Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
6Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
tam ly hoc dai cuong

tam ly hoc dai cuong

Ratings:

5.0

(1)
|Views: 1,646|Likes:
Published by ha ba binh

More info:

Published by: ha ba binh on Mar 29, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/28/2012

pdf

text

original

 
1. Ph©n tÝch vai trß cña tëng tîng. So s¸nh tëng tîng víi t duy. Cho vÝ dô minh ho¹.
Lßng c« ch¼ng d©y tá¦íc sao ®Õn thÊp, mµ m¬ ®Õn nghÌo Thi sÜ NguyÔn BÝnh tõng viÕt nh vËy vÒ c« th«n n÷ sím v¬ng bôi kinh thµnh. ¦íc m¬ x¸t díi gãc ®é t©mlý lµ mét trong c¸c lo¹I tëng tîng. ¦íc thÊp m¬ nghÌo lµ nghÜa lµm sao? §¸ng chª l¾m sao? Vµ v× cã g× takh«ng ®I vµo t×m hiÓu tëng tîng, vai trß cña tëng tîng ®Ó tù lý gi¶I ®IÒu nµy. Tëng tîng lµ mét qu¸ tr×nh t©m lý ph¶n ¸nh c¸I cha tõng cã trong kinh nghiÖm cã nh©n b»ng c¸ch x©ydùng h×nh ¶nh míi trªn c¬ së nh÷ng biÓu tîng ®· cã.Nghiªn cøu vÒ vai trß cña tëng tîng cã ngêi cho lµ tëng tîng lµ nh÷ng tiªu cùc. Quan ®IÓm nµy kh«ng ph¶Ilµ kh«ng cã nÐt hîp lý song nh×nh chung lµ c¸ch nh×nh phiÕn diÖn mét chiÒu cha thÊy ®îc c¸I c©n b¶nnhÊt, b¶n chÊt nhÊt trong vai trß cña tëng tîng. Trªn thùc tÕ tëng tîng cã vai trß rÊt lín trong ho¹t ®éng lao®éng vµ trong ®êi sèng con ngêi. Tríc hÕt chóng ta ph¶I kh¼ng ®Þnh r»ng tëng tîng cÇn thiÕt cho bÊt kú ho¹t ®«ng jnµo cña con ngêi. §ãkh«ng ph¶I lµ “ thµnh t©m lý muèn ” cña c¸c nhµ t©m lý häc cho tëng t¬ng jcµng kh«ng bao giê lµ “®IÒu bÞa ®¹t ngâng cuèng ”. Cã ngêi cho r»ng tëng tîng chØ cã chç ®óng trong ho¹t ®éng nghÖ thuËtth¬ ca. Ph¶n ®èi quan ®IÓm nµy Lª nin viÕt “ thËt lµ sai lÇm nÕu nghÜ r»ng chØ cã nhµ th¬ míi tëng tîng”. Vµ quan ®IÓm cña Lª nin còng hµm ý tëng tîng, lu«n hiÖn ®¹I, trî gióp cho mäi ho¹t ®«ng j cña con ng-êi. Ta cã thÓ dÔ dµng ®a ra nh÷ng b»ng chøng ®Ó chøng minh ®IÒu nµy. Trong ho¹t ®éng lËp ph¸p nhµlµm luËt nÕu kh«ng tëng tîng, kh«ng h×nh dung ra nh÷ng hoµn c¶nh chñ thÓ th× sÏ kh«ng thÓ x©y dùng®îc nh÷ng qui ph¹m ph¸p luËt phï hîp. Thùc tÕ, cã nhiÒu trêng hîp ph¸p luËt ®îc ban hµnh tríc khi x· héimíi xÈy ra mét thêi gian kh¸ l©u chÝnh lµ sù tëng tîng h×nh dung cña nhµ lµm luËt t¹o nªn. NhiÒu nhµph¸t minh s¸ng chÕ ra nh÷ng s¶n phÈm lµ do sù th«I thóc cña íc m¬, lý tëng cña trÝ tëng tîng phong phó.Lao ®éng cña con ngêi vµ ho¹t ®éng b¶n n¨ng cña con