Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
5Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Hoach dinh va phan tich chinh sach cong

Hoach dinh va phan tich chinh sach cong

Ratings:

4.0

(1)
|Views: 1,089|Likes:
Published by ha ba binh

More info:

Published by: ha ba binh on Mar 29, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/07/2012

pdf

text

original

 
§Ò c¬ng m«n ho¹ch ®Þnh vµ ph©n tÝch chÝnh s¸chC©u 1: Anh (chÞ) h·y cho biÕt chÝnh s¸ch c«ng lµ g×? Tr×nhbµy t¸c dông cña lo¹i c«ng cô nµy ®èi víi ®êi sèng x· héi. LiªnhÖ mét sè chÝnh s¸ch trong ®êi sèng cña níc ta?a.ChÝnh s¸ch c«ng lµ: nh÷ng quy ®Þnh vÒ øng xö cña Nhµ nícvíi nh÷ng hiÖn tîng n¶y sinh trong ®êi sèng céng ®ång, ®îcthÓ hiÖn díi nh÷ng h×nh thøc kh¸c nhau mét c¸ch æn ®Þnh,nh»m ®¹t ®îc môc tiªu ®Þnh híng-ChÝnh s¸ch c«ng cã ®Æc ®iÓm: do Nhµ níc ban hµnh-ChÝnh s¸ch c«ng ph¶i t¸c ®éng ®Õn ®êi sèng cña céng ®ång,cã môc tiªu vµ æn ®Þnh.-Chinh s¸ch c«ng ph¶i chøa ®ùng c¶ muc tiªu vµ biÖn ph¸pchÝnh trÞ vµ ®Æc biÖt lµ phï hîp víi ®êng lèi cña Nhµ níc-ChÝnh s¸ch c«ng cã cÊu tróc gåm 2 bé phËn: ®ã lµ môc tiªucña chÝnh s¸ch lµ nh÷ng gi¸ trÞ trong t¬ng lai mµ Nhµ níc theo®uæi, phï hîp víi th¸i ®é øng xö cña Nhµ níc, ®©y lµ bé phËnc¬ b¶n cña chÝnh s¸ch.+BiÖn ph¸p chÝnh s¸ch: lµ nh÷ng c¸ch thøc, viÖc lµm mµ c¬quan qu¶n lý c¸c cÊp dïng ®Ó thùc hiÖn môc tiªu cña chÝnhs¸chb.Tr×nh bµy t¸c dông cña lo¹i c«ng cô nµy ®èi víi ®êi sèng x·héi+§©y lµ mét lo¹i c«ng cô mµ c¸c Nhµ níc dïng ®Ó qu¶n lý kinhtÕ – x· héi bëi c¸c chÝnh s¸ch nµy t¹o sù ®iÒu khiÓn ®ång bé,theo ®Þnh híng nhÊt ®Þnh ®Ó Nhµ níc qu¶n lý ®Êt níc+ChÝnh s¸ch cã thÓ chuyÓn t¶i ®îc ý chÝ cña Nhµ níc ®èi víic¸c ®èi tîng qu¶n lý, nghÜa lµ nh÷ng môc tiªu cña chÝnh s¸chNhµ níc ®ang theo ®uæi sÏ ®Òu ®îc víi c¸c ®èi tîng trong x·héi vµ víi mäi ngêi biÕt ®îc nguyÖn väng, mong muèn cña Nhµníc cã phï hîp víi m×nh hay kh«ng+chÝnh s¸ch ph¶n ¸nh mèi quan hÖ Nhµ níc víi nh©n d©n, ®ãlµ viÖc xem xÐt nh÷ng gi¸ trÞ Nhµ níc theo ®uæi cã phï hîp víinguyÖn väng, mong muèn cña d©n chóng hay kh«ng, cã ph¶n¸nh, mèi quan hÖ chÆt chÏ hay kh«ng gi÷a Nhµ níc vµ nh©nd©n, nÕu chÝnh s¸ch tèt th× sÏ phï hîp vµ ®îc ngêi d©n ñnghé.+chÝnh s¸ch cã thÓ ®¸nh gi¸ ®îc kÕt qu¶ qu¶n lý, ®iÒu hµnhcña Nhµ níc, ®ã lµ Nhµ níc qu¶n lý tèt,®iÒu hµnh ch«i tr¶y sÏthÓ hiÖn qua c¸c chÝnh s¸ch hiÖu qu¶ vµ kh¶ thi+§Æc biÖt trong ho¹t ®éng qu¶n lý hµnh chÝnh Nhµ níc th×chÝnh s¸ch cã vai trß hÕt søc quan träng ®ã lµ:
 
