Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more ➡
Download
Standard view
Full view
of .
Add note
Save to My Library
Sync to mobile
Look up keyword or section
Like this
136Activity
×

Table Of Contents

0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Co So Hhpt - Lam Ngoc Thu

Co So Hhpt - Lam Ngoc Thu

Ratings:

3.0

(1)
|Views: 64,229|Likes:
Published by saoxanh269

More info:

Published by: saoxanh269 on Dec 07, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See More
See less

07/24/2013

pdf

text

original

 
 
1
 
 NXB
Đạ
i h
c qu
c gia Hà N
i 2005.
ừ 
khoá:
C
ơ 
s
ở 
hóa phân tích, Phân tích
đị
nh l
ượ 
ng, Ch
n m
u,
đ
o m
u, Ph
ươ 
ng pháp phân tích.
 
Tài li
u trong Th
ư 
vi
n
đ 
i
n t 
ử 
 
 Đ
 H Khoa h
c T 
ự 
nhiên th
ể 
 
đượ 
c s
ử 
ng cho m
c
đ 
ích h
c t 
 p và nghiên c
ứ 
u cá nhân. Nghiêm c
ấ 
m m
i hình th
ứ 
c sao chép, in
ấ 
n ph
cv
các m
c
đ 
ích khác n
ế 
u không 
đượ 
c s
ự 
ch
ấ 
 p thu
n c
a nhà xu
ấ 
t b
n và tác gi
.
M
c l
c
u........................................................................................................8 
c
ng.......................................................8  1.2 Th
ng....................................................................9  1.2.1 Ch
n m
u..................................................................................................9  1.2.2 Chu
n b
m
u
phân tích.......................................................................10  1.2.3
Đ
o m
u....................................................................................................10  1.2.4 Hòa tan m
u.............................................................................................10  1.2.5 Tách h
n h
...............................................................................10  1.2.6 Giai
đ
o
ế
t thúc phép phân tích............................................................10  1.2.7 Ch
ng pháp phân tích...................................................................11 
Ch
ươ 
ng 2
u phân tích.................................12 
t s
 
a.........................................................................................12  2.1.1 Trung bình trung v
.............................................................................12 
C
ơ 
s
ở 
hóa h
c phân tích
 Lâm Ng 
c Th
 
 
2
l
i.................................................................................................13  2.1.3
 
đ
úng...................................................................................................14  2.1.4
l
 
đ
ki
m............................15  2.2 Phân lo
.............................................................................................16  2.2.1 Sai s
h
th
ng
u nhiên........................................................16  2.2.2 Các lo
h
th
ng...........................................................................16  2.2.3
h
th
ng
ế
phân tích..............................17  2.3 Bi
n c
h
th
ng.......................................................................18  2.3.1 Phát hi
d
t.................................................18  2.3.2 Phát hi
ph
ng pháp...................................................................18  2.4
ng
u nhiên.................................................................20  2.4.1 Xem xét
nh h
ưở 
ng c
a sai s
ng
u nhiên lên
độ
ng tác chu
n hoá pipet.212.4.2 S
phân b
s
li
u c
a nh
ng phép
đ
o song song....................................222.4.3 Nh
ng khái ni
m c
ơ 
b
n c
a th
ng kê c
 
đ
i
n.........................................252.4.4
Ứ 
ng d
ng nh
ng ph
ươ 
ng pháp th
ng ..................................................272.4.5 S
d
ng nh
ng ph
ươ 
ng pháp th
ng kê.....................................................292.4.6 Kho
ng tin c
y.........................................................................................302.4.7 Nh
ng ph
ươ 
ng pháp th
ng kê ki
m tra gi
thuy
ế
t...................................362.4.8 Lo
i tr 
s
li
u mang sai s
thô b
o.........................................................402.1 S
lan truy
n sai s
trên các phép tính.........................................................422.7.2 Phép c
ng sai s
h
th
ng........................................................................422.7.2 C
ng sai s
ng
u nhiên............................................................................452.7.2 S
lan truy
n sai s
 
ở 
phép tính lu
th
a.................................................472.7.2 S
lan truy
n sai s
 
ở 
phép LOGARIT và ANTI LOGARIT...................492.2
Đ
i
u ki
n có ngh
 ĩ 
a c
a ch
s
......................................................................502.3 B
o hi
m ch
t l
ượ 
ng (QA) và bi
u
đồ
ki
m tra............................................522.7.2 S
c
n thi
ế
t c
a b
o hi
m ch
t l
ượ 
ng.......................................................532.7.2
Ứ 
ng d
ng bi
u
đồ
ki
m tra.......................................................................54
Ch
ươ 
ng 3 Các ph
n
ứ 
ng hóa h
c trong hóa h
c phân tích.................................57
3.1
Độ
hoàn toàn c
a ph
n
ng..........................................................................573.2 Nh
ng yêu c
u c
th
v
 
