Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
77Activity
P. 1
Zoran Iz Zemuna - Iza Ogledala

Zoran Iz Zemuna - Iza Ogledala

Ratings:

3.5

(1)
|Views: 9,923|Likes:
Published by olja18

More info:

Published by: olja18 on Dec 09, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/22/2013

pdf

text

original

 
2
IZAOGLEDALA
MISAO JE SVE
Zoran iz Zemuna
PREDGOVOR
Ova knjiga je napisana sa ciljem davam pomogne u procesu koji stezapo
č
eli. To je proces koji
ć
e vamdone
mnogo pozi
vnih promena uživotu. Otkri
ć
ete zašto smo ovde i koja je svrha života. Tehnike koje
ć
ete danau
č
ite su jednostavne, ali zahtevajuvežbu da bi postale e
kasne. Akcija je nužnost. Kao i ve
ć
ina ljudi, nala-zite se u potrazi za klju
č
evima života.Ono što je skriveno od vas je
č
injenicada ih ve
ć
posedujete i da možete daotklju
č
ate vrata kad god zaželite. Pres-tanite sa potragom i promenite fokus.Klju
č
evi su duboko u vama. Neophod-no je da budete u stanju otvorenoguma. To zna
č
i da ne donosite unapredsud o stvarima koje niste probali. Sveove tehnike rade ma šta vi pomislili onjima. Usmerite se na koncepte kojistoje u pozadini i primenite ih na vašeokruženje. Nemojte se zamara
sa de-taljima.Upoznavši velikog prijatelja i kas-nije u
č
itelja Majkla, pružila mi semogu
ć
nost da nau
č
im nešto o stvari-ma za koje nisam ni znao da postoje.On je prenosilac drevnog ezoteri
č
nogznanja
č
iji se koreni gube u dubinamaistorije. Njegov sistem je u suš
ni jednostavan i zasniva se na spoznajiputem li
č
nog iskustva. Taj
č
ovek jesasvim
č
udan, neko bi možda rekao ilud. Svakih nekoliko godina menja imei boravište. On veruje da promenomiden
teta i životne sredine
č
oveknajbolje pruža potporu operaciji koju
 
3
on naziva „brisanje li
č
ne istorije“.Sli
č
na nekoj vrs
inicijacije, ova oper-acija se izvodi tako što se u pojedinimperiodima života posve
te samo jed-noj stvari i trudite se da u toj oblas
 postanete najbolji na plane
. Iakorazumem Majklove razloge i mo
vac-iju, nikada mi nije palo na pamet daradim nešto sli
č
no. Onome
č
emu ljudiposve
ć
uju svoj život, Majkl bi posve
osamo dve do tri godine i postao bi boljiod svih. Zašto? Zato što je bio FOKU-SIRAN. Kada bi se usavršio, napuštao je taj na
č
in života i usmerio se na neštodrugo. To je bio vid, da tako kažem,spoljne inicijacije. Majklov problem jebio taj što su ga tokom njegove obukeviše zanimali ezoteri
č
ni aspek
, pa jetek u ranim
č
etrdese
m po
č
eo da radina osvajanju
zi
č
kog plana, što je bioput u nazad. Po njemu, operacijombrisanja li
č
ne istorije i usavršavanjemu pojedinim oblas
ma
č
ovek postajemajstor u igri života. Ta
č
nije – majstoriluzije, jer prevareni
č
ulima život i nemožemo nazva
druga
č
ije do iluzijom.Ja sam ga upoznao dok je bio u fazi s
-canja bogatstva i to me je fasciniralo, sobzirom da sam došao iz zemlje u ko- joj su se ljudi ubijali zbog nemaš
ne.Obuku nisam završio iz slede
ć
ih ra-zloga: nije me preterano zanimalo dasve vreme lebdim u oblacima i nisamželeo da se lišim zemaljskog. Smatraosam da dovoljno znam i da mogu dazapo
č
nem novi život, koriste
ć
i ste
č
enoznanje. Tako
đ
e mi se nije dopao nje-gov koncept brisanja li
č
ne istorije, idalje mislim da je debelo pogrešio.Naoružan znanjem,
č
udio sam se ko-liko ljudi obra
ć
aju pažnju na sasvimsporedne i nepotrebne stvari. Jasno je da je narod „isprogramiran“. Zado-voljstvo i entuzijazam je volšebnonestalo sa ovih prostora i ustupilo mes-to patnji. Patnja ja
č
a duh. Malo mor-gen! Ovo je izazvalo jak svrab unutarmoga bi
ć
a i morao sam da se oglasim.Namera mi je da animiram ljude dase trgnu, da postave ispravne životneciljeve i da svoju energiju koriste zanjihovo ostvarenje. Time
č
ine velikuuslugu svojoj zajednici. Ova knjiga sene bavi ezoterijom ve
ć
prenošenjemmalog dela ste
č
enog znanja koje jevezano za praksu pozi
vne promeneli
č
nos
, a
me i pozi
vne promeneživotnih okolnos
. Suš
na tog znanjase krije u citatu Bude: „Misao je sve.
Ĉ
ovek postaje ono što misli“. Dugo mi je trebalo da shva
m da je to samaesencija u kojoj je sadržan
č
ovekovput kroz život. To je zbog toga što sambio ube
đ
en da je skriveno znanje kojemi je prezentovano nešto mnogo višeod toga. U stvari i jeste više - dalje sepretvara u
č
istu
lozo
 ju, ali meneona nikada nije posebno zanimala.Posmatrao sam
č
oveka kao nešto sla-bo i jadno, kao nemo
ć
no bi
ć
e koje jeba
č
eno u ovu dolinu suza da se pa
 i da ga sudbina šiba. Naravno ovakavpogled je zasnovan na li
č
nom iskustvui iskustvu naroda iz kog sam potekao.Sada više ne mislim tako. Ovo je mojli
č
ni stav:
č
ovek je isto što i Bog. Znamda ovo zvu
č
i kao jeres, ali tako
đ
e jošbolje znam
č
injenicu da je sve = jedno.
 
