Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
4Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
20-22.11.2009.

20-22.11.2009.

Ratings:
(0)
|Views: 532|Likes:
Published by Boki

More info:

Published by: Boki on Dec 07, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/11/2013

pdf

text

original

 
Petak, subotai nedjeqa
20 - 22. novembar 2009.
Broj12.065Godina
LXVII
BAWA LUKA 
Cijena
0.80 KM
www.glassrpske.com
DNEVNI LIST REPUBLIKE SRPSKE
VIJESTI
strana 7.
Dokument iz1918. govorio spre~avawuvirusasli~nog
H1N1
Bawa Lukaproslavi}eNovu godinuuz "ZvijezdeGranda"
strana 27.
KROZ RS
strana 11.
KULTURA 
Dejtonobezbijediotrajnofunkcionisawedr`ave BiH
Kad umreza Hristamrtav ~ovekje `iv predBogom i`iv u Bogu,u CarstvuNebeskom.Mrtav jepred Wimsamo onajkoji jegre{nik,koji se nekaje, i kojiu Wega neveruje.Bog vasblagoslovio!
 
Sahrawen bla`enopo~iv{i patrijarh srpski gospodin Pavle
VJE^NAJA PAMJAT 
strane 2. i 3.
1914 -- 2009.
   F   O   T   O  :   T   A   N   J   U   G
DANAS
Problem BiH je u postojawu 
OHR
-a, aKominike UO
PIC
-a je ne{to {to samoodra`ava namjere da
OHR
ostane u BiH, ka`e \oki}
Kominike Upravnog odbora
PIC
-a
Ni{ta od zatvarawa
OHR
-a do daqeg
strane 4. i 5.
Valentin Incko
 
