Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Dwars Door de Buurt 133web

Dwars Door de Buurt 133web

Ratings: (0)|Views: 11|Likes:
Published by mzwan

More info:

Published by: mzwan on Dec 09, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/01/2012

pdf

text

original

 
     n     r  .
      1      3      3
D
wars 
door de buurt 
A      d    v    e    r     t    e    n     t      i    e
04-12-2009 uitgave
Dynamo in samenwerking met wijkopbouworgaan Watergraafsmeer
redactie
Wijttenbachstraat 34hs, 1093 JC Amsterdam
oplage
30.000
website
dwarsweb.nl
 Weg met diekippenhokken
pagina 8
‘Communicatie’
pagina 6
En verder:
Red de bomen 3 Verslag Dwarsdebat 4Schoonheid en een lach 7Kalender als feuilleton 9 Windkracht 12+13Granieten passie 16Gaslekken 20Rijwielhersteller 24
Oranjevrijstaatkade 21 1093 KS Amsterdam Tel: 020 - 663 09 03
www.sportsworldamsterdam.nl
Fitness Groepsfitness Yoga Circuittraining Spinning Personal TrainingSquash Sauna Stoombad Zonnebanken Grand Café Fysiotherapie
Geen inschrijfgeld+1e maand gratis sporten=
UW VOORDEEL:162 EURO 
Deze aanbieding is geldig tot en met 31 december 2009
 
Nieuws 
D
wars 
door de buurt 
133
3pagina
D
wars 
door de buurt 
133
2pagina
Gastredacteur 
zie www.dwarsweb.nlzie www.dwarsweb.nl
‘De eigenaars gebruiken hun eigendom in hun eigen belang. Dat belang is niet gelijk aan dat van de mensen gezamenlijk’,luidde de tekst op een bouwbord dat dit jaar in het kader van het Wibautjaar lange tijd op het Rhijnspoorplein te zien was. Het is een uitspraak van F.M. (Floor) Wibaut, wethouder van  Amsterdam van 1914 tot 1931, onder andere van Volkshuisvesting.
Zijn opmerking betreft huis-vesting en geen bomenkap, dushet is niet helemaal de juistecontext. Maar in het algemeengeldt dat wat in het belang is vande eenling, niet altijd gelijk isaan het belang van allen. Je kuntals eigenaar in je tuin een boom willen kappen om meer lichtof ruimte te verkrijgen, maar wellicht denken buurtbewonersanders over je plan. Dat geldtbijvoorbeeld voor de buurtbe- woners van de Linnaeuspark- weg. Tot hun verdriet zagen zijal menige boom gekapt wordenin de tuinenstrook achter dehuizen en zij kwamen in actie.In de eerste plaats verspreiddenzij in de Linnaeusparkbuurt eenpamflet waarin werd gewezenop het belang van het behoudvan bomen. Daarnaast steldenzij een brief op om wethouderSharona Ceha te vragen destrook tuinen achter de Lin-naeusparkweg aan te merkenals officieel beschermd gebied.Het zijn huizen en tuinen meteen geschiedenis en als zodanig van historische waarde. Vol-gens de actievoerders sluit hetverzoek voor een beschermdestatus ook aan bij het gemeen-telijk beleid om milieuzones tecreëren dwars door de stad. Ook  wordt de Stadsdeelkrant, waarin wekelijks de aangevraagdekapvergunningen worden ver-meld, nauwlettend in de gatengehouden. Wanneer een boomuit de buurt ‘op de kaplijst’staat, worden omwonenden opde hoogte gesteld. Dat heeft eral toe geleid dat, toen onlangsopnieuw voor een boom in destrook een kapvergunning werdaangevraagd, een aantal be-langhebbenden mevrouw Cehaaanschreven met het verzoek geen kapvergunning te verstrek-ken voor de betreffende boom.De argumenten voor behoudvan gezonde bomen zijn voorvelen overtuigend. Bomen pro-duceren zuurstof en nemen CO2op, ze filteren de lucht, zevenfijnstof, helpen tegen inkijk enbrengen rust, schoonheid envreugde. Ze bieden plaats aanvogels en insecten.Het kappen van een boom kanleiden tot wateroverlast. Het weghalen van de wortels nahet kappen, kan schadelijk zijnvoor omringende bomen. Ook inklinking van de bodem endaarmee verzakkingen, kunnenhet resultaat zijn van het weg-halen van wortels, aldus de tekstop het pamflet.Een andere uitspraak van Wibaut is: ‘Het sterkst mogelijk pogen om elkaar te verstaan,is wat de mensheid het meestnodig heeft.’ Of de kapvergun-ning wordt verleend, is nog nietbekend. Wel zijn de voorstan-ders van een beschermde statusvoor de strook inmiddels doormevrouw Ceha uitgenodigd ophet Stadsdeelhuis.
