaitanhendaklahmenggunakan LampiranQ yang berasingan.
 Jika bilangan sebuthargayang dikehendaki tidakboleh didapati,sebutharga hendaklahberpuashati bahawabilangan pembekal yangada kurang daripada 5.b) Jawatankuasa sebuthargaterdiri daripada 3 orangdipengerusikan oleh PemegangWaran Peruntukkan atau mana-mana pegawai yang diberi kuasadengan sempurnanya olehPerbendaharaan.C) Peranan Cik Ain ialah :
Mengkaji sebuthargayang diterima
Membuat syormengenai kepada jawatankuasa sebutharga
Mengesorkansebutharga yang palingmenguntungkan kerajaan
Jika perlu nasihatdaripada jabatanteknikal diperolehi.SoalanNyatakan amalan-amalan yangboleh dilaksanakan olehsesebuah Agensi Kerajaan bagimelaksanakan EtikaPerkhidmatan AwamAmalan-amalan yang bolehdilaksanakan :
Pemberian penghargaan
Mengadakan dialog sertaperbincangan untukmenerangkan caraperlaksanaan EtikaPerkhidmatan Awam.
Menubuhkan jawatankuasa kelab sukankebajikan dan sosial
Mengeluarkan berita jabatan
Mengadakan majlis jamuan minum the dansebagainya.
Menganjurkan majlissyarahan agama
Memberi kakitangankursus
Mengadakan pertandinganpejabat terbersih
Mengadakan lawatanmengejut untuk menaksirperjalanan kerja-kerjapejabat
Menyediakan manualkerja
Penyediaan buku panduan
Mewujudkanperpustakaan jabatanSoalani. Apakah yang dimaksudkanPiagam Pelanggan?ii. Jelaskan apakah ciri-ciri PiagamPelanggan yang dikatakan jelasdan senang disebarkan?b) bagaimanakah sistemmaklumbalas pelanggan bolehdilaksanakan?i. Piagam Pelanggan adalah satupernyataan komitmen secara olehagensi-agensi kerajaan terhadappenyampaian keluaran atauperkhidmatan yang diberikankepada pelanggan. Ia merupakansatu jaminan agensi kerajaanuntuk menyampaikan keluaranatau perkhidmatan mengikutkualiti yang ditetapkan.ii.Piagam Pelanggan hendaklah jelas, ringkas dan mudahdifahami. Maklumat-maklumat didalamnya hendaklah menyatakanhanya perkara utama dengantepat. Ia juga senang disebarkanuntuk pengetahuan orang ramai.Penyebaran boleh dibuat samaada melalui risalah-risalah,“handbills” atau poster yang bolehdipamerkan di tempat-tempatstrategik di agensi atau di tempat-tempat orang awamb) Sistem maklumbalaspelanggan boleh dilaksanakan disesebuah agensi adalah sepertiberikut :
Borang maklum balaspelanggan
Peti cadangan
Pengesahan berita
Kajian Pakar Perunding
Penyediaan perkhidmatanhot line
 
‘client Survey’soalanDasar Pendidikan Negarabertujuan mewujudkan satubentuk pendidikan nasional yangbersifat Malaysia, denganbermatlamatkan persefahamandan perpaduan di kalangan rakyatpelbagai kaum. Huraikan keadah-kaedah pelaksanaan dasartersebut.a. kurikulum yang sama.
Kurikulum sekolah diubahsupaya berorentasikanMalaysia tanpa mengirabahasa penghantarnya.
Semua sekolah rendahmenggunakan KBSR(kurikulum Baru SekolahRendah) dan KBSM(kurikulum Baru SekolahMenengah)
Pendidikan berunsurkanketatanegaraan dancintakan Malaysia telahdiserapkan ke dalamsemua mata pelajaran.Dengan cara ini semangatkebangsaan an sifat taatsetia kepada negara dapatdipupuk.
Oleh sebab penekanandibuat ke atas keadaanhidup rakyat Malaysiayang berbilang kaum danbudaya, maka sifat-sifattoleransi, persefahamandan tolak ansur bolehdibentuk bagi malahirkansebuah masyarakat yangbersepadu.b. Bahasa melayu sebagaipenghantar utama
Bahasa Melayu telahdigunakan sebagai bahasapengantar utama disemua sekolah dan pusatpengajian tinggi diMalaysia mulai tahun1970.
