Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
9Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Doctrine Economice Contemporane

Doctrine Economice Contemporane

Ratings: (0)|Views: 839|Likes:
Published by edicr20022

More info:

Published by: edicr20022 on Dec 07, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/16/2011

pdf

text

original

 
Fişa modulului / disciplinei
Denumire modul /disciplina
DOCTRINE ECONOMICE. POLITICI ECONOMICE
An de studiu
III
Semestru
VI
Tip de evaluare finală
Ex
Regimul formativ al disciplinei: G – generale, F – fundamentale, S – de specialitate
M
 Număr de credite
5
Regimul obligativităţii disciplinei: O - obligatorie, A -opţională, F-facultativă, L A – liber alese
A
Total ore din planul deînvăţământ
70
Total ore studiu individual
80
Total ore pe semestru
150
Titular modul /disciplină
Capsizu Valeriu
FacultateaŞtiinţe Economice
Numărul total de ore (pesemestru) din planul de învăţământ
CatedraEconomie Generala si REIDomeniul general destudiuŞtiinţe Economice
TotalC S LT
Domeniul de formare profesională (specialitate)Relaţii EconomiceInternaţionale
702842--
C-curs, S-seminar, L-activităţi de laborator, T- teză de obiect sau teză de an
Obiectivele standard ale modulului / disciplineiCompetenţespecificedisciplinei1.Cunoaştere şi înţelegere
-
să cunoască bazele teoriei economice şi teoriei politicilor economice;
-
descrie ideile principale ale curentelor economice dominante pînă lamijlocul secolului XX;
-
să cunoască clasificarea principalelor curente economice moderne;
-
definească noile fundamente teoretice ale economiei şi politiciloeconomice moderne şi expubazele teoretice ale curentelor neokeynesist, neoliberalismului german coala de la Freiburg),neoconservatismului american (Şcoala de la Chicago), teoriei instituţionale;
-
să descrie conţinutul teoriilor politicilor economice (Teoria rânduielelor economice. Concepţia lui Tinbergen. Critica lui Lucas. “Ciclul politic deafaceri ” al lui W. Nordhaus).
-
cunoascauzele, obiectivele, funcţiile, metodele, mecanismele şicosturile politicilor economice în cadrul unui stat, inclusiv în RepublicaMoldova;
-
să descrie practica şi trăsăturile esenţiale ale politicilor economice la diferiteetape istorice şi varietăţile acestora în diferite ţări;
-
să descrie clasificările politicilor economice;
-
să cunoască direcţiile de reformare a sectorului public.
2.Aplicare
-
identifice ile de aplicare a teoriei economice şi teoriei politicilor economice;
-
să evidenţieze importanţa şi caracteristicile noilor fundamente teoretice aleeconomiei şi politicilor economice moderne;
-
să argumenteze clasificarea curentelor economice moderne;
 
-
să determine deosebirile dintre curentele economice moderne;
-
să stabilească corelaţia principaleleor idei ale curentelor economice modernecu cele ale curentelor economice premoderne;
-
să determine importanţa şi procedeele de aplicare ale teoriilor politicilor economice;
-
să determine critic cauzele şi limitele intervenţiei statului în economie;
-
identifice obiectivele şi sarcinile, metodele, mecanismele şi costurileintervenţiei statului în economie;
-
să argumenteze direcţiile reformării sectorului public în Republica Moldova;
-
să determine activităţile raţionale ale statului pentru asigurarea eficienţei,securităţii economice şi echităţii sociale;
-
să evidenţieze factorii pozitivi şi negativi, pentru prosperarea sectorului privat şi economiei naţionale în ansamblu, generaţi de politicile economice;
-
să determine factorii stimulatori, limitatori şi restrictivi impuşi sectorului privat de către sectorul public în Republica Moldova.
3.Integrare
-
să estimeze locul teoriei economice pentru activitatea economică practică;
-
determine importanţa curentelor economice dominante pînă la mijloculsecolului XX pentru ştiinţa şi practica economică modernă;
-
să estimeze rolul şi deosebirile curentelor economice moderne;
-
să propună direcţii prioritare de investigaţii ştiinţifico-aplicative în domeniuleconomic;
-
determine importanţa şi sarcinile intervenţiei statului în economiamodernă;
-
să estimeze activităţile optime ale statului pentru asigurarea unei creşterieconomice durabile şi stabile;
-
să argumenteze rolul şi direcţiile reformării sectorului public în RepublicaMoldova pentru optimizarea ponderii acestuia în economie şi creşteriistabilităţii şi eficienţei economice;
-
să stabilească direcţiile prioritare pentru reformarea politicilor sociale;
-
să argumenteze priorităţi ale dezvoltării social-economice;
-
estimeze rolul factorului uman în funcţionarea eficientă a sectorului public;
-
să determine căile de combatere a corupţiei;
-
să propună modalităţi de interacţiune a sectorului public şi celui privat;
-
să identifice priorităţile în politica economică promovată la diverse niveluride funcţionare a sistemului economic naţional;
-
să propună iniţiative de perfecţionare a politicilor economice.
Conţinutul modulului / disciplinei (unităţi de conţinut)
1. Doctrine economice ca ştiinţă economică fundamentală. Politici economice ca ştiinţă economicăaplicativă.2. Doctrinele şi curentele economice dominante pînă la mijlocul secolului XX. Teoria şi practica politicilor mercantiliste. Liberalismul economic clasic: teorie si practica politicilor economiceliberale. Teoria neoclasică si rolul statului în economie. Marxismul şi rolul statului în economie.Teoria keynesistă şi rolul statului în economie.3. Doctrinele şi curentele economice moderne. Teoria şi practica neokeynesistă. Politici neoliberale:teorie si practică. Politici neoconservative: teorie si practică. Teoria instituţională.4. Teoriile privind politicile economice. Concepţia politicii economice a lui Ian Tinbergen şi criticalui Robert Lucas. Teoria alegerii sociale. Teoria privind Ciclul politic de afaceri.
 