độ
hoàn toàn c
a m
t ph
n
ng phân tích
đị
nhl
ượ 
ng............................................................................................................603.3 T
c
độ
ph
n
ng...........................................................................................613.4 Ý ngh
 ĩ 
a c
a t
c
độ
ph
n
ng
đố
i v
ớ 
i hóa h
c...............................................63
Ch
ươ 
ng 4 Ph
ươ 
ng pháp tính n
ng
độ
các ch
t trong nh
ữ 
ng dung d
ch cân b
ng
đơ 
n gi
n......................................................................................................65
4.1 M
t s
lu
n
đ
i
m c
ơ 
s
ở 
................................................................................654.1.1 Thành ph
n hoá h
c c
a dung d
ch..........................................................654.1.2 Tính ch
t axit - baz
ơ 
trong các dung môi khác nhau................................674.2 Ph
ươ 
ng pháp tính n
ng
độ
các ch
t trong nh
ng dung d
ch cân b
ng
đơ 
n
 
 
3
gi
n..............................................................................................................694.2.1 Tr 
ng thái cân b
ng..................................................................................694.2.2 Bi
u th
c h
ng s
cân b
ng.....................................................................704.2.3 Nh
ng ph
ươ 
ng pháp bi
u th
h
ng s
cân b
ng........................................704.2.4 Bi
u th
c h
ng s
cân b
ng c
a nh
ng ph
n
ng th
ườ 
ng g
 p nh
t..........72
Ch
ươ 
ng 5
Độ
tan c
a k 
ế
t t
a...................................................................................90
5.1
nh h
ưở 
ng c
a cân b
ng c
nh tranh
đế
n
độ
tan c
a k 
ế
t t
a.........................905.1.1 t
cân b
ng ph
c t
 p..........................................................................915.1.2 S
ơ 
 
đồ
gi
i bài t
 p bao g
m m
t s
cân b
ng............................................925.2
nh h
ưở 
ng c
a pH
đế
n
độ
tan......................................................................935.2.1 Tính
độ
tan
ở 
n
ng
độ
ion hi
đ
ro
đ
ã bi
ế
t...................................................945.2.2 Tính
độ
tan
ở 
nh
ng n
ng
độ
ion hi
đ
ro khác nhau...................................965.2.3
Độ
tan c
a hi
đ
roxit kim lo
i trong n
ướ 
c................................................1035.3
nh h
ưở 
ng c
a s
t
o ph
c
đế
n
độ
tan.......................................................1055.4
nh h
ưở 
ng c
a n
ng
độ
ch
t
đ
i
n li
đế
n
độ
tan..........................................1105.5 Nh
ng y
ế
u t
ph
 
nh h
ưở 
ng
đế
n
độ
tan c
a k 
ế
t t
a..................................1185.6 Phân chia các ion theo n
ng
độ
ch
t k 
ế
t t
a (k 
ế
t t
a phân
đ
o
n)................119
Ch
ươ 
ng 6 Quá trình t
o thành k 
ế
t t
a.................................................................123
6.1 Nghiên c
u th
c nghi
m quá trình t
o k 
ế
t t
a............................................1236.2 thuy
ế
t c
 
đ
i
n v
s
t
o thành các trung tâm k 
ế
t tinh............................1266.3 thuy
ế
t v
s
t
o thành các trung tâm k 
ế
t tinh Becker - Doring..............1276.4 thuy
ế
t t
o thành các trung tâm k 
ế
t tinh Christiansen - Nielsen.............129
Ch
ươ 
ng 7 Phân tích tr
ng l
ượ 
ng..........................................................................131
7.1 M
ở 
 
đầ
u.......................................................................................................1317.2 Tính
ế
t qu
theo d
ki
n phân tích tr 
ng l
ượ 
ng........................................1317.3 Tính ch
t c
a k 
ế
t t
a và ch
t t
o k 
ế
t t
a.....................................................1367.5.1 Tính d
l
c và
độ
tinh khi
ế
t c
a k 
ế
t t
a.................................................1367.5.2 K 
ế
t t
a vô
đị
nh hình...............................................................................1397.5.3 Nh
ng k 
ế
t t
a tinh th
............................................................................1427.5.4 Sai s
do c
ng k 
ế
t..................................................................................1437.5.5 K 
ế
t t
a t
dung d
ch
đồ
ng th
................................................................1447.5.6 S
y và nung k 
ế
t t
a................................................................................1447.4 V
thi
ế
u sót c
a ph
ươ 
ng pháp phân tích tr 
ng l
ượ 
ng.................................1467.5.1 Th
ờ 
i gian th
c hi
n phân tích tr 
ng l
ượ 
ng.............................................1467.5.2 L
 ĩ 
nh v
c
ng d
ng c
a phân tích tr 
ng l
ượ 
ng.......................................1477.5
Ứ 
ng d
ng ph
ươ 
ng pháp phân tích tr 
ng l
ượ 
ng...........................................1477.5.1 Các ch
t t
o k 
ế
t t
a vô c
ơ 
......................................................................1477.5.2 Nh
ng thu
c th
có tính ch
t kh
..........................................................1477.5.3 Nh
ng ch
t t
o k 
ế
t t
a h
u c
ơ 
...............................................................1477.5.4 Xác
đị
nh tr 
ng l
ượ 
ng các nhóm ch
c h
u c
ơ 
.........................................151

Activity (136)

You've already reviewed this. Edit your review.
Thuy Phan added this note|
Tại sao mình đã upload file để đổi lại được tải bài này màvẫn ko được???
1 thousand reads
1 hundred reads
Vo Ngoc Thuy liked this
Le Truong liked this
Le Truong liked this
Thúy Đờmi liked this
Linh Nguyen liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->