Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
6Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
çok atomlu iyonlar

çok atomlu iyonlar

Ratings:
(0)
|Views: 9,674|Likes:
Published by veli

More info:

Published by: veli on Dec 08, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/04/2012

pdf

text

original

 
 
Bu üniteyi çal
ı
ş
t
ı
ktan sonra,
■
Bile
ş
ik isimlendirilmelerindeki kurallar
ı
,
■
Kovalent bile
ş
iklerin isimlendirilmelerini,
■
İ
yonik bile
ş
iklerin isimlendirilmelerini,
■
Tek atomlu iyonlar
ı
n isimlendirilmelerini,
■
Çok atomlu iyonlar
ı
n isimlendirilmelerini,
■
Formül yaz
ı
m
ı
nda izlenecek yolu,
■
Molekül veya formül a
ğ
ı
rl
ı
klar
ı
n
ı
n hesaplanmas
ı
n
ı
,
Mol kavram
ı
n
ı
ö
ğ
reneceksiniz.
■
Giri
ş
■
İ
ki Atomlu Kovalent Bile
ş
iklerin
İ
simlendirilmeleri
■
Tek Atomlu
İ
yonlar
ı
n De
ğ
erlikleri
İ
ki Atomlu
İ
yonik Bile
ş
iklerin isimlendirilmeleri
■
Çok Atomlu
İ
yonlar
ı
n
İ
simlendirilmeleri
■
İ
yonik Bile
ş
iklerin Formüllerinin Yaz
ı
lmas
ı
■
Asitlerin
İ
simlendirilmeleri
■
Molekül veya Formül A
ğ
ı
rl
ı
klar
ı
n
ı
n Hesaplanmas
ı
■
Mol Kavram
ı
■
Bu üniteyi çal
ı
ş
madan önce Kimyasal Ba
ğ
lanma ünitesini iyi kavray
ı
n
ı
z.
■
Ünite içinde geçen sabit de
ğ
erli iyonlar
ı
ezberleyiniz.
Amaçlar
İ
çindekilerÖneriler
ÜN
İ
TE
 
4
 
Bile
ş
ik FormüllerininYaz
ı
lmas
ı
,
İ
simlendirilmeleri veMol Kavram
ı
 
1. G
İ
R
İŞ
Kimyasal olaylar
ı
n incelenmesinde kimyan
ı
n dili olarak nitelendirilen
semboller, bile
ş
ikformülleri
ve
bile
ş
iklerin isimlendirilmeleri
kimyada büyük önem ta
ş
ı
r. Bu nedenle, bi-le
ş
iklerin formüllerinin hatas
ı
z ve eksiksiz yaz
ı
lmas
ı
önemlidir. Bu ünitede, bile
ş
iklerinformüllerinin ve isimlerinin yaz
ı
lmas
ı
nda uygulanan temel kurallar ve bunlara ili
ş
kin örnek-ler verilmi
ş
tir. 
2.
İ
K
İ
ATOMLU KOVALENT B
İ
LE
Şİ
KLER
İ
N
İ
S
İ
MLEND
İ
R
İ
LMELER
İ
Kovalent bile
ş
ikler, iki ametal element aras
ı
nda elektron payla
ş
ı
m
ı
ile olu
ş
ur ise bu bile
ş
ik-lere
diatomik (iki atomlu)
kovalent bile
ş
ikler ad
ı
verilir.
İ
ki atomlu bile
ş
iklerin isimlendirilmekurallar
ı
a
ş
a
ğ
ı
da verilmi
ş
tir.
■
İ
ki ametalden
olu
ş
an kovalent bile
ş
i
ğ
in formülü ve ismi yaz
ı
l
ı
rken,
elektrone-gativitesi
ş
ük element
önce
yaz
ı
l
ı
r. Burada elementlerin elektronegativites
ı
ralamas
ı
büyük önem ta
ş
ı
r. Ünite
3'de
belirtildi
ğ
i gibi elementlerin
elektronegativiteleri
periyodik cetvelde periyot ve grup boyunca ilerlerken
artar
veya
azal
ı
r.
Periyodik cetvelde elementlerin elektronegativiteleri bir
periyot
boyunca
sol-dan sa
ğ
a,
bir
grup
boyunca
a
ş
a
ğ
ı
dan yukar
ı
 
do
ğ
ru
artar.
Baz
ı
ametallerin elektronegativite s
ı
ralamalar
ı
a
ş
a
ğ
ı
da verilmi
ş
tir.
Si, Bi, H, P, C, S, I, Br, N, CL, O, F
■
İ
kinci elementin yaz
ı
m
ı
nda, elemente ili
ş
kin
kök
ismi al
ı
n
ı
r ve bunun sonuna
it 
 
veya
-
ür 
soneki getirilir ve birinci elementin ard
ı
ndan ayr
ı
bir kelime olarak yaz
ı
l
ı
rÖrnek hidrojen klor
ür
(HCl).
■
Moleküldeki her bir elemente ili
ş
kin
atom say
ı
s
ı
bu say
ı
ya kar
ş
ı
l
ı
k gelen bir
önek
ile belirtilir. Bu önekler ayn
ı
elementlerden olu
ş
an farkl
ı
bile
ş
iklerin, ay
ı
-rdedilmelerinde bize yard
ı
mc
ı
olurlar. Örne
ğ
in
CO
bile
ş
i
ğ
i
karbon monoksit,CO
2
 
bile
ş
i
ğ
i ise
karbon dioksit
olarak ifade edilirler.- 49 -
Elektronegativite artar
 
Karbon monoksit ve karbon dioksit örneklerinde oldu
ğ
u gibi ayn
ı
atomlardanolu
ş
an farkl
ı
yap
ı
daki bile
ş
ikleri ay
ı
rdetmek amac
ı
yla
mono,
 
di tri
vs. gibi ör-neklerden yararlan
ı
l
ı
r.
Örnek 4.1
HBr, CCl
4
ve
P
2
O
5
bile
ş
iklerini isimlendirelim.
Çözüm 4.1
■
HBr 
Birinci kurala göre, hidrojenin elektronegativitesi daha
ş
ük
oldu
ğ
u için
hidrojen
önce yaz
ı
l
ı
r. Formül içinde her bir elementten birer atom bulundu
ğ
u için,say
ı
bildiren önekler kullan
ı
lmaz.
Hidrojenbrom
+
ür
=
Hidrojen bromür
■
CCl 
 
İ
simlendirmede
karbon
önce yaz
ı
l
ı
r.
Klor
atomundan
4
adet bulun-du
ğ
unu belirtmek için
tetra
öneki kökün önüne getirilir ve
-ür 
soneki eklenerek bi-le
ş
ik ismi yaz
ı
l
ı
r.
Karbon tetra+ klor + ür =
 
Karbon tetraklorür
- 50 -
ElementKök
Hidrojen
Hidr-
Karbon
Karb-
Oksijen
Oks-
Kükürt
Sülf-
Fosfor
Fosf-
Klor
Klor-
Brom
Brom-
İ
yot
İ
yod-ÖnekAnlam
ı
Mono-
bir
di-
iki
tri-
üç
tetra-
dört
penta-
be
ş
hekza-
alt
ı
Çizelge 4.2 Latince say
ı
lar veanlamlar
ı
Çizelge 4.1Baz
ı
element atom-lar
ı
n
ı
n kök isimleri
elementismi kök + sonekelementismi önek + kök + sonek

Activity (6)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Uğur Asit liked this
Selda Demirezen liked this
Ozan Yakar liked this
Tolgahan Tekindemir liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->