Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
21Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
PANIMULAAng Kurikulum Ay Isang Bagay Na a Sa Isang Programang Pangkolehiyo

PANIMULAAng Kurikulum Ay Isang Bagay Na a Sa Isang Programang Pangkolehiyo

Ratings: (0)|Views: 5,063|Likes:

More info:

Published by: atanaciailagan@yahoo com on Dec 07, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/24/2013

pdf

text

original

 
I.PANIMULAAng kurikulum ay isang bagay na napakahalaga sa isangprogramang pangkolehiyo. Ito ay nagsisilbing talaan ng mga kurso oasignatura at ang batayan at gabay ng mga guro at mag-aaral sainstitusyong pang-edukasyonSa pagpili ng tatlong pangunahing pang-estadong unibersidad sa Pilipinas tulad ng UP, PUP, at PNU, ihahainsa pag-aaral na ito kung bakit napakalaki ng bahagingginagampanan ng kurikulum ng programang pangkolehiyo na maymalaking kinalaman sa wikang Filipino kaugnay sa pagpapanatili atpapapaunlad ng wikang Filipino.II. MGA LAYUNIN NG PAG-AARALAng pag-aaral na ito ay naglalayong sagutin ang mga sumusunod nakatanunganII.1. Bakit pinili ng mga mag-aaral sa tatlong piling unibersidad angkursong may malaking kinalaman sa wikang Filipino?2. Anu-ano angpananaw at kaalaman ng mga mag-aaral sa tatlong pilingunibersidad sa programang pangkolehiyo na may malaking kinalamansa wikang Filipino?3. Anu- ano ang pananaw at kaalaman ng mgamag-aaral sa tatlong piling unibersidad sa kurikulum ng programangpangkolehiyo na may malaking kinalaman sa wikang Filipino?4. Sa anongparaan tumutugon para sa pangangailangan ng kasalukuyang panahonang mga sumusunod:a. layunin ng programang pangkolehiyo na maymalaking kinalaman sa wikang Filipino. b. mga kurso o asignatura nanakapaloob sa kurikulum ng programang pangkolehiyo na maymalaking kinalaman sana may malaking kinalaman sa wikangFilipino.5. Paano umuugnay ang kurikulum ng programang pangkolehiyosa tatlong piling unibersidad sa Pangkalahatang Edukasyon na inihainng CHED?6. Ano ang saloobin ng mag-aaral sa mga preperensyangpangwika kaugnay sa pagpapanatili at pagpapaunlad ng wiikangFilipino na maaaring ihain ng kurikulum ng programang pangkolehiyona may malaking kinalaman sa wikang Filipino?III.III. SAKLAW AT LIMITASYONAng pag-aaral na ito ay kinasasangkutan ng mga piling mag-aaralna may kabuuang bilang na pitumpu’t lima(75) na kumukuha ngprogramang pangkolehiyo na B,A. Filipino, B.A. Malikhaing Pagsulat at B.A.Araling Pilipino (UP); AB Filipinolohiya (PUP); BSE Major in Filipino (PNU).IV.PAMAMARAAN NG PANANALIKSIKAng mga mananaliksik ay gumagamitng deskriptibong pamamaraan. Nagamit ang pamamaraang itosapagkat inilarawan ang kasalukuyang ginagamit na kurikulum ng UP,PUP, at PNU. Upang maisakatuparan ang pag-aaral na ito ay kumunsultaang mga mananaliksik sa iba’t ibang silid-aklatan gaya sa Pambansang-Aklatan, Ninoy Aquino Learning Resource Center at Silid-Aklatan ngKolehiyo ng mga Wika at Linggwistika upang makapangalap ngmahalagang datos na may kaugnayan sa pag-aaral. Kumuha rin ng
 