2
20 - 22. novembar 2009.
GLAS SRPSKE
Vijesti dana
Primio sam `alosnu vijest da je Gospod dozvao ka sebi Wego- vu svetost Pavla, patrijarha SPC. @elim da izrazim Vama, Svetom sinodu i svim vjernicima crkve, moje iskreno sau~e{- }e, upu}uju}i moje zajedni{tvo u molitvi sa svima koji oplakuju svog Oca i Pastira.
Papa Benedikt
XVI
PI[U: JELENA MILANOVI]
dopisnik@glassrpske.com
@EQKA BA[I]
zbasic@glassrpske.com
BEOGRAD- Wegovasve- tostarhiepiskoppe }ki, mitropolitbeogradsko- karlova~kiipatri jarh srpskiPavlesahrawenjeu~etvrtak, posopstvenoj  `eqi, nagrobqumanastira SvetiharhangelauRakovi- cikodBeograda.
-ZidoviSiona, du hovni zidovimnogopostradale zemqeSrbi je, prolivajtesu- ze, svetionikmnogonapa}ene zemqesrpskevinuo se na Ne-besa. Va{ velikidu hovnivo- |a ve}je pribro jansvo jim pret hodnicima kod Boga- re- kao je opra{ta ju}i se od pa- tri jar hasrpskogposleopela ispredHramaSvetogaSave u Beogradupatri jarhvaseqen- skiVartolomej. - Narodesrpski, po~ni darida{, dagorkonari~e{ iuzdi{e{iizra`avajtugu svo jupozasluziwegovoj- re- kaojepatri jarhVartolomej, obra}a ju}i se vernomsrpskom naroduko ji je do{ao iz svih kra jevaSrbi je, RS, CrneGo- re, Hrvatske i di jasporeda ispratisvogpatri jar ha. Vaseqenskipatri jarh podsetio je da je patri jarh Pavlenosiokrstsvognaroda  u izuzetnote{kim i po wega tragi~nimdanima, te da ni je bio obi~anprvo jerah, negoda su wegov lik, izgled i prisus- tvozra~ilisveto{}u i pra- vedno{}u, kao i da je nosio pe~atsvetosti i bio si}u{an telom, ali gigantdu hom. - Bio je ~vrst kao di ja-mant, dobrovoqno je bio puki siromah, podvi`nik, ispo- snik, ~ovekneprekidnemoli- tve, blag, miran, smeran,pravdoqubiv, veomamilostiv, pomirqiv, mirotvorac, ~ovek otvorenihhorizonata, ali i boracko ji ne zna za uzmi- cawe, spreman za svaku`rtvudo kra jakadatreba- rekao je vaseqenskipatri jarh. OpelopredHramomSve- togSaveslu`ilisupatri-  jarhvaseqenskiVartolomej i~uvartronaSrpskepravo- slavnecrkvemitropolit  Amfilo hi jesaepiskopimai sve{tenstvom SPC, amoli- tvuzapokojdu{epatri jar ha saslu`ivalisuipoglavari drugihpravoslavnihcrkava, patri jarhRumunskepravosla- vnecrkveDanilo, ar hiepis- kopAlbanskepravoslavne crkveAnastasiosimitro- politPravoslavnecrkve~e- {kihzemaqaiSlova~ke Hristifor.MitropolitAmfilo hi je rekaojedajepatri jarhPavle, ovaj“svetistarac“, delombez- brojputapotvrdiodve hiqadu- godi{wuistori jucrkve. - Samopravi~ovekmo`e daposvedo~iprisustvoBoga, aonjeovaplo}ivaoJevan- |eqeibiojehode}eJevan- |eqe- rekaojemitropolit  Amfilo hi jeidodaodaje “svo jimnenametqivim`ivo- tomme|unamaprobudioovih danaskrivenudobrotuusto- tinamahiqadaqudiko jisu ganamrtva~komodruprepo- znalikaonajro|eni jegbrata, ocaipri jateqako jiihnika- dane}eostaviti“. Svetosavskiplatona Vra~aruiokolneulicebili suispuwenidesetinama  hiqadaqudiko jisuodalipo- sledwupo~astsvomdu hovnom pastiru, asampatri jarhjeu testamentuzatra`ioodver- nikadaga, umestocve}emi vencima, isprateprilozima zagradwuHramaSvetogSave. IpredsednikSrbi jeBo- risTadi}oprostioseodupo- ko jenogpatri jar ha, istakav{i dajeza hvalanWegovojsve- tosti zawegovadelaimoral- nepo ukeko jejeostaviou nasle|esrpskomnarodu. - Veru jemdadelim mi{qewegra|anaizra`ava-  ju}iza hvalnostpatri jar hu Pavlu{tojeuvekposto jaoi {toposto jiispredsvihnas svo jimdelomire~imada  uvekbudemoqudiidanikada nazlodrugihneodgovaramo zlomusebi- rekaojeTadi}. Odpatri jar haPavlasena opeluoprostio~itavdr`avni vrhSrbi je sa predsednikom Tadi}em na ~elu, zvani~nici RepublikeSrpske: predsednik RS RajkoKuzmanovi}, predse- dnikSkup{tineIgorRado ji- ~i}, premi jerMiloradDodik i ministriVlade RS, te srp- skizvani~nici u instituci-  jama BiH: srpski~lanPredsedni{tva BiH Neboj{a Radmanovi}, predsedava ju}i SavetaministaraBiH Niko- la[piri}, ministri u Save- tuministara, prviministar vera RS DraganDavidovi}, {efovi svih poslani~kihklubova u Skup{tini RS,gradona~elnik Bawe LukeDragoqub Davidovi}...Opelu su prisustvovali predsednikCrneGoreFi- lipVu janovi}, predsednik Makedoni je\or|eIvanov, zamenikministraspoqnih poslovaGr~keDimitris Drucas, potpredsednikvlade BugarskeCvetanCvetanov, predstavniciMinistarstva spoqnihposlovaKipra, za- timsavetnicipredsednika
