Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
73Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Statistica

Statistica

Ratings:
(0)
|Views: 2,724|Likes:
Published by nicoletageo

More info:

Published by: nicoletageo on Dec 10, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/03/2013

pdf

text

original

 
1
DENUMIREA CURSULUI
:
 S  S  A A I  I  S  S  I  I  A A
 
TIPUL CURSULUI
:
obligatoriu
 
DURATA CURSULUI
:
un semestru
 
NUMAR DE CREDITE
:
5
 
MANUALUL RECOMANDAT
:
Statistica
- Editura
 Fundatiei Romania de Maine
, Bucuresti,2006, autori:Angela Popescu; Gabriela Neacsşu: George GoanŃă.
OBIECTIVUL CURSULUI
:Statistica are un continut metodologic si pune la dispozitia studentilor o gama larga deinstrumente de masurare a proceselor economice, de analiza, de comparare, de generalizare siabstractizare a celor mai diverse aspecte si evenimente din viata unui popor sau a lumii si in moddeosebit din diversitatea mediului de afaceri.
MODUL DE STABILIRE A NOTEI FINALE
: EXAMINAREA are loc in sistem electronic pe baza de teste grila cu diferite forme de raspuns. In teste se gasesc si o serie de probleme cu gradediferite de dificultate, si cu punctaj diferit.
TITULARUL CURSULUI
: conf.univ.dr ANGELA POPESCU
BIBLIOGRAFIE OBLIGATORIE
:Angela Popescu, Gabrilea Neacsu, George Goanta: STATISTICA, Ed.FRM,Buc.2006.
BIBLIOGRAFIE FACULTATIVA
:
1) Mariana-Elena Balu:
Statistica aplicata in economie. studii de caz-probleme
. Editura
 Fundatiei Romaniade Maine
.Bucuresti.2006.Cap.1.
OBIECTUL SI METODA STATISTICII
 Obiectul de studiu al statisticii îl constituie fenomenele de masă(stochastice) sau fenomene de tip colectiv, care prezintă proprietatea de a fi variabile ca formă de manifestare individuală în timp si spaŃiu dar şi sub raportorganizatoric.Sintetizând, putem spune că fenomenele şi procesele care fac obiectul de studiu al statisticii prezintă unele particularităŃi, şi anume:• se produc
 într-un număr mare de cazuri individuale
, care permit desprinderea esenŃei lor din punct devedere statistic;• se caracterizează prin
variabilitate
, deoarece sunt rezultatul acŃiunii unui număr mare de factori de influenŃăde natură diferită;• sunt
forme individuale de manifestare concretă
în timp, în spaŃiu şi sub raport organizatoric;• acŃiunea unor factori de influenŃă se compensează reciproc, deoarece ei
se manifestă în sensuri diferite
;• se produc şi se manifestă
 în condiŃii de incertitudine
.Statistica studiază fenomenele sociale şi economice de masă în cadrul cărora guvernează legile statistice careacŃionează ca o tendinŃă predominantă în masa manifestărilor individuale, fără a putea fi identificate la nivelulfiecărui element al colectivităŃii. Legea statistică apare
ca o rezultantă medie a numeroase acŃiuni individuale
,care se produc intr-un numar mare de cazuri , astfel incat sa poata intra sub actiunea
legii numerelor mari
.
NoŃiuni fundamentale ale statisticii
 
Demersul statistic foloseşte în vocabularul de bază următoarele noŃiuni şi concepte: colectivitatea statistică, unitateastatistică, caracteristici statistice, date statistice, indicatori statistici.
Colectivitatea statistică sau populaŃia statistică
desemnează totalitatea elementelor de aceeaşi natură (adicăsunt omogene din punct de vedere al anumitor criterii) care sunt supuse cercetării statistice. Colectivitatea statisticăare un caracter obiectiv şi finit, ceea ce impune delimitarea ei din punct de vedere al conŃinutului, spaŃiului şi formeiorganizatorice. Elementele unei colectivităŃi pot fi fiinŃe, lucruri, precum şi fapte sau evenimente referitoare laacestea.
ColectivităŃile statistice pot fi statice
sau
dinamice
; cele statice exprimă o stare şi o anumită întindere înspaŃiu, formând un stoc la un moment dat, pe când cele dinamice exprimă un flux „o devenire în timp”.
UnităŃile colectivităŃii statistice
sunt purtătoare de informaŃii sau subiecte logice ale informaŃiei statistice,deoarece asupra lor se exercită nemijlocit observarea. UnităŃile colectivităŃii statistice au un caracter efectiv, concret
 
