Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
ΣΩΤΗΡ 1,15-8-14

ΣΩΤΗΡ 1,15-8-14

Ratings: (0)|Views: 11 |Likes:
Published by orfeasfm
ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΗΣ ΟΜΩΝΥΜΟΥ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΟΣ ΘΕΟΛΟΓΩΝ "Ο ΣΩΤΗΡ"
ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΗΣ ΟΜΩΝΥΜΟΥ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΟΣ ΘΕΟΛΟΓΩΝ "Ο ΣΩΤΗΡ"

More info:

Published by: orfeasfm on Aug 25, 2014
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/18/2014

pdf

text

original

 
<<Cixrritgct ctireK^e^Ofxe^ciKtJgtOV IttCToOv XgLCTTO("f’tXtir, y'
20
)« Πα.τη
0
 ci.TrecrrciX>ce -rov Yiov Curmgoi. -roC tcocyiou»(A'
 Ίυυάν.
 ci' 14)
 
ίναι άραγε δυνατόν ανθρώπινος λόγος νά άποδώσει τά μεγαλεία τής έμ- ψύχου Κιβωτοΰ τοϋ ΘεοΟ, τής παν- υπερευλογημένης Θεοτόκου Μαρίας, τής όποιας τις ήμέρες αύτές τιμοϋμε καί έορ- τάζουμε τήν πάνσεπτη Κοίμηση καί ιερά μετάσταση στά ούράνια θεία σκηνώματα; Άν άγγελικός νους ίλιγγιά καί τρέμει νά είσδύσει στά μυστήρια τής θεόπαιδος Κόρης, πώς χοϊκός λόγος άνθρώπινος θά τολμήσει νά έρευνήσει τά άνεξερεύνη- τα, απρόσιτα βάθη τής σεπτής ύπάρξε- ώς της;Θαρροϋμε όμως, διότι ζοΰμε στήν έπο- χή τής Χάριτος, καί ή Ύπεραγία Θεοτόκος είναι στοργική καί καταδεκτική Μητέρα καί δέν θά άπορρίψει τό τόλμημα, άλλά καί θά μάς βοηθήσει νά είσδύσου-με στά ύπερφυή μυστήρια πού έπετέλε- σε έντός της τό Πανάγιον Πνεύμα, γιά νά άνακαλύψουμε τόν μυστικό της πλούτο, μέ τόν όποιο ήταν κοσμημένη ή παναγία Μητέρα τού Θεού. Μέ αύτόν έξάλλου τόν πλούτο, τή θεϊκή δόξα, παρίσταται καί τώρα έν ούρανοΐς, Βασίλισσα Νύμφη έκ δεξιών τού Υιού της.«Πάσα ή δόξα τής θυγατρός τού βασι- λέως έσωθεν», είχε προφητεύσει γιά τή Νύμφη τού Θεού, τήν Εκκλησία, ό θεΐος Δαβίδ (Ψαλ. μδ[44] 14). Τά ίδια λόγια όμως έχουν άπόλυτη ισχύ καί γιά τήν ύπερευλογημένη Κόρη τής Βασιλείας. Διότι καί τής Θεοτόκου όλη ή δόξα ήταν «έσωθεν». Καί δέν ήταν άλλη ή δόξα αύτή άπό τή Χάρη τοϋ Παναγίου Πνεύματος, τό ποιο τήν έπεσκίασε καί κατοίκη-
 
