Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
0Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
داعية مصري_ الإمام علي تنبأ بظهور «داعش» - زاوية

داعية مصري_ الإمام علي تنبأ بظهور «داعش» - زاوية

Ratings: (0)|Views: 0 |Likes:

More info:

Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/22/2014

pdf

text

original

 
٢ ٤
/
٨
/
٤ﺔﯾواز
 - «
ﺶﻋاد
»
رﻮﮭﻈﺑ
 
ﺄﺒﻨﺗ
 
ﻲﻠﻋ
 
مﺎﻣﻹا
 :
يﺮﺼﻣ
 
ﺔﯿﻋاد
http://www.zawya.com/ar/story/%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9_%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8…1/2
«
ﺶﻋاد
»
رﻮﻬﻈﺑ
 
ﺄﺒﻨﺗ
 
ﻲﻠﻋ
 
مﺎﻣﻹا
 :
يﺮﺼﻣ
 
ﺔﻴﻋاد
04 08 2014
ﺔﻤﻳﺪﻘﻟا
 
ﺔﻴﻣﻼﺳﻻا
 
ﺐﺘﻜﻟا
 
نأ
 
،ﻲﻤﻠﺣ
 
ﺮﺻﺎﻨﻟا
 
ﻪﻠﻟاﺪﺒﻋ
 
ﺦﻴﺸﻟا
 
ﺮﺼﻣ
 
ﻲﻓ
 
ﺔﻴﻓﻮﺼﻟا
 
ةﺎﻋد
 
ﺪﺣأ
 
ﺪﻛأ،هﺪﻌﺑ
 
ﺎﻔﻠﺨﻟا
 
ﻊﺑارو
 
ﺪﻤﺤﻣ
 
ﻲﺒﻨﻟا
 
ﻢﻋ
 
ﻦﺑا
 
،ﺐﻟﺎﻃ
 
ﻲﺑأ
 
ﻦﺑ
 
ﻲﻠﻋ
 
مﺎﻣﻼﻟ
 
بﻮﺴﻨﻣ
 
ﺚﻳﺪﺣ
 
ﻰﻠﻋ
 
يﻮﺘﺤﺗنأ
 
اﺮﺒﺘﻌﻣ
 
،ﻪﺗدﺎﻗو
 
هرﺎﺼﻧأ
 
تﺎﻤﺳو
 
ﺎﻳاﺰﻣو
 
ﺶﻋاد
 
ﺔﻴﻣﻼﺳﻻا
 
ﺔﻟوﺪﻟا
 
ﻢﻴﻈﻨﺗ
 
رﻮﻬﻇ
 
ﻰﻟا
 
ﻪﻴﻓ
 
ﺮﻴﺸﻳ
.
ﺔﻴﻧﻮﻴﻬﺼﻟا
 
ﺔﻌﻴﻨﺻ
 
ﻢﻴﻈﻨﺘﻟا،ﺮﺼﻣ
 
ﻲﻓ
 
ﺔﻴﻓﻮﺼﻟا
 
ىﻮﻘﻟا
 
دﺎﺤﺗاو
 
ﻒﻳﺮﺸﻟا
 
ﺖﻴﺒﻟا
 
ل ﻊﻤﺠﺘـﺑ
 
فﺮﻌﻳ
 
ﺎﻣ
 
مﺎﻋ
 
ﻦﻴﻣأ
 
،ﻲﻤﻠﺣ
 
فﺎﺿأوﺔﻌﻴﻨﺻ
 
ﻻا
 
ﻲﻫ
 
ﺎﻣ
 
ﺶﻋاد
 
نا
 
ﻲﻤﻠﻋ
 
ﺐﺴﺣ
 ..
مﻼﺳﻻا
 
ﺪﺿ
 
بﺮﺣ
 
ﻲﻫ
 
،ﺔﺻﻼﺨﻟا
 :
ﻲﻓﺎﺤﺻ
 
نﺎﻴﺑ
 
ﻲﻓﺎﻤﻣ
 
يﺮﺑ
 
مﻼﺳﻻاو
 
ﺔﻠﺒﻘﻤﻟا
 
لﺎﻴﺟﻸﻟ
 
مﻼﺳﻼﻟ
 
ﺔﻴﻫاﺮﻜﻟا
 
