Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
16Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Uputstvo za bezicni telefon Panasonic kx-tga1100fx

Uputstvo za bezicni telefon Panasonic kx-tga1100fx

Ratings:

5.0

(1)
|Views: 6,002 |Likes:
Published by Nikola

More info:

Published by: Nikola on Dec 06, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/18/2013

pdf

text

original

 
Panasonic
Uputstvo za upotrebu
Model.
KX-TG1100FXKX-TG1102FX
Digitalni beži
č
ni telefon
Punite baterije oko 7 sati pre prve upotrebe.
Caller ID funkcija
Molimo vas da pre upotrebe pro
č
itate ovaj dokument i da ga sa
č
uvate zapotrebe budu
ć
eg informisanja.
Morate da se pretplatite na Caller ID uslugu kako bi je koristili.
Sadržaj
Uvodne informacije..............................................................................1
 
Upotreba telefona.................................................................................3
 
Imenik....................................................................................................4
 
Vodi
č
kroz postavku slušalice............................................................4
 
Vodi
č
kroz postavku baze...................................................................5
 
Upotreba Caller ID usluge...................................................................5
 
Upotreba više uredjaja.........................................................................5
 
Korisne informacije..............................................................................6
 
Uvodne informacije
Hvala vam na kupovini novog Panasonic digitalnog beži
č
nog telefona.Sa
č
uvajte originalni ra
č
un za potrebe servisiranja uredjaja.Serijski broj (sa donje strane uredjaja)Datum kupovine uredjajaIme i adresa prodavca
Napomena:
Ako imate problema, kontaktirajte prodavca opreme.
Deklaracija o uskladjenosti
Panasonic Communications Co., Ltd potvrdjuje da je ovaj uredjajuskladjen sa osnovnim zahtevima i drugim važnim odredbama Radio &Telecommunications Terminal Equipment (R&TTE) direktive 1999/5/EC.Deklaracije o uskladjenosti za odgovaraju
ć
e Panasonic proizvodeopisane u ovom priru
č
niku dostupne su na adresi:http://www.doc.panasonic.de 
Vaš telefon
 
Oprema (priložena oprema)
Ispravlja
č
napona za bazu (PQLV19CE)
Kabl telefonske linije
Punjive baterije (AAA (R03) 2 ili 4 komada kod KX-TG1102)
Poklopac slušalice*
1
 
Punja
č
(PQLV30018) (kod modela KX-TG1102)
Ispravlja
č
napona za punja
č
*
2
(PQLV200CE) (kod modela KX-TG1102)*
1
Poklopac se nalazi na slušalici u vreme kupovine.*
2
Ispravlja
č
napona je priklju
č
en na punja
č
u vreme kupovine.
Napomena:
Kada zamenjujete baterije, upotrebite samo 2 punjive AAA (R03)nikl-metal-hidrid (Ni-MH) baterije. Preporu
č
ujemo vam upotrebu punjivihPanasonic baterija (model P03P).
Ne možemo biti odgovorni za ošte
ć
enje uredjaja ili pad performansi kaoposledicu upotrebe punjivih baterija koje nisu proizvedene od stranePanasonic-a.
 
Važne informacije
Koristite isklju
č
ivo ispravlja
č
napona koji je deo standardne opremeuredjaja.
 
