Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
34Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Phuong Phap Giai Bai Tap Hoa Huu Co

Phuong Phap Giai Bai Tap Hoa Huu Co

Ratings: (0)|Views: 2,613 |Likes:
Published by dominhchi

More info:

Published by: dominhchi on Dec 06, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/15/2013

pdf

text

original

 
Chuyên ñ Hoá Hu cơ - Lp 11 chuyên Hoá - Trưng THPT chuyên Lê Quý ðôn
http://ebook.top1.vnTài liu chia s trên mnghttp://maichoi.vuicaida.com
 LI M ðU 
Phương pháp trc nghim khách quan là mt hình thc kim tra ñã ñưc s dng rng rãi  nhiunưc trên th gii. ðây là mt phương pháp ño lưng kin thc toàn din. Vi h thng câu hi vinhiu la chn, phương pháp này ñã loi b ñưc tình trng hc t, hc lch, quay cóp s dng tài liutrong lúc thi c, tránh ñưc tiêu cc trong vic coi thi, chm thi.Tuy nhiên, ñi ña s hc sinh chúng ta vn chưa quen vi cách làm bài thi trc nghim, vn chưacó cách gii nhanh gn mt bài toán hoá hc trong khi thi gian làm mt bài thi quá ngn.ð giúp các bn nm vng phương pháp gii toán, cho phép gii nhanh chóng các bài toán phctp, chúng tôi xin gii thiu vi các bn " Mt s phương pháp gii nhanh các bài toán hoá hc hu cơ " mà chúng tôi trích lu ñưc trong quá trình hc.
BAN BIÊN TP - 11 HOÁ
 
Chuyên ñ Hoá Hu cơ - Lp 11 chuyên Hoá - Trưng THPT chuyên Lê Quý ðôn
http://ebook.top1.vnTài liu chia s trên mnghttp://maichoi.vuicaida.com
MT S PHƯƠNG PHÁP GII NHANH
 
Phương pháp 1: ðNH LUT BO TOÀN
 
 Nguyên tc
:
 
S dng ñnh lut bo toàn vt cht ñ tính khi lưng các cht.
 I/ Phương pháp bo toàn khi lưng 
1. Cơ s : ðnh lut bo toàn khi lưngTrong phn ng hoá hc, tng khi lưng các cht tham gia phn ng bng tng các khi lưngcác cht to thành.Phn ng hoá hc : A + B
C + D
m
A
+ m
B
= m
C
+ m
D
 2. Phm vi áp dng : Áp dng cho tt c các trưng hp cn tính khi lưng ca mt cht mà có th bit hoc bit ñưc khi lưng các cht còn li.3. Ví d minh ho :VD
1
: Cho 2,83 g hn hp 2 rưu 2 chc tác dng va ñ vi Na thì thoát ra 0,896 lit H
2
(ñktc) và m gmui khan. Giá tr m (g) là :A. 5,49 B. 4,95 C. 5,94 D. 4,59Gii :+) Cách gii thông thưng :Gi CT ca rưu th nht là : R(OH)
2
( a mol )rưu th hai là : R'(OH)
2
( b mol )PTPƯ : R(OH)
2
+ 2Na
R(ONa)
2
+ H
2
 (mol) a a aR'(OH)
2
+ 2Na
R'(ONa)
2
+ H
2
 (mol) b b bTheo gi thit ta có : (R+34)a + (R'+34)b = 2,83a + b = 0,04
Ra + R'b = 2,83 - 34(a+b) = 1,47Khi lưng mui to thành là : m = (R+78)a + (R'+78)b = Ra + R'b + 78(a+B)= 4,59 (g)+) Cách gii nhanh :Gi CT chung ca 2 rưu là : R(OH)
2
 R(OH)
2
+ 2 Na
R(ONa)
2
+H
2
 0,08 0,04Áp dng ñnh lut bo toàn khi lưng ta có :m = 2,83 + 0,08.23 - 0,04.2 = 4,59 (g)VD
2
: Cho 4,2 g hn hp gm CH
3
OH, C
6
H
5
OH và CH
3
COOH tác dng vi Na va ñ thy thoát ra0,672 lit H
2
(ñktc) và 1 dung dch X. Cô cn dung dch X ta thu ñưc cht rn Y. Khi lưng (g) Y là :A. 2,55 B. 5,52 C. 5,25 D. 5,05Gii : Do c 3 cht trên ñu chưa 1 nguyên t H linh ñng nên :nNa= 2nH
2
= 2.4,22672,0=0,06 mol
 
