Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
303Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Tich phan (Ly thuyet va bai tap)

Tich phan (Ly thuyet va bai tap)

Ratings:

4.63

(1)
|Views: 45,732|Likes:
Published by Thang Vu Quang

More info:

Published by: Thang Vu Quang on Apr 03, 2007
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/26/2014

pdf

text

original

 
Traàn Tuøng Tích phaân 
 
Trang
1
 
Nhaéc laïi Giôùi haïn – Ñaïo haøm – Vi phaân
1. Caùc giôùi haïn ñaëc bieät:
 a)
®
=
x0
sinxlim1x Heä quaû:
®
=
x0
xlim1sinx 
®
=
u(x)0
sinu(x)lim1u(x) 
®
=
u(x)0
u(x)lim1sinu(x) b)
xx
1lim1e,xRx
®¥
æ ö+ = Îç ÷è ø
 Heä quaû:
1xx0
lim(1x)e.
®
+ =
 
x0
ln(1x)lim1x
®
+=
 
xx0
e1lim1x
®
-=
 
2. Baûng ñaïo haøm caùc haøm soá sô caáp cô baûn vaø caùc heä quaû:
(c)’ = 0 (c laø haèng soá)
1
(x)'x
a a-
= a
 
1
(u)'uu'
a a-
= a
 
2
11'xx
æ ö= -ç ÷è ø
 
2
1u''uu
æ ö= -ç ÷è ø
 
( )
1x'2x
=
 
( )
u'u'2u
=
 
xx
(e)'e
=
 
uu
(e)'u'.e
=
 
xx
(a)'a.lna
=
 
uu
(a)'a.lna.u'
=
 1(lnx)'x
=
 u'(lnu)'u
=
 
a
1(logx')x.lna
=
 
a
u'(logu)'u.lna
=
 (sinx)’ = cosx (sinu)’ = u’.cosu
22
1(tgx)'1tgxcosx
= = +
 
22
u'(tgu)'(1tgu).u'cosu
= = +
 
22
1(cotgx)'(1cotgx)sinx
-= = - +
 
22
u'(cotgu)'(1cotgu).u'sinu
-= = - +
 
3. Vi phaân:
Cho haøm soá y = f(x) xaùc ñònh treân khoaûng (a ; b) vaø coù ñaïo haøm taïi x(a;b)
Î
. Cho soá gia
D
x taïi x sao cho xx(a;b)
+D Î
. Ta goïi tích y’.
D
x (hoaëc f’(x).
D
x) laø vi phaân cuûahaøm soá y = f(x) taïi x, kyù hieäu laø dy (hoaëc df(x)).dy = y’.
D
x (hoaëc df(x) = f’(x).
D
xAÙp duïng ñònh nghóa treân vaøo haøm soá y = x, thìdx = (x)’
D
x = 1.
D
x =
D
xvaäy ta coù: dy = y’dx (hoaëc df(x) = f’(x)dx)
 
Tích phaân Traàn Tuøng 
Trang
2
 
NGUYEÂN HAØM VAØ TÍCH PHAÂN
1. Ñònh nghóa:
Haøm soá F(x) ñöôïc goïi laø nguyeân haøm cuûa haøm soá f(x) treân khoaûng (a ; b) neáu moïi xthuoäc (a ; b), ta coù: F’(x) = f(x).Neáu thay cho khoaûng (a ; b) laø ñoaïn [a ; b] thì phaûi coù theâm:F'(a)f(x)vaøF'(b)f(b)
+ -
= =
 
2. Ñònh lyù:
Neáu F(x) laø moät nguyeân haøm cuûa haøm soá f(x) treân khoaûng (a ; b) thì :a/ Vôùi moïi haèng soá C, F(x) + C cuõng laø moät nguyeân haøm cuûa haøm soá f(x) treânkhoaûng ñoù.b/ Ngöôïc laïi, moïi nguyeân haøm cuûa haøm soá f(x) treân khoaûng (a ; b) ñeàu coù theåvieát döôùi daïng: F(x) + C vôùi C laø moät haèng soá.Ngöôøi ta kyù hieäu hoï taát caû caùc nguyeân haøm cuûa haøm soá f(x) laøf(x)dx.
ò 
Doñoù vieát:f(x)dxF(x)C
= +
ò 
 
 Boå ñeà 
: Neáu F
¢
(x) = 0 treân khoaûng (a ; b) thì F(x) khoâng ñoåi treân khoaûng ñoù.
3. Caùc tính chaát cuûa nguyeân haøm:
·
 
( )
f(x)dx'f(x)
=
ò 
 
·
 af(x)dxaf(x)dx(a0)
= ¹
ò ò 
 
·
 
[ ]
f(x)g(x)dxf(x)dxg(x)dx
+ = +
ò ò ò 
 
·
 
[ ] [ ]
f(t)dtF(t)Cfu(x)u'(x)dxFu(x)CF(u)C(uu(x))
= + Þ = + = + =
ò ò 
 
4. Söï toàn taïi nguyeân haøm:
·
 
 Ñònh lyù
: Moïi haøm soá f(x) lieân tuïc treân ñoaïn [a ; b] ñeàu coù nguyeân haøm treân ñoaïn ñoù.
 
§Baøi 1: NGUYEÂN HAØM
 
Traàn Tuøng Tích phaân 
 
Trang
3
 
BAÛNG CAÙC NGUYEÂN HAØMNguyeân haøm cuûa caùc haøm soá sô caápthöôøng gaëpNguyeân haøm cuûa caùc haøm soá hôïp(döôùi ñaây u = u(x))
dxxC
= +
ò 
 duuC
= +
ò 
 
1
xxdxC(1)1
a+a
= + a ¹ -a+
ò 
 
1
uuduC(1)1
a+a
= + a ¹ -a+
ò 
 dxlnxC(x0)x
= + ¹
ò 
 dulnuC(uu(x)0)u
= + = ¹
ò 
 
xx
edxeC
= +
ò 
 
uu
edueC
= +
ò 
 
xx
aadxC(0a1)lna
= + < ¹
ò 
 
uu
aaduC(0a1)lna
= + < ¹
ò 
 cosxdxsinxC
= +
ò 
 cosudusinuC
= +
ò 
 sinxdxcosxC
= - +
ò 
 sinuducosuC
= - +
ò 
 
22
dx(1tgx)dxtgxCcosx
= + = +
ò ò 
 
22
du(1tgu)dutguCcosu
= + = +
ò ò 
 
22
dx(1cotgx)dxcotgxCsinx
= + = - +
ò ò 
 
22
du(1cotgu)ducotguCsinu
= + = - +
ò ò 
 dxxC(x0)2x
= + >
ò 
 duuC(u0)2u
= + >
ò 
 1cos(axb)dxsin(axb)C(a0)a
+ = + + ¹
ò 
 1sin(axb)dxcos(axb)C(a0)a
+ = - + + ¹
ò 
 dx1lnaxbCaxba
= + ++
ò 
 
axbaxb
1edxeC(a0)a
+ +
= + ¹
ò 
 dx2axbC(a0)aaxb
= + + ¹+
ò 
 

Activity (303)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred thousand reads
Thanh Phan Dinh added this note
hay
Thuy Dieu Nguyen liked this
Thành Viên Nguyễn liked this
hoangtan9Sp1 liked this
hoangtan9Sp1 liked this
wikid95 liked this
Tố Như Võ liked this
Duy Tuấn Phạm liked this
Hòa Văn liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->