Nemojte da priklju
č
ujte ispravlja
č
na uti
č
nicu koja ne ostvarujestandardan napon od 220-240V.
Ovaj uredjaj ne može da sprovede poziv u slede
ć
im situacijama:- Ako prenosiva slušalica zahteva punjenje ili ako je neispravna.- Tokom prekida napajanja.- Ako je uklju
č
ena funkcija za zaklju
č
avanje tastature.- Kada je uklju
č
ena funkcija za direktne pozive (možete da sprovedetesamo pozive memorisane na brojeve za direktan poziv).
Nemojte da otvarate osnovu uredjaja ili slušalicu (izuzev radi promenebaterija).
Uredjaj ne treba koristiti u blizini opreme za medicinsku/intenzivnu negu iod strane osoba sa ugradjenim pejsmejkerom.
Vodite ra
č
una o tome da strani objekti ne padnu na uredjaj i da ne dodje doprolivanja te
č
nosti po uredjaju. Nemojte da izlažete ovaj uredjajintenzivnom dimu, prašini, mehani
č
kim vibracijama ili udarima.
Samo priloženu slušalicu možete da koristite uz bazu. Druge slušalice nemožete da registrujete i koristite.
Radno okruženje
Nemojte da koristite uredjaj u blizini vode.
Ovaj uredjaj treba udaljiti od izvora toplote kao što su radijatori ili štednjaci.Ne treba ga instalirati u prostorijama sa temperaturom ispod 5ºC ili iznad40ºC.
Ispravlja
č
(AC adapter) se koristi kao glavni uredjaj za prekid napajanja,zbog toga, vodite ra
č
una o tome da mrežna uti
č
nica bude u blizini uredjajai dostupna.
Upozorenje:Kako bi se smanjila opasnost od strujnog udara, nemojte daizlažete ovaj uredjaj kiši i drugim oblicima vlage.Isklju
č
ite uredjaj iz mrežne uti
č
nice ako primetite dim, neuobi
č
ajenmiris ili zvuk. Ovakvi uslovi mogu dovesti do požara ili strujnogudara. Proverite da li je dim zaustavljen i kontaktirajte servisera.
Mere opreza u vezi baterije
Upotrebljavajte isklju
č
ivo preporu
č
ene baterije.
Upotrebljavajteisklju
č
ivo punjive baterije.
Nemojte da mešate stare i nove baterije.
Nemojte da bacate baterije u vatru jer može do
ć
i do eksplozije.Proverite lokalne regulative za odlaganje specijalnog otpada.
Nemojte da otvarate ili rastavljate baterije. Oslobodjeni elektrolit možeda izazove opekotine ili povrede o
č
iju i kože. Elektrolit može bitiotrovan ako ga progutate.
Prilikom rukovanja baterijama vodite ra
č
una o tome da ne dodju ukratak spoj sa provodnicima kao što je prstenje, narukvice ili klju
č
evi.Baterije i/ili provodnici se mogu zagrejati i izazvati opekotine.
Punite baterije u skladu sa informacijama datim u ovom uputstvu zaupotrebu.
Koristite isklju
č
ivo priloženu osnovu uredjaja (ili punja
č
) za punjenjebaterija. Nemojte da otvarate bazu uredjaja (ili punja
č
). U suprotnom,može do
ć
i do deformacije ili eksplozije baterija.
 
Panasonic Digital Cordless Phone KX-TG1100FX / KX-TG1102FX2
 
 
Instalacija uredjaja na zid
Baza uredjaja Punja
č
(KX-TG1102)
 
Povezivanje uredjaja
Povezivanje baze Povezivanje punja
č
a (KX-TG1102)
Napomena:
Nemojte da instalirate uredjaj tokom oluje.
Ispravlja
č
napona treba da bude priklju
č
en na vertikalnu ili zidnumrežnu uti
č
nicu. Nemojte da ga priklju
č
ujete na tavani
č
nu uti
č
nicuzato što ispravlja
č
može da ispadne iz uti
č
nice.
Pozicija uredjaja
Radi maksimalnog radnog rastojanja i otklanjanja šuma, udaljiteuredjaj od elektri
č
nih aparata (TV, radio uredjaj, PC ili drugi telefon) ipostavite ga na prakti
č
nu, uzvišenu, centralnu poziciju.
 
Instalacijabaterija
Unesite prvo negativan (-) polbaterije i zatvorite poklopac.
Napomena:
Koristite isklju
č
ivo punjivebaterije.
 
Uklju
č
ivanje/isklju
č
ivanje uredjaja
Uklju
č 
ivanje napajanja
Pritisnite i držite taster  jednu sekundu.
Isklju
č 
ivanje napajanja
Pritisnite i držite taster dvesekunde.
 