ﻊﻨﺼﺑ
 
هﻮﺤﻣو
 
مﻼﺳﻼﻟ
 
ة ﺎﺳﻺﻟ
 
ﺔﻴﻧﻮﻴﻬﺼﻟاﻦﻋ
 
ثﺪﺤﺗ
 
مﻼﺴﻟا
 
ﻪﻴﻠﻋ
 
ﻲﻠﻋ
 
مﺎﻣﻻا
 
ﺎﻧﺪﻴﺳ
 
ﻊﺑﺎﺗو
 .
سﻮﺠﻤﻟا
 
لﺎﻌﻓأ
 
ﻪﺑﺎﺸﺗ
 
ﻢﻬﻟﺎﻌﻓﺄﻓ
 
،ﺶﻋاد
 
ﻞﻌﻔﻳﻢﺛ
 !
ﻢﻜﻠﺟرأ
 
ﻻو
 
ﻢﻜﻳﺪﻳأ
 
اﻮﻛﺮﺤﺗ
 
ﻻو
 
ضرﻷا
 
اﻮﻣﺰﻟﺎﻓ
 
دﻮﺴﻟا
 
تﺎﻳاﺮﻟا
 
ﻢﺘﻳأر
 
اذا
 :
مﺎﻣﻻا
 
لﺎﻗ
 
ﺚﻴﺣ
 
ﺶﻋادﻻو
 
ﺪﻬﻌﺑ
 
نﻮﻔﻳ
 
ﻻ
 
،ﺔﻟوﺪﻟا
 
بﺎﺤﺻأ
 
ﻢﻫ
 
،ﺪﻳﺪﺤﻟا
 
ﺮﺑﺰﻛ
 
ﻢﻬﺑﻮﻠﻗ
 
،ﻢﻬﻟ
 
ﻪﺑﺆﻳ
 
ﻻ
 
ﺎﻔﻌﺿ
 
مﻮﻗ
 
ﺮﻬﻈﻳةﺎﺧﺮﻣ
 
ﻢﻬﺘﺒﺴﻧو
 
ﻰﻨﻜﻟا
 
ﻢﻫؤﺎﻤﺳأ
 
،ﻪﻠﻫأ
 
ﻦﻣ
 
اﻮﺴﻴﻟو
 
ﻖﺤﻟا
 
ﻰﻟا
 
نﻮﻋﺪﻳ
 
،قﺎﺜﻴﻣ
.
 ﺎﺸﻳ
 
ﻦﻣ
 
ﻖﺤﻟا
 
ﻪﻠﻟا
 
ﻲﺗﺆﻳ
 
ﻢﺛ
 
ﻢﻬﻨﻴﺑ
 
ﺎﻬﻴﻓ
 
اﻮﻔﻠﺘﺨﻳ
 
ﻰﺘﺣ
 
ﺎﺴﻨﻟا
 
رﻮﻌﺸﻛ
:
لﻮﻘﻟﺎﺑ
 
ﺚﻳﺪﺤﻟا
 
حﺮﺷو
 
،يﺪﻨﻬﻟا
 
ﻲﻘﺘﻤﻠﻟ
 
لﺎﻤﻌﻟا
 
ﺰﻨﻛ
 
بﺎﺘﻛ
 
ﻲﻓ
 
درو
 
ﺚﻳﺪﺤﻟا
 
نأ
 
ﻰﻟا
 
ﻲﻤﻠﺣ
 
ﺖﻔﻟو ﺎﻔﺠﻟاو
 
ﺐﻠﻘﻟا
 
ةﻮﺴﻘﺑ
 
نوﺰﻴﻤﺘﻳ
 (
ﺪﻳﺪﺤﻟا
 
ﺮﺑﺰﻛ
 
ﻢﻬﺑﻮﻠﻗ
)...
نﻮﻘﻫاﺮﻣ
 
ﻦﻴﻴﺸﻋاﺪﻟا
 
ﺐﻠﻏأ
 (
 ﺎﻔﻌﺿ
 
مﻮﻗ
)
قاﺮﻌﻟا
 
ﻲﻓ
 
ﺔﻴﻣﻼﺳﻻا
 
ﺔﻟوﺪﻟا
)
دﻮﺼﻘﻤﻟا
 (
ﺔﻟوﺪﻟا
 
بﺎﺤﺻأ
) ...
 ﺎﻣ
 
ﻪﺑﺮﺷ
 
ﻦﻣ
 
نﻮﻫأ
 
ﻢﻫﺪﻨﻋ
 
ﻞﺘﻘﻟاوﻮﺑأ
 
ﻞﺜﻣ
 ...
ةﺮﻴﺸﻋ
 
ﻻو
 
ﺎﻤﺳا
 
ﻢﻬﻟ
 
فﺮﻌﻧ
 
ﻼﻓ
 
ﻢﻌﻧ
 (
ىﺮﻘﻟا
 
ﻢﻬﺘﺒﺴﻧو
 
ﻰﻨﻜﻟا
 
ﻢﻫؤﺎﻤﺳأ
) ..(
مﺎﺸﻟاوﻻ
 
هﺬﻫ
 (
 ﺎﺴﻨﻟا
 
رﻮﻌﺸﻛ
 
ةﺎﺧﺮﻣ
 
ﻢﻫرﻮﻌﺷ
) ...
يداﺪﻐﺒﻟا
 
ﺮﻜﺑ
 
ﻮﺑأو
 
يﺮﺼﻤﻟا
 
ةﺰﻤﺣ
 
ﻮﺑأو
 
يوﺎﻗرﺰﻟا
 
ﺐﻌﺼﻣ
.
ﻢﻬﻴﻓ
 
ةزرﺎﺑ
 
ﺔﻤﺳ
 
هﺬﻬﻓ
 
نﺎﻴﺑ
 
جﺎﺘﺤﺗ
Annahar 2014 ©2014
ﺲﻄﺴﻏأ
 04 
رﺎﺒﺧأ
 
ﻦﻣ
 
ﺪﻳﺰﻤﻟا

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->