Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
P. 1
Do an Chi Tiet May (Huong Dan)

Do an Chi Tiet May (Huong Dan)

Ratings:
(0)
|Views: 558|Likes:
Published by cuchuoito10

More info:

Published by: cuchuoito10 on Dec 09, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/15/2012

pdf

text

original

 
 Âäö aïn män hoüc Chi Tiãút Maïy 
 
Â
äúi våïi nhiãöu ngaình trong træåìng Âaûi Hoüc Baïch Khoa, saukhi hoüc xong pháön lyï thuyãútsinh viãn seî bæåïc qua giai âoaûnthiãút kãú âäö aïn män hoüc. Âäúi våïi män hoüc Chi Tiãút Maïy cuîngváûy. Thiãút kãú chi tiãút maïy laì mäüt bæåïc ngoàûc cho viãûcnghiãn cæïu cå såí tênh toaïn vaì thiãút kãú caïc bäü truyãön âäüng cåCå khê cuîng nhæ caïc chi tiãút maïy. Âáy laì âãö taìi thiãút kãú chênhxaïc âáöu tiãn âäúi våïi mäùi sinh viãn ngaình cå khê chãú taûo maïy.Nhiãûm vuû chung lthiãút kãú hãû thäúng dáùn âäüng tæì âäüng cåâiãûn âãún cå cáúu cháúp haình.Âãö taìi:
” 
Thiãút kãú häüp giaím täúc âäöng truûc baïnh ràngtruû ràng thàóng
” 
coï caïc æu âiãøm laì bäü truyãön cho pheïp giaímchiãöu daìi häüp , troüng læåüng häüp be.Nhæåüc âiãøm chênh cuía häüp giaím täúc âäng truûc laì khaí nàng chëu taíi troüng cuía cáúp nhanh chæaduìng hãút ; khoï bäú trêkãút cáúu chung ; khoï bäi trån bäü pháûn äø åí giæîa häüp ; khoaíngcaïch giæîa caïc gäúi âåî truûc trung gian låïn do âoï phaíi tàng âæåìngkênh truûc . Khi thiãút kãú âäö aïn Chi Tiãút Maïy sinh viãn láön âáöutiãn bàõt tay vaìo üt cäng viãûc ráút måïi meî cáön phaíi váûnduûng nhiãöu kiãún thæïc vaì lyï thuyãút âãø giaíi quyãút caïc váúnâãö coï liãn quan âãún thæûc tãú. Âäö aïn naìy laì saín pháøm thiãútkãú âáöu tay, tuy coìn mang nàûng tênh lyï thuyãút nhæng coï tênh cháút âaìo sáu chuyãn ngaình giuïp cho mäùi sinh viãn coï yï thæïc sáu sàõc vãö cäng viãûc cuîng nhæ nghiãn cæïu vaì tênh toaïn. 
T
rong âäö aïn váún âãö sai soït laì khäng thãø traïnh khoíi, kênhmong quyï tháöy cä táûn tçnh chè baío âãø giuïp em bäø sung nhæîngkhuyãút âiãøm, nhæîng khuïc màõc coìn täön taûi vaì coï thãm kiãúnthæïc âãø tiãúp tuûc thæûc hiãûn caïc âãö taìi sau naìy.Em xin chán thaình caím ån quïy tháöy.
Âaì Nàông, ngaìy 10 thaïng 02 nàm2005Sinh viãn thiãút kãú
 
Hoaìng MinhThiãûn
Hoaìng Minh Thiãûn / Låïp 02C4
 Trang 3
 
 Âäö aïn män hoüc Chi Tiãút Maïy 
 
Pháön I : CHOÜN ÂÄÜNG CÅ ÂÛN & PHÁN PÚI TYÍ ÚTRUYÃÖN
Choün âäüng cå âiãûn:
Âãø chon âäüng cå âiãûn ta tênh cäng suáút cáön thiãút.Goüi N
ct
: Cäng suáút cáön thiãút .N : Cäng suáút trãn bang taíi. 
η 
: hiãûu suáút truyãön chung. Ta coï:
[ ]
 K P  N 
375.4100025,1.3500 1000.
===
 