vËt kh¸c nhau ë tiªu chÝ nµo? Sù kh¸c nhau c¬b¶n chÝnh lµ ë biÓu tîng vµ kÕt qu¶ mong ®îi do tëng tîng t¹o nªn. Tëng tîng cho phÐp ta ph©n biÖt sùkh¸c nhau gi÷a con ngêi víi con vËt trong ho¹t ®éng. Thö hái khån cã nh÷ng biÓu tîng , kÕt qu¶ mong ®îido tëng tîng t¹o nªn sÏ ph©n biÖt ho¹t ®éng cña con ngêi kiÕn tróc s víi ho¹t ®éng cña con ong, lao ®éngcña ngêi thî dÖt víi ho¹t ®éng cña con nhÖn nh thÕ nµo? Trong lao ®éng tríc khi lµm ra s¶n phÈm con ngêi®· h×nh dung tríc m« h×nh c¸I cÇn lµm ra, cÇn híng tíi c¸ch thøc ®Ó lµm ra c¸I ®ã. Con ngêi b»ng trÝ t-ëng tîng cña m×nh ®· ý thøc ®îc vÒ c¸I m×nh sÏ lµm ra. Tëng tîng lµ tiªu chÝ c¬ b¶n ®Ó ph©n biÖt lao ®éng cña con ngêi víi ho¹t ®éng b¶n n¨ng cña con vËt. Tõ®ã ®I ®Õn ®IÒu kh¼ng ®Þnh ®©y lµ: ý nghÜa quan träng nhÊt cña tëng tîng lµ cho phÐp con ngêih×nh dung ®îc kÕt qu¶ cña tëng tîng chÝnh lµ ë chç gi¸p cho con ngêi cã c¸I nh×nh tæng thÓ, mang tÝnhqu¸ trung vÒ lao ®éng cña con ngêi. Con ngêi kh«ng thÓ thÊy ®îc nh÷ng g× ë hiÖn t¹I mµ b¨ng tëng tîngcon ngêi h×nh dung ®îc t¬ng lai gÇn vµ t¬ng lai xa, tÇm nh×n cña con ngêi ®îc më rén. Mét ngêi n«ngd©n ch¨m sãc c©y lóa non nhng trong ®Çu hä cã thÓ h×nh dung vÒ lóc lóa træ b«ng vµ cuèi cïng lµnh÷ng b«ng lóa vµng trÜu n¾ng.Con ngêi trong lao ®éng lu«n h×nh dung vÒ c¸c thao t¸c, c¸c qu¸ tr×nh. Vµ ®Ó cã sù h×nh dung con ngêikh«ng thÓ kh«ng cÇn ®Õn tëng tîng. Nh vËy con ngêi cßn tån t¹I cßn ho¹t ®éng th× tÊt yÕu cßn tëng tîng.§IÒu nµy l¹I mét lÇn n÷a kh¼ng ®Þnh tëng tîng cÇn thiÕtcho bÊt kú ho¹t ®éng cña con ngêi. Trong thùc tÕ cã bao ngêi ®· vît lªn khã kh¨n, sè phËn ®Ó n¾m lÊy vinh quang lÊy h¹nh phóc trong cuéc®êi. Vµ trong nh÷ng k× tÝch Êy tëng tîng cã gopã phÇn quan träng? Tëng tîng t¹o nªn nh÷ng h×nh mÉu t-¬I s¸ng rùc rì, chãi l¹I hoµn h¶o mµ con ngêi mong ®îi vµ v¬n t¬id ( lý tëng ); nã n©ng con ngêi lªn trªnhiÖn thùc, lµm nhÑ bít nh÷ng nÆng nÒ, khã kh¨n cña cuéc sèng, híng con ngêi vÒ phÝa t¬ng lai kÝchthÝch con ngêi hµnh ®éng ®Ó ®¹t ®îc nh÷ng kÕt qu¶ lín la. Vai trß quan träng nµy cña tëng tîng cã thÓnãi gän lµ vai trß cña t tëng. Vai trß nµy cã thÓ nãi lµ vai trß riªng cã, chØ cã tëng tîng cã thÓ ®¶m nhiÖm®îc. Tëng tîng t¹o dùng ë con ngêi niÒm tin trong cuéc sèng lµ ®éng lùc m¹nh mÏ thóc ®Èy con ngêi v¬ntíi giµnh t¬ng lai, biÕn íc m¬ kh¸t väng thùc thµnh kiÖn thùc trong cuéc ®êi.
