Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
77Activity
P. 1
Zoran Iz Zemuna - Iza Ogledala

Zoran Iz Zemuna - Iza Ogledala

Ratings:

3.5

(1)
|Views: 9,845|Likes:
Published by olja18

More info:

Published by: olja18 on Dec 09, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/22/2013

pdf

text

original

 
2
IZAOGLEDALA
MISAO JE SVE
Zoran iz Zemuna
PREDGOVOR
Ova knjiga je napisana sa ciljem davam pomogne u procesu koji stezapo
č
eli. To je proces koji
ć
e vamdone
mnogo pozi
vnih promena uživotu. Otkri
ć
ete zašto smo ovde i koja je svrha života. Tehnike koje
ć
ete danau
č
ite su jednostavne, ali zahtevajuvežbu da bi postale e
kasne. Akcija je nužnost. Kao i ve
ć
ina ljudi, nala-zite se u potrazi za klju
č
evima života.Ono što je skriveno od vas je
č
injenicada ih ve
ć
posedujete i da možete daotklju
č
ate vrata kad god zaželite. Pres-tanite sa potragom i promenite fokus.Klju
č
evi su duboko u vama. Neophod-no je da budete u stanju otvorenoguma. To zna
č
i da ne donosite unapredsud o stvarima koje niste probali. Sveove tehnike rade ma šta vi pomislili onjima. Usmerite se na koncepte kojistoje u pozadini i primenite ih na vašeokruženje. Nemojte se zamara
sa de-taljima.Upoznavši velikog prijatelja i kas-nije u
č
itelja Majkla, pružila mi semogu
ć
nost da nau
č
im nešto o stvari-ma za koje nisam ni znao da postoje.On je prenosilac drevnog ezoteri
č
nogznanja
č
iji se koreni gube u dubinamaistorije. Njegov sistem je u suš
ni jednostavan i zasniva se na spoznajiputem li
č
nog iskustva. Taj
č
ovek jesasvim
č
udan, neko bi možda rekao ilud. Svakih nekoliko godina menja imei boravište. On veruje da promenomiden
teta i životne sredine
č
oveknajbolje pruža potporu operaciji koju
 
3
on naziva „brisanje li
č
ne istorije“.Sli
č
na nekoj vrs
inicijacije, ova oper-acija se izvodi tako što se u pojedinimperiodima života posve
te samo jed-noj stvari i trudite se da u toj oblas
 postanete najbolji na plane
. Iakorazumem Majklove razloge i mo
vac-iju, nikada mi nije palo na pamet daradim nešto sli
č
no. Onome
č
emu ljudiposve
ć
uju svoj život, Majkl bi posve
osamo dve do tri godine i postao bi boljiod svih. Zašto? Zato što je bio FOKU-SIRAN. Kada bi se usavršio, napuštao je taj na
č
in života i usmerio se na neštodrugo. To je bio vid, da tako kažem,spoljne inicijacije. Majklov problem jebio taj što su ga tokom njegove obukeviše zanimali ezoteri
č
ni aspek
, pa jetek u ranim
č
etrdese
m po
č
eo da radina osvajanju
zi
č
kog plana, što je bioput u nazad. Po njemu, operacijombrisanja li
č
ne istorije i usavršavanjemu pojedinim oblas
ma
č
ovek postajemajstor u igri života. Ta
č
nije – majstoriluzije, jer prevareni
č
ulima život i nemožemo nazva
druga
č
ije do iluzijom.Ja sam ga upoznao dok je bio u fazi s
-canja bogatstva i to me je fasciniralo, sobzirom da sam došao iz zemlje u ko- joj su se ljudi ubijali zbog nemaš
ne.Obuku nisam završio iz slede
ć
ih ra-zloga: nije me preterano zanimalo dasve vreme lebdim u oblacima i nisamželeo da se lišim zemaljskog. Smatraosam da dovoljno znam i da mogu dazapo
č
nem novi život, koriste
ć
i ste
č
enoznanje. Tako
đ
e mi se nije dopao nje-gov koncept brisanja li
č
ne istorije, idalje mislim da je debelo pogrešio.Naoružan znanjem,
č
udio sam se ko-liko ljudi obra
ć
aju pažnju na sasvimsporedne i nepotrebne stvari. Jasno je da je narod „isprogramiran“. Zado-voljstvo i entuzijazam je volšebnonestalo sa ovih prostora i ustupilo mes-to patnji. Patnja ja
č
a duh. Malo mor-gen! Ovo je izazvalo jak svrab unutarmoga bi
ć
a i morao sam da se oglasim.Namera mi je da animiram ljude dase trgnu, da postave ispravne životneciljeve i da svoju energiju koriste zanjihovo ostvarenje. Time
č
ine velikuuslugu svojoj zajednici. Ova knjiga sene bavi ezoterijom ve
ć
prenošenjemmalog dela ste
č
enog znanja koje jevezano za praksu pozi
vne promeneli
č
nos
, a
me i pozi
vne promeneživotnih okolnos
. Suš
na tog znanjase krije u citatu Bude: „Misao je sve.
Ĉ
ovek postaje ono što misli“. Dugo mi je trebalo da shva
m da je to samaesencija u kojoj je sadržan
č
ovekovput kroz život. To je zbog toga što sambio ube
đ
en da je skriveno znanje kojemi je prezentovano nešto mnogo višeod toga. U stvari i jeste više - dalje sepretvara u
č
istu
lozo
 ju, ali meneona nikada nije posebno zanimala.Posmatrao sam
č
oveka kao nešto sla-bo i jadno, kao nemo
ć
no bi
ć
e koje jeba
č
eno u ovu dolinu suza da se pa
 i da ga sudbina šiba. Naravno ovakavpogled je zasnovan na li
č
nom iskustvui iskustvu naroda iz kog sam potekao.Sada više ne mislim tako. Ovo je mojli
č
ni stav:
č
ovek je isto što i Bog. Znamda ovo zvu
č
i kao jeres, ali tako
đ
e jošbolje znam
č
injenicu da je sve = jedno.
 
