Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
4Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Boaz Huss, The Mystificaton of Kabbalah (in Hebrew)

Boaz Huss, The Mystificaton of Kabbalah (in Hebrew)

Ratings: (0)|Views: 62 |Likes:
Published by Boaz Huss

More info:

Published by: Boaz Huss on Dec 06, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/02/2013

pdf

text

original

 
∫‰ÙÈËÚ·
Ʊπ∏¥ ¨Â· ¨ÔÂÒÓ¯·‡ ȯ‡Ï˙·Ȅ‡· ¨¯ÈÈ ÏÚ ˜ÈÏȯ˜‡ÆÔÓ‡‰
ÌÈÓÚÙ·ÌÚÙ‰
‰ÚÈ„È∫Ì”·Ó¯Ï˘Ò‡ÓÂ˙ÂÓÏÒ‡˙‰ µ
¯ÂÊÓ ¯ÈÓ‡
 Ø ‰˘„Á
 
 Ï˘ÒÂ˙ÈӉ‰Ϸ˜‰ Ï˘‰Èˆ˜ÈÙÈËÒÈÓ‰ π
ÒÂÊÚ·
Ø˙Ȅ‰ȉ ‰˜ÈËÒÈÓ
 
‰‡Ó˙Ï·˜· ‰ÈχÂÍÂÁ Ï˘Ì˙ÈÈÏÚ ≥±
Èχ¯˘È„„ÂÚ
 Ø‰¯˘Ú˘ÂÏ˘
 
ÔÓ∫‰˘„Á‰˙Ú· ˙ÂÈ„Â‰È ‰Ú·˘‰˙ÂÁψ µµ
ȯ¯‰Ï·ÂÈ
 Øχ¯˘ÈÏÈÓÏÒÂÓ·Á¯Ó
 
ÂÏȷ̯ÂÈ
 Ø˙ÈÏÂÙÈˉ˘È‚Ù„ÂÚÈ˙‰·È˙ηÈÂÙȯ∫ÁÙÒ∑πÈÈÒ¯Ó·˙ÒÎÈ˙·˙ÂÓ„ÏÌȘ ∏µ
˜ÈÙ·‡Ê‰ÓÏ˘
 ØÌÈÈÈ·ÈÓȷ̉Ȃ‰ÓÂ
 
±∞’ÌÈÓÚÙ’··ÏΖԇ‰„ËÈȯ‰Ï˘‰¯Ó‡ÓÏÚ˙·‚˙ Ø¯˜Ù‰„˘Î‰È‚ÂÏÂȈÂÒ·ÌÈÁ¯ÊÓ¯˜Á ±±µ
˜ÒÈω˘Ó
 
Ô¯˜ÈÒ‰˘Ó
؉·Â‚˙
 
±≤≤
·ÏΖԇ‰„ ËÈȯ‰
 Ø ‰·Â˘˙ ±≤¥
˙¯Â˜È·ÂÌÈÂÈÚ
 —‚„¯È· χٯȷ¯ÏÌÈ„ÂÓÈÏ Ô¢ÏÏÚ ±≤π
ÔÓÓÔ¯‰
 Ø ¯˘‡–¯· ‰˘Ó˙¯Â„‰Ó
˙¯˜ÈÒ
˙ÂÈ„¯ÙÒ˙ÂÏȉ˜ ÏÚ„ÂÓÈϯÙÒ ÏÚÒ˜ÂÙ¯Ó˙ ±¥‰‡Â˘·
 