mahalagang impormasyon sa websayt ng tatlong piling pang-estadong Ang pag-aaral na ito ay kinasasangkutan ng mga pilingmag-aaral na may kabuuang bilang na pitumpu’t lima(75) nakumukuha ng programang pangkolehiyo na B,A. Filipino, B.A. MalikhaingPagsulat at B.A. Araling Pilipino (UP); AB Filipinolohiya (PUP); BSE Major inFilipino (PNU).IV.PAMAMARAAN NG PANANALIKSIKAngV.PAMAMARAAN NG PANANALIKSIKAng mga mananaliksik ay gumagamit ngdeskriptibong pamamaraan. Nagamit ang pamamaraang ito sapagkatinilarawan ang kasalukuyang ginagamit na kurikulum ng UP, PUP, atPNU. Upang maisakatuparan ang pag-aaral na ito ay kumunsulta ang mgamananaliksik sa iba’t ibang silid-aklatan gaya sa Pambansang-Aklatan,Ninoy Aquino Learning Resource Center at Silid-Aklatan ng Kolehiyo ngmga Wika at Linggwistika upang makapangalap ng mahalagang datosna may kaugnayan sa pag-aaral. Kumuha rin ng mahalagangimpormasyon sa websayt ng tatlong piling pang-estadong unibersidad.Humingi ng pahintulot sa pamamagitan ng pormal na liham ang mgamananaliksik sa dekana at tagapangulo na nakasasakop sa mganabanggit na programang pangkolehiyo upang mapahintulutan namakapagsarbey sa ilang piling mag-aaral namay bilang na dalawampu’tlima (25) sa bawat unibersidad. May kabuuang pitumpu’t limang (75)binahaginan ng talatanungan ng mga mananaliksik at maayos naipinaliwanag ang nilalaman nito sa mag-aaral.VI.V. BUOD NG NATUKLASAN AT KONGKLUSYONMga Natukla1.Malaya ang mga mag-aaral ngayon na makapamili ng kursongkanilang kukunin pagtuntong nila sa kolehiyo.2. Malaki ang pananaligng mga mag-aaral mula sa UP, PUP at PNU na magiging daan angprogramang pangkolehiyo na B.A. Filipino, B.A. Malikhaing Pagsulat atB.A. Araling Pilipino sa UP; AB Filipinolohiya sa PUP; at BSE major saFilipino sa PNU sa pag-aangat sa kamalayan bilang tunay namamamayang Pilipino.3. Higit na nakatuon ang mga nasabingprograma pangkolehiyo sa propesyon bilang tagahasik ng kaalaman samga paaralan o ang tinatawag na guro.4. Ang isang mag-aaral aymapapabilang sa mga nabanggit na programang pangkolehiyo aymalaki ang posibilidad na mapayabong ang kaniyang pagmamahal sawikang Filipino.5. Pinakamabisang daan upang magkaroon ng kaalaman ang mag-aaral tungkol sa nilalaman ng kurikulum ay ang pagbabahagi ng kopyanito.6. Sa wika higit na nakasentro ang mga nabanggit na programangpangkolehiyo.7. Intelektwal na pagkatuto ang higit na inihahain ng
 
mga asignatura na nakapaloob sa kurikulum ng programangpangkolehiyo na BA Filipino, BA Malikhaing Pagsulat at BA AralingPilipino sa UP; AB Filipinolohiya sa PUP; at BSE major sa Filipino saPNU.8. Ang paggamit ng wikang Filipino sa ulat at korespondensyaopisyal ay isa sa mabisang paraan upang lalo pang mapanatili atmapaunlad ang wikang Filipino9. Ang pagtangkilik at panonood ng mga palatuntunang Filipino ay isasa epektibong paraan upang lalo pang mapanatili at mapaunlad angwikang Filipino.10.Ang pagbabasa ng iba’t ibang babasahin nanakasulat sa wikang Filipino ay isa sa mabisang paraan upang lalopang mapanatili at mapaunlad ang wikang Filipino.11.Ang paggamit ng Filipino sa pagsulat ng mga sulating pampanitikan ay isa saepektibong paraan upang lalo pang mapanatili at mapaunlad angwikang Filipino.12.Ang pagsasalin sa Filipino ng mga banyagang sulatin para lalongmabatid ng maraming Pilipino isa sa mabisang paraan upang lalo pangmapanatili at mapaunlad ang wikang Filipino.13.ang pagsasalita ng wikang Filipino na hindi ito ikinahihiya ay isa saepektibong paraan upang lalo pang mapanatili at mapaunlad angwikang Filipino.14.ang pagpapalimbag ng maraming aklat sa wikang Filipino upangdumami ang sanggunian ng mgs mag-aaral ay kailangan upang lalopang mapanatili at mapaunlad ang wikang Filipino.15.ang paggamit ng wikang Filipino sa pagtatalumpati ay isa sa mabisangparaan upang lalo pang mapanatili at mapaunlad ang wikang Filipino.16.

Activity (21)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
watamouri liked this
bacalucos8187 liked this
Joshua Fernandez liked this
Bhoxsz Jhen liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->