Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
117Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
НББ Санхүүгийн бүртгэл

НББ Санхүүгийн бүртгэл

Ratings:

3.0

(1)
|Views: 20,913 |Likes:
Published by CliMax

More info:

Published by: CliMax on Dec 08, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/17/2013

pdf

text

original

 
Сургалтын
 
гарын
 
авлага
 
Magic choice LLC
0
 
ӨМНӨХ
 
ҮГ
 
Тус
 
байгууллага
 
нь
 
 жижиг
,
дунд
 
байгууллагуудад
 
ашиглахад
 
тохиромжтой
 
MAGICFINANCE
 
санхүү
,
татварын
 
тайлан
 
гаргах
 
программыг
 
ашиглан
 
НББ
-
ийн
 
ОУ
-
ын
 
стандарт
,
Монгол
 
улсын
 
татварын
 
шинэ
 
хуулийн
 
дагуу
 
санхүүгийн
 
тайлан
 
гаргаж
 
сурах
 
хүсэлтэй
 
хүмүүс
 
болон
 
оюутнууд
,
нягтлан
 
бодогч
 
нарт
 
хурдан
 
хугацаанд
,
хялбар
 
аргаар
 
тайлан
 
гаргаж
 
сургах
,
санхүүгийн
 
бусад
 
үйлчилгээг
 
явуулах
 
зорилготой
 
байгуулагдсан
 
билээ
.
Magic finance
 
программ
 
нь
 
гар
 
ажиллагааг
80
орчим
 
хувь
 
хөнгөвчилж
 
ихэнх
 
тайлангуудыг
 
автоматаар
 
гаргадаг
 
бөгөөд
 
санхүүгийн
 
тайлан
,
татварын
 
тайлангуудыг
 
Нягтлан
 
бодох
 
бүртгэлийн
 
Олон
 
Улсын
 
Стандарт
 
болон
 
Монгол
 
улсын
 
холбогдох
 
хууль
 
тогтоомжын
 
дагуу
 
боловсруулан
 
гаргадаг
 
билээ
.
Хэрэв
 
та
 
санхүүгийн
 
мэдлэгтэй
 
бол
 
заавал
 
сургалтанд
 
суулгүйгээр
 
программыг
 
маш
 
хямдхан
 
үнээр
 
худалдан
 
авах
 
боломжтой
 
ба
 
санхүүгийн
 
чиглэлээр
 
төгсөөд
 
олон
 
 жил
 
мэргэжлээрээ
 
ажиллаагүй
,
сургуульд
 
явж
 
байгаад
 
хаясан
,
санхүүгийн
 
курс
 
дамжаа
 
төгссөн
 
бол
7
хоногт
,
огт
 
санхүүгийн
 
мэдлэггүй
 
бол
14
хоногийн
 
сургалтаар
 
тус
 
программыг
 
ашиглан
 
ямар
 
ч
 
байгууллагын
 
санхүү
,
татварын
 
тайлангуудыг
 
гаргаж
 
чаддаг
 
болох
 
болно
.
Сургалтанд
 
суусан
 
хүмүүст
 
сертификат
 
олгох
 
бөгөөд
 
программыг
 
танилцуулга
 
гарын
 
авлагын
 
хамт
 
үнэгүй
 
өгнө
.
.
Программд
 
шинэчлэл
 
хийгдсэн
 
тохиолдолд
 
дахин
 
үнэгүй
 
суулгаж
 
өгөх
 
бөгөөд
 
заавал
 
очилгүйгээр
 
интернэтээр
 
суулгаж
 
өгөх
 
боломжтой
.
Энэ
 
нь
 
хөдөө
 
орон
 
нутагт
 
байгаа
 
хэрэглэгчид
 
заавал
 
Улаанбаатарт
 
ирэлгүйгээр
 
тус
 
программыг
 
интернэтээр
 
худалдан
 
авч
 
болох
 
давуу
 
талтай
 
болж
 
байгаа
 
юм
.
Мөн
 
тус
 
төв
 
нь
 
компьютерийн
 
сургалт
 
явуулж
 
байгаагаас
 
гадна
 
байгууллагуудын
 
захиалгаар
 
санхүүгийн
 
тайлан
 
гаргах
,
ганцаарчилсан
 
сургалт
 
явуулах
,
бизнесийн
 
зөвөлгөө
 