‰Ï·˜‚‰ÓÂ
3_Pe110_ Huss_210.06.2007, 07:347
 
3_Pe110_ Huss_210.06.2007, 07:358
 
9
 
|
 
‰Ï·˜‰Ï˘‰Èˆ˜ÈÙÈËÒÈÓ
ËÒ‚‡·ÌÈÏ˘Â¯È·ÌÈȘ˙‰˘¨˙„‰È‰ÈÚ„Óϯ˘Ú‰Ú·¯‡‰ÈÓÏÂÚ‰Ò¯‚˜·È˙‡ˆ¯‰ÏÚÒÒÂ·Ó‰Ê¯Ó‡Ó ™Ï˘ ˙ÂËÂÈË Â‡¯˜˘ ¨¯·Á Á¯ ‰‡È¯Ó ÔÂ¯Ó ˙È¯ ¨¯·Á ÔÁ ¨È¯¯‰ Ï·ÂÈ ¨¯˜‰ χÂÈÏ ‰„ÂÓ È‡ Æ≤∞∞µÆÈ˙‡ ÂÓÈÎÒ‰ „ÈÓ˙ ‡Ï ̇ Ì‚ ¨È˙ÂÚË ˙‡ „„ÁÏ ÈÏ Â¯ÊÚ ˙·¢Á ˙¯ډ ÈÏ Â¯ÈÚ‰ ¨‰Ê ¯Ó‡ÓÆ≤∂µ ßÓÚ ¨Â˜ÂÙ ±Æπ¥≠π± ßÓÚ ¨ÌÈÈÓ„˜‡ ÌÈ„ÂÓÈÏ ¨Ï„ȇ ∫‡¯ ‰Ï ‰˙ÎÊ˘ ‰·¯‰ ‰¯˜Âȉ ÂÊ ‰ÏÂÎÒ‡ ÏÚ Æµ≥ ßÓÚ ¨‰Ï·˜ ¨Ï„ȇ
Ï·˜Ï˘Èˆ˜ÈÙÈËÒÈÓ˙Ȅ‰ȉ ‰˜ÈËÒÈÓ‰Ï˘ ÒÂ˙ÈÓ‰Â
ÒÂÊÚ·
The work of an intellectual is… through the analysesthat he carries out in his own eld, to question overand over again what is postulated as self-evident, todisturb people’s mental habits, the way they do andthinkthings,todissipatewhatisfamiliarandaccepted,to reexamine rules and institutions, and on the basis of thisre-problematization…toparticipateintheformationof a political will
±
¨Ìȯ˘Ú‰‰‡Ó‰Ï˘‰¢‡¯‰˙ȈÁÓ·ÈÓÂ¡¯˜ÁÓ‰„˘Î¯ˆÂ˘¨˙Ȅ‰ȉ‰˜ÈËÒÈÓ‰¯˜Á‰ÈÏÙȈÒÈ„Î Ìȯ˘Ú‰ ‰‡Ó‰ Ï˘ ‰ÈÈ˘‰ ˙ȈÁÓ· ÒÒ·˙‰ ¨ÂÈ„ÈÓÏ˙ ÌÂÏ˘ Ì›÷¯È„È Ïڨȷ¯ÚÓ‰ ÌÏÂÚ· ÌÈ·¯ ÌÈÈÓ„˜‡ ˙„ÒÂӷ χ¯˘È· ˙‡ËÈÒ¯·È‡‰ Ïη ˙È˙¯˜ÂÈ ˙ÈÓ„˜‡Ô˘‡¯·Â˙Â¢˙ÂÈ˙·¯˙˙ÂÚÙÂ˙˘‰Á‰‰ÏÚ˙˙˘ÂӉʯ˜ÁÓ‰„˘
Æ˙ȯ·‰–˙ˆ¯‡·¯˜ÈÚ·‡ˆÂÈÎ ˙¯Á‡ ˙ÂÚÙÂ˙ ‰Ù¯ȇ Á¯ÊÓ ˙„ÈÒÁ ¨Ê΢‡ ˙„ÈÒÁ ¨˙ÂÏÎȉ‰ ˙¯ÙÒ ÔΩ ‰Ï·˜‰Ï˘ ‰ÈÂÂÁ ‡È‰ ÂÊ ‰ÚÙÂ˙ Æ˙ÈÏÒ¯ÂÂÈ‡ ˙ÈËÒÈÓ ‰ÚÙÂ˙ Ï˘ ÈÙȈÙÒ È„Â‰È ÈÂËÈ· Ô‰ ®‰Ï‡·˙ÒÙ˙ ¨È„ÂÁÈÈ ‰Ú„Â˙ ·ˆÓ· ‰Î¯Ή ¨˘‚ÙÓ‰ ˙ÈÈÂÂÁ ¨˙ÈÊÈÙËÓ Â‡ ˙ȉÂχ ˙Â˘È ÌÚ ˘‚ÙÓ‰˘Ó ȯ·„· ˘È ‰˜ÈËÒÈÓÏ ÂÊ ‰˘È‚ Ï˘ ˜‰·ÂÓ ÁÂÒÈ Æ˙È˙„‰ ‰ÈÂÂÁ‰ Ï˘ ‰‡È˘Î ‡ ‰˙ȈÓ˙Î∫ßÌÈ˘„Á ÌÈ˷ȉ ∫‰Ï·˜ß ¯ÙÒ· τȇÆχ‰ ÌÚ „ÂÁȇ‰ ˙ÈÂÂÁ ‡È‰ ‰˜ÈËÒÈÓ‰ ˙ȈÓ˙ ¨˙„‰ ˙ȈÓ˙ ‡È‰ ‰˜ÈËÒÈÓ‰ ̇‰‡È˘Ï ÌÈ˙ÚÏ ‰ÚÈ‚Ó ¨‰˜ÈËÒÈÓ‰ ˙¯ˆ ·Â¯ ˙‡ ˙ÈÈÙ‡Ó‰ ¨ÌÈÈ˙„‰ ÌÈÈÁ‰ ˙ÓˆÚ‰˙ÂÈÂ˘È ÌÚ „ÂÁȇ ÈÒÁÈ Ï˘ Ìȯ‡È˙· ÚÈÙÂÓ È˙¯ÙÒ‰ ÔÈÈÂËÈ·˘ ¨˙ÂÈÚ·Ë–ÏÚ ˙ÂÈÂÂÁ·
ÆÂÓˆÚ Ï‡‰ ÌÚ Û‡ ÌÈÓÚÙÏ ˙ÂȇÏÈÚ
≥∞≠π ’ÓÚ ¨®Ê”Ò˘˙© ±±∞ ÌÈÓÚÙ
3_Pe110_ Huss_210.06.2007, 07:359

Activity (4)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
Keren Mice liked this
Keren Mice liked this
mpallino liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->