Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
8Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
De thi hoc sinh gioi hoa 12

De thi hoc sinh gioi hoa 12

Ratings:
(0)
|Views: 569|Likes:
Published by dominhchi

More info:

Published by: dominhchi on Dec 06, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/21/2012

pdf

text

original

 
§Ò thi chän häc sinh giái cÊp côm s¬n ®éngM«n thi: Ho¸ häc Líp 12 - N¨m häc 2007-2008
Ngµy thi:….. th¸ng …. N¨m 2007Thêi gian lµm bµi: 120 phót 
C©u I:
(
… ®iÓm
)1- ViÕt c¸c ®ång ph©n rîu bËc hai cã c«ng thøc ph©n lµ C
5
H
12
O. Gäitªn c¸c hîp chÊt ®ã.
 
2- BiÕt c«ng thøc thùc nghiÖm cña mét an®ehit no (A) lµ (C
2
H
3
O)
n
.a/ H·y biÖn luËn x¸c ®Þnh c«ng thøc ph©n tö cña A.b/ Trong c¸c ®ång ph©n cña A cã ®ång ph©n X m¹ch cacbon kh«ngph©n nh¸nh. ViÕt c«ng thøc cÊu t¹o cña X, gäi tªn X vµ viÕt c¸c ph¬ng tr×nhph¶n øng ®iÒu chÕ cao su Buna tõ X. (C¸c chÊt v« c¬ vµ c¸c ®iÒu kiÖn cÇnthiÕt kh¸c coi nh cã ®ñ).3- ViÕt c¸c ph¬ng tr×nh ph¶n øng (ghi râ ®iÒu kiÖn, nÕu cã):a/ Tõ benzen ®iÒu chÕ axit picric (2,4,6- trinitrophenol), o – clo - p-nitrophenol.b/ p- crezol t¸c dông víi NaOH.c/ Rîu benzylic t¸c dông lÇn lît víi: Na, CuO nung nãng (t¹o ra an®ehit),CH
3
COOH.d/ So s¸nh ®é linh ®éng cña nguyªn tö H trong nhãm – OH cña ph©ntö c¸c hîp chÊt sau: H
2
O, C
2
H
5
OH, C
6
H
5
OH, CH
3
COOH. Gi¶i thÝch?
C©u II:
(
… ®iÓm
)1- a/ Tõ tinh bét cã thÓ ®iÒu chÕ ®îc rîu etylic. Rîu etylic lµ nguyªn liÖu®Ó ®iÒu chÕ axit axetic, ®ietyl ete, etyl axetat, cao su tæng hîp Buna. ViÕtc¸c ph¬ng tr×nh ph¶n øng x¶y ra vµ ghi râ c¸c ®iÒu kiÖn ph¶n øng (nÕucã).b/ Mét häc sinh lµm thÝ nghiÖm ®iÒu chÕ etyl axetat b»ng c¸ch ®unnãng rîu etylic víi giÊm ¨n cã axit sunfuric lµm xóc t¸c. LiÖu thÝ nghiÖm ®ãcã thµnh c«ng hay kh«ng? V× sao?2- Cho s¬ ®å ph¶n øng sau:BiÕt E lµ axit ®a chøc . X¸c ®Þnh c¸c chÊt A, B, C, D, E vµ viÕt c¸c ph¬ngtr×nh ph¶n øng díi d¹ng c«ng thøc cÊu t¹o.3- a/ ViÕt c«ng thøc cÊu t¹o vµ gäi tªn c¸c chÊt cã c«ng thøc ph©n töC
2
H
7
O
2
N. BiÕt mçi chÊt ®Òu dÔ dµng t¸c dông víi dung dÞch HCl vµ víi dungdÞch NaOH.b/ ViÕt ph¬ng tr×nh ph¶n øng trùc tiÕp ®Ó t¹o ra tõng chÊt ë (a).c/ Cho biÕt ph¬ng ph¸p ho¸ häc ®Ó ph©n biÖt c¸c chÊt ë (a) víi nhau.
C©u III
(
…..®iÓm
): Cho hai dd axit H
2
SO
4
A vµ B .1)TÝnh C% cña A cµ B biÕt nång ®é % cña B lín h¬n A 2,5 lÇn vµ khi trén Avíi B theo tû lÖ khèi lîng 7 : 3 th× ta thu ®îc dd C víi nång ®é 29%.
2)
LÊy 50 ml dd C (d=1,27 g/ml) t¸c dông víi 200 ml dd BaCl
2
1M . Läc vµ t¸chkÕt tña.a)TÝnh CM cña axit HCl cã trong dd níc läc . Gi¶ thiÕt thÓ tÝch dd thay®æi kh«ng ®¸ng kÓ.
b)
NÕu cho 21,2 gam Na
2
CO
3
t¸c dông víi dd níc läc cã kÕt tña t¹o rakh«ng? NÕu cã, khèi lîng lµ bao nhiªu?
C©u IV:
(
…. ®iÓm
) Cho hçn hîp hai este ®¬n chøc (t¹o bëi hai axit lµ®ång ®¼ng kÕ tiÕp nhau) t¸c dông hoµn toµn víi 1,5 lÝt dung dÞch NaOH
C
3
H
6
+Br
2
 