 jjgp 338Αριθ. 2094, 1 καί 15 Αυγουςτου 2014
3I
σε μέσα της σάν σέ ναό. Καί στή Θεοτόκο Μαρία, την «Κεχαριτωμένη», έδόθη όχι άττλώς μέρος Χάριτος, άλλά τό πλήρωμά της. «Έκάστω των έκλεκτών ή χάρις κατά μέρος έδόθη, τη δέ Μαρία άπαν τό τής χάριτος πλήρωμα», σημειώνει άρχαΐος Πατήρ τής ’Εκκλησίας, ό άγιος Ιερώνυμος. Γιαύτό καί άνεδείχθη ή Παρθένος Μαρία «τό ιερόν θησαύρισμα τής δόξης τοϋ Θεοΰ».Καί βέβαια όλον αύτόν τόν πλούτο, τή θεϊκή δόξα, τής τήν χάρισε τό Άγιον Πνεύμα. "Ομως, προκειμένου νά καταστεί δοχείο δεκτικό αύτής τής δόξης, ή ϊδια είχε συντελέσει τά μέγιστα μέ τήν έργασία πού έπιμελώς καί συντόνως έπιτελοϋσε καθόλη τή διάρκεια τής ζωής της στό έσω- τερικό της. Μοναδικό της δηλαδή μέλη- μα ήταν ή καλλιέργεια τοϋ «κρυπτού τής καρδίας άνθρώπου» (Α' Πέτρ. γ' 4).Γράφει σχετικώς ό άγιος Γρηγόριος ό Παλαμάς γιά τό πώς διερχόταν τήν έπϊ γής ζωή της ή πάναγνος Κόρη: «Τό τής διανοίας όμμα πρός τάς άοράτους καλ- λονάς διαπετάσασα, τερπνόν ούκέτι ού- δέν τών έπί τής γής ήγεΐτο»1. Τίποτε δηλαδή δέν τήν ένδιέφερε άπό τά γήινα, τά έγκόσμια πράγματα, τίποτε δέν θεωρούσε τερπνό καί εύχάριστο, άλλά αύτή είχε προσανατολίσει τόν οφθαλμό τής ψυχής, τοϋ νοϋ της, πρός τις ούράνιες ώραιότητες. Κι αύτό, άπό τότε άκόμα πού παιδίσκη ζοϋσε μέσα στά ιερά σκηνώματα τού Ναού τών Ιεροσολύμων. Έτσι, έξηγεΐ ό ιερός Πατήρ, ή Ύπεραγία Θεοτόκος κατόρθωσε νά λυθεί άπό τούς ύλι- κούς δεσμούς, νά γίνει «ύπερτέρα», άνώ- τερη άπό τις ήδονές τών αισθήσεων, καί, στρέφοντας όλη της τήν προσοχή καί τό ένδιαφέρον στά ένδον τού έαυτοΰ της, νά έχει ώς κύριο έργο της τήν άδιάλει- πτη προσευχή. Στήν ύλη, στά πράγματα τοϋ κόσμου μετείχε τόσο όσο γιά νά συντηρείται στή ζωή, όχι γιά άπόλαυση καί ήδονή.Ή έπιμέλεια τοϋ «κρυπτού τής καρδίας άνθρώπου» έκ μέρους τής Θεοτόκου πε- ριελάμβανε έπίσης καί τήν έπιμελή έσω- τερική της έργασία καί έμβάθυνση στά θεία νοήματα καί μυστήρια πού έβλεπε νά έκδιπλώνονται έμπρός της, τά σχετι- ζόμενα μέ τό πανάγιο πρόσωπο τού Υιού καί Θεού της καί τή σωτηρία τού κόσμου πού Αύτός ήλθε νά έπιτελέσει. «Ή δέ Μα- ριάμ πάντα συνετήρει τά ρήματα ταΰτα συμβάλλουσα έν τη καρδία αύτής», μάς πληροφορεί σχετικά ό ιερός εύαγγελιστής Λουκάς (Λουκ. β' 19). άτίμητος έξάλλου πλούτος τής «θεό- παιδος» Μαρίας, ή μυστική της αύτή δόξα, ή κρυμμένη μέσα στά φυλλοκάρδια της, δέν έμενε άφανέρωτη. Πάλι ό ιερός Παλαμάς παρατηρεί: «Ούκ έντός ή πάσα δόξα τής τού βασιλέως θυγατρός, άλλ’ έσωθεν», όχι μέσα της, άλλά άπό μέσα της, «δηλονότι φωτός δίκην έπί τά έξω χε- ομένη»· δηλαδή σάν φώς χυνόταν πρός τά έξω, καί τήν έσωτερική της εύπρέπεια τήν έξωτερίκευε, καί έδειχνε μέ τόν τρόπο αύτό τήν παρθενική της ψυχή «παγκάλην όντως οΰσαν»2.Αύτός είναι ό μυστικός πλούτος τής Θεοτόκου, ό άμύθητος θησαυρός, ή «έσωθεν» δόξα της. Καί μέ αύτή τή δόξα παρίσταται καί τώρα στά δεξιά τοϋ θρόνου τοϋ Υιού καί Θεού της «έν ίματισμώ διαχρύσω περιβεβλημένη, πεποικιλμέ- νη» (Ψαλ. μδ' [44] 10). Κι έμεΐς πού τιμούμε τήν ένδοξη Κοίμησή της, καλούμαστε αύτόν τόν πλούτο νά άποταμιεύ- ουμε μέσα μας, προκειμένου νά άναγνω- ρισθούμε άπό τή Βασίλισσα τού Ούρα- νοϋ δικοί της άκόλουθοι καί θεράποντες, καί ώς τέτοιους νά μάς προσαγάγει στόν ένδοξο θρόνο τού Υιού της, γιά νά «συν- διαιωνίζουμε» μαζί Του καί μαζί της μακάριοι στήν άληκτη αιωνιότητα.
m
1. Γρηγορίου Παλαμα,
 Όμιλ. ΝΓ'
 46, ΕΠΕ 11, 320.2,' .ττ. 17, ΕΠΕ 11,280-2.
 