2. Lª nin còng tõng viÕt: “ Con ngêi d¸m íc m¬ kh¸t väng vµ íc m¬, kh¸t väng Êy sÏ lµm bõngs¸ng mét tªn ngêi. ”
 Tëng tîng cã mét søc m¹nh v« h×nh nhng khi nã ®·t¹o nªn nh÷ng h×nh ¶nh t¬ng lai t¬I s¸ng th× søcm¹nh cña t¬ngr tîng, vai trß cña tëng tîng lµ kh«ng thÓ ®o lêng næi. §ã còng lµ lý do gi¶I thÝch v× saobao nhµ b¸c häc vît lªn khã kh¨n ®Ó cèng hiÕn cho khoa häc. Cuéc kh¸ng chiÕn thÇn th¸nh cña d©n técta chèng Ph¸p vµ chèng Mü cßn th¾ng lîi cã ph¶I ch¼ng do trong mçi con ngêi ViÖt Nam ®· cã h×nh mÉuvÒ ngµy ®éc lËp tù do. Vµ c¶ d©n téc ®øng lªn giµnh lÊy ngµy tù do ®éc lËp Êy. Trong cuéc sèng h«m nay biÕt bao ngêi còng®· vît lªn trªn khã kh¨n ®Ó phÊn ®Êu sèng cã Ých, cã ýnghÜa lµm nªn nh÷ng kú tÝch l¬ns lao. Vµ lêi gi¶I thÝch ë ®©y: V× mét lÏ ttr¬ng tr×nh hä cã mÉu h×nhm¬ íc. Tëng tîng cã vai trß quan träng trong gi¸o dôc nh©n c¸ch con ngêi. Chóng ta b»ngcon tëng tîng cã thÓtùh×nh dung cho m×nh thÕ nµo lµ mét nh©n c¸ch tèt th¸I ®ä cö chØ hµnh vi nªn nh thÕ nµo ®Ó phï hîp víichuÈn mùc x· héi. Chóng ta phÊn ®Êu v× mÉu h×nh nh©n c¸ch Êy chÝnh lµ h×nh thøc tù bßi dìng nh©nc¸ch. Trong viÖc gi¸o dôc nh©n c¸ch cho c¸ nh©n kh¸c chóng ta x©y dùng vµ ®a ra mét kiÓu nh©n c¸chtèt. C¸c c¸ nh©n b»ng sù tëng tîng cña m×nh sÏ tù söa m×nh theo nh÷ng g× mµ m×nh h×nh dung. Theo em trong thêi ®¹I ngµy nay tëng tîng lµ ®éng lîc hµng ®Çu ph¸t triÓn cña x· héi trÝ thøc. Thêi ®¹Ingµy nay lµ thêi ®¹I mµ trÝ thøclµ cña b¸n kh«ng ai chèt c·ingêi ViÖt Nam hiÕu häc, chuéng tri thøc. Vëy t-ëng chõng d©n ta ®· cã u thÕ c¬ b¶n ®Ó ®I vµo thÕ kØ XXI. ThÕ nhng vÉn cha ph¶I, chóng ta cha ph¸thuy ®îc nguån lùc trÝ tuÖ cha cã bíc ph¸t triÓn t¬ng xøng. Vµ lý do v× ®©u. Em xin lçi ph¶I nãi ra mét®IÒu cã thÓ xóc ph¹m d©n téc tù ¸I cña nhiÒu ngêi. Chóng ta cßn nghÌo tëng tîng. ThËt vËy nh÷ng ai cßnnghi ngê ®IÒu nµy xin h·y b×nh tÜnh ®¶o m¾t nh×nh qua mét lît c¸c kiÓm tra biÖt thù míi mäc lªn ë
1
 
thµn phè trong thêi më cöa vµd¹o qua c¸c cöa kiÖu c¸o chî ®Çy ¾p hµng Trung quèc hµng Th¸I lan ®angnghiÔm nhiªn trµn ngËp thÞ trêng. Tõ quÇn ¸o, ®å ch¬I trÎ em, ®å dïng v¨n phßng cho ®Õn xe ®¹p, qu¹tm¸y… nhiÒu hµng n¬I cña ta kh«ng c¹nh tranh næi v× thua kÐm muÉu m·, h×nh d¸ng, chñng lo¹I , gia c¶vµ nhiÒu khi c¶ chÊt lîng, c«ng dông. §©u ph¶I kÜ thuËt ta kh«ng ®ñ tr×nh ®é lµm ra nhìng s¶n phÈmnh hä. Ch¼ng qua tõ l©u chóng ta qu¸ quen sao chÐp Ýt chÞu khã nghÜ ra ý tîng míi. ENSTEIN ®· cã métc©u nãi næi