Ina Ruijter 
Meer lezen over bomen en hunbetekenis voor de omgeving?Kijk op www.bomenstichting.nl
Op de bres voor bedreigde bomenin de Linnaeusparkbuurt
    f   o   t   o    J   u    d    i   t    h    B   a   r   n   e   v   e    l    d
Twee redacteuren met eenID-baan bij Dwars door deBuurt worden eind dit jaarontslagen. Het contract vanondergetekende – ook ID’er –loopt af op 31-12-2009.De kwestie is: Dynamo heeftcollectief ontslag aangevraagd– en gekregen – voor 39 vanhaar ID’ers. Waarom? Destichting zag geen mogelijk-heid de extra salariskostendie ze voor de gesubsidi-eerde werknemers in 2010zou moeten maken, op tehoesten. Nieuwe regels vande gemeente Amsterdam.Dit heeft natuurlijk gevolgenvoor de dienstverlening in hetstadsdeel. Denk bijvoorbeeldaan de buurtconciërges, me-dewerkers in de buurtcentraen veiligheidssteunpuntenenzovoorts.Persoonlijk vind ik het heel jammer dat mijn baan nu op-houdt. Ik heb veel geleerd inde afgelopen 20 maanden dieik met groot plezier bij Dwarsdoorbracht. Ook mijn tweecollega’s verlaten met veelspijt hun plekjes bij Dwars.Ik hoop u te bereiken via an-dere media.Namens de redactie vanDwars wens ik u veel lees- enkijkplezier met Dwars 133.
 Arjan van Oorsouw 
Dit jaar wilde de MoedergroepPark de Meer zich graag bredergaan inzetten in de buurt enkwamen zij met het idee ombuurtbewoners met een ver-standelijke beperking te betrek-ken bij de Moedergroep. Zoontstond het idee: Diner metMoedergroep Park de Meer.Op 4 oktober nodigde zij buurt-bewoners met een beperking uitom samen met hen te koken ente dineren in de kantine van detennisvereniging VVGA. Er kwa-men 10 moeders en 10 buurt-bewoners met een verstande-lijke beperking samen met hunbegeleiders van de stichting Philadelphia. Er werd in groep- jes gekookt en het resultaat waseen heerlijk en gezellig diner.Een aantal van de bewoners vanPhiladelphia werd na afloopzelfs gevraagd of ze vaker wildemeewerken in de bediening bij VVGA. Het was een erg ge-slaagde bijeenkomst, waar alledeelnemende partijen erg veelenergie van kregen. Iedereen isdan ook in voor meer samen- werking in de toekomst!De Moedergroep zelf aan het woord:In de 7 jaar dat wij bezig zijn,hebben wij gemerkt dat debuurt ons kent en omgekeerd. Wij hebben draagvlak gekregen.Nu we onze activiteiten verderuitbreiden naar andere bewo-nersgroepen van Park de Meer, wordt ons netwerk steeds groter.Nieuwe ideeën en deelnemerszijn altijd welkom!De Moedergroep kan altijd hulpgebruiken van buurtbuurtbewo-ners (dus ook vaders!).Bent u geïnteresseerd?Heeft u leuke ideeën voor activi-teiten in Park de Meer?Neem gerust contact op:Marike Soeterik,opbouwwerk DynamoMSoeterik@dynamo-amster-dam.nl460 93 30
De Moedergroep Park de Meer zet zich al jaren in voor een veilige, leuke en gezellige buurt. Een belangrijk doel is vooral dat bewoners -oud en jong- elkaar leren kennen. Activiteiten organiseren waarbij zij elkaar ontmoeten, heeft daarom prioriteit bij de moeders.Een aantal jaren achter elkaar waren zij bijvoorbeeld de drijvende kracht achter een groot voetbaltoernooi,de organisatie van een vrijmarkt en een skateworkshop in de zomer en activiteiten voor jongeren en kinderen gedurende het jaar.
