Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
7Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
studiu kpmg

studiu kpmg

Ratings: (0)|Views: 334|Likes:
Published by cerneaalina

More info:

Published by: cerneaalina on Dec 09, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/14/2013

pdf

text

original

 
 
Noile Norme de aplicare a Codului Fiscal începând cu 1ianuarie 2010
 
Noiembrie 2009, nr.189
KPMG IN ROMANIA
Taxnewsflash
Proiectul Hot 
ă
râre de Guvern pentru modificarea
ş
i completareanormelor metodologice de aplicarea Legii 573/2003 privind Codul Fiscal (în continuare „Norme”) afost publicat pe site-ul oficial al Ministerului Finan
ţ 
elor Publice.
 
Impozitul pe profit
Scutirea impozitului reinvestit 
Noile prevederi pentru aplicareaCodului Fiscal aduc clarific
ă
ri cuprivire la scutirea impozituluireinvestit introdus prin Legea329/2009.Astfel, prin produc
ţ
ia deechipamente tehnologice se în
ţ
elege realizarea acestora înregie proprie
ş
i înregistrarea camijloace fixe potrivit art. 24 dinCodul Fiscal referitor la amortizareafiscal
ă
.De asemenea, în situa
ţ
ia în careinvesti
ţ
iile în echipamentetehnologice realizate nu suntacoperite în totalitate de profitulcontabil, pentru determinareavalorii fiscale se are în vedereordinea cronologic
ă
a înregistr 
ă
riiacestora ca mijloace fixe. În cazul activelor care se realizeaz
ă
 pe parcursul mai multor aniconsecutivi, facilitatea se acord
ă
 pentru valoarea imobiliz
ă
rilor corporale în curs de execu
ţ
ie înregistrate în perioada 1 octombrie2009-31 decembrie 2010
ş
i puse înfunc
ţ
iune în aceea
ş
i perioad
ă
.
Venituri neimpozabile
 Nu reprezint
ă
elemente similareveniturilor, acele diferen
ţ
elefavorabile a titlurilor de participare, înregistrate ca urmare a încorpor 
ă
rii rezervelor, beneficiilor sau primelor de emisiune lapersoanele juridice la care se de
ţ
intitluri de participare, precum
ş
idiferen
ţ
ele favorabile de valoarerezultate din evaluarea titlurilor departicipare
ş
i a obliga
ţ
iunilor emisepe termen lung, care, potrivitreglement
ă
rilor contabile, se vor  înregistra în conturi de rezerve. În cazul în care, potrivitreglement
ă
rilor contabile,diferen
ţ
ele favorabile de valoaremen
ţ
ionate mai sus nu se înregistreaz
ă
în conturi de rezerve,la data transmiterii cu titlu gratuit, acesion
ă
rii titlurilor de participare,sau a retragerii capitalului socialde
ţ
inut la o persoan
ă
juridic
ă
,
Servicii
 
