Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
4Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Dimasalang Kalendariong Tagalog (1920) by López, Honorio, 1875-1958

Dimasalang Kalendariong Tagalog (1920) by López, Honorio, 1875-1958

Ratings:

5.0

(1)
|Views: 730 |Likes:
Published by Gutenberg.org

More info:

Published by: Gutenberg.org on Mar 29, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/08/2014

pdf

text

original

DIMASALAG\u0303
KALENDARIOG\ue000 TAGALOG
(DATI'Y LA SONRISA)
NI
Don Honorio L\u00f3pez
SA TAOG\u0303
1920
BASAHIN NINYO ANG
AKLAT NA GINTO
\u00bfIbig ninyong matutuhan ang kalihiman ng\ue000magmukhang bata hanggang tumanda, lumakas at walang sakit?
\u00bfIbig ninyong malaman ang kalihiman ng\ue001pagpapalubag loob, gayuma at makapanghila ng\ue002ano mang

nawawala o pangyayaring lihim sa ibang tao o sa ibang bayan?
\u00bfIbig ninyong makilala ang lihim at bagong paraan sa panggagamot ng\ue003 sakit na walang gamot na gagamitin?
\u00bfIbig ninyong matutuhan ang lihim na kayo'y kagiliwan ng\ue004 sino mang tao at kumita ng kapalaran o

kayamanan sa inyong hanap buhay na taglay?
Basahin ninyo ang AKLAT NA GINTO ni Honorio Lopez, tiglilimang piso ang halaga at naririto ang lahat ng\ue005
lihim \u00f3 sekretong karunung\ue006an dito sa mundo.
Magpadala ng\ue007 sulat ng\ue008ayon din kay Honorio Lopez, daang Sande 1450, Tundo, Maynila at ipaloob sa sulat na
ito ang isang limang pisong papel at pagkatanggap niya ipadadala sa, inyo ang aklat.
Bagay na basahin ng\ue009lahat lalo na ng\ue00amg\ue00ba matatanda, binata at dalaga.

\u00bfIbig ninyong matuto ng\ue00c iba't ibang karunung\ue00dan ukol sa pakikipamayan, sa pagsasaka, sa industria \u00f3
kagamlaman, sa pang\ue00eang\ue00falakal at iba pang ikasusulong ng\ue010 inyong isip at kabuhayan? \u00bfIbig ninyong
matalastas ang nangyayari sa iba't ibang bansa sa pamahalaan, at sa iba't ibang pook ng\ue011bayan natin? Bumasa
kayo ng\ue012pahayagang buwanan ni HONORIO LOPEZ na may pamagat na PILIPINAS na lalabas sa tuwing ika
unang araw ng\ue013 bawa't buwan. Nasusulat sa kastila at tagalog. Piso isang taon. Pauna ang bayad ng\ue014
pagpapadala. Sa pahayagang ito sa panig ng\ue015 dahong tagalog, maglalathala ng\ue016 maiinam na tul\u00e2, ng\ue017 mainam na
babasahin ng\ue018 mg\ue019a magsasaka at ng\ue01a lahat ng\ue01b ibig bumuti ang buhay at yumaman. Walang kinikilingang
pangkatin \u00f3 partido politiko. Matiyagang isipin. May tang\ue01cang pitak na nalalaan sa mg̃a dalaga at
binata upang magpaliwanag ng̃ nangyayari sa kanilang pang̃ing̃ibig. Gayon din naman
may pitak ukol sa mg̃a may usapin upang magpaliwanag ng̃ nangyayari sa kanilang usap.

DIMASALAG\u0303
1
Nagtuturo ng̃ mga bagong hanap buhay. Maraming balita.
P\u00e1hin\u00e1 1
DIMASALANG
Kalendaryong Tagalog
ng
Kgg. Honorio Lopez
Nag-Konsehal sa Siyudad ng Maynila
Bachiller sa Leyes. Bachiller sa Artes. Agr\u00f3nomo \u00f3 Marunong sa Pagsasaka.
Agrimensor na may titulo ng̃ Gubierno. Mamamahayag. Kasapi

sa Los Veteranos de la Revolucion. NagingAsesor-T\u00e9cnico
sa Union Agraria de Filipinas. Kasaping Pandang̃al sa
Kapisanang Conciencia Libre sa Madrid, Espa\u00f1a.