өгөх
,
компьютерийн
 
программ
 
хангамжын
 
засвар
 
үйлчилгээ
 
гэх
 
мэт
 
бусад
 
үйлчилгээг
 
үзүүлж
 
байна
. /
Үйлчилгээний
 
төрөл
,
үнийг
 
хамгийн
 
арын
 
хуудаснаас
 
харна
 
уу
.
Оюутнуудад
 
байнгын
10
хувийн
 
хөнгөлөлттэй
./
Манай
 
сургалтын
 
төв
 
ММНБИ
-
ийн
 
санхүүгийн
 
анхан
 
шатны
 
сургалт
 
явуулах
 
тусгай
 
зөвшөөрөлтэй
 
бөгөөд
 
Magic finance
 
санхүүгийн
 
программыг
 
одоогоор
 
нийт
300
гаруй
 
байгууллага
,
хувь
 
хүмүүс
 
хэрэглэж
 
байна
..
Тиймээс
 
таныг
/
та
 
өөрөө
 
эсвэл
 
хэн
 
нэгнийг
/
манай
 
санхүүгийн
 
сургалтанд
 
сууж
 
программаа
 
авч
 
санхүүгийн
 
бусад
 
чиглэлээр
 
хамтран
 
ажиллахыг
 
санал
 
болгож
 
байна
.7-14
хоногийн
 
сургалтын
 
хөтөлбөр
 
болон
 
сургалтын
 
төвийн
 
үйл
 
ажиллагааны
 
талаарх
 
дэлгэрэнгүй
 
мэдээлэлүүдтэй
 
танилцана
 
уу
.
Сургалтын
 
төв
 
болон
 
программын
 
талаарх
 
дэлгэрэнгүй
 
мэдээлэлийг
 www.magicfinance.mn 
вэб
 
хуудаснаас
 
авч
,magic_finance@yahoo.com 
мэйл
 
хаягаар
 
бидэнтэй
 
харилцаж
 
болно
.
ХҮНДЭТГЭСЭН
 
С
.
МӨНХБАЯР
 
 
Сургалтын
 
гарын
 
авлага
 
Magic choice LLC
1
ÝÕÍ
ИЙ
7 ÕÎÍÎÃ
ИЙ
Í ÑÓÐÃÀËÒÛÍ Õ
Ө
Ò
Ө
ËÁ
Ө
Ð
ХИЧЭЭЛ
 
1
………………………….……………………………....………………………………………………………………..… 3
 
§1.
Ñýäýâ:
Íÿãòëàí áîäîõ á¿ðòãýë
ий
í ¿íäñýí îéëãîëòóóä1.1 Íÿãòëàí áîäîõ á¿ðòãýë ãýæ þó âý?
.....................................................................................3
1.2 Íÿãòëàí áîäîõ á¿ðòãýë
ий
í çàð÷
и
ì
.....................................................................................3
1.3 Ñàíõ¿¿ã
ий
í òàéëàí
.............................................................................................................3
 
§2.
Ñýäýâ:
Àæ
и
ë ã¿éëãýýã á¿ðòãýëä òóñãàõ íü2.1
Санхүүгийн
 
тайлан
 
гаргах
 
үе
 
шат
. ……………………………………………………............4
2.2 ÍÁÁ-í äàâõàð á
и
÷
и
ëò
..........................................................................................................4
 2.3 Áàëàíñ, ò¿¿í
ий
õýëáýð, îíöëîã
..........................................................................................4
 
Íýìýëò:
Çààâàë ìýäýõ ç¿éëñ
Õàâñðàëò-1
ХИЧЭЭЛ
 
2
……..….………………….…….. ……………………………..……… ……………………………… ……..…………... 6
 
§1.
Ñýäýâ:
Ñàíõ¿¿ã
ий
í òàéëàí áýëòãýõ ¿å øàò1.1
 
Àæ
и
ë ã¿éëãýýí
ий
àíõàí øàòíû áàð
и
ìòàä ø
и
íæ
и
ëãýý õ
ий
õ
.......................................6
 1.2
 
Àæ
и
ë ã¿éëãýýã åðºíõ
ий
æóðíàëä á¿ðòãýõ
...................................................................6
 1.3
 