Prijsvraag voor nieuwe naam
De Moedergroep is ooit begonnen als een actieve groep buurt-bewoonsters die activiteiten voor kinderen wilde organiseren.Inmiddels is zij breder inzetbaar en zijn ook vaders regelmatig betrokken bij de activiteiten. De Moedergroep is dan ook op zoek naar een nieuwe naam. Weet u een mooie naam?Geef het door aan bovenstaand adres en maak kans op een gratisexemplaar van het boekje: Culinair Amsterdam, van Johannes vanDam. De winnaar wordt in de volgende Dwars bekend gemaakt.
Moedergroep Park de Meer breidt activiteiten uit
Boven en links: vrijmarkt Esplanade De Meer 
 Wilt u optreden als gastredac-teur van deze pagina?Meldt u aan bij:dwars@dynamo-amsterdam.nl
Onder: zonnebloemwedstrijd Bewoners vrezen de kap van deze es 
    f   o   t   o    ’   s    M   o   e    d   e   r   g   r   o   e   p    D   e    M   e   e   r
Bezwarentegenkapaanvraag
Het bomencomité heeft bezwaar aangetekend tegen de kapaanvraag van een boom in de binnentuin.De bewuste boom staat volgens de bewoners te dicht bij de andere bomen.Ook is er overlast van duiven.
Het comité schreef in haar be-zwaar: “Het lijkt ons vreemd datdát een reden zou zijn om zo’noude mooie boom maar te kap-pen. Als dat al noodzakelijk zouzijn vanwege de benauwdheidvan die drie bomen, dan zoudie noodzakelijkheid zich jarengeleden toch ook al voorgedaanhebben?” Voor de duivenoverlast verwij-zen ze naar de GGD. Die kanandere manieren aanraden omde duivenoverlast te bestrijden.Bovendien: met het omhak-ken van een boom verplaatstde duivenoverlast zich naar deandere bomen.Een aantal omwonenden sluitzich bij het comité aan:Ik ben zeker tegen de bomen-kap, en wel om al de redenendie jullie noemen en ook heelgewoon omdat ik zo ontzettendgeniet van de mooie bomen.Een andere bewoner schrijft:Middels deze e-mail willen wij bezwaar maken tegen debomenkap achter de Linnaeus-parkweg en in het bijzonder dees. Deze bomen geven ons eenmate van privacy waar wij grote waarde aan hechten. Daar-naast zijn wij erg gesteld op devogels die in deze bomen zitten(waarbij ook papegaaien!). Totslot zorgen deze bomen voorzuurstof en isolatie. Het zouerg zonde zijn als deze mooiebomen verdwijnen.Succes met uw actie.Een derde bewoner hield hetkort en krachtig: Ik maak be-zwaar tegen de bomenkap inde achtertuin van de Linnaeus-parkweg. Er zijn in de tuinen delaatste jaren al zóveel bomenrigoureus gesnoeid & gekapt.Bomen zijn notabene onze lon-gen. Genoeg is genoeg!