Punjenje baterija
Postavite slušalicu na bazu uredjaja ili punja
č
na oko 7 sati pre prveupotrebe.
Snaga punjenjaIkona baterije Snaga baterije
Potpuno puna baterijaVisok stepen napunjenosti baterijeSrednji stepen napunjenosti baterijeNizad stepen napunjenosti baterijeMorate da napunite bateriju
Performanse Panasonic Ni-MH baterijaOperacija Radno vreme
Pri neprekidnoj upotrebi 10 sati maksimalnoPri neprekidnom pripremnom modu. 120 sati maksimalno
Napomena:
Normalno je da baterije ne ostvare pun kapacitet prilikom prvogpunjenja. Maksimlne performanse se ostvaruju nakon nekoliko ciklusapunjenja/pražnjenja (upotrebe).
Performanse baterije zavise od u
č
estalosti upotrebe.
 
Č
ak i nakon punjenja slušalice, slušalicu možete da ostavite na bazi ilipunja
č
u bez uticaja na baterije.
Snaga baterija možda ne
ć
e biti prikazana ta
č
no nakon zamenebaterija. U tom slu
č
aju, postavite slušalicu na bazu ili punja
č
i punite jenajmanje 7 sati.
Normalno je da se slušalica zagreva tokom punjenja.
Ako odmah želite da upotrebite uredjaj, punite baterije najmanje 15minuta.
O
č
istite jednom mese
č
no kontakte za punjenje na slušalici i bazipomo
ć
u meke, suve tkanine. U suprotnom, baterija se možda ne
ć
enapuniti pravilno.
Č
istite kontakte
č
ć
e ako je uredjaj izloženmasno
ć
i, prašini ili visokoj vlažnosti.
 
Informacije o bateriji
Nakon punjenja Panasonic baterije, možete da o
č
ekujete slede
ć
e radnovreme:
Ni-MH baterije (oko 700 mAh)
Tokom upotrebe (razgovor): maksimalno 14 sati.Van upotrebe (pripremni mod): maksimalno 150 sati.
Radno vreme baterije može biti kra
ć
e u zavisnosti od uslova upotrebei temperature ambijenta.
 
Kontrole
Slušalica
1 Prijemnik
 
2 Ekran3[] (Imenik)4[] (Talk)
 
5 Navigacioni taster [
,
,
,
]6 [] (Redial/Pause)7 [R] (Recall)8 Kontakti za punjenje9 Mikrofon10 [/OK] (Menu/OK)11[] (Off/Power)12 [C] (Clear)13 [INT] (Intercom)14 Ringer 
KukeKukeKa telefonskojmreži220-240V,50 Hz220-240V,50 HzKoristite isklju
č
ivo priloženi ispravlja
č
 napona i kabl telefonske linije.Koristite isklju
č
ivo priloženiispravlja
č
napona.
ZavrtanjZavrtanj
 
Panasonic Digital Cordless Phone KX-TG1100FX / KX-TG1102FX3
 
Baza uredjaja Punja
č
(KX-TG1102)
1 Kontakti za punjenje2 [] (Page)1 Kontakti za punjenje
 
Ikone na ekranu
Ikona Objašnjenje
U dometu baze.Van dometa, slušalica nije registrovana, baza se ne napaja.Pejdžing, interkom ili slušalica pristupa bazi.Slušalica je angažovana spoljašnjim pozivomMod imenikaMod za postavku uredjajaSnaga baterije.Funkcija zabrane poziva je uklju
č
ena.Funkcija za direktne pozive je uklju
č
ena.Funkcija za zaklju
č
avanje tastature je uklju
č
ena.Zvono je isklju
č
eno.Indikator se prikazuje kada pritisnete [#] taster.Ako odaberete „BS NO“ za prikaz u pripremnom modu, a brojaktuelne baze je 1, prikazuje se indikator „-1-“.Ako odaberete „HS NO“ za prikaz u pripremnom modu, a brojaktuelne baze je 2, prikazuje se indikator „[2]“.
4 Nova poziva
Kada uredjaj primi novi poziv, na displeju seprikazuje broj novih poziva.
 
Simboli koriš
ć
eni u uputstvu
U uputstvu su upotrebljeni naredni simboli.
Ikona Objašnjenje
[/OK]
Pritisnite [/OK]
 
 Predjite na narednu uperaciju.“ “Pritisnite [
] ili [
] da odaberete re
č
i prikazane podnavodnicima.
 