4
Ĉ
ovek je mo
ć
ni kreator i svojom kre-acijom imi
ra svog tvorca. Ne postojicilj koji ne možemo ostvari
. Potreb-no je znanje koje
ć
u vam u ovoj knjiziprene
i mnogo upornos
. To i jestesuš
na - kako popravi
kvalitet života?Kako posta
u
č
esnik u doga
đ
ajima ane njihova žrtva? Možda vam je
č
udnošto nastupam iz potpune anonimnos
 ali za to postoje meni bitni razlozi.Naime, sli
č
no Majklu i ja sam kasnokrenuo u osvajanje
zi
č
kog plana.Teksada u srednjim
č
etrdese
m menjamkompletno životno okruženje. Suvišedugo sam živeo u svetu ezoterije.Mislio sam da uvek može da se nau
č
inešto novo o univerzalnim zakonima.I bio sam u pravu. Da nije bilo tako,ne biste ovo
č
itali. Zna
č
i, prvi razlogmoje anonimnos
je što ho
ć
u da seposve
m samo svom životu i ne želimda me bilo šta ometa u tome. Drugirazlog je što nisam ja izmislio i otkrioznanje ve
ć
ga samo prenosim. Preno-sioci nisu bitni, oni samo pomažu dashva
te ono što vam je sve vremepred o
č
ima, a vi iz raznih razloga tone vidite. Is
na je skrivena baš takošto je previše o
č
igledna. Korelacijuizme
đ
u
č
ula, svesnog i nesvesnogtreba samo obrnu
i vidik se otvarapred vama. Moram da priznam da prenego što sam upoznao Majkla, nisamni sanjao da je svet ustrojen na pot-puno druga
č
iji na
č
in nego što ljudiuglavnom misle. Gledao sam u njegakao u Boga sve dok nisam shva
o da je on samo obi
č
an
č
ovek kao vi i ja.Znanje koje poseduje nije dostupnoširem krugu ljudi, ali je zato primenlji-vo na svakoga. I vi
ć
ete bi
iznena
đ
eninekim stavovima, a za neke
ć
ete
č
u
 prvi put. Trudio sam se da jezik buderazumljiv svima. Neke stavke se po-navljaju više puta i znajte da je to sarazlogom.Ova knjiga
ć
e vam drama
č
no izmeni
 život na bolje, ali samo ako primeniteono što ste nau
č
ili. Nemojte ni jednogmomenta posumnja
u to jer sve što je ovde napisano je ve
ć
mnogo putaprovereno u praksi. Informacije kojesu ovde sadržane nisu nove. One suzasnovane na spiritualnim principimakoji su ljudima pozna
oduvek. Nekeod tehnika su skrivane iz raznih razlo-ga, a neke su op
mizovane da proiz-vedu efekat koji želimo. Ve
ć
ina onogašto
ć
ete nau
č
i
je izmenjeno tako dabude lako razumljivo svima. Problemsa ovakvim sadržajem je baš taj što jeoduvek bio namenjen samo inicirani-ma, a slu
č
ajni
č
italac se ne bi snašaou alegorijskim zamkama koje su na-merno postavljene. Ali nemojte se za-nosi
da
ć
ete samo
č
itanjem nešto dapromenite. Morate nešto i da uradite- morate da delujete. Akcija je onošto odre
đ
uje kako
ć
e vam budu
ć
nostizgleda
. Niko drugi to ne može dauradi umesto vas. Sadržaj ove knjigenije komplikovan ali zahteva da seuloži izvestan napor. Jednom kada touradite, bi
ć
e vam
č
udno kako neštotako jednostavno može da izazovetako drama
č
ne promene. I odmahu predgovoru upozorenje! Nemojteodmah o
č
ekiva
 
č
uda. Bitne stvari

Activity (77)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
jovanko liked this
jovanko liked this
Marjan Moskov liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->