tiÕng “tëng tîng cßn quan träng h¬n tri thøc”. Giê ®©y nhiÒu trêng ®¹I häc ph¬ng T©y c©unãi Êy nh mét khÈu hiÖu mét ph¬ng ch©m ®µo t¹o ®Ó bíc vµo thÕ kØ míi ,khi mµ ai còng biÕt vµ còngtin r»ng tri thøc lµ yÕu tè quyÕt ®Þnh sù phÇn vinh cña quèc gia.Míi nghe tîng nh nghÞch lÝ nhng thËt ra ch©n lÝ rÊt s©u s¾c, tæng kÕt kinh nghiÖm cña mét nhµb¸c häc lçi l¹c bËc nhÊt mµ c«ng hiÕn vÜ ®¹I ®· t¹o ®IÖu kiÖn më ®êng cho sù ra ®êi nÒn v¨n minh trÝtuÖ . Ai còng biÕt tri tuÖ cùc k× quan träng, thêi nµy cµng quan träng h¬n bÊt cø thêi nµo tríc ®©y ,nhngý nghÜa ch©n lÝ thêi sù cña ch©n lÝ lµ,h¬n bÊt cø thêi nao träng lÞch sö, tri th¬c mµ thiÕu søc tëng tîngdÔ biÕn thµnh tri thøc chÕt , tri thøc v« dông, kh«nh cã tiÒm n¨ng ph¾t triÓn “ biÕt” vµ “hiÓu” lµ rÊt cÇn®Ó lµm theo, ®I theo , chø hoµn toµn cha ®ñ ®Ó kh¸m ph¸ s¸ng t¹o. Thêi nµy , h¬n bao giê hÕt ,nh÷ngt¾c phÈm kh«ng hån , kh«ng c¸ tÝnh, nh÷ng s¶n phÈm kh«ng mang theo dÊu Êm g× ®Æt biÖt, nhµmch¸n nh bao nhiªu thö lÆp ®I lÆp l¹I hµng ngµy trong cuéc sèng b»ng ph¼ng th× v« luËn ®ã lµ ý tëng ,dÞch vô hay vËt phÈm tiªu dïng còng ®Òu kh«ng cã søc thu hót do ®ã kh«ng cã søc c¹nh tranh. Cho nªnthiÕu søc tëng tîng lµ mét kiÕm khuyÕt lín mµ tíi ®©y ta ph¶I kh¾c phôc b»ng mäi c¸ch tê c¬ chÕ qu¶nlÝ x· héi vµ sù chÊn hng vµ nÒn gi¸o dôc tõ nhiÒu n¨m chØ thiªn vÒ nhåi nhÐt trÝ nhí b¸t chíc m¸y mãc vµkiÒm chÕ c¸ tÝnh .So s¸nh tëng tîng víi t duy . Tëng tîng lµ mét qu¸ tr×nh t©m lÝ ph¶n ¸nh nh÷ng c¸I cha tõng cã trong kinh nghiÖm cña c¸ nh©n b»ngc¸ch x©y dùng nh÷ng h×nh ¶nh míi trªn c¬ së nh÷ng biÓu tîng ®· cã. T duy lµ mét qu¸ tr×nh t©m lý ph¶n ¸nh nh÷ng thuéc tÝnh b¶n chÊt, nh÷ng mçi liªn hÖ vµ quan hÖ bªntrong cã tÝnh qui luËt cña sù vËt hiÖn tîng trong hiÖn thùc kh¸ch quan, mµ tríc ®ã ta cha biÕt.a. §IÓm gièng nhau: tëng tîng cã nh÷ng ®Æc ®IÓm gièng víi t duy.
-
Còng lµ qu¸ tr×nh t©m lý ph¶n ¸nh hiÖn thùc.
-
B¾t nguån t chÊt liÖu trong cuéc sèng.
-
 Tëng tîng vµ t duy chØ n¶y sinh tríc mét hoµn c¶nh cã vÊn ®Ò trícnh÷ng ®ßi hái míi cña thùc tiÔncha tõng gÆp.b.§IÓm kh¸c.* T tëng:
-
 T×nh huèng n¶y sinh: hoµn c¶nh cã vÊn ®Ò nhng tÝnh chÊt ®Þnh qóa lín.
-
§é têng minh: t¬ng tù gi¶I quyÕt vÊn ®Ò kh«ng cã sù chuÈn x¸c, chÆt chÏ.
-
Ph¬ng thøc ph¶n ¸nh: tëng tîng dïng c¸ch x©y dùng nh÷ng h×nh ¶nh míi tõ nh÷ngbiÓu tîng c¸ nh©n®· tÝch gi÷ ®îc.
-
S¶n phÈm ph¶n ¸nh: biÓu tîng ®îc x©y dùng tõ nh÷ng biÓu tîng cña trÝ nhí biÓu tîng cña biÓu tîng.