BRTISLA VA-
Slova~kizvani~nici i predstavnici vjerskihza jednicaposlali su posredstvom AmbasadeSrbi je  u Bratislavisa u~e{}apovo- domsmrtipatri jar haSrpske pravoslavnecrkvePavla. - Teolog, znalacjezika, hu- manista i mirotvoracpa- tri jarhPavle bio je van-serijskali~nostko ju su pri hvatali i oni navlasti i oni u opozici ji, a wegove ri je~ipa`qivo su slu{ali i po{tovali i u inostran- stvu- napisao je u sa u~e{}u  upu}enomambasadoruSrbi je  u Bratislavipotpredsjednik slova~kevladeDu{an^a- plovi~.GeneralnibiskupEvange- listi~kecrkve u Slova~koj Milo{Klatik u svomsa-  u~e{}upatri jar haPavlais- pratio je biblijskim ri je~ima: “Dobar boj sam do- vr{io, trkudotr~ao, vjeruo~uvao“.
Potpredsjednik slova~ke vlade
Patri jarhove ri je~i slu{a li su svi
KRST
nosio patrijarhov praunuk Du {an
Opro{taj od patrijarha u Sabornoj crkvi
www.glassrpske.com
Stejt department
Misli Amerike savjernicima SPC
VA [INGTON- SjediweneAmeri~keDr`aveuputile su sa u~e{ }e
vjernicimaSrpskepravoslavnecrkve u vri jeme `alostizbogsmrtiWegovesvetostipatri jar hasrpskoggo- spodinaPavla, saop{teno je iz Stejtdepartmenta. - Patri jarh ima posebnomjesto u srcimavjernikaSrpske pravoslavnecrkve{iromsvi jeta. Na{emisli su s wima u ovo tu`novri jeme- navodi u saop{tewuportparolaStejt departmentaJanaKeli ja, prenoseagenci je.
Odlazi veliki ~ovjek koji je bio za skromnost, pro- tiv gramzivosti. To je ono {to nas ~ini qudima. Je- dnom prilikom rekao je sve{tenicima u Bawoj Luci: “Nemate crkvu, a imate lepe ku}e. Prvo ste trebali da izgradite crkvu, ona je va{a ku}a. Tako i politi- ~ari. Zidaju sebi dvorce, umjesto da izgra|uju dr`a- vu. Dr`ava je wihova ku}a“.
Email: borozvrk@gmail.com
^lanovima Upravnog odbora Savjeta za primjenu mira jasno je kao dan da
OHR 
predstavqa smetwu zarazvoj demokratije u BiH, ali oni ipak nisu donijeli odluku o ga{ewu samo zato jer i sami oni upravqaju BiH mimo legalnih organa.
Email: saamovat@yahoo.com
Du {an ^aplovi~, potpredsjednik slova~ke vlade
FOTO: AGENCIJE
Oko 600.000 qudi ispratilo na vje~ni
Kada umre za Hrista mrtav ~ovek je `iv pred Bogom i `iv u Bogu, uCarstvu Nebeskom. Mrtav je pred Wim samo onaj koji je gre{nik, koji se ne kaje i koji u Wega ne veruje. Bog vas blagoslovio!, rije~i su patrijarha Pavla
Zvani~nici na opelu patrijarhu 
Svjetski mediji o patrijarhu Pavlu
Smirenost i skromnost poznati svijetu
BEOGRAD- Svjetskimedi jiu ~etvrtaksu izvje{tavali o opra{tawuSrbi je
od preminulogpoglavaraSrpskepra- voslavnecrkvepatri jar haPavla, isti~u}i da su sve~anosti ispra}a japrisustvovalibrojnicrkveni i svetovnizvani- ~nici iz zemqe i regiona. - Smirenost i skromnostpatri jar ha, sa neobi~nom~vrsti- nomdu ha i ~vrstomvjerom, bile su poznatedalekoizvan Srbi je- navodi ItarTas.Rojterspi{e da je ispra}a jupatri jar ha, ko ji je predvodio obnovuvjereposli jevi{edeceni jakomunisti~kevladavi- ne, prisustvovalo“vi{edesetinahiqadaqudi iz Srbi je i susjednihzemaqa“. Bi-Bi-Si isti~e da su uz dr`avni vrh Srbi je i RS, sa hra- niprisustvovali i najvi{ipredstavnicidrugihautoke- falnihpravoslavnihcrkava, kao i delegaci jaVatikana.
 