KhuyÕn khÝch c¸c ho¹t ®éng kinh tÕ, x· héi ®Ó mäi thµnh viªntrong x· héi ®Òu cã thÓ ®ãng gãp søc m×nh, k×m h·m hay h¹nchÕ c¸c mÆt tiªu cùc cña x· héi.§¶m b¶o cho sù c©n ®èi, æn ®Þnh vÒ mäi mÆt cña x· héi.Ph¸t huy ®îc mÆt tÝch cùc vµ h¹n chÕ tiªu cùc cña kinh tÕ thÞtrêng T¹o lËp sù c©n ®èi, ph©n phèi nguån lùc cho c¸c qu¸ tr×nhph¸t triÓn cña ®Êt níc. VÝ dô nh chÝnh s¸ch ph©n bæ nguånnh©n lùc T¹o lËp m«i trêng thÝch hîp cho c¸c yÕu tè cña nÒn kinh tÕ – x·héi vËn ®éng nh chóng ta thùc hiÖn chÝnh s¸ch më cöa t¨ng c-êng giao lu vµ hîp t¸c kinh tÕ víi thÕ giíiDÉn d¾t, hç trî c¸c bé phËn cña nÒn kinh tÕ ph¸t triÓn theo®Þnh híng phèi hîp c¸c ho¹t ®éng cña c¸c ngµnh, c¸c cÊpc.Liªn hÖ mét sè chÝnh s¸ch trong ®êi sèng thùc tÕ cña níc ta+chÝnh s¸ch ®èi ngo¹i réng më: t¹o ®iÒu kiÖn cho ®Êt níc tagiao lu më réng quan hÖ kinh tÕ – chÝnh trÞ víi c¸c níc trªn thÕgiíi t¹o cho ®Êt níc ta ph¸t huy søc m¹nh cña ®Êt níc vµ tiÕpnhËn ®îc c¸c c«ng nghÖ tiªn tiÕn cña níc tiªn tiÕn+chÝnh s¸ch gi¸o dôc lµ quèc s¸ch hµng ®Çu trong giai ®o¹n®æi míi, ®©y lµ mét chÝnh s¸ch quan träng ®Ó t¹o ra nguånnh©n lùc cã chÊt lîng cao vµ n©ng cao tri thøc cña ®Êt nícC©u 2: Tr×nh bµy c¸c bíc tæ chøc thùc thi chÝnh s¸ch, trongc¸c bíc ®ã, bíc nµo lµ quan träng nhÊt, t¹i sao vµ cho vÝ dôminh ho¹ Trong viÖc thùc thi chÝnh s¸ch th× bao gåm c¸c bíc c¬ b¶n sau®©y:B íc 1 : X©y dùng kÕ ho¹ch triÓn khai thùc hiÖn chÝnh s¸ch,®©y lµ bíc cÇn thiÕt vµ quan träng v× tæ chøc thùc thi chÝnhs¸ch lµ qu¸ tr×nh phøc t¹p, l¹i diÔn ra trong thêi gian dµi do ®ãph¶i cã kÕ ho¹ch.KÕ ho¹ch nµy ph¶i ®îc x©y dùng tríc khi ®a chÝnh s¸ch vµocuéc sèng, c¸c c¬ quan triÓn khai tõ TW ®Õn ®Þa ph¬ng ®Òuph¶i lËp kÕ ho¹ch bao gåm c¸c bíc sau:+KÕ ho¹ch vÒ tæ chøc, ®iÒu hµnh nh hÖ thèng c¸c c¬ quantham gia, ®éi ngò nh©n sù, c¬ chÕ thùc thi+KÕ ho¹ch cung cÊp ngußn vËt lùc nh tµi chÝnh, trang thiÕt bÞ+KÕ ho¹ch thêi gian triÓn khai thùc hiÖn+KÕ ho¹ch kiÓm tra, ®«n ®èc thùc thi chÝnh s¸ch+Dù kiÕn vÒ quy chÕ, néi dung vÒ tæ chøc vµ ®iÒu hµnh thùcthi chÝnh s¸ch
 