 T duy:
-
 T×nh huèng n¶y sinh: hoµn c¶nh cã vÊn ®Ò cã tÝnh x¸c ®Þnh râ rµng, rµnh m¹nh.
-
§é têng minh: t duy t×m ragi¶I ph¸p mét c¸ch hîp lý chÆt chÏ ( chøng minh ®îc mét c¸ch têng minh. )
-
Ph¬ng thøc ph¶n ¸nh: t duy dïng kh¸I niÖm ®Ó gi¶I quyÕt vÊn ®Ò mét c¸ch hîp lý logic.
-
S¶n phÈm ph¶n ¸nh: c¸c kh¸I niÖm vÒ sù vËt hiÖn t¬ng. T duy con ngêi n¶y sinh tríc nh÷ng hoµn c¶nh cã vÊn ®Ò vµ ®îc chñ thÓ nhËn thøc ®Çy ®ñ. Hoµn c¶nh®ã ph¶I râ rµng rµnh m¹ch cã tÝnh x¸c ®Þnh chÆt chÏ th× t duy míi n¶y sinh. VÝ dô: khi tÇu kinh cña NgabÞ ®¾m ë vïng biÓn Baren cã nh÷ng m¶nh vì cña phi ®¹n ®îc s¶n xuÊt ë Mü vµ l¹I biÕt tÇu chiÕn cña Mü®ang tËp trËn gÇn ®ã. PhÝa Nga sÏ xuÊt hiÖn qu¸ tr×nh t duy vµ kÕt luËn lµ tÇu chiÕn cña Mü ®· b¾n phi®¹n vµo tÇu Kurl.Còng vÝ dô trªn nÕu bít ®I mét sè sù kiÖn kh«ng cã th«ng tin vÒ nguån gèc cña m¶nh vì phi ®¹n kh«ng cãth«ng tin vÒ viÖc tËp trËn cña Mü th× phÝa Nga ph¶I tëng tîng ra do sù viÖc ®Ó lý gi¶I.§Ó thÊy ®îc sù kh¸c nhau ta xem xÐt thªm mét vÝ dô n÷a: con ngêi tríc kia tëng tîng vÒ nh÷ng th¶m baychæi bay nh÷ng khi khoa häc ph¸t triÓn con ng¬× t duy ra c¸ch lµm ra m¸y bay ®Ó biÕn íc m¬ thµnh sùthËt.
1.ph©n tÝch vai chß cña t×nh c¶m trong cuéc sèng vµ trong c«ng t¸c ph©n biÖt xóc c¶m t×nh c¶m lÊy vÝ dô minh ho¹.
BµI lµm:“ t×nh c¶m ” lµ kh¸I niÖm quen thuéc víi mçi ngêi. Mäi ngêi hay nãi: con bÐ sßng t×nh c¶m lÊy, t×nh c¶mcña anh Êy rÊt s©u nÆng, h¾n lµ ngêi v« c¶m nhng xÐt vÒ gãc ®é t©m lý häc th× t×nh c¶m lµ g×? Nãcã vai trß nh thÕ nµo trong ®êi sèng, ho¹t ®éng vµ c«ng t¸c? Nã kh¸c víi mét kh¸I niÖm gÇn gòi lµ “ xócc¶m ” ë chç nµo? T×nh c¶m ®îc ®Þnh nghÜa lµ nh÷ng th¸I ®é thÓ hiÖn sù dòng c¶m cña con ngêi ®èi víi nh÷ng sù vËt,hiÖn tîng cã liªn quan tíi nh÷ng nhu cÇu vµ ®éng c¬ cña hä. Nh vËy, kh¸c vpÝ nhËn thøc, vÒ néi dungph¶n ¸nh mèi quan hÖ gi÷a c¸c sù vËt, hiÖn tîng víi nhu cÇu sù vËt, hiÖn tîng víi nhu cÇu ®éng c¬ cñacon ngêi, ph¹m vi ph¶n ¸nh cña t×nh c¶m mang tÝnh lùa chän cã nh÷ng sù vËt cã liªn quan ®Õn sù tho¶m·n hay kh«ng tho¶ m·n nhu cÇu hoÆc ®éng c¬ cña con ngêi míi g©y nªn t×nh c¶m, ph¬ng thøc ph¶n¸nh lµ b»ng rung c¶m mµ thÓ hiÖn th¸I ®é. NgoµI ra víi t c¸ch lµ mét thuéc tÝnh t©m lý æn ®Þnh, tiÒmt¨ng cña nh©n c¸ch, t×nh c¶m mang ®Ëm mµu s¾c chñ thÓ, t×nh c¶m ®îc h×nh thµnh vµ thÓ hiÖn quac¸c xó c¶m theo nh÷ng qui luËt ®Æc trng cña nã. Tuy nhiªn gi÷a xóc c¶m vµ t×nh c¶m cã sù ph©n biÖt.