2(persoane, firme, mijloace materiale sau băneşti), iar numărul lor este variabil, dar în orice moment are o valoare precisă.
Caracteristicile statistice (variabile statistice)
reprezintă acele însuşiri, proprietăŃi, trăsături comune unităŃilor unei colectivităŃi statistice care sunt reŃinute în programul statistic pentru a fi înregistrate şi care vor defini şi delimitacolectivitatea şi fiecare unitate statistică în parte.
CONCEPTE CHEIE
: fenomene de masa, fenomene stochastice, demers statistic, lege statistica, legea numerelor mari, colectivitate statistica, unitate statistica, caracteristici statistice, variabile statistice.MANUAL: pag:11-16.
Cap.2.
METODE DE CERCETARE, PRELUCRARE SI PRZENTARE A DATELOR STATISTICE
 Observarea statistică presupune respectarea unor principii fundamentale impuse prin lege (Legea nr. 11/1994), principii asemănătoare cu cele impuse pe plan internaŃional. Ele au în vedere:
autonomia metodologică
,
confidenŃialitatea
,
transparenŃa
,
specializarea
,
proporŃionalitatea
şi
deontologia statistică
.Prin programul de observare trebuie să se precizeze câteva elemente fixe, şi anume:
scopul observării
este subordonat scopului general pentru care s-a organizat cercetarea statistică şi de exactalui înŃelegere depinde reuşita acŃiunii;
obiectul cercetării sau colectivitatea cercetată
reprezintă mulŃimea unităŃilor la care vor fi înregistratecaracteristicile precizate. Obiectul observării trebuie să fie delimitat ca volum, în timp, spaŃiu, cât şi din punct devedere organizatoric;
unitatea de observare
ca element component al colectivităŃii trebuie să fie clar definită pentru a obŃine datecomplete, exacte şi comparabile în timp şi spaŃiu. UnităŃile de observare pot fi simple sau complexe în funcŃie descopul cercetării;
programul observării
constă în stabilirea tuturor caracteristicilor care trebuie înregistrate, a modalităŃilor concrete de culegere a datelor, încadrarea în timp şi spaŃiu a activităŃii de obŃinere a informaŃiilor;
formularele şi instrucŃiunile de înregistrare
se prezintă sub formă de fişe (care se completează pentru osingură unitate de observare) şi liste (care se completează pentru mai multe unităŃi). Formularele de înregistrare suntînsoŃite de norme metodologice şi tehnice privind completarea lor, norme ce pot fi imprimate direct pe formular sauîn broşuri anexe.Metodele şi procedeele de observare statistică sunt în funcŃie de natura fenomenelor studiate, de modul deorganizare a activităŃii agenŃilor economici, de posibilităŃile de înregistrare a fenomenelor şi de mijloacele tehnice de prelucrare de care se dispune. Gruparea metodelor de înregistrare (observare) în sisteme are la bază diferite criterii:a)
după modul de organizare a activităŃii social-economice
deosebim:
 
observări
permanente
, care se efectuează prin intermediul sistemului informaŃional statistic;
 
observări
special organizate
ca: recensăminte, anchete, monografii; b)
după timpul la care se referă datele
, observările statistice pot fi:
 
curente
, cum sunt rapoartele statistice;
 
periodice
, care se efectuează la un anumit interval de timp (recensământul);
 
unice
(observări speciale), care se fac pentru consemnarea statistică a unui eveniment nerepetabil;c)
după numărul unităŃilor înregistrate
, observările pot fi:
 
totale
, cum sunt recensămintele şi raportările statistice, prin care se culeg date de la toate unităŃilecolectivităŃii;
 
parŃiale
, cum este sondajul prin care se realizează înregistrări numai la o parte din unităŃilecolectivităŃii.Principalele tipuri de lucrări de înregistrare statistică practicate sunt :
recensământul , rapoartele statistice, anchetele prin sondaj, ancheta statistică, observarea părŃii principale,monografia, ancheta integrată în gospodării, ancheta asupra forŃei de muncă în gospodării, anchetastructurală în întreprinderi, observarea pieŃei Ńărăneşti.
Sistematizarea datelor se face după un
program
care cuprinde
metodologii şi procedee de prelucrarespecifice
proceselor studiate, precum şi
unele măsuri organizatorice
. În acest sens, se procedează la efectuareaunor 
operaŃiuni de centralizare, grupare şi reprezentare
a datelor sub formă de serii, tabele şi grafice.
Etapele sistematizării statistice
implică parcurgerea următoarelor etape:• centralizarea;• gruparea sau clasificarea datelor şi calculul indicatorilor statistici absoluŃi;• calculul indicatorilor derivaŃi;• prezentarea rezultatelor prelucrării sub formă de: serii, tabele şi grafice.Gruparea statistică este o centralizare pe grupe a unităŃilor unei colectivităŃi în care caracteristica de grupareeste o variabilă în funcŃie de care unităŃile colectivităŃii sunt repartizate în grupe distincte cât mai omogene. NoŃiunile de bază folosite de metoda grupării statistice sunt:• caracteristica de grupare;• intervalul de grupare.Intervalele de grupare pot fi:• intervale egale şi neegale;• intervale închise şi deschise;• intervale cu variaŃie discretă şi cu variaŃie continuă.
 