Mata pelajaran BahasaMelayu telah diwajibkan disemua sekolah rendahaliran Tamil dan Cina.Penggunaan satu bahasadapat mengeratkan lagiperubungan danpersefahaman antarakaum di negara ini.
Kegiatan Ko-kurikulumAktiviti ko-kurikulum dansukan telah digalakkan olehakerajaan di sekolah-sekolahdaninstitusi pengajian tinggi.Kegiatan ini dibahgikan kepadatigakategori iaitu aktivitiberpesatuan,unit beruniform dansukan. Dengan cara ini usahamelahirkan generasi muda yangberdisiplin,bersemangatkebangsaan dan bersatu paduakan mudahdicapai.C)Kegiatan Ko-kurikulumAktiviti ko-kurikulum dan sukantelah digalakkan olehakerajaan di sekolah-sekolah daninstitusi pengajian tinggi.Kegiatan ini dibahgikan kepadatiga kategori iaitu aktivitiberpesatuan,unit beruniform dan sukan.Dengan cara ini usahamelahirkangenerasi muda yang berdisiplin,bersemangat kebangsaan danbersatu padu akanmudahdicapai.d) Satu sistem peperiksaanyang sama Peperiksaan yangsama dan seragam telahdimulakan oleh kerajaan sepertiPMR, SPM,STPM dan UPSR.Dengan adanya peperiksaanyang seragam dan sama ini,maka perasaan rendah diridapat dihindarkan dan satu imejdan identitiyang sama dansepadu dapatdibentuk.SoalanHuraikan tiga (3) cara yang telahdikenalpasti dapatmeningkatkan keberkesanankepimpinan dalam sesebuah jabatanCara-cara yang telahdikenalpasti ialah:
Latihan KepimpinanSetiap indivdu yang barumenganggotai sesebuah jabatanperlu diberi kursus orientasisupaya mereka memahami akanperanan dan tanggungjawabmasing-masing.
Penerapan Nilai-nilaiMurni KepimpinanUntuk memberi kesedarankepada individu tentangpandangan Islam terhadapkepimpinan akan menberikesan terhadap individu itusendiri
Perubahan Sikap danNilaiIni boleh dilakukanmelalui latihan keceriaandi mana seseorang itudiberi peluang untukmengenal diri sendiridan memberi peluanguntuk mengenalpastikekuatan dankelemahan diri.
Maklumbalas dari Pekerja-pekerja BawahanUntuk menilai kepimpinanPegawai Atasan berkesan ataudisenangi, satu sistemmaklumbalas perlu diadakan dimana pekerja-pekerja bawahandiberi peluang untuk menilaiprestasi Pegawai Atasan tanpaada rasa dendam di kalanganyang dinilai.
Pengalaman dan PusinganKerjaTiap-tiap individu dalam jabatanhendaklah diberi peluang yangmeluas untuk menjawat jawatanyang tanggungjawabnyamencabar. Dilakukan dengansistem pusingan kerja danpenglibatan mereka dalamKumpulan Meningkat Mutu Kerja(KMK).
Kemajuan Kerajaan danKemajuan IndividuIndividu perlu dipermajukandengan memberi peluang untukmenambah ilmu pengetahuan dankemahiran.Seorang pegawai kerajaan adalahdilarang membuat pekerjaanluar,(i)Nyatakan jenis- jenis pekerjaanluar yangdimaksudkan itu(ii)Nyatakan asasyang digunakanoleh seseorangKetua Jabatandalammenimbangkansesuatupermohonanmembuatpekerjaan luar JAWAPAN : 1 (i) Jenis-jenis pekerjaan luar yangdilarang keatas seorang pegawaikerajaanialah:-a)seseorang pegawaitidak bolehmengambil bahagiansecara langsungatau tidak langsung dalampengurusan atau perjalanan apa-apa perusahaan komersial sepertiberniaga secara kecilan ataubesar, pertanian sepertimempunyai ladang getah atauperindustrian seperti perkilangan.b)seseorang pegawaitidak bolehmengusahakan apa-apa pekerjaan bagi
 