2
 
Xóc c¶m lµ nh÷ng rung c¶m x¶y ra nhanh m¹nh, râ rÖt ®èi víi hiÖn thch kh¸ch quancã liªn quan ®Õn nhucÇu, ®«ng c¬ cña c¸ nh©n. Nh vËy, xóc c¶m vµt×nh c¶m gièng nhau ë chç chóng®IÒu ph¶n ¸nh nh÷ngrung ®éng, thÓ hiÖn th¸I ®é cña con ngêi ®èi víi nh÷ng sù vËt hiÖn tîng cña hiÖn thùc kh¸ch quan cã liªnquan ®Õn nhu cÇu ®éng c¬ cña c¸ nh©n nhng chóng kh¸c nhau vÒ møc ®é, cô thÓ:Xóc c¶m cã c¶ ë ngêi vµ ®éng vËt. VÝ dô nh xóc c¶m khiÕp sî, vói síng ta thÊy ë loµI vËt vµ ngêi. Mét conchã khi ®îc c« chñ vuèt ve, cho ¨n nã biÓu lé xóc c¶m vui síng nh: vÉy ®u«I, dôi ®Çu vµo tay chñ, ngoanngo·n n»m ¬m. Nhng t×nh c¶m chØ cã ë ngêi. Nh÷ng t×nh c¶m nh t×nh c¶m ®¹o ®øc, t×nh c¶m trÝtuÖ, t×nh c¶m thÈm mü, t×nh c¶m mang tÝnh chÊt thÕ giíi quan kh«ng thÓ cã ë loµI vËt. VÝ dô nh t×nhyªu nam n÷, tinh thÇm yªu níc, tÝnh ham hiÓu biÕt. Chóng chØ cã ë ngêi.Xóc c¶m lµ mét qu¸ tr×nh t©m lý chØ diÔn ra trong mét thêi gian ng¾n. VÝ dô nh xóc c¶m håi hîp. Khis¾p cã chuyÖn quan träng x¶y ra. Nã cã më ®Çu, diÔn tiÕp, kÕt thóc trong mét kho¶ng thêi gian kh«ngdµi. Cßn t×nh c¶m lµ thuéc tÝnh t©m lý mang tÝnh bÒn v÷ng, kh¸I qu¸t, æn ®Þnh, sau s¾c, trong nh÷ngt×nh huèng kh¸c nhau vÉn kh«ng thay ®æi theo thêi gianthËm chÝ ngµycµng s©u s¾c h¬n, kÓ cr khi ëgÇn hay ë xa nhau, cã nh÷ng biÕn cè trong cuéc ®êi th× t×nh c¶m Êy vÉn bÒn v÷ng. Thø ba: xóc c¶m xuÊthiÖn tríc t×nh c¶m xuÊt hiÖn sau v× t×nh c¶m ®îc h×nh thµnh trªn c¬ së xóc c¶m. T×nh c¶m ®îc h×nh thµnh trªn c¬ së nh÷ng xóc c¶m cïng lo¹I b»ng con ®êng tæng hîp ho¸, kh¸I qu¸tho¸, ®éng h×nh ho¸ nh t×nh c¶m mÑ con. §øa trÎ ®èi víi mÑ ban ®Çu chØ lµ nhngxucs c¶m vui síng v×®îc mÑ tho¶ m·n nh÷ng nhu cÇu: ¨n, ngñ, vui ch¬I … Nh÷ng xóc c¶m d¬ng tÝnh Êy lÆp di lÆp l¹I theothêi giankhiÕn ®øa trÎ dÇn dÇn thÊy thÝch thô yªu quÝ, muèn gÇn mÑ, tá t×nh c¶m th©n thiÕt mÑ. NhvËy t×nh c¶m lµ kÕt qña cña sù tæng hîp kh¸I qu¸t, ®éng h×nh ho¸ nh÷ng xóc c¶m ®ång lo¹I. Xóc c¶mlµc¬ së ®Çu tiªn ®Ó h×nh thµnh t×nh c¶m. Thø t: xóc c¶m cã tÝnh nhÊt thêi, biÕn ®æi tuú t×nh huèng, hoµn c¶nh. Cßn t×nh c¶m cã tÝnh l©u dµi.Ngêi mÑ ®èi víi con lµ t×nh c¶m yªu th¬ng. §ã lµ t×nh c¶m tån t¹I trong suèt cuéc ®êi. Nhng ®«I khi ngêimÑ còngcã nh÷ng bùc bîi, c¸u giËn khi ®øa con lµm tr¸I