Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
14Activity

Table Of Contents

0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
ebookteam__thu_thuat_pc_toan_tap_111

ebookteam__thu_thuat_pc_toan_tap_111

Ratings: (0)|Views: 491|Likes:
Published by tbinh018

More info:

Published by: tbinh018 on Dec 06, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/16/2013

pdf

text

original

 
Ebook Teamwww.updatesofts.com
1
 
Ebook Teamwww.updatesofts.com
2
24 ti
ện ích giúp tăng tốc máy tính
Máy tính c
ủa bạn nhiều khi trở chứng l
àm b
ạn muốn b
ê nó qu
ẳng qua cửa sổ. Đừng
làm th
ế vội v
 ì có hàng lo
ạt tiện ích v
à công c
ụ có thể dọn dẹp sạch sẽ những lỗi khó
ch
ịu nhất. H
ơ 
n n
ữa, đa số trong đó ho
àn toàn mi
ễn phí.
1. L
ỗi l
àm ch
ậm máy tính
Máy tính “rùa” có th
ể thử thách sự ki
ên nh
ẫn của những ng
ư 
ời mát tính nhất. Những
ti
ện ích sau sẽ giúp bạn khắc phục t
 ình tr
ạng n
ày.
Windows b
ị tắc nghẽn
Cùng v
ới thời gian, Windows có thể bị nghẹt cứng bởi nhữ
ng mã
đă
ng ký (Registryentry) gi
ả mạo, bị bỏ qu
ên ho
ặc có lỗi khiến việc hệ điều h
ành này còn ho
ạt động
đư 
ợc quả l
à
đ
i
ều đáng ngạc nhi
ên và xác
đ
ịnh chính xác những g
 ì
đ
ang làm PC ch
ậm
l
ại trở n
ên c
ực kỳ khó khăn.
giúp m
ọi thứ vận h
ành trôi ch
ảy trở lại bằng
cách “n
ạo vét” sạch sẽ những “đ
ư 
ờng ống” rỉ sét của Windows. Giống nh
ư 
m
ọi tr 
 ìnhd
ọn dẹp registry khác tr 
ên th
ị tr 
ư 
ờng, RegSeeker có thể xác định v
à sau
đ
ó thay
đ
ổi
hay lo
ại bỏ những Registry entry không hợp lệ hoặc không c
òn
đư 
ợc sử dụng. Tất
nhiên, m
ọi chỉnh sửa với Registry luôn đi c
ùng s
ự mạo hiểm. V
 ì v
ậy, bạn n
ên s
ử dụng
tính n
ă
ng back up (t
ạo bản sao l
ư 
u d
ự ph
òng) c
ủa ch
ươ 
ng trình tr
ư 
ớc khi thực hiện bất
c
ứ thay đổi n
ào. Ch
ươ 
ng trình hoàn toàn mi
ễn phí.
M
ở Acrobat cực chậm
Adobe Reader 6 là m
ột trong những ứng dụng mở chậm nhất. Lỗi n
ày là do nh
ững
plug-in l
ặt vặt m
à ch
ươ 
ng trình
đ
ề nghị tải xuống mỗi lần nó đ
ư 
ợc mở ra. Trong khi
đ
ó, h
ầu nh
ư 
b
ạn chẳng
bao gi
ờ d
ùng
đ
ến những plug
-in
đ
ó c
ả.
Adobe Reader Speed-Up
s
ẽ giúp bạn ngăn chặn những plup
-in gây t
ốn t
ài nguyên
đ
ó t
ải về máy tính. Bạn thậm
chí có th
ể t
ùy bi
ến ứng dụ
ng
đ
ể nó chỉ tải những module có chọn lọc. Nhờ đó, Adobe
Reader s
ẽ chạy ngay khi đ
ư 
ợc mở. Ch
ươ 
ng trình mi
ễn phí n
ày t
ươ 
ng thích v
ới các
phiên b
ản từ 3.0 đến 6.01 của Reader.
Windows quá kh
Chúng ta
đ
ều biết về sự cồng kềnh khó chịu của Windows. Hệ điề
u hành này ch
ất
ch
ứa những ch
ươ 
ng trình, d
ịch vụ, module v
à applet mà h
ầu hết chúng ta không cần
và có l
ẽ sẽ chẳng bao giờ động đến chúng.
XPLite
, m
ột tiện ích cực kỳ hữu
d
ụng sẽ
giúp b
ạn gột bỏ những tính năng không mong muốn của Windows XP v
à nh
ững
module không c
ần thiết. Kết quả l
à b
ạn sẽ tạo ra một hệ điều h
ành g
ọn g
àng, “thi
ện
chi
ến”, giúp tải nhanh h
ơ 
n, ph
ản ứng nhanh h
ơ 
n, chi
ếm ít dung l
ư 
ợng ổ đĩa h
ơ 
n. B
ạn
có th
ể t
 ìm nh
ững phi
ên b
ản t
ươ 
ng thích v
ới Windows 98 v
à Windows 2000
đ
ể kéo d
àitu
ổi thọ của những chiếc máy tính cũ. Ch
ươ 
ng trình có giá 40 USD.
T
ải Video chậm
Nhi
ều ứng dụng xử lý tác vụ tải video từ máy camcorder MiniDV v
ào máy tính m
ột
cách ph
ức tạp, không ổn
đ
ịnh v
à d
ễ gây lúng túng. Một số trong đó, nh
ư 
WindowsMoviemaker, bu
ộc bạn phải sử dụng những định dạng
ư 
u tiên c
ủa chúng, nếu không,
có th
ể bạn sẽ phải bỏ ra h
àng gi
ờ đánh vật với đoạn phim ch
ư 
a
đư 
ợc bi
ên t
ập.
,m
ột applet nhỏ gọn thực hiện một tác vụ quan trọng một cách xuất
 