(tØ lÖ
mol
A
+dd NaOH
B
+CuO, t
o
 
C
+Cu(OH)
2
 
D
+dd H
2
SO
4
 
E
 
NaOH, t
o
 
 
2,4M, thu ®îc dung dÞch A vµ mét rîu bËc mét B. C« c¹n dung dÞch A thu ®îc211,2 gam chÊt r¾n khan. Oxi ho¸ B b»ng O
2
(cã xóc t¸c) thu ®îc hçn hîp X.Chia X thµnh ba phÇn b»ng nhau.-PhÇn 1: cho t¸c dông víi Ag
2
O (d) trong dung dÞch amoniac thu ®îc 21,6gam Ag.-PhÇn hai: cho t¸c dông víi NaHCO
3
d, thu ®îc 4,48 lÝt khÝ (ë ®ktc).-PhÇn ba: cho t¸c dông víi Na (võa ®ñ) thu ®îc 8,96 lÝt khÝ (®ktc) vµ hçnhîp Y. Cho Y bay h¬i th× cßn l¹i 48,8 gam chÊt r¾n.X¸c ®Þnh c«ng thøc cÊu t¹o vµ tÝnh thµnh phÇn phÇn tr¨m khèi lîng mçieste trong hçn hîp ban ®Çu.Cho: H = 1; C =12; N = 14; O =16; Na = 23; Al = 27; S =32; Fe = 56; Cu =64.
C¸n bé coi thi kh«ng gi¶i thÝch g× thªm.GD & §T b¾c giang thi chän häc sinh giái cÊp côm s¬n®éngCôm s¬n ®éng N¨m häc 2007-2008Híng dÉn chÊm M«n thi: Ho¸ häc Líp 12
B¶n híng dÉn chÊm cã 06 trang.
uNéi dung
§iÓm
u I
1 –C«ng thøc cÊu t¹o rîu bËc 2 cña C
5
H
12
O:
1.
CH
3
CH
2
CH
2
CH(OH)CH
3
pentanol - 22. (CH
3
)
2
CH – CH(OH)CH
3
3 – metyl butanol - 22 –a/b/A lµ (C
2
H
3
O)
n
hay (CH
2
CHO)
n
hay C
n
H
2n
(CHO)
n
lµ an®ehit no=> 2n = 2. n + 2 – n = n + 2 => n = 2=> an®ehit A cã c«ng thøc ph©n tö lµ: C
2
H
4
(CHO)
2
X lµ ®ång ph©n cña A, cã m¹ch kh«ng ph©n nh¸nh => CTCTcña A lµ:OHC – CH
2
– CH
2
– CHO butadial – 1,4C¸c ptp:
1.
OHC – (CH
2
)
2
– CHO + H
2
     
0
,
 N i
HOH
2
C – (CH
2
)
2
– CH
2
OH
2.
HOH
2
C – (CH
2
)
2
– CH
2
OH
         
032
,
O A l 
CH
2
= CH– CH = CH
2
+ 2H
2
O
3.
nCH
2
= CH– CH = CH
2
        
0
,,
 p Na
(- CH
2
- CH = CH – CH
2
-)
n
 
3- a/§iÒu chÕ axit picric:
+3HNO3 ®ÆcH2SO4®Æc+3H2ONO2NO2NO21,
§iÒu chÕ o – clo - p- nitrophenol:
1,+Br2Fe, t0+HBBr
+NaOH ®Æcto, P caoBr2,OH+ NaB
+HNO3®Æcto, P caoOH3,OH+H2ONO2

Activity (8)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
huudungqn liked this
Tam Duong Tran liked this
Tam Duong Tran liked this
hl0919096823 liked this
thanhsonnbk liked this
Quach Pham Thuy Trang liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->