Impozitul pe profit
 
Impozitare interna
ţ
ional
ă
 
 
Pre
ţ
uri de transfer 
 
Impozitul cu re
ţ
inere la surs
ă
 
 
TVA
 
Accize
ş
i taxe vamale
 
Taxe locale
 
Impozitarea persoanelor fizicerezidente
ş
i nerezidente
 
Aplicarea regulamentului valutar 
 
Asisten
ţă
pe durata controluluifiscal
 
Investiga
ţ
ii taxe forensic
 
Training
 
kpmg.ro
Toate informa
ţ
iile prezentate au un caracter general
ş
i nu sunt destinate a se adresa condi
ţ
iilor specificeunei anumite persoane fizice sau juridice. De
ş
i încerc
ă
m s
ă
furniz
ă
m informa
ţ
ii corecte
ş
i de actualitate,nu exist
ă
nici o garan
ţ
ie c
ă
aceste informa
ţ
ii vor fi corecte la data la care sunt primite sau c
ă
vor continuas
ă
ă
mân
ă
corecte în viitor. Nu trebuie sa se ac
ţ
ioneze pe baza acestor informa
ţ
ii f 
ă
ă
o asisten
ţă
 profesional
ă
competent
ă
în urma unei analize atente a circumstan
ţ
elor specifice unei anumite situa
ţ
ii defapt
.
© 2009 KPMG România S.R.L., o societatecu r 
ă
spundere limitat
ă
de drept român,membr 
ă
a re
ţ
elei de firme independenteKPMG afiliate la KPMG Interna
ţ
ional, ocorpora
ţ
ie elve
ţ
ian
ă
. Toate drepturilerezervate.
valoarea fiscal
ă
utilizat
ă
pentrucalculul câ
ş
tigului/pierderii este ceape care titlurile de participare, auavut-o înainte de înregistrareadiferen
ţ
elor favorabile respective.
Cheltuieli deductibile
ş
i elementesimilare veniturilor 
Prin noile Norme, cheltuielileefectuate cu plata taxei pe valoaread
ă
ugat
ă
pl
ă
tit
ă
în alt stat membruaferent
ă
unor bunuri sau serviciiachizi
ţ
ionate în scopul realiz
ă
rii devenituri impozabile suntconsiderate deductibile la calcululimpozitului pe profit. În continuare, se prevedeintroducerea unei noi prevedericonform c
ă
reia în cazul titlurilor departicipare propriidobândite/r 
ă
scump
ă
rare potrivitlegii, care ulterior sunt vândute,diferen
ţ
ele favorabile/nefavorabile între pre
ţ
ul de vânzare al titlurilor de participare proprii
ş
i valoarea lor de dobândire/r 
ă
scump
ă
rare,reprezint
ă
elemente similareveniturilor, respectiv elementesimilare cheltuielilor, pentrudeterminarea profitului impozabil.
Fuziuni 
ş
i achizi 
ţ 
ii 
 Normele de aplicare aduc preciz
ă
risuplimentare pentru a clarifica în
ţ
elegerea caracteruluiindependent al ramurii de activitate, în sensul articolului 27
1
, alin. (3),pct. 11, din Codul Fiscal.Astfel, caracterul independent alramurii de activitate se verific
ă
lasocietatea cedent
ă
urm
ă
rindu-se îndeplinirea cumulativ
ă
aurm
ă
toarelor condi
ţ
ii:
 
existen
ţ
a ca structur 
ă
 organizatoric
ă
distinct
ă
de altediviziuni organizatorice alesociet
ăţ
ii cedente;
 
existen
ţ
a unei clientele proprii,a unor active corporale
ş
inecorporale, stocuri
ş
i personalproprii,
ş
i altele;
 
constituirea, la momentulrealiz
ă
rii transferului
ş
i înraport cu organizarea societ
ăţ
iicedente, într-un ansamblucapabil s
ă
func
ţ
ioneze prinmijloace proprii, în condi
ţ
iinormale pentru sectoruleconomic de activitate alacesteia;
 
identificarea totalit
ăţ
ii activelor 
ş
i pasivelor care sunt legate înmod direct sau indirect deramura transferat
ă
, care sunt înscrise în bilan
ţ
ul societ
ăţ
iicedente la data în careopera
ţ
iunea de transfer produce efecte, în func
ţ
ie denatura lor;
 
exercitarea efectiv
ă
a activit
ăţ
iila momentul aprob
ă
riiopera
ţ
iunii de transfer de c
ă
treadun
ă
rile generale ale celor dou
ă
societ
ăţ
i (cedent
ă
 
