Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
TO CHUC NHAN SU HANH CHINH

TO CHUC NHAN SU HANH CHINH

Ratings:
(0)
|Views: 563|Likes:
Published by ha ba binh

More info:

Published by: ha ba binh on Mar 29, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/25/2011

pdf

text

original

 
C©u hái «n tËp
C
©u
1.
Tr×nh bµy kh¸i nm qun nguån nh©nlùc.Ph©n biÖt víi kh¸i niÖm qu¶n lý nh©n sù. 
Qu¶n lý nguån nh©n lùc chÝnh lµ qu¶n lý nguån nh©n lùccña tæ chøc.Cã thÓ xem xÐt kh¸i niÖm nguån nh©n lùc cñatæ chøc lµ mét bé phËn cÊu thµnh nguån nh©n lùc cña x·héi.Hay nãi kh¸c ®i nguån nh©n lùc cña tæ chøc lµ mét hÖcon cña hÖ thèng nguån nh©n lùc x· héi. §ã lµ tÊt c¶ nh÷ngai lµm viÖc trong tæ chøc, tõ thñ trëng cao nhÊt ®Õn nh©nviªn b×nh thêng nhÊt, thÊp nhÊt, lµm viÖc tay ch©n ®¬ngi¶n. §ã còng lµ ngêi ®ang chê ®îi ®Ó cã thÓ vµo lµm viÖccho tæ chøc, tøc lµ nguån dù tr÷ cña tæ chøc. Trong khi ®ã qu¶n lý nh©n sù lµ nh÷ng ho¹t ®éng ¸p dôngc¸c nguyªn t¾c quy ®Þnh cña tæ chøc, c¬ quan nh tiÒn l-¬ng, tiÒn thëng, nghØ phÐp, nghØ lÔ ®Ó qu¶n lý con ngêinh»m lµm cho hä thùc hiÖn c¸c ho¹t ®äng cña hä mét c¸chtèt nhÊt.Nh vËy qu¶n lý nh©n sù ®Æt vÊn ®Ò ®Õn tõng con ngêi côthÓ trong tæ chøc, muèn chØ c¸c kh¶ n¨ng t¸c ®éng ®Õn®éi ngò hiÖn cã ®Ó hä ®¸p øng ®îc ®ßi hái cña tæchøc.Trong khi ®ã, qu¶n lý nguån nh©n lùc mang ý nghÜaréng h¬n qu¶n lý nh©n sù. Qu¶n lý nguån nh©n lùc mangtÝnh chÊt kh¸i qu¸t vµ xem tæ chøc nh lµ mét thùc thÓ cÇncã t¸c ®éng tõ bªn ngoµi vµ kÕt hîp víi bªn trong ®Ó qu¶nlý.Qu¶n lý nguån nh©n lùc lµ bíc ph¸t triÓn cao h¬n cña qu¶nlý nh©n sù khi nã ®Ò cËp ®Õn c¶ viÖc qu¶n lý c¸c quan hÖcon ngêi s¶n xuÊt, lao ®éng, vµ c¶ quan hÖ víi nh÷ng ngêi tõbªn ngoµi sÏ vµo lµm viÖc cho tæ chøc(nguån lùc dù tr÷ haytiÒm n¨ng cña tæ chøc), ®Ò cËp ®Õn c¸c yÕu tè thÞ trênglao ®éng cña tæ chøc. ChÝnh v× vËy cã ngêi gäi qu¶n lýnguån nh©n lùc chÝnh lµ qu¶n lý quan hÖ s¶n xuÊt.Nh vËy, nguån nh©n lùc cña mét tæ chøc kh«ng chØ lµnh÷ng con ngêi ®ang lµm viÖc trong tæ chøc mµ cßn nh»mchØ nh÷ng nguån kh¸c cã thÓ bæ sung cho tæ chøc. §iÒu ®ãcòng cã nghÜa lµ khi nãi ®Õn qu¶n lý nguån nh©n lùc cñatæ chøc còng nh»m kh¶ n¨ng t¸c ®éng cña tæ chøc ®Õn lùclîng lao ®éng tiÒm n¨ng bªn ngoµi tæ chøc.Qu¶n lý nguån nh©n lùc hiÓu theo kh¸i niÖm vÜ m« khi ®Ætnguån nh©n lùc cña tæ chøc trong tæng thÓ nguån nh©n lùcquèc gia. Nh vËy, yÕu tè nguån nh©n lùc tæ chøc ph¸t triÓnphô thuéc kh«ng chØ yÕu tè bªn trong cña tæ chøc mµ cßnchøa ®ùng nhiÒu yÕu tè bªn ngoµi cña tæ chøc.1
 