3Metodele de prezentare a rezultatelor prelucrării primare sau secundare a datelor statistice sunt:• tabelele statistice;• seriile statistice;• reprezentările grafice.Tabelul este o reŃea de linii orizontale şi verticale care, prin întretăiere, formează rânduri, coloane, rubrici.ConŃinutul tabelului este format din:
titlul tabelului
sau subiectul tabelului, care redă într-o formă concisă colectivitatea şi părŃile salecomponente;
predicatul tabelului
(respectiv titulatura coloanelor) reprezintă elementele statistice care caracterizeazăsubiectul tabelului, deci este format din sistemul de caracteristici pentru care s-a făcut centralizarea datelor.
Tipurile tabelelor statistice
1.
 
Tabelele simple
2.
 
Tabelele pe grupe
 3.
 
Tabelele combinate
 Seria statistică este prezentarea paralelă a două şiruri de date, în care primul şir prezintă caracteristica degrupare (atributivă, de spaŃiu sau de timp), iar cel de-al doilea, rezultatul centralizării fenomenelor, adică numărul deunităŃi din fiecare grupă.Reprezentările grafice reprezintă o modalitate expresivă deoarece vizualizează informaŃiile statistice în vederea perceperii sintetice şi globale a întregului ansamblu de mesaje informaŃionale şi permite formarea unei imaginiintuitive şi clare despre evoluŃia fenomenelor şi proceselor în timp. Reprezentările grafice sunt metode rapide dedeterminare a legăturilor şi corelaŃiilor dintre fenomene şi pun în evidenŃă caracteristicile acestora: structuri, relaŃii,tendinŃe, regularităŃi, precum şi anomalii, erori sau omisiuni în datele originale.
Elementele de bază ale graficelor :titlul graficului, scara de reprezentare, reŃeaua graficului, legenda ,sursa datelor, notele explicative
,
graficul propriu-zis
 
Principalele tipuri de grafice statistice :cronogramele şi diagramele polare, histograma, poligonul şi curba frecvenŃelor, cartogramele şicartodiagrameleAplica
Ń
ii
Pe baza seriilor de date prezentate în tabelul nr. 1 a fost realizta o aplicaŃie practică a principalelor metode cucare operează statistica.
Tabel nr.1Valoarea incasarilor si a salariului incasat pe o perioadade 15 zile dintr-un an pe un esantion de 70de persoane
Per-soa-naVarsta(ani)Coef.deintelig.Valoareaincasarilor (mii u.m.)Salariulincasat(u.m.)Per-soa-na.Varsta(ani)Coef.deintelig.Valoareaincasarilor (mii u.m.)Salariulincasat(u.m.)1. 23 80 15 120 36. 28 105 50 1582. 30 85 20 130 37 56 80 20 1203. 52 70 17 118 38 19 85 25 1354. 35 90 30 150 39. 46 89 30 1305. 18 min 75 19 120 40. 28 105 50 1606. 43 80 28 132 41. 37 125 60 2007. 20 85 20 150 42. 40 110 55 1808. 33 96 35 145 43. 30 96 45 1709. 28 70 18 125 44. 22 78 20 11010. 38 88 29 135 45. 24 90 30 14011. 47 95 40 139 46. 33 123 60 19512. 19 86 18 110 47. 37 120 60 20013. 24 90 36 140 48. 43 105 50 18014. 37 88 20 128 49. 49 110 55 19015. 46 100 50 138 50 36 96 47 17016. 54 90 37 143 51. 59 98 40 15017. 22 86 24 130 52. 58 90 35 14018. 28 89 22 139 53. 45 90 35 14019. 36 95 41 150 54. 36 110 62 20620. 19 86 28 130 55. 65 max 89 25 13021. 27 90 30 156 56. 18 89 25 13022. 32 92 33 130 57. 20 92 30 14023. 55 96 46 145 58. 19 93 35 14524. 60 96 36 145 59. 37 125 65 20025. 58 97 38 140 60. 38 105 55 18026. 29 80 46 160 61. 42 100 50 18027. 39 96 49 150 62. 46 90 46 16028. 43 102 50 160 63. 55 95 50 15029. 44 96 48 130 64. 55 98 52 152

Activity (73)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Andreea Lita liked this
Cristina Radulescu liked this
Simon Mihai liked this
mariaionela06 liked this
Olesea Frunză liked this
andrei9212 liked this
Irina Liana Dima liked this
Dragoe Alexandra liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->