Jezik poruka na ekranu
Dostupno je 13 jezika za poruke na ekranu. Možete da odabereteslede
ć
e opcije: “
ENGLISH
”, “
SLOVENSKY
”, “
CESTINA
”, “
HRVATSKI
”,
SLOVENSCINA
”, “
EESTI
”, “
LIETUVISKAI
”, “
LATVIESU
”, “
ROMANA
”,
BULGARSKI
”, “
SRPSKI
”, “
MAKEDONSKI
” ili “
SHQIP
”.
1
Pritisnite [/OK].
Pritisnite [
]
[
] i odaberite „SETTING HS“
3
Pritisnite [
]
[
] i odaberite „DISPLAY OPT“
4
Pritisnite [
]
[
] i odaberite „LANGUAGE“
[
]
Pritisnite [
] ili [
] da odaberete željeni jezik
[
]
[]
Napomena
 
Ako odaberete jezik koji ne možete da pro
č
itate, pritisnite [],[/OK]
[
]
[
]
[
] tri puta, [
], [
] dva puta, [
] odaberiteželjeni jezik, [
]. Pritisnite []
 
Izbor tonskog ili pulsnog biranja broja
Promenite mod za pozivanje u zavisnosti od vaše telefonske linije.„1“ (Tone): odaberite ovu opciju za tonsko biranje broja.„2“ (Pulse): odaberite ovu opciju za pulsno ili kružno biranje broja.
1
Pritisnite [/OK].
Pritisnite [
]
[
] i odaberite „SETTING BS“
[
]
[3]
3
Unesite PIN baze (uobi
č
ajeno „0000“)- Ako ste promenili PIN, unesite ga (str. 6).
4
[1]
Odaberite željenu postavku pritiskom na [1] za tonsko biranje ili [2] zapulsno biranje.
[
]
[]
 
Podešavanje datuma i vremena
Važno:
Proverite da li je ispravlja
č
napona priklju
č
en.
1
Pritisnite [/OK].
Pritisnite [
] ili [
] da odaberete „SETTING BS“
[
]
[
]
3
Unesite aktuelno vreme (sate i minute u 24-
č
asovnom formatu).- Ako napravite grešku, pritisnite [C]. Cifre se brišu sa desne strane.
4
[
] 2 puta
[
] 2 puta
Unesite datum, mesec i godinu.- Ako napravite grešku, pritisnite [C]. Cifre se brišu sa desne strane.
[
]
[]
Upotreba telefona
 
Pozivanje
1
Pozovite telefonski broj
[]
Kada završite razgovor, pritisnite [] ili postavite slušalicu nabazu uredjaja.
 
Odgovor na poziv
1
Pritisnite [] da odgovorite na poziv.
Na poziv možete da odgovorite pritiskom na tastere [
0
] - [
9
], [
], [
#
],ili [
INT
].
(Any key answer funkcija)
 
Kada zavite razgovor, pritisnite [] ili postavite slušalicuna bazu uredjaja.
Lociranje slušalice
1. Pritisnite [] na bazi uredjaja.2. Da prekinete pozivanje slušalice, pritisnite [] na bazi uredjaja ilipritisnite [] na slušalici.
Da podesite nivo zvuka
Pritisnite [
] ili [
] tokom razgovora.
Taster za unos pauze (za korisnike PBX/long distanceusluge)
Pauza je potrebna kada sprovodite pozive preko PBX-a ili ako koristitelong distance uslugu. Pritisnite [] jednom da unesete jednu pauzu.Pritisnite [] više puta da unesete više pauza.
Privremeno tonsko biranje (za korisnike kružnog ilipulsnog biranja broja)
Možete privremeno da promenite na
č
in biranja broja (u tonsko biranje)kada vam je potreban pristup uslugama tonskog biranja (na primer,telefonska bankarska usluga).
1
Sprovedite poziv.
2
Pritisnite [
] kada se od vas zatraži da unesete vaš kod ili PIN,zatim pritisnite odgovaraju
ć
e tastere.
Uredjaj se vra
ć
a na pulsno biranje broja kada prekinete vezu.

Activity (16)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
jvladan83 liked this
markopeno liked this
Angelus Magus liked this
Milos Matkovic liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->