Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
2Activity

Table Of Contents

0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Bai Tap Trac Nghiem Lich Su 6

Bai Tap Trac Nghiem Lich Su 6

Ratings:
(0)
|Views: 427|Likes:
Published by hoai_co258

More info:

Published by: hoai_co258 on Dec 08, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PPT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/22/2011

pdf

text

original

 
 
 Tieát 8 : Tieát 8 :
BAØI TAÄP TRAÉCNGHIEÄM MOÂN LÒCHSÖÛ LÔÙP 6
 
 
Hoâm nay, chuùng ta seõlaøm quen vôùi moät soácaâu hoûi traéc nghieämkhaùch quan maø caùc emthöôøng gaëp trong caùc hìnhthöùc kieåm tra moânLòchsöûbaäc trung hoïc cô sôû.Ñoù laø:*Daïng löïa choïn.*Daïng ñieàn khuyeát.*Daïng gheùp ñoâi.
 
 
1. Lòch söû laø gì?1. Lòch söû laø gì?
a.Lòch söû laø nhöõng gì xaûy ra trongquaù khöù.b.Lòch söû bao goàm hoâm nay vaø ngaøymai.c.Lòch söû laø söï phaùt trieån höôùngñeán töông laid.Lòch söû laø nhöõng gì dieãn ra trongquaù khöù, hieän taïi vaø töông lai

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->