HrvatskeBudimirLon~ar i Sini{aTatalovi}, delega- ci jaslovena~kevlade, kao i predstavnicidiplomatskog kora.Opelu na Svetosavskom platouprisustvovali su i nadbiskupbeogradskiSta- nislavHo~evar, mufti ja Islamskeza jedniceSrbi je  AdemZilki}, kardinalAn- |eloSodano, kao predsta- vnikVatikana. Opelujepret hodilane- preglednapogrebnapovorka, od600.000 qudiko jajepro-{la od SabornecrkvekrozcentarBeograda do Vra~ara. Krstjenosiopatri jar hov pra unukDu{an.Povorka sa telompatri-  jar haPavla, ko ja je krenulaiz Sabornecrkve, a otvoreni kov~eg iz we izneli suepis- kopi SPC, ko ji su potompre- dvodilipogrebnupovorku. U pogrebnojpovorci, ko ja se kretala ka HramuSvetog Save i ko ja je neprekidnona- rastala od narodako ji se pridru`ivao, i{li su i grad- ski i zvani~niciSrbi je, predstavniciPravoslavne i Rimokatoli~kecrkve, studen- tiBogoslovi je, vero u~iteqi. Po~asnugarduformirali su pripadnici@andar meri-  je, pitomciVojneakademi je, vatrogasci i mladi}i i devoj- keobu~eni u narodneno{we iz svihkra jevaSrbi je. Senimapatri jar ha, ~i ji zemniostacisu~etiridana biliizlo`eniuSabornoj crkvi, poklonilesusesto- tinehiqadapravoslavnih Srba, ko ji su strpqivo i podeset~asova~ekali u redu do Terazi ja da se oproste od svogdu hovnog oca.Nadansa hranesrpskogpatri jar haPavlaslu`enesu za upoko jeneliturgi jeiparas- tosiucrkvama{iromSrbi je iRepublikeSrpske, a zvona na pravoslavnimcrkvama ogla{avala su se svakogasata. Patri jarhsrpskisa-  hrawenjekakojei`iveo-skromno, uprisustvucrkve- nihvelikodostojnika, ses- trinstvamanastiraRakovica i malogbro jazvani~nikai vernika. Sahrawen je u odorikoju je sam sa{io.Uzpesmu“Hristosvos- krese“, ko jujeizvodiohor srpskePatri jar{i je, zatvo- renjekov~egiposmrtnios- tacipatri jar haPavla polo`eni su u grobnomesto poredpatri jar haDimitri ja, ko ji je na ~elu SPC bio od1920. do 1930. godine.Tokomsa hranedvori{te  je bilopunogra|ana, a is- predmanastirabiloje neko- likohiqadaqudiko jinisu mogli da u|u u dvori{te ali su do~ekalidolazakkov~ega sa telompatri jar haPavla. U prvimredovimabila su deca. Sa hrana je obavqena bez prisustvakamera i bez prenosa na televizi ji. Pomenjeslu`iovaseqen- skipatri jarhVartolomejsa ar hi jere jimaSPC, aizasla- nikRuskepravoslavnecrkve mitropolitminskiislucki Filaretpro~itao je poruku ruskogpatri jar haKirila. - Oti{aoje du hovnipas- tir, hrabribra nilacverei pravoslavqa. Oti{ao je mir- nounebeskeprostoredata- mozastupacelipravoslavni svet- naveo je u porucipa- tri jarhKiril.Srpskisenarodopros-tioodsvogpatri jar hados- to janstvenoudu hovnostii skromnostiko jesuobele`i- le~itavwegov`ivotidvedeceni jenatronuSrpske pravoslavnecrkve. Patri jarhse upoko jiou snuunedequ, 15. no vembra,posledvegodinenegena VMA. U subotu je pao u komu, ali se potpunoiznenadapro- budio u nedjequ i pri~estio. Zaspao je potomza uvek. Kr{tewemGojkoStoj~e- vi}, patri jarhsrpskiro|enje 11. septembra1914. useluKu- }anciusrezuDowiMi hoqac  uSlavoni ji, a1. decembra 1990. episkopimenovanjeza 44. srpskogpatri jar hanasle- div{inatronuSvetogSave patri jar haGermana. - Kadaumre za Hristamrtav~ovek je `iv predBo-gom i `iv u Bogu, u CarstvuNebeskom. Mrtav je predWim samoonajko ji je gre- {nik, ko ji se ne ka je, i ko ji  u Wega ne veru je. Bog vasblagoslovio! - re~i su patri-  jar haPavla, re~iko je kao da  je napisao za opro{tajver- nomsrpskomnarodu.
GLAS SRPSKE
20 - 22. novembar 2009.
3
MOSKVA - Predsjednik Odjeqewa Moskovske patrijar{ije ar- hiepiskop volokolamski Ilarion sa kliricima pomenuli su u ~etvrtak u molitvi patrijarha srpskog Pavla u crkvi Uspewa presvete Bogorodice pri Ambasadi Rusije u Pekingu. Ruska pravoslavna crkva saop{tila je da je, poslije liturgije, odr`ana i zaupokojena litija za po~iv{eg patrijarha. Litiji su, pored ambasadora i slu`benika ruske ambasade, prisustvovali i predstavnici Ambasade Srbije u Pekingu.
Molitva sve{tenika u Pekingu za Wegovu svetost
Odr`ati se kao narod, uovako te{kim uslovima, mo}i }emo samo ako svaki pojedi- nac i svi kao celina budemo spremni na `rtve, odr`ava- ju}i pri tome u sebi ono {to je qudsko i svetosavsko, {to je i do sada na{ narododr`avao. U tom pravcu mo- ra da deluje i organizovana dr`avna zajednica, stranka na vlasti, kao i stranke uopoziciji. Svagda pred o~i- ma, pogotovo sada, mora da nam bude prisutno se}awe da }emo se samo sa najboqim snagama, i uz pomo} sloge, uspeti odr`ati ne samo bi- olo{ki nego kao qudi, kaonarod Bo`ji. To ose}awe mo- ra da nam je svagda pred o~i-ma, pogotovo sada. Kad se ~ovek rodi ceo svetse raduje, a samo on pla~e. Ali, treba `iveti tako, da kad se on upokoji ceo svetpla~e, a samo se on raduje. Uvek imajte u vidu ~iji ste potomci i setite se kojim su putem i{li va{i preci da bi stigli u Carstvo Bo`je, uvek kao qudi i kao narod Bo`ji.Tim putem da i mi idemo i dazaista bu demo dostojni po- tomci svojih predaka. Pro}i }e sve, ali du{a, obraz iono {to je dobro ostaje za- uvek.Niko nas pre ro|ewa,znamo to, nije pitao ho}emo li se roditi u ovom ili onomnarodu, od ovih ili onih ro- diteqa, u ovom ili onom du-hovnom ambijentu. Mi za sve to niti imamo zasluge niti kri vice. No, da li }emo `i- veti i postupati kao qudi ili kao nequdi, to, verujte,zavisi od nas.Me|u vukovima opstati ovci je te{ko, ali nije nemo- gu}e, jer nam Gospod ka`e na koji na~in mi mo`emo i me|u vukovima opstati kao ovce Wegove. A to je: da budemo mudri kao zmije i bezazleni kao golubovi. Mudrost }e nas sa~uvati da ne postane- mo plen, da nas vuci ne ras-kinu, odnosno da nasneprijateqi ne onemogu}e. A bezazlenost i do brota }e nas sa~uvati da mi ne posta- nemo vuci.“I mene su gonili, i vas }e goniti“, govori Gospod. S tim moramo biti na~isto i pripremiti se da i pri tom ostanemo onako kako treba, kakvi su i preci na{i bili: qudi Bo`iji, narod Bo`iji. I onda, kad do|e kraj `ivota na{ega, u}i }emo u radost bla`enstva Carstva Nebes- ko ga. To i jeste smisao i ciqna{eg `ivota.
PROBU DIO SE
iz kome, pri~estio i zauvijek zaspao
Tako je govorio patrijarh Pavle
 
