Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
ΣΤΑΥΡΟΣ ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2014

ΣΤΑΥΡΟΣ ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2014

Ratings: (0)|Views: 16|Likes:
Published by orfeasfm
ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ "Ο ΣΤΑΥΡΟΣ" ΤΗΣ ΟΜΩΝΥΜΟΥ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΟΣ
ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ "Ο ΣΤΑΥΡΟΣ" ΤΗΣ ΟΜΩΝΥΜΟΥ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΟΣ

More info:

Published by: orfeasfm on Aug 22, 2014
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/10/2014

pdf

text

original

 
«
ΕΙΣ ΠΡΟΣ ΕΝΑ ΕΙΣ ΧΡΙΣΤΟΝ
»
Α
γαπητοί μου αναγνώστες! Θά έχετε α-κούσει για τις κατακόμβες. Έάν πάη κα-νείς στην Ρώμη, έκεΐ θά δη τις κατακόμβες, έ-να άπό τά θαυμαστότερα μνημεία τοϋ κό-σμου. Τό άνεκάλυψαν τυχαίως προ 300 περί-που έτών. Σκάβοντας γιά άλλο σκοπό, τις βρήκε ένας έργάτης. Όπως στην Θεσσαλονί-κη, κάτω άπό τό ναό της μητροπόλεως τοϋ Α-γίου Γρηγορίου τοϋ Παλαμά, βρήκαν κατα-κόμβη, όπου πήγαιναν οί χριστιανοί επί Τουρκοκρατίας. Έτσι σκάβοντας στην Ρώμη, βρήκαν κάτω άπό τό έδαφος ένα πελώριο ύ πόγειο, μία απέραντη σήραγγα, όπου έκεΐ μαζεύονταν οί χριστιανοί την νύκτα, τά μεσάνυκτα, καί προσεύχονταν. ’Ολίγοι, αλλά πιστοί στον Χριστό. Πήγαιναν έκεΐ, στις κατακόμβες, ένώ υπήρχε κίνδυνος νά τους κάψουν ή νά τους συλλάβουν καί νά τούς έκτελέσουν. Επάνω, στην επιφάνεια τοϋ εδάφους, ή Ρώμη γλεντούσε. Ώργίαζαν οί Ρωμαίοι μέ τά καρναβάλια καί τις άλλες είδωλολατρικές τελετές. Καί κάτω, στά βάθη τής γής, οί χριστιανοί τής εποχής των διωγμών προσεύχονταν καί τά δάκρυά τους πότιζαν την γή. Τό δέ σύνθημά τους, όταν έβγαιναν άπό τις κατακόμβες, ποιο ήταν; «Εις προς ένα εις Χριστόν», ένας προς ένα στον Χριστό. Τί σήμαινε αυτό; Ότι όσοι ήρθαμε αότή την φορά, την επομένη θά προσπαθήσουμε νά έρθουμε φέρνοντας ό καθένας άλλον έναδύο, όχι ένας.?Ω Χριστέ μου, τά διαβάζω καί κλαίω· τά διαβάζω καί άναστενάζω, βλέποντας την άδιαφορία τών σημερινών χριστιανών. Ποιον συγκινεΐ 
ΕΤΟΣ ΞΒ' 1 ΑΘΗΝΑ Ε ΙΟΥΛΪΟΣΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2014 1 ΑΡΙΘ. ΤΈΏίΟΥΣ 602
Ταχυδρ. Διεύθυνσι: Τ.Θ. 3415, (Κ.Τ.Α.) 102 10 ΑΘΗΝΑ
ΜΗΝΙΑΙ0Ν ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ 0ΡΓΑΝ0Ν 0Ρ00Δ0Ϊ0Υ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΟΣ
 «Ε ο'ί η γένοιτο
 
