Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Chaar Barhe Aqtaab by Afroz Qadri

Chaar Barhe Aqtaab by Afroz Qadri

Ratings: (0)|Views: 11|Likes:
Published by Tariq Mehmood Tariq
Chaar Barhe Aqtaab By Afroz Qadri; Shaikh Abdul Qadir Jeelan; Shaikh ahmad Rifayee; Shaikh Ahmad Badavi; Shaikh ahmad dasooti; Auliya; Wali Allah; Ahle sunnat; Qadri; Dasooti; Rifayee; Badavi; Quran; hadees; ahle sunnat; 4 Big Auliya
Chaar Barhe Aqtaab By Afroz Qadri; Shaikh Abdul Qadir Jeelan; Shaikh ahmad Rifayee; Shaikh Ahmad Badavi; Shaikh ahmad dasooti; Auliya; Wali Allah; Ahle sunnat; Qadri; Dasooti; Rifayee; Badavi; Quran; hadees; ahle sunnat; 4 Big Auliya

More info:

Published by: Tariq Mehmood Tariq on Aug 21, 2014
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/11/2014

pdf

text

original

 
pppp
ZZZZ
vvvv
ZZZZ
°°°°
ÝÝÝÝ
ZZZZ
°°°°
°°°°
þþþþ
 ˜˜˜˜
ÈÈÈÈ
¦¦¦¦
sssszzzz
 § §§ §
gggg
ÔÔÔÔ
» »» » 
ggggzzzzZZZZÈÈÈÈ
||||
zzzz
 c cc c
ÄÄÄÄ
ZZZZzzzzggggWWWW
ÈÈÈÈzzzz
ÑÑÑÑ
eeee
$$$$
ÆÆÆÆ
 ÿÿÿÿ
[[[[
····
RRRR}}}}
((((
,,,,
gggg
eeee
wwww
 ãããã
DDDDZZZZ
°°°°
ÃÃÃÃ
¦¦¦¦
DDDDZZZZ
^^^^
zzzz~~~~DDDDZZZZ
ÎÎÎÎ
¹¹¹¹
 
ZZZZ
 y yy y
VVVVIIII i ’  ß  n  Ì  Ö _  n  Ì I IIIVVVV
gggg
ZZZZ
vvvv
zzzzgggg
èèèè
ÅÅÅÅ
 
----
÷÷÷÷
0000
SSSS
''''
,,,,
ZZZZ
ZZZZ
 % %% %
ZZZZ
ðððð
VVVVIIII i†  q Û ä æ i†  i n g I IIIVVVV
RRRR
 Û  ÛÛ  Û 
zzzziiii
ŠŠŠŠ
gggg~~~~
llll
 c cc c
****
àÃàà
KKKK
 ····
YYYY
 ! !! !
 œ  œœ  œ î îî î GGGG
ZZZZ
¼¼¼¼
ÔÔÔÔ
J
NNNN
****
îîîî
yyyyÔÔÔÔ
îîîî
BBBB
ZZZZ
 Û  ÛÛ  Û 
iiii
 &&&&
 ŠŠŠŠ
ÑÑÑÑ
mmmm
----
EEEE
gggg
;;;;
1
 