C©u 2.Ph©n tÝch quy tr×nh tuyÓn dông nh©n lùc choc¸c c¬ quan qu¶n lý hµnh chÝnh nhµ níc
Quy tr×nh tuyÓn, chän ngêi míi cho c¬ quan qu¶n lý hµnh chÝnh nhµ níc
A.X¸c ®Þnh ®ßi hái ®èi víi ngêi míi cÇn tuyÓn§©y lµ kh©u ®Çu tiªn cña qu¸ tr×nh tuyÓn dông.Nªu skh«ngx¸c ®Þnh ®óng nhu cÇu nh©n lùc cÇn tuyÓn dông, khã cãthÓ cã nguån nh©n lùc cÇn thiÕt ®¸p øng nhu cÇu nh©n sùcña c¬ quan. X¸c ®Þnh nhu cÇu nh©n sù tæ chøc ®Ó thuhót vµ tuyÓn dông ®ßi hái ¸p dông nhiÒu ph¬ng ph¸p kh¸cnhau. Ttong c¸c c¬ quan qu¶n lý hµnh chÝnh nhµ níc nãi riªngvµ c¸c c¬ quan nhµ níc nãi chung x¸c ®Þnh nhu cÇu nh©n sùlµ mét trong nh÷ng vÊn ®Ò phøc t¹p nhng trong nhiÒu trênghîp, c¸c bé phËn nh©n sù thêng Ýt giµnh thêi gian vµ nguånlùc ®Ó tiÕn hµnh c¸c ho¹t ®éng cÇn thiÕt cho qu¸ tr×nh®Çu tiªn nµy cña quy tr×nh tuyÓn chän.Sè lîng vµ lo¹i nh©n sù cÇn bæ sung cho tæ chøc theo yªucÇu cña sù ph¸t triÓn ph¶i ®îc coi lµ mét c«ng viÖc quanträng cña c«ng t¸c nh©n sù trong tæ chøc.X¸c ®Þnh nhu cÇu nh©n sù cÇn bæ sung ®ßi hái ph¶i ®i tõc¸c bé phËn nhá cÊu thµnh c¬ quan qu¶n lý hµnh chÝnh nhµníc, nghÜa lµ ®i tõ cÊp c¬ së. Mçi mét ®¬n vÞ cÇn m« t¶ l¹ic«ng viÖc cña tæ chøc mét c¸ch chi tiÕt trªn c¬ së nhiÖm vô®îc ph©n c«ng- tøc chøc n¨ng nhiÖm vô cô thÓ cña tæ chøc,®¬n vÞ.§ång thêi x¸c ®Þnh ®îc nh÷ng c«ng viÖc sÏ ph¸t sinhtrong t¬ng lai. Trong giai ®o¹n nµy, ®ßi hái pahØ tr¶ lêi ®îc:
-
®ßi hái nh÷ng trÝ cÇn thay thÕ nh÷ng ngêi míi ;
-
nh÷ng vÞ trÝ míi cÇn tuyÓn thªm(bæ sung).
B.Thu hót ngêi tham gia qu¸ tr×nh dù tuyÓn
1.T¹o lËp thÞ trêng lao ®éng riªng cho c¸c c¬ quan qu¶n lýhµnh chÝnh nhµ næc trong tæng thÓ thÞ trêng lao ®éngchung cña c¶ níc.
-
¸p dông c¸c h×nh thøc kh¸c nhau ®Ó t¹o lËp thÞ trêng choriªng tæ chøc vµ hÖ thèng c¸c c¬ quan nhµ níc( qu¶ngc¸o,giíi thiÖu qua c¸c kªnh giao tiÕp);
-
§¨ng ký qua m¹ng internet.§©y lµ mét c«ng cô cã thÓ thuhót ®îc nhiÒu ngêi tham gia ë c¸c níc ph¸t triÓn.
-
 T×m kiÕm c¸c nguån nh©n lùc cã thÓ. Cö ngêi ®Õn c¸ctrung t©m giíi thiÖu; c¸c trêng ®¹i häc; c¸c tæ chøc kh¸c®Ó truyÒn th«ng vÒ ®ßi hái nguån nh©n lùc cho c¬ quan.2.Tæ chøc ph¶i lµm g× ®Ó t¹o thÞ trêng lao ®éng riªng chom×nh – tøc thu hót ®îc ngêi cã chÊt lîng ®Ó chän.2
 