4
Ĉ
ovek je mo
ć
ni kreator i svojom kre-acijom imi
ra svog tvorca. Ne postojicilj koji ne možemo ostvari
. Potreb-no je znanje koje
ć
u vam u ovoj knjiziprene
i mnogo upornos
. To i jestesuš
na - kako popravi
kvalitet života?Kako posta
u
č
esnik u doga
đ
ajima ane njihova žrtva? Možda vam je
č
udnošto nastupam iz potpune anonimnos
 ali za to postoje meni bitni razlozi.Naime, sli
č
no Majklu i ja sam kasnokrenuo u osvajanje
zi
č
kog plana.Teksada u srednjim
č
etrdese
m menjamkompletno životno okruženje. Suvišedugo sam živeo u svetu ezoterije.Mislio sam da uvek može da se nau
č
inešto novo o univerzalnim zakonima.I bio sam u pravu. Da nije bilo tako,ne biste ovo
č
itali. Zna
č
i, prvi razlogmoje anonimnos
je što ho
ć
u da seposve
m samo svom životu i ne želimda me bilo šta ometa u tome. Drugirazlog je što nisam ja izmislio i otkrioznanje ve
ć
ga samo prenosim. Preno-sioci nisu bitni, oni samo pomažu dashva
te ono što vam je sve vremepred o
č
ima, a vi iz raznih razloga tone vidite. Is
na je skrivena baš takošto je previše o
č
igledna. Korelacijuizme
đ
u
č
ula, svesnog i nesvesnogtreba samo obrnu
i vidik se otvarapred vama. Moram da priznam da prenego što sam upoznao Majkla, nisamni sanjao da je svet ustrojen na pot-puno druga
č
iji na
č
in nego što ljudiuglavnom misle. Gledao sam u njegakao u Boga sve dok nisam shva
o da je on samo obi
č
an
č
ovek kao vi i ja.Znanje koje poseduje nije dostupnoširem krugu ljudi, ali je zato primenlji-vo na svakoga. I vi
ć
ete bi
iznena
đ
eninekim stavovima, a za neke
ć
ete
č
u
 prvi put. Trudio sam se da jezik buderazumljiv svima. Neke stavke se po-navljaju više puta i znajte da je to sarazlogom.Ova knjiga
ć
e vam drama
č
no izmeni
 život na bolje, ali samo ako primeniteono što ste nau
č
ili. Nemojte ni jednogmomenta posumnja
u to jer sve što je ovde napisano je ve
ć
mnogo putaprovereno u praksi. Informacije kojesu ovde sadržane nisu nove. One suzasnovane na spiritualnim principimakoji su ljudima pozna
oduvek. Nekeod tehnika su skrivane iz raznih razlo-ga, a neke su op
mizovane da proiz-vedu efekat koji želimo. Ve
ć
ina onogašto
ć
ete nau
č
i
je izmenjeno tako dabude lako razumljivo svima. Problemsa ovakvim sadržajem je baš taj što jeoduvek bio namenjen samo inicirani-ma, a slu
č
ajni
č
italac se ne bi snašaou alegorijskim zamkama koje su na-merno postavljene. Ali nemojte se za-nosi
da
ć
ete samo
č
itanjem nešto dapromenite. Morate nešto i da uradite- morate da delujete. Akcija je onošto odre
đ
uje kako
ć
e vam budu
ć
nostizgleda
. Niko drugi to ne može dauradi umesto vas. Sadržaj ove knjigenije komplikovan ali zahteva da seuloži izvestan napor. Jednom kada touradite, bi
ć
e vam
č
udno kako neštotako jednostavno može da izazovetako drama
č
ne promene. I odmahu predgovoru upozorenje! Nemojteodmah o
č
ekiva
 
č
uda. Bitne stvari

Activity (77)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
jovanko liked this
jovanko liked this
Марко Брајовић liked this
Olivera Filipovic liked this
Olivera Filipovic liked this
Olivera Filipovic liked this
Marjan Moskov liked this
Olivera Filipovic liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->