B íc 2 : Phæ biÕn, tuyªn truyÒn chÝnh s¸ch. §©y c«ng ®o¹ntiÕp theo sau khi chÝnh s¸ch ®· ®îc th«ng qua. Nã còng cÇnthiÕt v× gióp cho nh©n d©n, c¸c cÊp chÝnh quyÒn hiÓu ®îcvÒ chÝnh s¸ch vµ gióp cho chÝnh s¸ch ®îc triÓn k hai thuËn lîivµ cã hiÖu qu¶§Î lµm ®îc viÖc tuyªn truyÒn nµy th× chóng ta cÇn ®îc ®Çu tvÒ tr×nh ®é chuyªn m«n, phÈm chÊt chÝnh trÞ, trang thiÕt bÞkü thuËt.... v× ®©y lµ ®ßi hái cña thùc tÕ kh¸ch quan.ViÖc tuyªn truyÒn nµy cÇn ph¶i thùc hiÖn thêng xuyªn liªn tôc,ngay c¶ khi chÝnh s¸ch ®ang ®îc thùc thi, vµ víi mäi ®èi tîngvµ trong khi tuyªn truyÒn ph¶i sö dông nhiÒu h×nh thøc nhtiÕp xóc trùc tiÕp, gi¸n tiÕp trao ®æi...B íc 3 : Ph©n c«ng phèi hîp thùc hiÖn chÝnh s¸ch. Mét chÝnhs¸ch thêng ®îc thùc thi trªn mét ®Þa bµn réng lín vµ nhiÒu tæchøc tham gia do ®ã ph¶i cã sù phèi hîp, ph©n c«ng hîp lý ®Óhoµn thµnh tèt nhiÖm vô. MÆt kh¸c c¸c ho¹t ®éng thùc thi môctiªu lµ hÕt søc ®a d¹ng, phøc t¹p chóng ®an xen, thóc ®Èy lÉnnhau, k×m h·m bëi vËy nªn cÇn phèi hîp gi÷a c¸c cÊp, ngµnh®Ó triÓn khai chÝnh s¸chNÕu ho¹t ®éng nµy diÔn ra theo tiÕn tr×nh thùc hiÖn chÝnhs¸ch mét c¸ch chñ ®éng khoa häc s¸ng t¹o th× sÏ cã hiÖu qu¶cao, vµ duy tr× æn ®Þnh.B íc 4 : Duy tr×nh chÝnh s¸ch, ®©y bíc lµm cho chÝnh s¸chtån t¹i ®îc vµ ph¸t huy t¸c dông trong m«i trêng thùc tÕ§Ó duy tr× ®îc chÝnh s¸ch ®ßi hái ph¶i cã sù ®ång t©m, hiÖplùc cña nhiÒu yÕu tè nh Nhµ níc vµ ngêi tæ chøc thùc thi chÝnhs¸ch ph¶i t¹o ®iÒu kiÖn vµ m«i trêng ®Ó chÝnh s¸ch ®îc thùcthi tèt.§èi víi ngêi chÊp hµnh chÝnh s¸ch ph¶i cã tr¸ch nhiÖm tham giatÝch cùc vµo thùc thi chÝnh s¸ch. NÕu c¸c ho¹t ®éng nµy ®îctiÕn hµnh ®ång bé th× viÖc duy tr× chÝnh s¸ch lµ viÖc lµmkh«ng khãB íc 5 : §iÒu chØnh chÝnh s¸ch, viÖc lµm nµy cÇn thiÕt, diÔnra thêng xuyªn trong qu¸ tr×nh tæ chøc thùc thi chÝnh s¸ch. Nã®îc thùc hiÖn bëi c¸c c¬ quan Nhµ níc cã thÈm quyÒn (th«ngthêng c¬ quan nµo lËp chÝnh s¸ch th× cã quyÒn ®iÒu chØnh)ViÖc ®iÒu chØnh nµy ph¶i ®¸p øng ®îc viÖc gi÷ v÷ng môctiªu ban ®Çu cña chÝnh s¸ch, chØ ®iÒu chinh c¸c biÖn ph¸p,c¬ chÕ thùc hiÖn môc tiªu. Ho¹t ®éng nµy ph¶i hÕt søc cÈnthËn vµ chÝnh x¸c, kh«ng lµm biÕn d¹ng chÝnh s¸ch ban ®ÇuBíc 6: Theo dâi, kiÓm tra, ®«n ®èc viÖc thùc hiÖn chÝnh s¸ch.BÊt cø triÓn khai nµo th× còng ph¶i kiÓm tra, ®«n ®èc ®Ó

Activity (5)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
dodieuthu liked this
dongchp liked this
badaibg liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->