Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
5Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
bai tap lon do

bai tap lon do

Ratings:
(0)
|Views: 310|Likes:
Published by cuchuoito10

More info:

Published by: cuchuoito10 on Dec 09, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/22/2010

pdf

text

original

 
Bµi tËp lín thuËt ®o
 
H
à
N
i ,tháng 11 n
ă
m2007. Tr
ườ 
ng
Đ
HBK H
à
N
i
BÀI T
P L
Ớ 
N MÔN K 
THU
T
Đ
OKhoa :c
ơ 
khí 
B
môn CKCX&QH
 
Đề 
s
ố 
:62
Hä vµ tªn sinh viªn
:
®¨ng tiÕn ®¹i
Líp
: C¬ ®iÖn tö 2 – K50
Gi¸o viªn híng dÉn
: PGS.TS:
Ninh §øc TènI. l¾p ghÐp bÒ mÆt trô tr¬n
L¾p ghÐp gi÷a b¸nh r¨ng víi trôc cã kÝch thíc danh nghÜa:D
N
( d
N
) = mm TÝnh chÊt cña mèi ghÐp : N
max
, N
min
; hoÆc S
max
, S
min
; hoÆc N
max
, S
max
(theo sè liÖu ®Ò bµi)1.QuyÕt ®Þnh kiÓu l¾p cho mèi ghÐp.2.LËp s¬ ®å ph©n bè miÒn dung sai cña l¾p ghÐp.3.c ®Þnh x¸c suÊt hiÖn ®é hë, hoÆc ®é d«i cña l¾p ghÐp(theo sè liÖu ®Ò bµi).4.VÏ mèi ghÐp, vÏ riªng tõng chi tiÕt cña mèi ghÐp råi ghi vµo ®ãkÝch thíc, ký hiÖu l¾p ghÐp, ký hiÖu sai lÖch b»ng ch÷ vµb»ng sè.
5.
 ThiÕt kÕ Ca lÝp ®Ó kiÓm tra kÝch thíc cña c¸c chi tiÕt l¾pghÐp.a)LËp s¬ ®å ph©n bè miÒn dung sai kÝch thíc Ca lÝp.
 §¨ng TiÕn §¹i 
- C§T2- K50 - 1 -
 
Bµi tËp lín thuËt ®o
b)VÏ Ca lÝp nót thî vµ Ca lÝp hµm thî råi ghi vµo ®ã nh·n hiÖuvµ kÝch thíc chÕ t¹o Ca lÝp.
II. l¾p ghÐp æ l¨n víi trôc vµ vá hép
æ l¨n ®îc sö dông trong bé phËn m¸y cã ký hiÖu:1. X¸c ®Þnh c¸c kÝch thíc c¬ b¶n cña æ l¨n.2. QuyÕt ®Þnh kiÓu l¾p cho mèi ghÐp æ l¨n víi trôc vµ vá hép m¸y,víi ®iÒu kiÖn:- Vßng trong cña æ quay cïng trôc, t¶i träng híng t©m kh«ng®æi.- §Æc tÝnh t¶i träng K 
σ  
=.- Ph¶n lùc híng t©m tÝnh to¸n cña æ : R
N
=.- T¶i träng híng t©m A
N
=- Tû sè
0
=..- Vßng chÞu t¶i côc bé l¾p kh«ng th¸o trong qu¸ tr×nh södông.3. VÏ bé phËn l¾p cña æ l¨n ë phÝa ph¶i h×nh 1 (gåm b¹c chÆn,trôc, hép vµ n¾p) ghi vµo ®ã kÝch thíc vµ ký hiÖu l¾p ghÐp.4. Ph©n tÝch ®Ó quyÕt ®Þnh kiÓu l¾p gi÷a b¹c chÆn vµ trôc gi÷an¾p vµ vá hép.5. VÏ riªng trôc, vá hép, n¾p, b¹c chÆn råi ghi vµo ®ã kÝch thíc, kýhiÖu sai lÖch b»ng ch÷ vµ b»ng sè cña bÒ mÆt l¾p ghÐp.6. QuyÕt ®Þnh c¸c sai lÖch h×nh d¹ng vµ ®é nh¸m bÒ mÆt l¾pghÐp råi ghi vµo b¶n vÏ c¸c chi tiÕt.
III. l¾p ghÐp then
L¾p ghÐp then gi÷a b¸nh r¨ng vµ trôc cã kÝch thíc c¬ b¶n:b x h =1. QuyÕt ®Þnh kiÓu l¾p cho mèi ghÐp then víi trôc vµ b¸nhr¨ng, biÕt r»ng mèi ghÐp truyÒn lùc thay ®æi chiÒu, s¶n phÈm s¶nxuÊt hµng lo¹t.2. LËp s¬ ®å ph©n bè miÒn dung sai cña l¾p ghÐp.
 §¨ng TiÕn §¹i 
- C§T2- K50 - 2 -
 