§©y lµ ®iÒu mµ ®a sè c¸c tæ chøc cÇn quan t©m. §iÒu nµyx¶y ra kh«ng chØ ®èi víi trêng hîp thÞ trêng lao ®éng d thõa. Trong mäi trêng hîp c¶ bªn cÇn nhu cÇu vµ bªn cã nhu cÇu®Òu cÇn lùa chän cho m×nh nh÷ng ®iÒu kiÖn tèi u nhÊt.Khid thõa lao ®éng, ¸p dông c¸c biÖn ph¸p ®Ó t¹o lËp thi trêngriªng cho tæ chøc còng lµ c¸ch thøc ®Ó lùa chän ngêi tètnhÊt. Trong trêng hîp thÞ trêng khan hiÕm, t¹o thÞ trêng riªngcho tæ chøc còng lµ c¸ch thøc ®Ó c¹nh tranh. T¹o ®iÒu kiÖnhÊp dÉn ngêi lao ®éng sÏ thu hót ®îc nhiÒu ngêi ®Õn víi tæchøc.ViÖc t¹o lËp thÞ trêng lao ®éng riªng cho c¬ quan hiÖn®ang lµ vÊn ®Ò quan t©m chung cña c¸c tæchøc.NhiÒu níctrªn thÕ giíi ¸p dông m« h×nh”c«ng ty thuª mua lao ®éng”mét h×nh thøc t¹o thÞ trêng lao ®éng cho c¸c tæ chøc cã nhucÇu nh©n lùc riªng cho tæ chøc m×nh nhng l¹i kh«ng muèncã nhiÒu rñi ro khi tù m×nh thiÕt lËp tæ chøc. Trong ph¸p luËt vÒ tuyÓn ngêi vµo lµm cho tæ chøc c¸c c¬quan qu¶n lý hµnh chÝnh nhµ níc,®¨ng th«ng b¸o tuyÓn dôngtrªn c¸c ph¬ng tiÖn th«ng tin ®¹i chóng lµ mét thñ tôc b¾tbuéc hiÖn nay ®èi víi c¸c c¬ quan qu¶n lý hµnh chÝnh nhµ n-íc.§©y lµ mét trong nh÷ng xu híng c¶i c¸ch hµnh chÝnh ®îcnhiÒu níc quan t©m nh»m t¹o c¬ héi tiÕp cËn b×nh ®¼ngcho mäi c«ng d©n trong viÖc lµm cña c¸c c¬ quan qu¶n lýnhµ níc. §ång thêi còng lµ c¸ch thøc ®Ó nhµ níc cã thÓ tuyÓn®îc nh÷ng ngêi tèt nhÊt trong nh÷ng ngêi muèn lµm viÖccho nhµ níc.C¸n bé lµm c«ng t¸c nh©n sù trong c¸c c¬ quan qu¶n lý hµnhchÝnh nhµ níc cÇn ph¶i ®îc trang bÞ c¸c kiÕn thøc cÇn thiÕtvÒ c¸ch thøc lµm qu¶ng c¸o ®Ó thu hót ngêi dù tuyÓn.C¸c tæ chøc khi cÇn tuyÓn nh©n viªn míi, sö dông kÕt hîpnhiÒu h×nh thøc qu¶ng c¸o.B¸o ®îc sö dông nh lµ mét h×nhthøc vµ ®îc ®¨ng t¶i nhiÒu lÇn. §¨ng qu¶ng c¸o cÇn ng¾ngän nhng ®Çy ®ñ th«ng tin, vµ thiÕt kÕ hÊp dÉn sÏ thu hótnhiÒu ngêi.3.S¬ tuyÓn nhãm ngêi tham gia” thÞ trêng lao ®éng riªng”cho tæ chøc.4.CÇn lµm cho ngêi lao ®éng thÊy tríc c«ng viÖc5.X©y dùng hÖ thèng c¸c tiªu chÝ cÇn cho viÖc tuyÓn chännh»m ®¶m b¶o chän ngêi nh tæ chøc mong muèn6.Thñ tôc cÇn thiÕt ®Çu tiªn: nép ®¬n xin dù tuyÓn vµo c¸cc¬ quan nhµ níc
c.TuyÓn chän ngêi míi cho tæ chøc.
1.Mét sè vÊn ®Ò chung vÒ tæ chøc tuyÓn chän.3

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Nguyen Thanh liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->