 
ruim 6 jaar durende planperi-ode tussen Stedenbouwkundig Programma van Eisen en hetStedenbouwkundig Plan, en dedaarmee gepaard gaande over-schrijding van het al dan nietvastgestelde begrotingsbedrag,heeft ze merkwaardigerwijs niethoeven geven aan de Raad.Minstens zo merkwaardig isdat het Amstelstationgebied indie periode niet één keer op deagenda van de deelraad heeftgestaan. De politieke controleop processen bij grote projectenis bedroevend, of het nu om debeleidsfase of de uitvoerendefase gaat.En hoe serieus is er in een com-missievergadering naar geke-ken? Worden daar wel kadersgesteld of toch niet? Is richting geven hetzelfde als besluiten?De procedurele misverstandenzijn een regelmatig terugkerendritueel in het stadsdeel. Het isdan ook een vast onderdeel vaneen draaierige bestuurscultuur.Dit keer ging het om de vraag of die twee torens van 45 metereventueel ook 100 meter hoog mochten worden. Het uitblijvenvan een resoluut nee is getrans-formeerd tot een onvoorwaar-delijk ja!
Voldoende veranderd
Hoe dan ook, het plan moest op9 november toch echt vastge-steld gaan worden. De politiekepartijen moesten de tegenwer-pingen van insprekers en hetenorme aantal kritische ziens- wijzen maar naast zich neerleg-gen. Er was echt al voldoendeten goede van de bewonersveranderd. De wethouders vanSP en Méérbelangen hadden hetgoede voorbeeld gegeven. HetBewonersplatform kon onmo-gelijk als serieus referentiepuntdienen: zij zouden geen enkelplan accepteren behalve dat vanhenzelf.Maar zoals gezegd: SP en Méér-belangen kwamen met eenmotie en een amendement. Eenavond vol schorsingen en al danniet hardop geuite dreigemen-ten werd gevolgd door een week van koortsachtig coalitieoverleg.Namens de plannenmakers be-zwoer wethouder Princen dat ernauwelijks tot geen rek zat in hetvoorliggend plan. De SP voeldezich geroepen met construc-tieve oplossingsvarianten deimpasse te doorbreken, alsof debestuursgeloofwaardigheid voorde partij samengebald was in ditdossier. Na menige weerlegging van de kant van de deskundigenmoest de apotheose wel uiterstdiscutabel worden. En dat werdhij: de SP zou instemmen methet Stedenbouwkundig Planen haar motie intrekken. Alsde zuidoosttoren afgeslankt enmooi vormgegeven zou worden,mocht die wel 100 meter hoog blijven! Er zou minder volumeoverblijven voor hotel dan wel woningbouw.
Thuisgelaten
En zo werd het op maandag 16november een ontluisterendeextra raadsvergadering. DeSP was om. Méérbelangen, deandere coalitiepartij in de con-tramine, had twee van haar vierraadsleden thuisgelaten om tevoorkomen dat hun tegenstem-men doorslaggevend zoudenkunnen worden. PvdA en SPhadden nu een meerderheid inde raad. De PvdA waagde hethaar dank uit te spreken aande duur betaalde colonne diezich de afgelopen week zo goedhad gekweten van haar taak naar nieuwe compromissen tezoeken. En te benadrukken datal in 2007 met de hoogte van100 meter was ingestemd doorGroenLinks en Méérbelangen.Groen Links maakte dankbaargebruik van de ruimte die de tij-delijke(?) oppositierol bood. Er werd zelfs naarstig gezocht naaraf- en uitstelmogelijkheden.Gezien het verleden en de hou-ding in de gemeente en anderestadsdelen mogen hieruit geenconclusies getrokken wordenvoor een eventueel nieuwe be-stuurlijke rol.De mislukte participatie werddoor D66 benadrukt. Met verve werd de kiezersgunst van hetaanwezige publiek gezocht. Departij droomt ervan om in denabije toekomst mee te mogenbesturen. Na recentelijk Méér-belangen en de SP zal D66 danook haar tanden mogen stukbij-ten op de grote projecten.Het CDA verwoordde het meestovertuigend de inhoudelijkekritiek op het plan. De crisisis reden te over om discuta-bele ontwerpen in de ijskast tezetten. En waarom mocht deontwikkeling rond een stationeigenlijk geen geld kosten?Deze stationsomgeving is tochminstens zo belangrijk als eennoord-zuidlijn?Het standpunt van de VVD valteenvoudig te raden.