Áp dng ñnh lut bo toàn khi lưng ta có :m
Y
= 4,2 + 0,06.23 - 0,03.2 = 5,52 (g)
 
Chuyên ñ Hoá Hu cơ - Lp 11 chuyên Hoá - Trưng THPT chuyên Lê Quý ðôn
http://ebook.top1.vnTài liu chia s trên mnghttp://maichoi.vuicaida.com
 II/ Phương pháp bo toàn nguyên t 
1.Cơ s : ðnh lut bo toàn nguyên tTng khi lưng ca mt nguyên t trưc phn ng bng tng khi lưng ca nguyên t ñó  sau phn ng.2. Phm vi ng dng: Có th áp dng trong nhiu trưng hp, nhưng thưng dùng nht trong các bàitoán ñt cháy.3. Ví d minh ho :VD
1
: ðt cháy hoàn toàn m g hn hp các hiñrocacbon : C
3
H
4
, C
2
H
6
, C
4
H
8
thì thu ñưc 12,98g CO
2
 và 5,76g H
2
O. Vy m (g) có giá tr :A. 1,48 B. 8,14 C. 4,18 D. Không xác ñnhGii :+) Cách gii thông thưng :C
2
H
6
+ 7/2 O
2
 
2CO
2
+ 3H
2
O(mol) x 3,5x 2x 3xC
3
H
4
+ 4O
2
 
3CO
2
+ 2H
2
O(mol) y 4y 3y 2yC
4
H
8
+ 6O
2
 
4CO
2
+ 4H
2
O(mol) z 6z 4z 4zTheo PTPƯ và ñ bài ta có h:2x + 3y +4z = 12,98 : 44 = 0,2953x + 2y + 4z =5,76 : 18 = 0,3230x + 40y + 56 z + 32( 3,5x + 4y + 6z) = 12,98 + 5,76Gii h phương trình ta có : x = 0,05 ; y = 0,025 ; z = 0,03Khi lưng hn hp là : m = 0,05.30 + 0,025.40 + 0,03.56 = 4,18 (g)+) Cách gii nhanh : Áp dng ñnh lut bo toàn nguyên t :m
Y
= m
C
+ m
H
=1876,5.2 +4498,12.12 =4,18gVD
2
: Tách nưc hoàn toàn t hn hp Y gm rưu A, B ta ñưc hn hp X gm các olefin. Nu ñtcháy hoàn toàn Y thì thu ñưc 0,66g CO
2
. Khi ñt cháy hoàn toàn X thì tng khi lưng CO
2
và H
2
O(g) là :A. 0,903 B. 0,39 C. 0,94 D. 0,93Gii : Y tách nưc to thành X :nC(X) =nC(Y)
nCO
2
(X)=nCO
2
(Y)=0,66/44 =0,015 molMà khi ñt cháy X thì nCO
2
= nH
2
O = 0,015 (mol)Tng khi lưng CO
2
và H
2
O là : m = 0,66 + 0,015.18 = 0,93(g)

Activity (34)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
vanhieu013 liked this
Buithivinh liked this
Oxybx Oxnbxnl liked this
Vũ CF added this note
không down đc.hhuhu
leminh15996 liked this
lamtho78 liked this
Tam Duong Tran liked this
Nhóm Tin Học liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->