Κ
υριακή
 3 Α
υγουςτου
 
(Η'
 Ματθαίου)
Δαλμάτου, Φαύστου, Ίσαακίου όσιων Ήχος βαρύς - Εωθινόν
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
Α' Κορ. α' 10-17
ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ
 
Ματθ. ιό' 14-22
6Ν0ΤΗΤΑ M6CA CTHM 6KKAHCJA
1
. To K€v-r 
0
o τίίς ενότηττος
Στό σημερινό άποστολικό άνάγνωσμα ό άπόστο- λος ΠαΟλος απευθύνεται στούς χριστιανούς τής Κορίνθου, μέ άφορμή κάποιες διασπαστικές τάσεις πού είχαν έμφανιστεΐ άνάμεσά τους, καί τούς παρακαλεΐ νά διατηρήσουν τή μεταξύ τους ένότη- τα: «Παρακαλώ ύμάς, άδελφοί, διά τού ονόματος τού Κυρίου ήμών Ιησού Χριστού, ϊνα τό αύτό λέ- γητε πάντες, καί μή η έν ύμΐν σχίσματα, ήτε δέ κα- τηρτισμένοι έν τώ αύτω νοΐ καί έν τή αύτή γνώμη». Σάς παρακαλώ, άδελφοί, στό όνομα τού Κυρίου μάς Ίησοΰ Χριστού, νά ομολογείτε όλοι τήν ίδια πίστη καί νά μήν ύπάρχουν μεταξύ σας διαιρέσεις, άλλά νά είστε άρμονικά ένωμένοι, μέ τά ίδια φρονήματα καί μέ τις ίδιες γνώμες καί άποφάσεις.Είναι χαρακτηριστικό ότι ό άγιος Απόστολος κάνει τήν έκκληση αύτή γιά ένότητα «διά τού ονόματος τού Κυρίου ήμών Ίησοΰ Χριστού». Στό όνομα τού Κυρίου μας Ίησοΰ Χριστού. Κύριος Ιησούς, ό νομοθέτης τής άγάπης καί χορηγός τής ειρήνης, είναι Αύτός πού ήλθε γιά νά μάς ένώσει σέ ένα σώμα. Είναι Αύτός πού παρεκάλεσε τόν ούράνιο Πατέρα γιά τήν ένότητα τών μαθητών Του, «ϊνα πάντες έν ώσιν» (Ιω. ιζ' 21). Είναι Αύτός πού ύπόσχεται ότι θά είναι παρών έκεΐ όπου είναι «δύο ή τρεις συνηγμένοι» στό δικό Του όνομα (Ματθ. ιη' 20). Αύτός είναι τό κέντρο τής ένότητος τών χριστιανών.
-*
^Σδελφοί, παρακαλώ ύμάς ιά τοϋ ονόματος τοϋ Κυ- ^ ρίου ήμών Ίησοΰ Χρίστου, ϊνα τό αύτό λέγητε πάντες, καίμη ή έν ύμΤν σχίσματα, ητε δέ κατηρτισμένοιέν τώ αύτω νοικαίέν τη αύτή γνώμη. έδηλώδη γάρ μοιπερίύ- μών, άδελφοίμου, ύπό τών Χλόης ότιέριδες έν ύμΤν είσι. λέγω δέ τούτο, ότιέκαστος ύμών λέγει' έγώ μέν εΐμιΠαύλου, έγώ δέ Άπολλώ, έγώ δέ Κηφά, έγώ δέ Χριστού, μεμέρι- σταιό Χριστός; μη Παύλος έσταυρώδη ύπέρ ύμών; η εις τό όνομα Παύλου έδαπτίσδη- τε; εύχαριστώ τώ Θεώ ότιούδένα ύμών έδάπτισα εϊμη Κρίσπον καίΓάϊον, ϊνα μή τις είπμ ότιεις τό έμόν όνομα έδάπτισα. έδάπτισα δέ καίτόν Στεφανά οίκον' λοιπόν ούκ οίδα εϊτινα άλλον έδάπτισα. ού γάρ άπέστελέ με Χριστός βαπτίζειν, άλλ εύαγγελίζε- σδαι, ούκ έν σοφία λόγου, ϊνα μή κενωδη ό σταυρός τού Χριστού.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->