eeee ô ôô ôª ªª ª eeee ô ôô ô± ±± ± œœœœÞÞÞÞkkø øø øæææ朜œœÚÚÚÚô ôô ôù ùù ù± ±± ± ø øø ø× ×× × 
$$$$
o]]]]ÖÖÖÖ× ×× × 
 # ## #
ä ää äö öö öÂÂÂÂø øø ø× ×× ×  ø øø ø n  n n Ô ÔÔ Ô  ø øø øœœœœ m  m m 
%%%%
 ø øø ø``ø øø ø^]]]]ÖÖÖÖß ßß ß 
$$$$
f ô ôô ô± ±± ± 
%%%%
]]]]¢¢¢¢ÚÚÚÚô ôô ôù ùù ù± ±± ± 
%%%%
]]]]
¬¬¬¬
ÚÚÚÚß ßß ß ^ÎÎÎÎg]]]]¢¢¢¢ÎÎÎÎ_^hhhh]]]]¢¢¢¢eeeeàÃààè èè è 
 ÊÊÊÊ
 Â Â  
[[[[LLLL
eeee
gggg
((((
,,,,
}}}}RRRR
····
[[[[
óóóó
 ÊÊÊÊ
 Â Â  
[[[[
----
÷÷÷÷
0000
SSSS
''''
,,,,
ZZZZ
ZZZZ
 % %% %
ZZZZ
ðððð
 ÊÊÊÊ
 @@@@
****
;;;;
KKKK
 Ã Ãàà
 ZZZZ
 Û  ÛÛ  Û 
zzzziiii
ŠŠŠŠ
gggg~~~~
llll
 c cc c
****
 ····
 ZZZZ
1111
§§§§
}}}}
 ÊÊÊÊ
 FFFF
,,,,
ÀÀÀÀ
ŠŠŠŠ
ÑÑÑÑ
mmmm
----
EEEE
gggg
;;;;
ÔÔÔÔ
J
NNNN
****
îîîî
yyyyÔÔÔÔ
îîîî
BBBB
ZZZZ
 Û  ÛÛ  Û 
iiii
 6666
,,,,
zzzz
 W WW W
::::
YYYY
 ! !! !
 œ  œœ  œ î îî î GGGG
ZZZZ
¼¼¼¼
ÔÔÔÔ
J
NNNN
****
îîîî
yyyyÔÔÔÔ
îîîî
BBBB
ZZZZ
 Û  ÛÛ  Û 
iiii
 QQQQ
****
ffff::::
afrozqadri@gmail.com
´´´´
))))
ññññÑÑÑÑ
****
****
····
ZZZZ
AAAA
ŠŠŠŠ
~~~~
ŠŠŠŠ
gggg~~~~
ââââ
gggg~~~~DDDD
ŠŠŠŠ
ZZZZxxxx
ØØØØ
ZZZZ
°°°°
àààà
DDDD
 ÊÊÊÊ
 qqqq
-
 ’ ’ ’
DDDD
 8 88 8 ©  ©©  ©       î îî î  EEEEEEEE Z ZZ Z
ZZZZ
vvvv
zzzzgggg
¬¬¬¬
{{{{DDDD
 ´´´´
))))
ññññÑÑÑÑ
****
****
¦¦¦¦
····
gggg
çççç
ZZZZyyyygggg
ÃÃÃÃ
¦¦¦¦
pppp
°°°°
 ÊÊÊÊ
 Ã ÃàÃ
UUUU
****
ãããã
aaaa
WWWW
))))44446666((((
 ÊÊÊÊ
 ,,,,
]]]]2222111100002222YYYYDDDD3333333344441111||||
 ÊÊÊÊ
 SSSS
󰃷󰃷󰃷󰃷
á  áá  á  
®®®®
)
SSSS
ŠŠŠŠ
ZZZZgggg{{{{
 Û  ÛÛ  Û 
zzzz¼¼¼¼ZZZZ
ssss
xxxxÔÔÔÔ
llll
 c cc c
****
àÃàà
^^^^ÔÔÔÔ
ÔÔÔÔ
----
8888
 ÊÊÊÊ
 
» »» » 
gggg
o
ø øø øeeee
$$$$
ß ßß ß  ø øø ø^ i  i i  ø øø øÏ ÏÏ Ï  ø øø øf
$$$$
Ø Øؠؠ û ûû ûÚÚÚÚô ôô ôß ßß ß 
$$$$
^āāāāÞÞÞÞ
$$$$
Ô ÔÔ Ô  ø øø øœœœœÞÞÞÞ û ûû ûkkø øø ø]]]]ÖÖÖÖ Š  ŠŠ  Š 
$$$$
ÛÛÛÛô ôô ô n  n nû ûû ûÄ ÄÄ Ä  ö öö ö]]]]ÖÖÖÖàÃàÃø øø ø× ×× ×ô ôô ô n  n nû ûû ûÜ ÜÜ Üö öö ö
 o
!!!!!!!!!!!!
eeee
gggg
((((
,,,,
}}}}RRRR
····
[[[[!!!!!!!!!!!!
2

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->