καυχάσθαι εί η εν 
 
τω σταυρω τού Κο- ρέου η ών Ιησού
 
σήμερα ό λόγος τοϋ Δαϋί'δ:
«Δι-δάξω ανόμους τάς όδούς σου, καί 
 
άσεβεϊς έπί σέ έπι στρέψουσι
»;
Κάνω έκκλησι προς όλους σας, έάν πιστεύετε. ’Άν πάλι δεν πι-στεύετε, είσθε έλεύθεροιπηγαί-νετε όπου θέλετε. Ό Χριστός δεν μάς έχει άνάγκη. Ή Εκκλησία του θά ζήση και θά προχωρήση.  Έμεΐς έχουμε άνάγκη τον Χριστό και την Εκκλησία. Εμπρός λοι-πόν καί έφαρμογή· Είσθε 300 στην εκκλησία; την άλλη Κυριακή νά γίνετε 600. Μή μείνετε μονα-χοί σας.Εφαρμόσετε το αυτό. Καί έγώ ό γέρων
επίσκοπος,
 
μολονότι έ φθασα σέ βαθϋ γήρας, έν τούτοις δεν θά παύσω νά σάς κηρύττω.  Έως ότου υπάρχει γλώσσα, έως ότου ύπάρχει διάνοια, έως ότου ύπάρχει καρδιά, δέν θά παύσω νά κηρύττω τά λόγια
τοϋ
 
Κυρίου. Καί έλπίζω, ότι άπό την σπορά αότη τοϋ λόγου τοϋ ευαγγελίου θά προέλθη
μία 
 
νέα
γενεά πιστών
 άνθρώπων καί άφωσιωμένων στον Θεό, οί όποιοι θά όμνοϋν καί θά
δοξολογούν τον
 
Κύριο στους αιώνας τών αιώνων. Αμήν.
(Από τό βιβλίο τοϋ μακαριστού Μητροπολίτου Φλωρίνης
 
Αυγουστίνου «Όμιλίαι εις τον Ν' Ψαλμόν», σελ. 208212).
ΤΟ ΕΥΑ ΕΛΙΟ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ,
"Αλλοτε
 ό
κ. Σωτηρόπουλος ανέλυσε, σέ τό-μους
Α
και Β’, τά 14 πρώτα κεφάλαια τοϋ Εύαγγε·
 
λίου τοϋ Ίωάννου, τοϋ θεολογικωτέρου βιβλίου
 
τής Αγίας Γραφής. Τώρα, σέ τόμο Γ, αναλύει τά
 
τελευταία κεφάλαια του Ευαγγελίου (ιε'  κά). Στο
 
Εύαγγέλιο τοϋ Ίωάννου περιέχονται πλήθος ϋψι
 
στες διακηρύξεις τοϋ Χριστού γιά τή θεότητά του.
 
Καί γι’ αύτό ή ερμηνεία αύτοϋ τοϋ Εύαγγελίου έ-χει υψιστο ένδιαφέρον καί παρέχει μέγιστο θέλ-γητρο στους πιστούς.
Τά
τελευταία δέ κεφάλαια
 
τοϋ Εύαγγελίου, τά έρμηνευόμενα στο Γ τόμο, άναφέρονται στά δύο
 
μέγιστα γεγονότα τής Πίστεώς μας, τά Πάθη καί την Ανάστασι τοϋ
 
Κυρίου, καί εινε ιδιαιτέρου ένδιαφέροντος. Κατά δέ την έρμηνεία ώρι
 
σμένα δύσκολο σημεία τοϋ ίεροϋ κειμένου έρμηνεύονται πρωτοτύπως.
 