Kundig wethouder 
Ontgoocheld droop die avondrond elven het publiek af.Razend op de SP, op Méérbe-langen, op de PvdA… Maar hetbestuur en Germaine Princenleken buiten schot te blijven.Germaine Princen wordt doorvriend en vijand gezien als eenkundig wethouder. Haar eigenpartij heeft haar op nummertwee van de kandidatenlijstgezet. Met Fatima Elatik is zijvoornaamste kandidaat om ook in een volgende periode terug tekeren in het bestuur. Willem Paquay liet laatst inhet Parool optekenen dat zijnpartij toch maar mooi voor eengoeie sfeer in het bestuur heeftgezorgd. Het is maar de vraag of dat iets is om prat op te gaan.Bij een wethouder die dagelijksop schoot zit bij marktpartijen,maar met de grootste tegenzinop een inspraakavond ver-schijnt, zou meer reserve op zijnplaats zijn. Bij een wethouderdie er in slaagt kritiek meer dan welwillend aan te horen, maarvervolgens in beleid volledig voorbij gaat aan die kritiek, isconfrontatie in een bestuurmeer gewenst. Als partijen als Méérbelangen,GroenLinks, SP en D66 werkelijk een andere politiek willen, zul-len zij bij de aanstaande coali-tieonderhandelingen de PvdA links (rechts?) moeten latenliggen.
 Arie van Tol 
D
wars 
door de buurt 
133
4pagina
Politiek 
D
wars 
door de buurt 
133
5pagina
Politiek 
Computerloods vijf jaar 
Het was feest woensdag 18 november op de computerloods,Steve Bikoplein 2. Projectleidster Mariska van der Linden hield een mooie inleiding. Gastspreek-ster Gury Douma, directeur van Dynamo toonde zich enthou-siast over hetgeen bereikt is, de genodigden ook. De computer-loods groeit nog steeds.tekst en foto’s: Dineke Rizzoli 
    f   o   t   o    M   a   r   t    i   e   n   v   a   n    O   o   r   s   o   u   w
zie www.dwarsweb.nl/politiek zie www.dwarsweb.nl/politiek 
Het Stedenbouwkundig Plan Amstelstation is door de Raad! Verantwoordelijk PvdA-wethouder Germaine Princen kan triomfantelijk een lange neus trekken naar haar ‘onrealistische’ linkse tegenstanders en naar haar onbuigzame opposanten uit bewonershoek. Aanzienlijke winsten voor de ontwikkelaars en een  positieve grondexploitatie voor de gemeente zijn vooralsnog zeker gesteld.
In de raadsvergadering van 9november speelde Princen hoog spel. Een politieke crisis alsafsluiting van het bestaan vanstadsdeel Oost-Watergraafs-meer, ze wist dat daar niemandop zat te wachten. Aan de over-tuigende inbreng van insprekersuit Julianapark had ze ook ditkeer geruisloos voorbij kunnengaan. Maar coalitiepartijen SPen Méérbelangen leken roet inhet zo deskundig bereide eten tegaan gooien. Met respectievelijk een motie en een amendement werden de fundamenten van hetplan aangetast.Dreigen met een einde aan decoalitie is niet weloverwogengebeurd. Het was de emotionelereactie van een kat in het nauw,of misschien eerder die van decasinobezoeker. Ze had zich alzo gecommitteerd met de archi-tecten en projectontwikkelaars– mondeling, maar wellicht ook met een enkele handtekening–dat een streep door het plan on-denkbaar, want ‘onverklaarbaar’duur zou gaan worden. Eengoeie verhouding met marktpar-tijen is niet vrijblijvend.