Àæ
и
ë ã¿éëãýýã åðºíõ
ий
äýâòýðò òóñãàõ
........................................................................6
 
Íýìýëò:
Çààâàë ìýäýõ ç¿éëñ
ХИЧЭЭЛ
 
3
……………………………..… ……………………………………. ……………………………… ………….………... 8
 
§1.
Ñýäýâ
: Ñàíõ¿¿ã
ий
í òàéëàí áýëòãýõ ¿å øàò /¿ðãýëæëýë /1.4
 
ÿéëãýý áàëàíñ ãàðãàõ
..................................................................................................8
 1.5
 
Àæëûí õ¿ñíýãò áýëòãýõ
.................................................................................................8
 
Íýìýëò:
Çààâàë ìýäýõ ç¿éëñ
ХИЧЭЭЛ
 
4
………………………………….……………………………… ………………………………………………….……... 12
 
§1.
Ñýäýâ:
Ñàíõ¿¿ã
ий
í òàéëàí áýëòãýõ ¿å øàò /¿ðãýëæëýë /1.6
 
Ñàíõ¿¿ã
ий
í òàéëàí áýëòãýõ
.........................................................................................12
 1.7
 
Ñàíõ¿¿ã
ий
í òàéëàíã
ий
í òîäðóóëãà õ
ий
õ
....................................................................15
 
Õàâñðàëò-1.1
................................................................................................................12
 Õàâñðàëò-1.2
................................................................................................................13
 Õàâñðàëò-1.3
................................................................................................................14
 Õàâñðàëò-1.4
................................................................................................................14
 
ХИЧЭЭЛ
 
5
……………………………………..………………………………………………..……………………………….…... … 15
 
§1.
Ñýäýâ:
Áàðàà ìàòåð
и
àëûí á¿ðòãýë1.1 Áàðàà ìàòåð
и
àë , ò¿¿í
ий
àíã
и
ëàë
.....................................................................................15
 1.2 Áàðàà ìàòåð
и
àëûí ºðòºã òîîöîõ àðãà÷ëàë
............ .........................................................15
 
§2.
Ñýäýâ:
Öàë
и
íã
ий
í òîîöîîëîë2.1 Öàë
и
í, ò¿¿í
ий
õýëáýð
.. ................................................. ....................................................16
 2.2 Öàë
и
íã
ий
í ñóóòãàëóóä,
 жишээ
 
бодлого
 
............ ...............................................................16
 
Íýìýëò:
Çààâàë ìýäýõ ç¿éëñ
ХИЧЭЭЛ
 
6
……………………………………..………………………………………………….……………………………….. 18
 
§1.
Ñýäýâ:
Äàâòëàãà
Хичээл
 1.1 ªºð
ий
㺺 øàëãàõ òåñò
............. ................................................. ........................................18
 1.2
Жишээ
 
бодлого
. 
Номин
 
ХХК
-
ний
 
тайлан
 
гаргах
...............................................................18
 
Õàâñðàëò-2
 
Тестийн
 
хариу
.
 
Ñ
ҮҮ
Ë
ИЙ
Í 7 ÕÎÍÎÃ
ИЙ
Í ÑÓÐÃÀËÒÛÍ Õ
Ө
Ò
Ө
ËÁ
Ө
Ð
ХИЧЭЭЛ
 
7
… … …… … … … … … … … … …… … … … … … … … … … … … … …....… … … … … … …… … … … 201.
 
ÑÝÄÝÂ :
Программын
 
танилцуулга
 1.1.
 
Программыг
 
ажиллуулах
.........................................................................................................................20
 1.2.
 
Ïðîãðàììûí ø
ий
ò àø
и
ãëàõ çààâàð
..................... ..................................................................................20
 
А
.
Цэнхэр
 
өнгийн
 
шийт
........................ ...................................................................................................20
Б
.
Саарал
 
өнгийн
 
шийт
....................... ................................................. .................................................21
В
.
Шар
 
өнгийн
 
шийт
............................. ................................................. .................................................24
Г
.
Ногоон
 
өнгийн
 
шийт
......................... ................................................. .................................................26
ХИЧЭЭЛ
 
8
… … … … … … … … … …… … … … … … … … … … … … … … … ….. … … … … … … … … … .… 262.
 