Ebook Teamwww.updatesofts.com
3s
ắc: Nó nhận video đ
ư 
ợc ghi theo định dạng DV từ máy quay kỹ thuật số có trang bị
Wi-Fi và chuy
ển sang ổ cứng. H
ơ 
n n
ữa, ch
ươ 
ng trình còn cung c
ấp tính năng cắt cảnh
t
ự động bằng cách phát hiện những đoạn ngừng trong bản ghi gốc, giúp bạn t
 ìm vàlàm vi
ệc với những phần cụ thể của một cảnh quay. Phần mềm có giá 39 USD.
2. Nh
ững lỗi khiến PC xử lý dữ liệu không đều
B
ạn đ
ã bao gi
ờ từng
b
ă
n kho
ă
n không bi
ết máy tính của m
 ình s
ắp sửa l
àm gì? Nh
ững
ti
ện ích d
ư 
ới đây sẽ giúp bạn l
àm sáng t
ỏ sự bí hiểm n
ày và tìm ra câu tr
ả lời.
Windows có b
treo không?
Nhi
ều khi, ng
ư 
ời d
ùng mu
ốn đặt PC trong hộc b
àn
đ
ể tiết kiệm không gian l
àm vi
ệc.
Th
ế nh
ư 
ng khi
đ
ó, b
ạn sẽ không thể nh
 ìn
đư 
ợc chiếc đ
èn
đ
i
ốt báo hiệu sự hoạt động
c
ủa ổ cứng nữa. V
 ì th
ế, bạn không biết đ
ư 
ợc liệu Windows có bị treo không nay l
àmáy tính
đ
ang ch
ờ dữ liệu tuôn ra từ đĩa cứng.
s
ẽ giúp bạn loại bỏ thao tác
đ
oán mò
đ
ó. Ti
ện ích nhỏ xíu n
ày thi
ết lập một “cửa tiệm” trong khay hệ thống của
Windows và ch
ớp sáng khi ổ cứng đang l
àm vi
ệc, t
ươ 
ng t
ự với đ
èn báo hi
ệu hoạt
đ
ộng ở phía tr 
ư 
ớc case
c
ủa mọi máy tính. Nó cũng duy tr 
 ì các tab chi ti
ết về hoạt
đ
ộng, cung cấp một bản ghi đầy đủ các quá tr 
 ình
đ
ọc v
à ghi file.
Đ
ây là ph
ần mềm
mi
ễn phí.
Bài toán nan gi
ải về không gian ổ cứng
MP3, file video,
ảnh kỹ thuật số… l
àm
đ
ầy ổ cứng rất nhanh v
à r
ất khó để quản lý dữ
li
ệu. Tất nhi
ên, khi b
ạn r 
à con tr
ỏ l
ên trên m
ột th
ư 
m
ục trong Windows XP, một ô nhỏ
s
ẽ bật l
ên báo cho b
ạn biết có bao nhi
êu d
ữ liệu trong th
ư 
m
ục đó v
à các th
ư 
m
ục con
c
ủa nó. Tuy nhi
ên,
đ
ể biết chính xác tất cả dữ liệu đang ở đâu,
b
ạn cần
JDisk Report
,m
ột tiện ích cung cấp cái nh
 ìn t
ổng quát, đ
ư 
ợc đồ họa hóa về các tập tin v
à th
ư 
m
ục
trên
ổ cứng. Bạn có thể y
êu c
ầu nó vẽ một biểu đồ tr 
òn, hi
ển thị
t
ổng quát các th
ư 
m
ục đang chiếm nhiều không gian đĩa cứng nhất hay lập một bảng chi tiết t
ên file,ngày tháng và kích th
ư 
ớc hoặc khám phá một biểu đồ dễ khảo sát phân loại tập tin
theo kích th
ư 
ớc. Tiện ích n
ày mi
ễn phí.
Đ
i
ều g
 ì
đ
ang th
ực sự diễn ra?
B
ạn đ
ã t
ừng băn khoăn về những g
 ì
đ
ang di
ễn ra trong l
òng Windows? Thông th
ư 
ờng,
ch
ỉ cần bấm tổ hợp phím Alt + Ctrl + Delete để truy cập Windows Task Manager v
àti
ện ích sẽ cung cấp một danh sách ngắn gọn các ứng dụng v
à quy trình
đ
ang ch
ạy
trên PC. Th
ật k 
hông may, b
ạn không thể biết đ
ư 
ợc những quy tr 
 ình
đ
ó
đ
ang làm gìho
ặc chúng đến từ đâu.
m
ở ra những bí ẩn của các ứng dụng chạy
trong ch
ế độ nền n
ày, cho phép b
ạn đ
ào sâu vào các ngóc ngách
đ
ể biết r 
õ m
ỗi ứng
d
ụng xuất phát từ th
ư 
m
ục n
ào và
đ
ang s
ử dụng những t
ài nguyên gì. Nó c
ũ
ng giúpb
ạn phát hiện phần mềm gián điệp v
à nh
ững ch
ươ 
ng trình b
ất minh khác đang chạy
ng
ầm. Tiện ích n
ày hoàn toàn mi
ễn phí.
Không tìm
đư 
ợc các file tr
ùng l
ặp
Ổ cứng 250 GB có thể chứa một l
ư 
ợng tập tin cực lớn khiến công việc ngăn chặn các
t
ập tin tr 
ùng l
ặp tích tụ v
à b
ị đặt nhầm chỗ trở n
ên khó kh
ă
n.
Đ
áng ti
ếc l
à Windows

Activity (14)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
cacbu liked this
bacbaphi1702 liked this
cunho123 liked this
hoangtanpro liked this
caophatpig liked this
hanson0806 liked this
sonha88 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->