Substantiëleoverschrijding
De 2,2 miljoen die de plannen-makerij bij het Amstelstationge-bied al hadden gekost, zouden erbij in het niet vallen. Dat bedrag, waarvan de wethouder sugge-reerde dat het stroperige politie-ke proces en de inbreng van be- woners er voor het grootste deeldebet aan waren, is zeer arbitrairen waarschijnlijk te laag geschat.Een acceptabele verklaring voor
Geen toren te hoogvoor de PvdA-wethouder 
Gery de Boer antwoordt vol-mondig nee op stelling 1. Maakthet uit met wie de PvdA regeert?“De inzet is altijd dat je je eigenverkiezingsprogramma reali-seert. Iedere partij heeft zijneigen inkleuring. VVD en SP leg-gen andere accenten.”In het programakkoord staat datbestuurders op lokaal niveauniet zo veel in te brengen heb-ben. Van Tol stelt de vraag of ambtenaren van de centralestad bepalen hoe de rolverdeling in de fusie zal zijn of de politicidat doen. De Boer meldt dat detaakverdeling vanuit de centralestad zal komen. Van Vliet meentdat er niet zoveel waarde wordtgehecht aan stadsdelen, omdatmen nu heeft gekozen voor min-der stadsdelen. En de macht vande ambtenaren dus groter wordt.Stelling 2 was voor GroenLinks:Een partij die wil besturen,luistert niet naar de bewoners.Burger haakt hier meteen op inmet de woorden dat GroenLinksde trekker is geweest van departicipatienota. De partij wildede bewoners meer zeggenschapgeven over de openbare ruimte. Andere partijen stemden tegen.“Als bewoners meer parkeer-plekken willen, zorgt Groen-Links daar dan voor?” vraagtDe Boer zich af. Burger zegthierop: “We willen dat bewonerszelf aan het stuur staan.” DeBoer: “Mogen bewoners alleenmaar zeggen wat GroenLinksvindt?” Van Tol tegen Burger:“De gemiddelde bewoner is tochminder links dan jullie?”Bakker: “De staat van participatiein de Don Boscobuurt is abomi-nabel. De laatste tijd is die wel eenstuk beter geworden.” De Boer:“Er is een verschil tussen inspraak en gelijk krijgen. Een voorbeeld:het Amstelstation. Daar is heelveel inspraak geweest. Maar hetbudget blijft beperkt.”Bakker is van mening dat de stemvan de bewoners van het DonBoscogebied de doorslag moetgeven. Burger: “Je richt je opmensen die steun nodig hebben.”Het gaat erom dat er beleidkomt! Bakker: “In de Dap-perbuurt heeft dat al gewerkt.Passief aanschrijfbeleid bestaatal. Het stadsdeel reageert opklachten van bewoners. Er is weldegelijk iets veranderd.” Van Vliet: “Corporaties hebben eenaanmoediging nodig om niette slopen. Sloop is nooit nodig,investeren daarentegen wel! DeBoer: “Soms is renoveren niethaalbaar.” Bakker is het daargrondig mee oneens.Het is tijd voor stelling drie: DeSP past beter in de oppositie.Onmiddellijk gaat Bakker daartegenin. “De portefeuillehouder welzijn is een serieuze bestuur-spartner. De SP wil een cultuurcreëren waarin de zwakkerenondersteund worden. De ge-spreksleider vraagt zich af of deSP al afgerekend kan wordenop beleid, na de korte periode waarin de SP in het dagelijks be-stuur zit. Volgens Bakker moet Van Tol dat wel doen. Waaropde debatleider vraagt wat deinvloed van de SP op het armoe-debeleid van het stadsdeel is.Bakker: “De schuldhulpverle-ning is beter dan ooit.” Al snel gaat het debat over degevolgen van de economischecrisis op het stadsdeel. De Boer:“Welzijnsinstellingen hebbengeen