Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
302Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Tich phan (Ly thuyet va bai tap)

Tich phan (Ly thuyet va bai tap)

Ratings:

4.63

(26)
|Views: 100,136|Likes:
Published by Thang Vu Quang

More info:

Published by: Thang Vu Quang on Apr 03, 2007
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/23/2013

pdf

text

original

 
Traàn Tuøng Tích phaân 
 
Trang
1
 
Nhaéc laïi Giôùi haïn – Ñaïo haøm – Vi phaân
1. Caùc giôùi haïn ñaëc bieät:
 a)
®
=
x0
sinxlim1x Heä quaû:
®
=
x0
xlim1sinx 
®
=
u(x)0
sinu(x)lim1u(x) 
®
=
u(x)0
u(x)lim1sinu(x) b)
xx
1lim1e,xRx
®¥
æ ö+ = Îç ÷è ø
 Heä quaû:
1xx0
lim(1x)e.
®
+ =
 
x0
ln(1x)lim1x
®
+=
 
xx0
e1lim1x
®
-=
 
2. Baûng ñaïo haøm caùc haøm soá sô caáp cô baûn vaø caùc heä quaû:
(c)’ = 0 (c laø haèng soá)
1
(x)'x
a a-
= a
 
1
(u)'uu'
a a-
= a
 
2
11'xx
æ ö= -ç ÷è ø
 
2
1u''uu
æ ö= -ç ÷è ø
 
( )
1x'2x
=
 
( )
u'u'2u
=
 
xx
(e)'e
=
 
uu
(e)'u'.e
=
 
xx
(a)'a.lna
=
 
uu
(a)'a.lna.u'
=
 1(lnx)'x
=
 u'(lnu)'u
=
 
a
1(logx')x.lna
=
 
a
u'(logu)'u.lna
=
 (sinx)’ = cosx (sinu)’ = u’.cosu
22
1(tgx)'1tgxcosx
= = +
 
22
u'(tgu)'(1tgu).u'cosu
= = +
 
22
1(cotgx)'(1cotgx)sinx
-= = - +
 
22
u'(cotgu)'(1cotgu).u'sinu
-= = - +
 
3. Vi phaân:
Cho haøm soá y = f(x) xaùc ñònh treân khoaûng (a ; b) vaø coù ñaïo haøm taïi x(a;b)
Î
. Cho soá gia
D
x taïi x sao cho xx(a;b)
+D Î
. Ta goïi tích y’.
D
x (hoaëc f’(x).
D
x) laø vi phaân cuûahaøm soá y = f(x) taïi x, kyù hieäu laø dy (hoaëc df(x)).dy = y’.
D
x (hoaëc df(x) = f’(x).
D
xAÙp duïng ñònh nghóa treân vaøo haøm soá y = x, thìdx = (x)’
D
x = 1.
D
x =
D
xvaäy ta coù: dy = y’dx (hoaëc df(x) = f’(x)dx)
 
Tích phaân Traàn Tuøng 
Trang
2
 
NGUYEÂN HAØM VAØ TÍCH PHAÂN
1. Ñònh nghóa:
Haøm soá F(x) ñöôïc goïi laø nguyeân haøm cuûa haøm soá f(x) treân khoaûng (a ; b) neáu moïi xthuoäc (a ; b), ta coù: F’(x) = f(x).Neáu thay cho khoaûng (a ; b) laø ñoaïn [a ; b] thì phaûi coù theâm:F'(a)f(x)vaøF'(b)f(b)
+ -
= =
 
2. Ñònh lyù:
Neáu F(x) laø moät nguyeân haøm cuûa haøm soá f(x) treân khoaûng (a ; b) thì :a/ Vôùi moïi haèng soá C, F(x) + C cuõng laø moät nguyeân haøm cuûa haøm soá f(x) treânkhoaûng ñoù.b/ Ngöôïc laïi, moïi nguyeân haøm cuûa haøm soá f(x) treân khoaûng (a ; b) ñeàu coù theåvieát döôùi daïng: F(x) + C vôùi C laø moät haèng soá.Ngöôøi ta kyù hieäu hoï taát caû caùc nguyeân haøm cuûa haøm soá f(x) laøf(x)dx.
ò 
Doñoù vieát:f(x)dxF(x)C
= +
ò 
 
 Boå ñeà 
: Neáu F
¢
(x) = 0 treân khoaûng (a ; b) thì F(x) khoâng ñoåi treân khoaûng ñoù.
3. Caùc tính chaát cuûa nguyeân haøm:
·
 
( )
f(x)dx'f(x)
=
ò 
 
·
 af(x)dxaf(x)dx(a0)
= ¹
ò ò 
 
·
 
[ ]
f(x)g(x)dxf(x)dxg(x)dx
+ = +
ò ò ò 
 
·
 
[ ] [ ]
f(t)dtF(t)Cfu(x)u'(x)dxFu(x)CF(u)C(uu(x))
= + Þ = + = + =
ò ò 
 
4. Söï toàn taïi nguyeân haøm:
·
 
 Ñònh lyù
: Moïi haøm soá f(x) lieân tuïc treân ñoaïn [a ; b] ñeàu coù nguyeân haøm treân ñoaïn ñoù.
 
§Baøi 1: NGUYEÂN HAØM
 
Traàn Tuøng Tích phaân 
 
Trang
3
 
BAÛNG CAÙC NGUYEÂN HAØMNguyeân haøm cuûa caùc haøm soá sô caápthöôøng gaëpNguyeân haøm cuûa caùc haøm soá hôïp(döôùi ñaây u = u(x))
dxxC
= +
ò 
 duuC
= +
ò 
 
1
xxdxC(1)1
a+a
= + a ¹ -a+
ò 
 
1
uuduC(1)1
a+a
= + a ¹ -a+
ò 
 dxlnxC(x0)x
= + ¹
ò 
 dulnuC(uu(x)0)u
= + = ¹
ò 
 
xx
edxeC
= +
ò 
 
uu
edueC
= +
ò 
 
xx
aadxC(0a1)lna
= + < ¹
ò 
 
uu
aaduC(0a1)lna
= + < ¹
ò 
 cosxdxsinxC
= +
ò 
 cosudusinuC
= +
ò 
 sinxdxcosxC
= - +
ò 
 sinuducosuC
= - +
ò 
 
22
dx(1tgx)dxtgxCcosx
= + = +
ò ò 
 
22
du(1tgu)dutguCcosu
= + = +
ò ò 
 
22
dx(1cotgx)dxcotgxCsinx
= + = - +
ò ò 
 
22
du(1cotgu)ducotguCsinu
= + = - +
ò ò 
 dxxC(x0)2x
= + >
ò 
 duuC(u0)2u
= + >
ò 
 1cos(axb)dxsin(axb)C(a0)a
+ = + + ¹
ò 
 1sin(axb)dxcos(axb)C(a0)a
+ = - + + ¹
ò 
 dx1lnaxbCaxba
= + ++
ò 
 
axbaxb
1edxeC(a0)a
+ +
= + ¹
ò 
 dx2axbC(a0)aaxb
= + + ¹+
ò 
 

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->