5. Intervenţia statului in economie: cauze, obiective, funcţii, metode, mecanisme şi costuri.6. Politici financiare şi investiţionale. Politici bugetare şi fiscale. Politici monetar-creditare şivalutare. Politici investiţionale.7. Politici de protecţie a concurenţei. Politici antimonopoliste. Politici de preţuri.8. Politici de stabilizare, structurale şi de creştere economică durabilă.9. Politici sociale.
Studiu individual
 pretins studentului
(completaţi cu zero activităţile care nu sunt cerute)
1. Studiul (notelor de curs, suportului decurs, manualelor) şi documentaresuplimentară în bibliotecă, pe Internet, peteren, etc.307. Alte activităţi...2. Activităţi specifice de pregătire pentruseminar/laborator 208. Alte activităţi...3. Realizare de teme, referate, eseuri,traduceri, etc.109. Alte activităţi...4. Activităţi practice1010. Alte activităţi...5. Pregătirea pentru lucrări de control,atestări semestriale511. Alte activităţi...6. Consultaţii 312. Examinare finală2
TOTAL ore studiu individual (pe semestru)
=80
BibliografieobligatorieBIBLIOGRAFIA
1.Umaneţ Valeriu. Istoria gîndirii economice. Chişinău, Universitas, 1992.2.Moldovan Dumitru. Doctrine economice. Chişinău, Editura ARC, 2003.3.Todosia Mihai. Doctrine economice contemporane. Bucureşti, Editura pedagogică şi didactică, 1985.4.Pohoaţă Ion. Doctrine economice universale. Iaşi, Fundaţia „Gh. Zane”,1993.5.Ustian Ion. LAUREAŢII PREMIULUI NOBEL ÎN ECONOMIE(enciclopedie economică pentru tineret).Chinău, editura UniuniiScriitorilor, 1999.6.Politici economice: concepte, instrumente, experienţe. Coordonator Gheorghe Manolescu. Bucureşti, Editura economică, 1997.7.Richard G. Lipsey, K. Alec Chrystal. Economia pozitiva. Edituraeconomică, 1999.
8.
Людвиг Эрхард. Благосостояние для всех – Москва, Начала Прессб1991.
9.
Джеффери Ходжсон. Экономическая теория и институты. Москва,2003.10.Бункина М., Семенов Ф.М. Экономическая политика,(учебное пособие). Москва, 1999.11.Орешин В.П. Государственное регулирование национальнойэкономики. Москва, 2000.
12.
Феликс Шамхалов. Государство и экономика: основывзаимодействия. Москва, «Экономика», 2000.
13.
Г.А. Ахинов. Основы экономики общественного сектора – Москва ТЕИС 2003;14. Andrei Liviu. Economie politica si politici economice. 1999.
15.
Янош Корнаи. Путь к свободной экономике – Москва«Экономика» 1990;

Activity (9)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Anna Tanase liked this
nastea123 liked this
Sasha Hustiuc liked this
dancing_lady_ann liked this
alsow liked this
ciprianmihai21 liked this
Maryan Pro liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->