Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
7Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Efficient use of Energy for cleaner Air / Efikasno koristenje energije za cistiji zrak

Efficient use of Energy for cleaner Air / Efikasno koristenje energije za cistiji zrak

Ratings:
(0)
|Views: 753|Likes:
AG-Metal Zenica - tretman otpadnih voda:
- Tehnologija tretmana otpadnih voda,
- Prodaja opreme za tretman otpadnih voda,
- Consulting i potpora za projektante i investitore
- Zakoni i propisi iz oblasti tretmana otpadnih voda u zemljama regije
zapadnog Balkana
O tretmanu otpadnih voda više na www.ag-metal.ba

AG-Metal Zenica - wastewater treatment:
- Waste water treatment technology,
- Sale of equipment for wastewater treatment,
- Consulting and support for planners and investors
- Laws and regulations in the field of wastewater treatment in
countries of the region Western Balkans
The treatment of wastewater more on www.ag-metal.
AG-Metal Zenica - tretman otpadnih voda:
- Tehnologija tretmana otpadnih voda,
- Prodaja opreme za tretman otpadnih voda,
- Consulting i potpora za projektante i investitore
- Zakoni i propisi iz oblasti tretmana otpadnih voda u zemljama regije
zapadnog Balkana
O tretmanu otpadnih voda više na www.ag-metal.ba

AG-Metal Zenica - wastewater treatment:
- Waste water treatment technology,
- Sale of equipment for wastewater treatment,
- Consulting and support for planners and investors
- Laws and regulations in the field of wastewater treatment in
countries of the region Western Balkans
The treatment of wastewater more on www.ag-metal.

More info:

Categories:Types, Brochures
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/01/2013

pdf

text

original

Centar za ekologiju
i ener
g
i
j
u
M. i \u017d. Crnogor\u010devi\u0107a 1, 75000 Tuzla, BiH, tel/fax: (035) 249 310, Email:ce etz @bi h.net .ba
POBOLJ\u0160AJMO KVALITET ZRAKA
EFIKASNIM KORI\u0160TENJEM ENERGIJE
D\u017eemila Agi\u0107
Tuzla, septembar 2005.
1. ATMOSFERA
1.1. Nastajanje i funkcija atmosfere

Zra\u010dni omota\u010d Zemlje, poznat kao atmosfera, koji dosti\u017ee pribli\u017eno 970 km visine i sadr\u017ei razli\u010dite plinove, pare,\u010destice i aerosoli, nastao je nakon formiranja Zemlje kao planete. Atmosfera je nastala osloba\u0111anjem plinova iz Zemlje. Prvo su se osloba\u0111ali vodena para i ugljendioksid, koji su doveli do formiranja mora, okeana i kre\u010dnjaka u Zemljenoj kori. Kiseonik je nastao fotodisocijacijom vodene pare, pri\u010demu je vodonik, kao laki plin, oti\u0161ao u vasionu. Kiseonik su osloba\u0111ale i biljke. Iz kiseonika u gornjim slojevima nastao je ozon, koji je kao apsorber ultravioletnog i kosmi\u010dkog zra\u010denja omogu\u0107io \u017eivot na Zemlji. Razvoj biljnog svijeta na Zemlji,\u010demu je posebno pogodovao veliki sadr\u017eaj ugljendioksida u zraku, doveo je do daljeg osloba\u0111anja kiseonika, koji je dostigao nivo kojeg danas sadr\u017ei atmosfera. Iz unutra\u0161njosti Zemlje je emitiran azot, koji se vremenom akumulirao do koncentracija, koje su danas prisutne. Sada\u0161nji odnos azota i kiseonika u atmosferi uravnote\u017een je jo\u0161 prije deset miliona godina.

Atmosfera ima vi\u0161estruku funkciju i mnoga va\u017ena svojstva. Ona omogu\u0107ava \u017eivot na Zemlji jer \u0161titi njenu povr\u0161inu od kosmi\u010dkog zra\u010denja iz vasione. Sa druge strane, obezbje\u0111uje osnovne uslove za \u017eivot: kiseonik, ugljendioksid, apsorbira sun\u010devu radijaciju i dr.

Voda, ugljendioksid, minerali iz tla i sun\u010deva radijacija su osnovne komponente za odvijanje fotosinteze u biljkama i za nastanak organskih spojeva neophodnih za \u017eivot \u017eivotinja i ljudi na Zemlji.