Τό βιβλίον άποτελείται άπό 391 σελίδες. Τιμάται 20 €.Γιά παραγγελίες έπικοινωνήστε μέ τό Βιβλιοπωλείον «Ό Σταυρός»,
 
Ζωοδ. Πηγής 44
 ·
106 81 Αθήνα. Τηλ. 210
 /
3805539.
98
 
0 ΣΤΑΥΡΟΣ
 
Ο ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΣ ΕΧΘΡΟΣ ΤΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ
Νικ. Ίω. Σωτηροπούλου
Τ
ό γράψαμε καί τό επαναλαμ-βάνουμε, και συν Θεφ θά τό έ παναλαμβάνωμε, ώς τό σοβαρώ τερο θέμα Πίστεως, για τό όποιο οί πλεΐστοι βαπτισμένοι ’Ορθόδο- ξοι Χριστιανοί εινε άκατήχητοι καί άπληροφόρητοι. Καί τό Ευαγ-γέλιο, λακωνικό βιβλίο, επανα-λαμβάνει ιδιαιτέρως μεγάλα και σπουδαία πράγματα προς γνώσιν καί έπίγνωσιν του ’Αρχηγού τής Πίστεώς μας, τού Κυρίου ημών Ίησοΰ Χριστού.Ποιος εινε ό μεγαλύτερος έχ θρός τής Πίστεως; Δέν θά ύπερ βάλω ούτε στό έλάχιστο. Ό μεγα-λύτερος εχθρός τής Πίστεως εινε ό Οίκουμενισμός καί οί Οίκουμε νιστές, δημιουργήματα τού Δια-βόλου κατά τήν έποχήν τής προ φητευμένης άποστασίας τών χα-λεπών καιρών μας. Άρχιοικουμε νιστής δέ σήμερα εινε άξιωμα τοϋχος τής ’Εκκλησίας, πού λέγε-ται κορυφή τής Εκκλησίας, άλλ’ εινε ούρά.Διαβάζουμε τήν Εκκλησιαστι-κή Ιστορία. Καί διαπιστώνουμε, ότι μεγαλύτερος εχθρός τής Πί-στεως άπ’ όλους τούς αιώνες δέν ένεφανίσθη άλλος, έκτος τού φέ-ροντας τό άποστολικόν νομα Βαρθολομαίος. Αυτός ό εκκλησι-αστικός ήγέτης δέν πιστεύει «εις τήν μίαν, άγίαν, καθολικήν καί άποστολικήν Εκκλησίαν», πού ϊ δρυσεν ό Χριστός έπί «τής πέ-τρας» τής πίστεως καί ομολογίας τού Πέτρου καί όχι βεβαίως έπί τού Πέτρου. ’Άλλο πέτρα καί άλ-λο Πέτρος. Ή «μία ’Εκκλησία» ο-νομάζεται καί «μία ποίμνη» (Ίωάν. 10:16). Δέν πιστεύει ό Βαρθολο-μαίος εις τήν «μίαν ποίμνην» (ή είς τό εν πνευματικόν «σώμα» τού Χριστού, όπου κατοικεί τό Πνεύμα τό Άγιο φ. 4:4), άλλά πιστεύει στις Αιρέσεις, άποκα λώντας αύτές ’Εκκλησίες. Ή ’Εκ-κλησία κατ’ αύτόν δέν εινε μία, άλλά πολλές. Τον παρελθόντα αι-ώνα δημιουργήθηκε καί συντη-ρείται άκόμη τό λεγόμενο «Παγ-κόσμιον Συμβούλιον ’Εκκλησι-ών». Μεταξύ δέ αύτών τών «’Εκ-κλησιών» ή παρασυναγωγών τού Σατανά δέν άποκλείεται νά περι-λαμβάνεται καί ή «’Εκκλησία», πού έγκρίνει τήν ομοφυλοφιλία, καί τούς γάμους τών ομοφυλοφί-λων, καί τή χειροτονία δεδηλωμέ-νων ομοφυλοφίλων άνδρών καί γυναικών!Ό Παύλος κήρυξε «εν βάπτισμα» (Έφ. 4:5), τό βάπτισμα τής Εκκλησίας, όπου ύπάρχει ή άλη θινή Πίστις, ή έξ άποκαλύψεως ά πό τόν Θεό, πού περιλαμβάνει τις άναγκαΐες γιά τή σωτηρία μας ού ράνιες άλήθειες. «"Εν βάπτισμα»,
0 ΣΤΑΥΡΟΣ
99

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->