ÑÝÄÝÂ :
Ýíã
ий
í õÿëáàðõàí òàéëàí ãàðãàõ2.1.
 
Òàéëàí ãàðãàõ àðãà÷ëàë
...................... ................................................. ..................................................26
 2.2.
 
Æ
и
øýý áîäëîãî 1:
Бат
 
залуус
 
ХХК
-
ний
 
1-ð óë
и
ðëûí òàéëàí ãàðãàõ
.....................................................27
 2.3.
 
Àâëàãà ºãëºã
ий
í
бүртгэлийн
 
çàäàðãàà ãàðãàõ
...................... ..................................................................28
 
ХИЧЭЭЛ
 
9
… … … … … … … … … … … …… … .… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .… 293.
 
ÑÝÄÝÂ : Öàë
и
í áîäîõ àðãà÷ëàë3.1.
 
Öàë
и
íã
ий
í ïðîãðàììûí òàí
и
ëöóóëãà
....................... ..............................................................................29
 
А
.
Саарал
 
өнгийн
 
шийтнүүд
...................... ..............................................................................................29
Б
.
Ногоон
 
өнгийн
 
шийтнүүд
....................... ................................................. ............................................31
3.2.
 
Æ
и
øýý áîäëîãî 2:Öàë
и
í áîäîõ
....................... ................................................ .....................................34
 
ХИЧЭЭЛ
 
10
… … … … … … … … … … … … … ...… … … … …… … … … … … … … … … … … … … … … … …. 344.
 
ÑÝÄÝÂ : Õ¿íäýâòýð õýëáýð
ий
í òàéëàí ãàðãàõ4.1.
 
Óë
и
ðëûí áà æ
и
ë
ий
í ýöñ
ий
í òàéëàí ãàðãàõ
... ................................................. ........................................34
 4.2.
 
Æ
и
øýý áîäëîãî 3: 
Бат
 
залуус
 
ХХК
-
ний
2-
р
 
улирлын
 
тайлан
 
гаргах
......................................................34
 4.3
Санхүүгийн
 
тайлан
 
дээр
 
шинжилгээ
 
хийх
 
өгөгдөл
 
оруулах
,
хийсэн
 
шинжилгээг
 
уншиж
 
сурах
………36
ХИЧЭЭЛ
 
11
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ….. 385. ÑÝÄÝÂ :
Санхүүгийн
 
тайлан
 
гаргах
 5.1
Жишээ
 
бодлого
4.
Марал
 
ХХК
-
ний
2-
р
 
улирлын
 
тайлан
 
гаргах
............................................................385.2
Жишээ
 
бодлого
5. 
Magic choice
 
компаний
2-
р
 
улирлын
 
тайлан
 
гаргах
...................................40
 
Сургалтын
 
гарын
 
авлага
 
Magic choice LLC
2
 
ХИЧЭЭЛ
 
12
… … … … ……… … … …… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
....
…… …… 426. ÑÝÄÝÂ :
Татварын
 
тайлангийн
 
талаар
,
Бусад
 
д
¿ãíýëò
Хичээл
 
6.1
Татвар
 
төлөхөд
 
анхаарах
 
зүйлс
,
зөвлөмж
...........................................................................................................42
А
.
Цалингийн
 
татвар
/
ХАОАТ
,
НДШ
/
төлөхөд
 
анхаарах
 
зүйлс
:........................ .......................................42
Б
.
Орлогын
 
татварын
 
тайлан
 
гаргахад
 
анхаарах
 
зүйлс
:................................ ..........................................42
В
.
НӨТ
-
ийн
 
тайлан
 
гаргах
,
татвар
 
төлөхөд
 
анхаарах
 
зүйл
:......................................................................436.2
Жишээ
 