Sa meteorolo\u0161kog stanovi\u0161ta, atmosfera predstavlja medi, koji omogu\u0107ava prenos Sun\u010deve energije, a ono, pored ostalog, dovodi do: kretanja zra\u010dnih slojeva uz nastanak vjetra, do isparavanja vode sa tla i njenog kru\u017eenja u prirodi, pri\u010demu se oboga\u0107uje kiseonikom, i dovodi do kru\u017eenja tvari, \u0161to omogu\u0107ava veoma bogat i raznovrstan \u017eivot u vodi.

2. ZRAK I ZAGA\u0110ENJE ZRAKA

Zrak je na\u0161a svakodnevna potreba. Koliko je zrak neophodan\u010dovjeku, najbolje govori podatak da\u010dovjek mo\u017ee da \u017eivi bez hrane oko 40 dana, bez vode 5 dana, a bez zraka samo do 5 minuta. U toku 24 sata\u010dovjeku je potrebno oko 1 kg hrane, 2.5 kg vode i 12 kg zraka. Dok kvalitet hrane

\u010dovjek mo\u017ee da bira, dotle je prinu\u0111en da uzima zrak u kom momentalno \u017eivi.

Cjelokupno\u010dovjekovo bi\u0107e, svi njegovi vitalni organi, neposredno ili posredno, u svom funkcioniranju zavise od kvaliteta utro\u0161enog zraka. \u017divot na Zemlji, sve \u0161to je izgra\u0111eno, \u0161to se gradi, funkcionira, \u017eiva i mrtva priroda, Zemlja kao planeta, okru\u017eeni su zra\u010dnim omota\u010dem.

Sti\u010de se utisak da tog bogatstva ima neizmjerno, da je to neiscrpni rezervoar iz kojeg svako mo\u017ee da uzme koliko mu treba, odnosno, koliko misli da mu treba. Me\u0111utim, mora se postepeno mijenjati odnos prema kvalitetu zraka, odnosno prema onome \u0161to udi\u0161emo, jer takvo pona\u0161anje po\u010dinje da ugro\u017eava na\u0161e zdravstveno stanje, \u0161to naro\u010dito dolazi do izra\u017eaja u gusto naseljenim urbanim sredinama.

Kod ve\u0107ine ljudi vladalo je uvjerenje da zraka ima u neograni\u010denim koli\u010dinama za \u017eivotne i tehnolo\u0161ke potrebe, da ga ima i da\u0107e ga uvijek biti dovoljno i odgovaraju\u0107eg kvaliteta. Ima se utisak da atmosfera, pored ostalog, slu\u017ei kao velika deponija svega \u0161to se sa zemljine povr\u0161ine odvaja u ogromnim koli\u010dinama, kao \u0161to su: dim, plinovi, pra\u0161ina, aerosoli,\u010dvrste\u010destice. \u0160to je gustina \u0161tetnih materija ve\u0107a, naro\u010dito u neposrednoj blizini naseljenih mjesta, zaga\u0111enost zraka je prisutnija i sa te\u017eim posljedicama.

Bez obzira \u0161to je zra\u010dni omota\u010d oko Zemlje relativno ravnomjerno raspore\u0111en, postoje podru\u010dja
maksimalne aerozaga\u0111enosti u industrijskim zonama i naseljenim mjestima, gdje je intenzivna
\u010dovjekova radna aktivnost.
1

Polutanti koji imaju najve\u0107i uticaj na atmosferu su: sumpordioksid (SO2), ozon (O3), azotni oksidi (NOx), ugljenmonoksid (CO), ugljendioksid (CO2),\u010destice metala (nikl, hrom, vanadij, bakar, kadmij i naro\u010dito, olovo), te ugljikovodonici.