extra geld uitgetrokkenvoor de schuldhulpverlening.”Burger meent dat er meer geldmoet naar welzijn. D66-erJeroen van Spijk reageert vanuitde zaal: “Het geld is op! Er zijnmeer mensen bijgekomen dieschuldsanering nodig hebben.” Volgens Bakker is er wel degelijk geld, maar pas in 2010. Van Vliet vindt dat het welzijns- werk moet uitvoeren waar hetgeld voor heeft gekregen. DeBoer merkt op dat we moetennadenken over hoe het wegval-len van de ID-banen opgevuldkan worden: “Het kan niet zozijn dat Dynamo bij elke tegen-slag zegt, we kunnen het nietmeer betalen. De politiek isniet verantwoordelijk voor hetpersoneelsbeleid van Dynamo.” Van Tol trekt de conclusie: “Hetpamperen van Dynamo gaatstoppen.” Van Vliet heeft een déjà-vu bijde stelling of Méérbelangen nade fusie nog bestaansrecht heeft.“Toen Oost en Watergraafsmeerfuseerden, kwam die vraag ook al ter sprake. We hebben zekerook inhoudelijk bestaansrecht.Onze standpunten over elektri-sche auto’s en armoedebeleidzijn nu gemeengoed. Onderonze wethouder zijn de stratenschoner geworden tegen lagerekosten. Ik sluit niets uit.”Na het debat over de stellin-gen was het de bedoeling datde panelleden zelf stellingenzouden inbrengen. Vanwegede levendige discussie kwammen echter in tijdnood en is datniet meer gebeurd. Debatleider Van Tol sloot het debat af metde conclusie dat er wel degelijk verschillen zijn tussen de par-tijen. “Het is allemaal NIET éénpot nat.” Tot in de kleine uurtjesbleef het gezellig aan de bar.
 Arjan van Oorsouw 
Het is NIET allemaal één pot nat!
    f   o   t   o    F   r   a   n   s    S   t   o   e    l    l   e   r
Praten over verdraagzaamheid
Geen dag gaat voorbij of er komt een breed uitgemeten mening vanof over Wilders op televisie of in de krant. Geen dag gaat voorbij of er wordt bevestigd dat moslims niet echt welkom zijn in Nederland.17 december is het tweede Dwarsdebat. De vraag staat centraal of destadsdeelpolitiek een rol kan spelen bij deze in- en uitsluitingspro-blematiek. Anders gezegd: wat doet het stadsdeel om de verdraag-zaamheid onder haar bewoners te bewaren dan wel te bevorderen?Kom op 17 december naar buurtcentrum Transvaal,Danie Theronstraat 2. Aanvang debat om 18.30 uur, zaal open om 18.00 uur.
Verdraagzaam dineren
Elk jaar organiseren de zelforganisaties een kerstdiner in buurtcen-trum Transvaal. Dit jaar vindt het diner na het Dwarsdebat plaats,op 17 december. Dus na het Dwarsdebat kunt u genoeglijk verderpraten met uw buurtgenoten in buurtcentrum Transvaal, DanieTheronstraat 2. Het diner begint om 20.00 uur. Laat u even wetenof u mee-eet? ysaad@dynamo-amsterdam.nlof: 460 93 87
Het debat enhet diner wordengeorganiseerd door TransvaalInformatie Sociaal CultureelCentrum (TISSC), SociaalCultureelCentrum Medelanders (SSCCM) ,ElItihaad Chora, ElFanaar, de contactvaders enDwars door de buurt.
Dwars organiseert een aantal debatten waarvan het eerste  plaatsvond op 5 november in de bovenzaal van café East of Eden. Gery de Boer (PvdA), Kas Burger (GroenLinks),Bas van Vliet (Méérbelangen) en Tiers Bakker (SP) debatteerden met elkaar én met de debatleider Arie van Tol over de centrale vraag van de avond: maakt het verschil wie er in het dagelijks bestuur zit? 

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->