бодлого
6. 
Magic choice
 
компаний
3-
р
 
улирлын
 
тайлан
 
гаргах
.......................................44
6.3
Нягтлан
 
бодогч
ãýæ
ямар
 
хүн
 
байх
 
ёстой
 
вэ
………………………………………………………………………45
MAGIC FINANCE
ПРОГРАММ
 
АШИГЛАХ
 
ЯВЦАД
 
 ДАНСНЫ
 
КОДНЫ
 
ЗАДАРГАА
……………………………………47
Сургалтын
 
гэрээ
………………………………………….……………………………………………………………………….48
Программ
 
 дээр
 
ажиллах
 
 явцад
 
хэрэглэгчдийн
 
түгээмэл
 
асуудаг
 
асуултнуудад
 
өгөх
 
хариу
..........................50
 
Сургалтын
 
төвийн
 
танилцуулга
………………………........………………………………………………………………...55
Сургалтын
 
төвийн
 
урамшуулалт
,
хөнгөлөлтийн
 
картны
 
талаар
….………………………………………………….56
Çàð
и
ì íýð òîìú¸îíû òàéëáàð
 Õºðºíãº
- ªíãºðñºí àæ
и
ë ã¿éëãýý, ¿éë ÿâäëûãí ¿ð ä¿íä áàéãóóëëàãà ýçýìø
и
ëäýý àâñàí,
и
ðýýä¿éä ¿ð àø
и
ã àâ÷ðàõ íººö
Ýðãýë
ий
í õºðºíãº
 
- 1 æ
и
ë áîëîí ò¿¿íýýñ áàãà õóãàöààíä áàéãóóëëàãûí ¿éë àæ
и
ëëàãààíä àø
и
ã îëîõ çîð
и
ëãîîð àø
и
ãëàãäàæáàéãàà õºðºíãº
Ýðãýëò
ий
í
 
áóñ õºðºíãº
- 1 æ
и
ëýýñ äýýø áóþó óðò õóãàöààíä àø
и
ãëàãäàæ áàéãàà, óäààí ýäýëãýýòýé, áýëýí ìºíãºíä õºðâºõ÷àäâàð õàðüöàíãóé áàãà ¿íäñýí õºðºíãº
ªð òºëáºð
- ªíãºðñºí àæ
и
ë ã¿éëãýý, ¿éë ÿâäëûãí ¿ð ä¿íä ¿¿ññýí áàéãóóëëàãûí ýä
ий
í çàñã
ий
ã ¿ð àøã
ий
ã ººðòºº àãóóëæáàéãàà íººöººð íºõºãäºõ ¸ñòîé îäîî òºëºãäºõ ºð òºëáºð
Áîã
и
íî õóãàöààò ºð òºëáºð
– ýðãýí òºëºãäºõ õóãàöàà íü 1 æ
и
ë áîëîí ò¿¿íýýñ áàãà
Óðò õóãàöààò ºð òºëáºð
– ýðãýí òºëºëºãäºõ õóãàöàà íü 1æ
и
ëýýñ äýýø
Ýçí
ий
ºì÷
- Á¿õ ºð òºëáºð
ий
ã áàðàãäóóëñàíû äàðàà áàéãóóëëàãûí õºðºíãºä áàéõ ººð
ий
í ýçýìøë
ий
í õýìæýý.
Эзний
 
оруулсан
 
хөрөнгө
 
болон
 
хуримтлагдсан
 
ашиг
2-
ын
 
нийлбэр
 
 Äàíñ
- Õºðºíãº, ºð òºëáºð áà ýçýìø
и
ã÷
ий
í ºì÷
и
ä õàìààðàãäàõ ç¿éëñ
ий
ã îíöëîã, ø
и
íæ áàéäëààð íü ÿëãàæ òóñãààðëàñàíàíã
и
ëàë
 Äàíñíû íýð
- Äàíñ áóþó àíã
и
ëàë òóñ á¿ð
ий
ã îíöëîã, åðºíõ
ий
áàéäëààð íýðëýõ
  Äàíñíû êîä
 
- Äàíñíû íýð
ий
ã òîâ÷
и
ëñîí õýëáýð
 Àæ 
и
 ë ã¿éëãýý
– Ñàíõ¿¿òýé õîëáîãäîí ãàðñàí ¿éë ÿâö
ÿéëãýýí
ий
óòãà
– Àæ
и
ë ã¿éëãýýã òîâ÷, òîäîðõîé ýíã
ий
í áàéäëààð õîëáîî ¿ã, ºã¿¿ëáýðýýð
и
ëýðõ
ий
ëñýí õýëáýð
 