3. POLUTANTI I NJIHOV UTICAJ NA LJUDSKO ZDRAVLJE
3.1. Sumpordioksid

Jedan od naj\u010de\u0161\u0107ih zaga\u0111iva\u010da zraka je sumpordioksid. Nastaje kao posljedica sagorijevanja fosilnih goriva bogatih sadr\u017eajem sumpora. Kao plin te\u017ei je od zraka, bezbojan, karakteristi\u010dnog i o\u0161trog mirisa, nadra\u017euju\u0107e djeluje na sluzoko\u017eu, javlja se u velikom broju izvora u malim koncentracijama. U odre\u0111enim vremenskim razdobljima (zimi, zbog zagrijavanja) stalno je prisutan u zraku naseljenih mjesta. \u0160tetno djeluje na organizam\u010dovjeka, naro\u010dito na disajni trakt. Izaziva ka\u0161alj, bronhitis, op\u0161tu slabost, a u ve\u0107im koncentracijama ima toksi\u010dno dejstvo. Sumpordioksid otopljen u padavinama, izaziva kisele ki\u0161e, te tako agresivno djeluje na \u017eivu i mrtvu prirodu.

3.2. Ugljenmonoksid

Javlja se kao produkt nepotpunog sagoijevanja goriva, a posebno u izduvnim plinovima automobila na benzinski pogon. Procjenjuje se da automobili u\u010destvuju preko 80% u zemaljskoj emisiji ugljenmonoksida. Ugljenmonoksid je plin bez boje, mirisa i okusa. Lak\u0161i je od zraka. Veoma toksi\u010dan, zapaljiv i eksplozivan u ve\u0107im koncentracijama. Ima jako \u0161tetno dejstvo na

\u010dovjeka i \u017eivotinje. Sa medicinskog aspekta, jak je krvni otrov sa velikim afinitetom vezivanja na
hemoglobin, \u0161to zna\u010dajno smanjuje dotok kiseonika u organizam.
3.3 Azotni oksidi

Azotni oksidi se javljaju u procesu sagorijevanja goriva. Veliki sadr\u017eaj azotnih oksida imaju izduvni plinovi automobila. Azotni oksidi imaju jak i karakteristi\u010dan miris, \u017euto-crvene do tamno- crvene boje, zavisno od koncentracije. Veoma su otrovni i opasni kod pove\u0107anih koncentracija. Udisanjem izazivaju nelagodnost, nadra\u017euju disajni trakt, izazivaju ka\u0161alj i ubrzavaju pojavu zamora.

3.4. Olovo
Najrasprostranjeniji na\u010din emitiranja olova je iz automobila na benzinski pogon, jer se benzinu
dodaje tetraetilolovo, zbog njegovog pobolj\u0161anja. Olovo je metal koji se naj\u010de\u0161\u0107e javlja u obliku
\u010destica. Ima veoma toksi\u010dno dejstvo i uzro\u010dnik je akutnih i hroni\u010dnih trovanja i profesionalnih
oboljenja. U du\u017eem vremenskom periodu, naro\u010dito kod pove\u0107anih koncentracija, organizam
\u010dovjeka postaje neotporan, pa se olovo u njemu zadr\u017eava, talo\u017ei u ko\u0161tanom sistemu, uti\u010de na
nervni sistem i izaziva druge \u0161tetne posljedice.
3.5. Ugljikovodonici

Poseban zna\u010daj sa aspekta aerozaga\u0111enosti ima njihova upotreba kao pogonsko gorivo u saobra\u0107aju. Iz automobila u zrak dospijeva preko izduvnih plinova, isparavanjem iz rezervoara i iz uljnog trakta motora. Zavisno od koncentracije i du\u017eine dejstva, imaju toksi\u010dni karakter i \u0161tetno djeluju na\u010dovjekov organizam. U nepovoljnim meteorolo\u0161kim uslovima stvaraju smog.

3.6. Ugljendioksid

Spada u red najrasprostranjenijih plinova u Zemljinoj atmosferi. Javlja se kao produkt sagorijevanja ugljika. Javlja se u neograni\u010denim koli\u010dinama u velikim termoenergetskim pogonima, gdje se spaljuju velike koli\u010dine te\u010dnih i\u010dvrstih goriva. Velike koli\u010dine ugljendioksida nalaze se i u izduvnim plinovima automobila. Ugljendioksid je plin bez boje, kiselog okusa, te\u017ei od zraka. Nije otrovan, djeluje kao zagu\u0161ljivac ako nema dovoljno kiseonika, te izaziva2

Activity (7)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
fatko liked this
Milenko Gvozdich liked this
draganazivkovic liked this
sdanijell liked this
nelvir78 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->