Vjeruju}i narod ispra}a patrijarha ulicama Beograda
FOTO: AGENCIJE
po~inak bla`enopo~iv{eg patrijarha srpskog Pavla
Ku  }anci
U Ku}ancima kraj Doweg Mihoqca u Hrvatskoj, ro- dnom mjestu patrijarha srp- skog Pavla, u ~etvrtak jeslu`en pomen. U ru{evina- ma pravoslavnog hrama Svetih apostola Petra i Pavla, gdje je davno jo{ kaodijete patrijarh Pavle kr{ten, a kasnije je tu islu`bovao, u ~etvrtak su se ponovo okupili mje{tani sela predvo|eni protojere- jem stavroforom An|elkom Sajilovi}em. Mje{tani Ku- }anaca odlu~ni su u namje- ri da uz pomo} Hrvatske,Srbije i dobrovoqnim pri- lozima obnove poru{eni hram koji }e biti spomen- crkva patrijarhu Pavlu.
 
U zvani~noj delegaciji Sve- te gore Atonske bili su igu- man Svetog manastira Pantokratora, arhimandrit Gavrilo, iguman Svetog ma- nastira Filoteja, arhiman- drit Nikodim i jeromonah Serafim Hilandarac. Ameri~ku pravoslavnu crkvu predstavqali su episkopKvebeka Irinej i arhiman- drit Zakhej, a Konferenciju evropskih crkava generalni sekretar Kolin Vilijams.
SVETA GORA ATONSKA 

Activity (4)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
digor666 liked this
Tiskarnica liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->