Bµi tËp lín thuËt ®o
3. VÏ mèi ghÐp vµ vÏ riªng tõng chi tiÕt cña mèi ghÐp, ghi kýhiÖu l¾p ghÐp, sai lÖch b»ng ch÷ vµ b»ng sè.
IV. l¾p ghÐp then hoa
L¾p ghÐp then hoa gi÷a b¸nh ®ai vµ trôc cã kÝch thíc danh nghÜa :z x d x D =.1. Ph©n tÝch ®Ó quyÕt ®Þnh kiÓu l¾p cho mèi ghÐp.2. LËp s¬ ®å ph©n bè dung sai cña kiÓu l¾p.3. VÏ mèi ghÐp, vÏ riªng tõng chi tiÕt, ghi ký hiÖu l¾p ghÐp, sailÖch b»ng ch÷ vµ b»ng sè.
V. l¾p ghÐp ren
L¾p ghÐp ren gi÷a ®ai èc vµ ®Çu trôc cã kÝch thíc danh nghÜa lµ :1. QuyÕt ®Þnh kiÓu l¾p cho mèi ghÐp.2. LËp s¬ ®å ph©n bè miÒn dung sai cña c¸c yÕu tè kÝch thícren ®ai èc vµ ®Çu trôc.3. C¸c sè liÖu ®o ®îc cña ren ®ai èc:D
2d
=;
2
α 
ph¶i = ;
2
α 
tr¸i =Sai sè tÝch luü bíc ren
P =
m
 µ 
- TÝnh ®êng kÝnh trung b×nh biÓu kiÕn cho ren ®ai èc.- KÕt luËn ren ®ai èc cã ®¹t yªu cÇu hay kh«ng.
VI. truyÒn ®éng b¸nh r¨ng
B¸nh r¨ng trong bé phËn l¾p (h×nh 1) lµ b¸nh r¨ng th¼ngh×nh trô cña hép tèc ®é th«ng dông, lµm viÖc víi vËn tèc v < 10m/s.C¸c yÕu tè c¬ b¶n cña b¸nh r¨ng:m = ; z =;
0
β 
=1. QuyÕt ®Þnh cÊp chÝnh x¸c cho møc chÝnh x¸c ®éng häc,møc lµm viÖc ªm, møc tiÕp xóc mÆt r¨ng vµ chän d¹ng ®èi tiÕpmÆt r¨ng.2. Chän bé th«ng sè kiÓm tra b¸nh r¨ng, x¸c ®Þnh gi¸ trÞ choghÐp cña c¸c th«ng sè ®ã trong ®iÒu kiÖn nhµ m¸y cã dông côkiÓm tra mét phÝa pr«fin r¨ng.3. VÏ b¶n vÏ chÕ t¹o b¸nh r¨ng.
 §¨ng TiÕn §¹i 
- C§T2- K50 - 3 -

Activity (5)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Lobo Nguyen liked this
Lobo Nguyen liked this
Đỗ Hiếu liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->