ý. Hay mét b¹n trai rÊt yªu mét b¹n g¸I, nhng cãnh÷nglóc ®au khæ, ghen t¬ng khi thÊy b¹n ®I cïng ngêi kh¸c. Cuèi cïng: xóc c¶m th× lu«n 8 trang th¸IhiÖn thùc, cßn t×nh c¶m tån t¹I ë d¹ng tiÒm t¨ng. Cã xóc c¶m sÏkÌmtheo nh÷ng rung ®éng râ rµng, ®îcc¶m nhËn râ. VÝ dô: xóc c¶m vui síng, tim ®Ëp nhanh, mÆt mói t¬I t¾n, cêi … Cßn t×nh c¶m cã thÓ cãnh÷ng kh«ng kÌm theo nh÷ng rung ®éng trùc tiÕp. Cã thÓ yªu mét ngêi nhng nh×nh bÒ ngoµI l¹I nhkh«ng cã g× c¶, v× t×nh c¶m ©ne s©u ë bªn trong. Nh mét nhµ gi¸o dôc ngêi Nga tõng nãi ®¹I ý: Cã thÓanh yªu mét ngêi thêng xuyªn ®øng bªn c¹nh anh mét c¸ch manh liÖt mµ anh kh©ong biÕt, chØ ®Õn khicã mét sù bÊt h¹nh x¶y ®Õn víi ngêi ®ã anh míi biÕtm×nh yªu ngêi ®ã nh thÕ nµo. nh vËy cã thÓ thÊyt×nh c¶m khã nh×n thÊy, vµ nã vÊn tån t¹I mÆc dï kh«ng hiÓu ra thµnh nh÷ng. Xóc c¶m lµ c¸c bªn ngoµIt×nh c¶m lµ c¸c bªn trong. Nãi vÒ vai trß cña xóc c¶m, t×nh c¶m ®èi víi ®êi sèng con ngêi, cã nhiÒu ýkiÓu kh¸c nhau. Mét sè nhµ t©m lý cho r»ng “Xóc c¶m vµ t×nh c¶m còng gièng c¸I ruét thõa cÇn c¾t bémäi thø cßn ngêi thõa hëng ë ®éng rËt. Con ngêi lý tëng kh«ng cÇn xóc c¶m-t×nh c¶m. chóng chØ lµmcon ngêi ríi lo¹n. H·y tëng tîng nh÷ng ngêi ®ang cã xóc c¶m t×nh c¶m, khi ngêi ta chén m¾t lµ hÕt ®Êu®¸…Hä hµnh ®éng thËt th¬ bÞ lo¹n x¹, tiªu cùc. H·y h¹n chÕ nh÷ng xóc c¶m t×nh c¶m”. §©y lµ mét quanniÖm cùc ®o¹n vµ sai lÇm. Thùc tÕ, t×nh c¶m cã vai trß rÊt lín ®èi víi ®êi sèng cña chóng ta.§èi víi nhËn thøc. Nhn÷g t×nh c¶m tÝch cùc lµ ®éng lùc kÝch thÝch con ngêi t×m tíi ch©n lý LªNin nãi:NÕu kh«ng cã xóc c¶m t×nh c¶m th× kh«ng cã bÊt cø mét sù t×m tßi nµo vÒ ch©n lý c¶ ¡nghen còng ®Ócao t×nh yªu ®èi víi khoa häc khi nãi vÒ nguyªn nh©n thµnh c«ng cña m×nh. Xóc c¶m, t×nh c¶m ¶nh h-ëng tíi chÊt lîng nhËn thøc. Cô thÓ ®èi víi c¶m x¸c, chi x¸c nÕu cã t×nh c¶m tíi víi ®èi tëng, ta sÏ chó ý tíinh÷ng mÆt tèt vµ tËp trung chi x¸c s©u s¾c h«n h¬n. §èi víi t duy, nÕu cã t×nh c¶m tèt ®Ñp víi ®èi t-ëng, sÏ nhanh chãng cã gi¶I thuyÕt, kÕt lo¹n, ch÷ng minh phñ hîp víi t×nh c¶m. nÕu ngîc l¹I, t×nh c¶m sÏlµm cho nhËn thøc lÖch l¹c ®I ®èi víi chÝ nhí tëng tîng, nh÷ng biÓu tîng cña chóng còng chÞu sù chi phèi,mang mÇu s¸c cña x¸c c¶m, t×nh c¶m. nh vËy, nhËn thøc do t×nh c¶m chi phèi. Nhng, nhËn thøc còng chiphèi t×nh c¶m ë chç. NhËnh thøc ®Çy ®ñ vÒ ®èi tîng sÏ lµm n¶y sinh t×nh c¶m ®óng ®¾n, r¹ch rßi. NhvËy, gi÷a t×nh c¶m vµ nhËn thøc cã mçi quan hÖ chÆt chÏ, cÇn dung hoµ hîp lý gi÷a chóng ®Ó phôc vôcuéc sèng tèt h¬n.