ş
ibeneficiar 
ă
) sau la data la careopera
ţ
iunea are efect, dac
ă
 aceasta este diferit
ă
.
Impozitul pe veniturile ob
ţ
inutedin România de nereziden
ţ
i
Redeven
ţ 
e
  În conformitate cu noile prevederipentru aplicarea Codului Fiscal,pl
ăţ
ile c
ă
tre o persoan
ă
 nerezident
ă
, ca urmare aachizi
ţ
ion
ă
rii de c
ă
tre o persoan
ă
  juridic
ă
român
ă
, pentru
ş
i înnumele unui client român, adreptului de folosin
ţă
al unuisoftware nu reprezint
ă
o plat
ă
denatura redeven
ţ
elor, dac
ă
aceast
ă
 persoan
ă
juridic
ă
din Româniadesf 
ăş
oar 
ă
o activitate deintermediere, în urma c
ă
reiaachizi
ţ
ioneaz
ă
produsul f 
ă
ă
dreptulde a-l reproduce, respectiv f 
ă
ă
a-ldezvolta sau multiplica.
Procedura de restituire aimpozitului re
ţ 
inut în plus
 O precizare adi
ţ
ional
ă
adus
ă
denoile Norme este faptul c
ă
 procedura de verificare de c
ă
treorganul fiscal a documentelor  justificative prezentate de pl
ă
titorulde venit în vederea restituiriiimpozitului re
ţ
inut în pluspersoanelor nerezidente va fistabilit
ă
prin Codul de procedur 
ă
 fiscal
ă
.
Certificat de reziden
ţă
fiscal 
ă
  În conformitate cu viitoareleprevederi, certificatul de reziden
ţă
 se va elibera atât reziden
ţ
ilor români cât
ş
i persoanelor fizicenerezidente care îndeplinesccondi
ţ
iile de reziden
ţă
prev
ă
zute laart. 7, alin. (1), pct. 23, lit. b)
ş
i c)din Codul Fiscal timp de 3 aniconsecutivi, fiind supu
ş
i impozituluipe veniturile ob
ţ
inute din oricesurs
ă
, atât din România cât
ş
i dinafara României, începând cu alpatrulea an fiscal, deci având înRomânia obliga
ţ
ie fiscal
ă
integral
ă
.Mai mult, potrivit acestui proiect,pentru a beneficia de prevederilelegisla
ţ
iei Uniunii Europene,nereziden
ţ
ii care au realizat venituridin România pot depune, înmomentul realiz
ă
rii venitului, lapl
ă
titorul de venituri o declara
ţ
ie peproprie r 
ă
spundere în care seindic
ă
îndeplinirea condi
ţ
iei debeneficiar.Calitatea de beneficiar în scopulaplic
ă
rii legisla
ţ
iei Uniunii Europeneva fi dovedit
ă
prin certificatul dereziden
ţă
fiscal
ă
 
ş
i, dup
ă
caz,declara
ţ
ia pe proprie r 
ă
spundere aacestuia de îndeplinire cumulativ
ă
 a condi
ţ
iilor referitoare la:
 
perioada minim
ă
de de
ţ
inere
 
condi
ţ
ia de participare minim
ă
  în capitalul persoanei juridiceromâne
 
kpmg.ro
Toate informa
ţ
iile prezentate au un caracter general
ş
i nu sunt destinate a se adresa condi
ţ
iilor specificeunei anumite persoane fizice sau juridice. De
ş
i încerc
ă
m s
ă
furniz
ă
m informa
ţ
ii corecte
ş
i de actualitate,nu exist
ă
nici o garan
ţ
ie c
ă
aceste informa
ţ
ii vor fi corecte la data la care sunt primite sau c
ă
vor continuas
ă
ă
mân
ă
corecte în viitor. Nu trebuie sa se ac
ţ
ioneze pe baza acestor informa
ţ
ii f 
ă
ă
o asisten
ţă
 profesional
ă
competent
ă
în urma unei analize atente a circumstan
ţ
elor specifice unei anumite situa
ţ
ii defapt
.
© 2009 KPMG România S.R.L., o societatecu r 
ă
spundere limitat
ă
de drept român,membr 
ă
a re
ţ
elei de firme independenteKPMG afiliate la KPMG Interna
ţ
ional, ocorpora
ţ
ie elve
ţ
ian
ă
. Toate drepturilerezervate.
 
 încadrarea în una din formelede organizare prev
ă
zute înTitlul II sau Titlul V
 
dup
ă
caz, calitatea decontribuabil pl
ă
titor de impozitpe profit sau un impozit similar acestuia f 
ă
ă
posibilitatea uneiop
ţ
iuni sau except
ă
ri.
Impozit pe venit
Venituri neimpozabile
Normele precizeaz
ă
în mod expresfaptul c
ă
ajutoarele, indemniza
ţ
iile
ş
i alte forme de sprijin cu destina
ţ
iespecial
ă
acordate din bugetulsistemului asigur 
ă
rilor socialepentru avoca
ţ
i în cuantumul,condi
ţ
iile
ş
i destina
ţ
iile stabilite prinsistemul public de pensii
ş
i altedrepturi de asigur 
ă
ri sociale, nureprezint
ă
venituri impozabile.Sumele acordate care nu respect
ă
 cuantumul, condi
ţ
iile
ş
i destina
ţ
iilestabilite sunt considerate venituriimpozabile, asimilate veniturilor dinsalarii.
Venituri din activit 
ăţ 
i independente
Normele clarific
ă
faptul c
ă
în venitulbrut realizat din activit
ăţ
iindependente se includ
ş
i veniturile încasate ulterior încet
ă
rii activit
ăţ
iiindependente pe baza facturilor emise
ş
i neîncasate pân
ă
la încetarea activit
ăţ
ii.De asemenea, se clarific
ă
regulileprivind amortizarea bunurilor 
ş
idrepturilor care trec prinreorganizare în patrimoniul alteiafaceri ale aceluia
ş
i contribuabil.Se precizeaz
ă
 