mendapatkan upahbagi mana-manainstitusi sepertipendidikan yangberasaskan akademikatau kemahiran,syarikat atau firmaseperti syarikatusahasama atauindividu persendirian .c)seseorang pegawaitidak boleh menjadiseorang pakar,memberi apa-apalaporan atauketerangan pakarsamada denganpercuma atau denganmendapat upahseperti perundingand)Seseorang pegawai juga tidak bolehbertugas sebagaiseorangwasi,pentadbir ataupenerima bagi pihaklain.Kesemua pekerjaan yangdinyatakan boleh menyebabkanseseorang pegawai itu menjadiseorang yang ingkar dan tidakberdisiplin, boleh menjatuhkanreputasi dan maruah seorangpengkhidmat awam dan tidakbertanggungjawab serta tidak taatsetia kepada Yang di-PertuanAgong, negara dan Kerajaan.(1.1)Menurut Bahagian IIKelakuan Perkara 4 Tatakelakuan menyebut:-1) Seseorang pegawai hendaklahpada setiap masa dan ketikamemberikan taat setia yang tidakberbelah bagi kepada Yang di-Pertuan Agong, negara danKerajaan.2) Seseorang pegawai tidakboleh:-(a)membelakangkan tugasawamnya demi kepentinganperibadi(b)berkelakuan dengansedemikian cara sehinggamenyebabkan kepentinganperibadi bercanggah dengantugas awamnya(c)berkelakuan dengan apacara yang mungkin menyebabkansyak yang munasabah dimana:-(i)diatelahmembiarkankepentinganperibadibercanggahdengantugasawamnyahinggamen jejaskantugasnyasebagaiseorangpegawaiawam(ii) dia telah menggunakankedudukannya sebagai pegawaiawam bagi faedahnya sendiri(d)berkelakuan dengansedemikian cara sehinggamemburukkan nama ataumencemarkan namaperkhidmatan awam(e)kurang cekap ataukurang berusaha(f)tidak jujur atau tidakamanah(g)tidak bertangungjawab(h)membawa atau cubamembawa apa-apa bentukpengaruh atau tekanan luaruntuk menyokong ataumemajukan tuntutan berhubungdengan perkhidmatan awamsamada tuntutan tersebuttuntutannya sendiri atautuntutan anggota perkhidmatanawam yang lain(i)ingkar perintah atauberkelakuan dengan apa-apacara yang boleh ditafsirkandengan munasabah sebagaiingkar perintah(j)cuai dalammelaksanakan tugasnya JAWAPAN : 1 (ii)Asas-asas yang digunakan olehseseorang Ketua Jabatan dalammenimbangkan sesuatupermohonan membuatpekerjaan luar adalahDari Peraturan 4 diatas, asasyang boleh digunakan olehseseorangKetua Jabatan dalammenimbangkan sesuatupermohonan untuk membuatpekerjaan luar denganmengambil perhatian akantatakelakuan yang ditetapkandalam Bahagian II TatakelakuanPeratuaran 4 ialah:-a)sesuatu pekerjaan luaritu tidak bolehdilakukan semasawaktu pejabat dansemasa pegawai itudikehendakimenjalankan tugasrasminya misalnyamenghadiri mesyuaratdi luar kawasan atauberkursus.b)sesuatu pekerjaan luaryang dilakukan tidakakan menjejaskankegunaan pegawai itusebagai seorangpengkhidmat awammisalnya sehinggamendatangkankecederaan ketikamelakukan pekerjaanluarc)sesuatu pekerjaan luaryang dilakukan tidakakan bercanggahdengan kepentingan jabatan atau menjadimasalah kepadapegawai itu dengankedudukannyasebagai seorangpengkhidmat awammisalnya terlalu sibukdengan pekerjaan luaryang dilakukansehinggamengabaikan tugassebagai seorangpengkhidmat awamsoalan3 (a). Huraikan prosedur –prosedur penyimpanan dokumen –dokumenterperingkat yang perludiikuti oleh seseorang pegawaiatasan3.(b)Sekiranya suatudokumen terperingkat sesebuah Jabatan hilang, apakah peraturan-peraturan yang perlu diambil olehpihak yang berkenaan mengenaiperkara tersebut Jawapan: 3 (a)Dokumen Terperingkatboleh ditakrifkan sebagaidokumen rasmi yangmengandungi maklumat rasmiyang masih diberi perlindunganuntuk kepentingan keselamatandanyang bertanda dengansesuatu peringkat keselamatanseperti “Rahsia Besar “ “Rahsia “Sulit dan Terhad,

Activity (164)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Santosh Dexter liked this
Sathya Manoharan liked this
Jamaludin Yusof liked this
Ellyster Elvin liked this
nasrimuarat liked this
Muhd Azam liked this
Sasha Shahimy liked this
Saifo Yuni liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->