443221
..
η η η η η 
=
 Trong âoï:
η
1
= 0,96 - Hiãûu suáút bäü truyãön âai
η
2
= 0,97 - Hiãûu suáút bäü truyãön baïnh ràng
η
3
= 0,99 - Hiãûu suáút cuía mäùi càûp äø làn
η
4
= 1 - Hiãûu suáút khåïp näúi
 
η
= 0,96.0,97
2
.0,99
4
.1 = 0,868Cäng suáút cáön thiãút laì:
 K N  N 
ct 
04.5868.0375.4
===
η 
 Ta cáön choün âäüng cå coï cäng suáút låïn hån N
ct
. Tra baíng(2P/322/TkCTM) ta choün âäüng cå âiãûn che kên coï quaût gioï loaûi AO2-42-4 coï : N
âc
= 5,5 KW ; n
âc
= 1450
 pv
2.Phán phäúi tyí säú truyãön:
 Tyí säú truyãön âäüng chung:
tâc
n
ni
=
n
t
: säú voìng quay bangtaíi
[ ]
 phv Dn
/63350.14,3 15.1.1000.60 ..1000.60
===
π  
i
c
=
23631450
=
x.Maì i
c
= i
ng
. i
h
= i
â
. i
nh
. i
ch
Våïi i
nh
laì tyí säú truyãön cuíabäü truyãön cáúp nhanhi
ch
laì tyí säú truyãön cuía bäü truyãön cáúp cháûm Ta choün i
â
= 2=> i
h
=
âc
i
i
=
5.11223
=
Hoaìng Minh Thiãûn / Låïp 02C4
 Trang 4
 
 Âäö aïn män hoüc Chi Tiãút Maïy 
=> i
ch
=i
nh
=
35,10
=3,2+ Tênh cäng suáút ,mämen vaì säú voìng quay trãncaïc truûc
1)Säú voìng quay:
 
+
truûc âäüng cå:
 
n
âc
= 1450 v/p+truûc I:
 pvinn
ââc I 
72521450
===
+truûc II
 
 pvinn
nh I  II 
2272,3725
===
+truûc III
 
 pvinn
chám II  III 
712,3227
===
2.Tênh cäúnguáút trãn caïc truûc
+Truûc âäüng cå: N
dc
=5,04kw+Truûc I N
I
=N
ct
.
η 
â
.
η 
ol
=5,04.0,96.0,99=4,79 kw+Truûc II N
II
=N
I
η 
br
 
η 
ol
=4,79.0,97.0,99 = 4,6 kw+Truûc III N
III
=N
II
η 
br
 
η 
ol
=4,6.0,97.0,99 =4,42 kw
3.Mämen xoàõn trãn caïc truûc:
+Truûc âäüng cå
x
=
 Nmmn
âcâc
48,33194145004,5.10.55,910.55,9
66
==Ν
 
+Truûc I
x1
=
Nmmn
86,6309572579,4.10.55,910.55,9
6116
==Ν
+Truûc II
x2
=
Nmmn
23,1935242276,4.10.55,910.55,9
626
2
==Ν
+Truûc III
x3
=
Nmmn
âc
13,5945217142,4.10.55,910.55,9
636
==Ν
Baíng kãút quaí tênh:
 Truûcâäüng cåIIIIIIII
â
= 2I
nh
=3,2I
ch
=3,2n(v/p)145072522771N(Kw)5,044,794,64,42
Hoaìng Minh Thiãûn / Låïp 02C4
 Trang 5
T. säú
 
Truûc

Activity (4)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Hưng Nguyễn liked this
Trần Phi Hùng liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->