ş
i faptul c
ă
în cazul în care reorganizarea afacerii areloc în cursul anului fiscal,contribuabilul va determina
ş
i vadeclara separat venitul net saupierderea fiscal
ă
pentru fiecareperioad
ă
în care activitateaindependent
ă
a fost desf 
ăş
urat
ă
  într-o form
ă
de organizare de c
ă
trecontribuabil, în vederea stabiliriiimpozitului pe venitul net cumulataferent întregului an fiscal.Contribuabilii care investesc în înfiin
ţ
area
ş
i func
ţ
ionareacabinetelor medicale pot recuperaaceste cheltuieli numai prindeduceri de amortizare. În prezent,contribuabilii au op
ţ
iunea de arecupera aceste costuri fie pe caleaamortiz
ă
rii fie prin deducerea valoriiintegrale a acestora la calcululimpozitului pe venit.
Venituri din activit 
ăţ 
i dependente
Veniturile realizate de membrii înconsiliul de administra
ţ
ie, membriidirectoratului
ş
i consiliului desupraveghere (conformprevederilor Legii societ
ăţ
ilor comerciale) sunt asimilateveniturilor de natur 
ă
salarial
ă
.Primele de asigurare aferentecontractelor de asigurare civil
ă
 profesional
ă
pentruadministratori/directori, încheiate
ş
isuportate de societatea comercial
ă
 pentru care ace
ş
tia desf 
ăş
oar 
ă
 activitatea, nu reprezint
ă
venituriimpozabile la nivelul persoanelor fizice.O alt
ă
modificare se refer 
ă
lapersoanele fizice care înceteaz
ă
s
ă
 ob
ţ
in
ă
venituri din salarii sauasimilate salariilor în timpul anului,c
ă
rora angajatorii le vor înmâna unexemplar al fi
ş
ei fiscale odat
ă
cudefinitivarea formelor de lichidaresau la încetarea raporturilor în bazac
ă
rora au fost ob
ţ
inute veniturile dinsalarii.Normele fac de asemenea referirela persoanele fizice care realizeaz
ă
 venituri din salarii din str 
ă
in
ă
tate,care au obliga
ţ
ia determin
ă
riiimpozitului anual pe venitul dinsalarii.
Venituri din cedarea folosin
ţ 
ei bunurilor 
Conform prevederilor din Norme,valoarea investi
ţ
iilor la bunurilemobile
ş
i imobile ale proprietarului,care fac obiectul unor contracte decedare a folosin
ţ
ei, inclusiv a unor contracte de comodat, suntconsiderate venituri impozabile lanivelul proprietarului.
Venituri din investi 
ţ 
ii 
Nu reprezint
ă
dividend distribu
ţ
iileefectuate de persoane juridice înleg
ă
tur 
ă
cu excluderea, retragerea,dobândirea prin succesiune atitlurilor de valoare, acestedistribu
ţ
ii fiind calificate drept
ş
tiguri de capital
ş
i impozitate înmod corespunz
ă
tor. Venitulimpozabil se determin
ă
ca diferen
ţă
  între activul net (valoareaelementelor de venit
ş
i sumelereprezentând datoriile companiei)
ş
icontribu
ţ
ia la capitalul social aparticipantului la persoana juridic
ă
. În mod similar, nu reprezint
ă
 dividend distribu
ţ
iile efectuate depersoane juridice care aplic
ă
 regimul transparen
ţ
ei fiscale,potrivit legii speciale. În cazul transferurilor titlurilor devaloare exprimate în valut
ă
, cursulde schimb utilizat în vedereadetermin
ă
rii câ
ş
tigului
ş
i aimpozitului aferent este cursul deschimb valutar comunicat de BancaNa
ţ
ional
ă
valabil în ziua încheieriitranzac
ţ
iei.Regulile aplicabile în vedereadetermin
ă
rii venitului impozabil încazul lichid
ă
rii sunt aplicabile
ş
i încazul opera
ţ
iunilor de radiere dinoficiu din Registrul Comer 
ţ
ului.

Activity (7)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
1 thousand reads
Edward liked this
raudemusca liked this
clauwin liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->