Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
0Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
13835

13835

Ratings: (0)|Views: 23|Likes:
Published by PDF journal

More info:

Published by: PDF journal on Aug 24, 2014
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/24/2014

pdf

text

original

 
ºbQ á«``````°VÉjôdG Iójô``÷G
www.elheddaf.com
êO
25
 :øªãdG
2896
 Oó©dG.
2014
 ähCG
24
 óMC’G á«°VÉjQ á«eƒj
E-mail : contact@elheddaf.com
"
¿ƒ```dÉH ¢TÉ`` 
 ≤ 
 H Ée
"
 ... »°Sƒ```ÑjEG É``YGOh
JSK 1USMA 2USMH 2JSDCABMSPB
"
ó«HGôdG
Ω
ÉeCG
 QGóàæ°Sh ¢ùaÉæe …CG ¬Lh ‘
∞≤ 
 «°S É 
 ≤ 
 jôa
∂∏ 
 ‰
"
 :á©jôJƒH
"
AÉ 
 ≤ 
 ÑdG
π 
 LCG øe Ö© 
 ∏ 
 æ°S É«FóÑeh A»°ûH QÉ°üfC’G ó p YCG ød
"
 :QGõN
USMAn
 AÉKÓãdG º q °Sôj OGORƒ 
 ∏ 
 H AÉ 
 ≤ 
 d ¿ÉHÉ°ü o j ᨫ 
 ∏ 
 aƒHh »æJɪ« 
 ∏ 
 °Sh 
 ƒ 
 ∏ 
 Lh
Ω
 ƒ«dG
≥∏ 
 £æj ÊÉãdG ¢üHÎdG
Ω
 ƒé¡dG
≈∏ 
 Y õcôj ..ójó÷G øØdG
 "
ÉcÉJ » 
 μ 
 «àdG
""
 ƒà°UÓH ô q ª°S
"
 »£HGQh:󫪫ªM » 
 ∏ 
 dG âfCG
Éb »Hƒ¡«e
"
 
"
 ‘óg ¬àjógCÉa ¢ûJÉŸG Ö«Œ
MCEE 1
    C    A    B    B    A
 á«fÉãdG á 
 ∏ 
 MôŸG IOÉjôdGh RƒØdG ™«°†J
 "
 á«HÉÑdG
"
"
ÉfQÉ°üfC’ Qòà©fh ÉæHÉ°üYCG ‘ º 
 μ 
 ëàf
"
 :
∂ 
 «aGƒ"
:¢ùfƒJ ¤EG
 "
±Gó¡dG
"
 ÉKƒ©Ñe< .
≈ 
 °Sƒe :ôjƒ°üJ
 –
 ± .
Ω
 ôcCG
≈≤ 
 ÑJh IQGó°üdG Rƒa ™«°† o J
∞ 
 «£°SIQÉ°ùN ¿hO AÉ 
 ≤ 
 d
12
 `H
"
 QCÉã 
 ∏ 
 d »ÑÁRÉe .»H .»J á¡LGƒe ‘ ÖZQCG âæc
"
 :…ƒ°†e
"
 ƒeób Ée
π 
 c
≈∏ 
 Y ÚÑYÓdG ô 
 μ 
 °TCGh GÒãc É檠
 ∏ 
 X º 
 μ◊
G
"
 :QÉ q ªMGóZ
≥∏ 
 £æJ ¢SÉÑ© 
 ∏ 
 H `d äGÒ°†ëàdGh ôFGõ÷G ¤EG
Ω
 ƒ«dG Oƒ©j óaƒdG
MCA 3ASO 1
±QÉ°T ™e Oƒ©J äÉ«KÓãdG ájOƒdƒe
 ádƒ£ÑdG ±Gqóg Ö 
 ≤ 
 d øY åëHCG ’
"
 :Oƒ°ûM
"
¬JÉjƒæ©e ™aQC’ â«dÉL `d ‘óg âjógCGh
"
GÒÑc ɪLÉ¡e äó 
 ≤ 
 a áÑ«Ñ°ûdGh »°SƒÑjEG d ôKCÉàe ÉfCG
"
 :»°TÉæM
 