§èi víi ho¹t ®éng nãi chung, t×nh c¶m tèt, tÝch cùc ¶nh hëng ®Õn chÊt lîng, kÕt qu¶ cña ho¹t ®éng, lµ®éng c¬ kÝch thÝch con ngêi ho¹t ®éng víi ý chÝ, søc m¹nh tèt h¬n. Cßn t×nh c¶m tiªu cùc sÏ c¶n trë ho¹t®éng. Nh vËy, trong c«ng t¸c, sù yªu tÝch c«ng viÖc, nhiÖm vô ®îc giao sÏ khuyªn con ngêi thùc hiÖn nãvíi lßng say mª, tinh thÇn hoµn thµnh cao, ý chÝ nç lùc lín. T×nh c¶m chi phèi rÊt lín ®Õn hiÖu qu¶ c«ngviÖc. T×nh c¶m còng ¶nh hëng ®Õn mèi quan hÖ ®éng nghiÖp vµ nh÷ng ngêi kh¸c, tõ ®ã ¶nh hëng®Õn sù thµnh c«ng trong nghÒ nghiÖp. Cã t×nh c¶m tèt, ®óng ®¾n víi c«ng viÖc vµ nh÷ng ngêi xungquanh con ngêi sÏ cã nhiÒu thuËn lîi trong c«ng t¸c. §èi víi cuéc sèng con ngêi nãi chung, xóc c¶m t×nhc¶m ¶nh hëng lín ®Õn toµn c¬ ®êi sèng t©m-sinh lý. Nh÷ng xóc c¶m nh suy sôp, chÝ quan, sî h·I khiÕn®êi sèng t©m sinh lý rèi lo¹n, kh«ng b×nh thêng. T×nh c¶m, xóc c¶m còng ®ãng vai trß quan träng ®èi víi gi¸o dôc v× nã lµ võa mét trong nh÷ng ®IÒukiÖn, ph¬ng tiÖn ®Ó gi¸o dôc, còng lµ mét néi dung gi¸o dôc. Gi¸o dôc b»ng t×nh c¶m nhiÒu khi ®em l¹IhiÖu qu¶ lín h¬n nhiÒu lÇn so víi nh÷ng biÖn ph¸p gi¸o dôc kh¸c. vµ trong vÊn ®Ò gi¸o dôc, gi¸o dôc t×nhc¶m lµ vÊn ®Ò träng t©m v× nã thÓ hiÖn râ nhÊt b¶n chÊt ngêi. Tãm l¹I, t×nh c¶m lµ mÆt lh«ng thÓ thiÕu cña ®êi sèng con ngêi. T×nh c¶m vµ xóc c¶m cã sù gièng nhaunhng kh¸c nhau c¬ b¶n ë møc ®é : t×nh c¶m ®ãng vai trß quan träng víi mçi ngêi. Nh mét nhµ t©m lý ®·nãi trong lêi mê ®Çu cuèn “C¶m xóc vµ sù rèi lo¹n c¶m xóc” : H·y h×nh dung mét phót th«I cuéc sèng cñacon ngêi kh«ng cã t×nh c¶m, sÏ ®em tíi cña nh÷ng ngêi m¸y v« hên, kh«ng cã mét giai ©m cuéc sèng conngêi. ThËt kinh khïng! NhËn thøc râ ®IÒu ®ã, ta cÇn quan t©m hoµn thiÖn ®êi sèng t×nh c¶m ®Ó phôcvô tèt nhÊt cho cuéc sèng vµ c«ng t¸c.
3

Activity (6)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Cỏ Dại liked this
tinduong liked this
Link Micheal liked this
trithienspk liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->