 Ä¿í
– àæ
и
ë ã¿éëãýýã õýìæ
и
õ íýãæ / ºðò㺺ð /
 Äò
– äåáåò /àêò
и
â äàíñ ºñäºã, ïàññ
и
â äàíñ áóóðäàã /
Êò
- êðåä
и
ò / àêò
и
â äàíñ áóóðäàã, ïàññ
и
â äàíñ ºñäºã /
Îðëîãî
– Áàéãóóëëàãûí æ
и
ð
ий
í ¿éë àæ
и
ëëàãààíû ÿâöàä áàðàà á¿òýýãäýõ¿¿í áîðëóóëñàí, àæ
и
ë ¿éë÷
и
ëãýý ¿ç¿¿ëñýí áîëîíõ¿¿, ò¿ðýýñ íîãäîë àø
и
ã çýðãýýñ áàéãóóëëàãûí ìºíãºí õºðºíãº, àâëàãûã íýìýãä¿¿ëæ , ºãëºã
ий
í áóóðóóëæ öýâýð õºðºíã
ий
ãºñãºæ áóé í
ий
ò õýìæýý
Çàðäàë
 
 – áàéãóóëëàãûí æ
и
ð
ий
í ¿éë àæ
и
ëëàãààíû ÿâöàä áàðàà á¿òýýãäýõ¿¿í áîðëóóëñàí, àæ
и
ë ¿éë÷
и
ëãýý ¿ç¿¿ëñýí áîëîíáóñàä àæ
и
ë ã¿éëãýýí
ий
óëìààñ á
ий
áîëñîí õºðºíã
ий
í ãàäàãøëàõ óðñãàë áóþó ºð òºëáºð
ий
í ºñºëò
Îëç
– îðëîãî áà íýìýëò õºðºí㺠îðóóëàëòààñ áóñàä áàéãóóëëàãûí åðä
ий
í áóñ àæ
и
ë ã¿éëãýýí
ий
óëìààñ ¿¿ññýí áàéãóóëëàãûíöýâýð õºðºíã
ий
í ºñºëò
Ãàðç
– çàðäàë áà íîãäîë àøã
ий
í õóâààð
и
ëàëòààñ áóñàä, áàéãóóëëàãûí åðä
ий
í áóñ àæ
и
ë ã¿éëãýýí
ий
óëìààñ ¿¿ññýíáàéãóóëëàãûí öýâýð õºðºíã
ий
í áóóðàëò
Ò¿¿õ 
ий
ýä ìàòåð
и
àëûí
- ¿éëäâýðëýë
ий
í áàéãóóëëàãàä ø
и
íýýð áàðàà ìàòåð
и
àë á
ий
áîëãîõîä àø
и
ãëàãääàã ¿íäñýíìàòåð
и
àë
¯éëäâýðëýë
ий
í íýìýãäýë çàðäàë
– ¿éëäâýðëýë
ий
í áàéãóóëëàãàä ¿éëäýðëýë
ий
ã ýðõëýí ÿâóóëàõòàé õîëáîãäîí ãàðàõçàðäàë áºãººä ýíý íü ¿éëäâýðëýë
ий
í ¿íäñýí ¿éë àæ
и
ëëàãààíû çàðäàëààñ òóñäàà îéëãîëò
Øóóä õºäºëìºð
ий
í çàðäàë
- ¿éëäâýðëýë
ий
í áàéãóóëëàãàä áàðàà ìàòåð
и
àëûã á
ий
áîëãîõîä øóó
д
á
и
å÷ëýí îðîëöîã÷àæ
и
ë÷äûí öàë
и
í õºëñ
ий
ã õýëíý

Activity (117)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Mijge Mijgee added this note
sda
Jargalshn Zul added this note
hicheel.net siteniihand anhaaruulga.MagicChoice surgaltiin tuviin gariin avlagiig ene sitenaasaa avna uu.Herev alban yosoor bairshuulah gej bga bol manai surgaltiin tuviin zohiogchoos zuvshuurul avah heregtei.Herev ugui bol www.scribd.com sited handan avhuulj zohiogchiin erhiin daguu zohih arga hemjeeg avahiig anhaarna uu.Magic Choice surgaltiin tuv.
Khulan Khulaanka liked this
Tsek Tsendee liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->