:…ôª©dG øH âëÑ°UCG ÉæÑYÓe
"
 
"
 ô``HÉ```` 
 ≤ 
 e 
Ω
 hó°üe ÉfCG
"
 :
Ω
 ƒ¡dO
"
IÉaƒdG ÈîH
 
π 
 `à 
 ≤ 
 j »` 
 μ 
 d »``°SƒÑjG ÖfP Ée
"
 :êÉHôb
"
 ?
Ω
ó 
 ≤ 
 dG Iôc ‘ IGQÉ`Ñe ó©HGQó`Z
 
ºbQ á«``````°VÉjôdG Iójô``÷G
www.elheddaf.com
êO
25
 :øªãdG
2896
 Oó©dG.
2014
 ähCG
24
 óMC’G á«°VÉjQ á«eƒj
E-mail : contact@elheddaf.com
"
¿ƒ```dÉH ¢TÉ`` 
 ≤ 
 H Ée
"
 ... »°Sƒ```ÑjEG É``YGOh
JSK 1USMA 2CRBAF
"
¢SÉH’h ájÉL á© 
 ∏ 
 £dG ¢SÉÑYh ¢Tƒ 
 μ 
 H ™e
"
 Ì©àdGh ƒ 
 ≤∏≤ 
 àj ¢ûeR’ Ée QÉ°üfC’G
"
 :á 
 ∏ 
 MQƒH
"
Éæ«d ó«Øe ájGóÑdG ‘ 
 U    S    C
MCA 3ASO 1CSS 1ESS 1
 áeó``` 
 ≤ 
 ŸÉH ¿hOô````Øæj
 "
 ôaÉ`````æ°ùdG
"
Ω
É````©dG Gòg ádƒ£ÑdG »HôHh
äÓ 
 ≤ 
 æà 
 ∏ 
 d º°Sƒe iƒbCÉH ¿hQòæjh
 "
±ƒ 
 ∏ 
 fl
 
π 
 «Yɪ°SEG ƒdƒ n g QƒØæ°S
"
 
500
< .
≈ 
 °Sƒe :ôjƒ°üJ
 –
 ± .
Ω
 ôcCG :¢ùfƒJ ¤EG
 "
±Gó¡dG
"
 ÉKƒ©Ñe
 Rƒa ™«```°† o J
∞ 
 «£°S 
≈≤ 
 ````ÑJh IQGó°üdG IQÉ°ùN ¿hO AÉ 
 ≤ 
 d
12
 `H ÖZQCG âæc
"
 :…ƒ°†e .»H .»J á¡LGƒe ‘ 
"
 QCÉã 
 ∏ 
 d »ÑÁRÉe
"
™«ª÷G QÉ°üàfG Gògh
π 
 «é°ùàdÉH
∞ 
 °UƒJ ’ »JOÉ©°S
"
 :¢SÉcƒd 
π 
 LQC’G ™°Vh Öéjh »HQÉ«°ùdG áé«àf ÉfócCG
"
 :ƒàjRQÉ"
"
ÜÉ 
 ≤ 
 dC’G ÉfOQCG GPEG ¢VQC’G
≈∏ 
 Y
±QÉ°T ™e Oƒ©J äÉ«KÓãdG ájOƒdƒe
 ádƒ£ÑdG ±Gqóg Ö 
 ≤ 
 d øY åëHCG ’
"
 :Oƒ°ûM
"
¬JÉjƒæ©e ™aQC’ ‘óg â«dÉL âjógCGh
"
GÒÑc ɪLÉ¡e äó 
 ≤ 
 a áÑ«Ñ°ûdGh »°SƒÑjEG d ôKCÉàe ÉfCG
"
 :»°TÉæM
:…ôª©dG øH â`ëÑ°UCG ÉæÑYÓe
"
 
"
 ôHÉ``` 
 ≤ 
 e 
Ω
 hó°üe ÉfCG
"
 :
Ω
 ƒ¡dO
"
IÉaƒdG ÈîH

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->