SA TAONG BISIESTONG
1920
SUMILANG NG TAONG 1897
\u00bfAno ang inyong ituturo sa inyong mga anak na dalaga?
Ang tan\u00f3ng na ito ay naging sanh\u00ee ng̃ isang timpalak sa Estados Unidos, at ang sumusunod na sagot,

ay siyang pinalad na nagtam\u00f3 ng̃ pang̃unang ganting pala, at ito:
"Bigyan ng̃ mabuting tur\u00f2 na pagkilala sa Diyos at matipunong kaalaman sa mabuting kaugalian.
Tur\u00fban pagkatapos na matutong manah\u00ee, maglab\u00e1, mamalantsa, maglut\u00f2't ibp.
Pagbilinan tuwi na, ukol sa pagtitipid, alalaon baga'y matuto silang gumugol ng̃ kaunti kay sa hawak

nila sa kamay.
Tur\u00fban din sila ukol sa pamimili, gayon din sa pagbili ng̃ mg̃a kagamitan sa paglulut\u00f2 at
mamatnugot sa mg̃a gawain sa bahay.

Ipakilala din sa kanila na ang isang lalakeng nakaput\u00f3t at mapaglilis ng̃ manggas ng̃ bisig sa pagkita ng̃ ikabubuhay, ay katimbang ng̃ isang "dosenang" mapagmagar\u00e0ng palal\u00f2't mahihilig sa kamunduhang naggal\u00e0 riyan.

Itur\u00f2 rin sa kanila ang pagwawalang kabuluhan sa kapalaluwan at malabis na pagbibihis, at iyukilkil ang
mapoot sa katamaran at kasinung̃aling̃an.
The Project Gutenberg eBook of Dimasalang Kalendariong Tagalog (1920), by Honorio L\u00f3pez.
AKLAT NA GINTO
2
Pagkatapos ng̃ lahat ng̃ ito ay ituro sa kanila ang pag-aaral ng̃ pagtugtog ng̃
piano, ng̃ pintura at ng̃ iba pang mg̃a kasining̃an \u00f3 artes.
P\u00e1hin\u00e1 2
Ang pagkilala sa tao
alinsunod sa kanyang lakad.
Dapat talastasin na ang mg̃a paa ay gumagalaw sa paghakbang alinsunod sa laman ng̃ ulo, at sa
paghakbang \u00f3 paglakad ng̃ tao, ay nakikilala ang kanyang kaugalian at kanyang mg̃a any\u00f4.

Ang lumalakad ng̃ marahan ay may pagiisip na mabagal. Ang lumalakad ng̃ matulin ay isang
taong magaslaw at mapaging̃ay. Ang may mg̃a yabag na kaugaliang bigat ng̃uni't
maayos, sing isa, ay taong may itinagong bait, matalino, maliksi at mahinahon. Yaong mg̃a taong may
yabag na mabigat na halos nababakas ang yapak at tila ibig palubugin ang lupa, ay mg̃a taong palalo,
hambog, matabil at mapagmatapang. Ang mg̃a humahakbang ng̃ walang wawa na di ini\u00edno
kung mahusay \u00f3 hindi ang lakad, alalaon baga'y iniindayog ang boong katawan kasabay ng̃ paa ay
mg̃a magagaspang na tao at ung̃as. Yaong nagbabago ng̃ ang̃at ng̃
mg̃a paa, minsan mapahaba at minsan mapaikli ay mg̃a taong masasawiin sa hanap buhay at sa
pagbabago ng̃ pagiisip ay di malayong maulol, at madalas naman na mapatigil sa pagiisip at kung
minsan ay nagdudumali sa ano mang gagawin. Ang mg̃a may hakbang na maiikli at madalas ay
mg̃a may pusong babaye, kulang ng̃ tapang at sigl\u00e1. Ang taong kung lumalakad ay tila
nanghihina ang tuhod na napapasulong ang katawan at ulo sa paglakad na tila may nagtutulak sa harapan at sa
likuran ay mg̃a taong may ugaling pagkababae at walang iniibig kundi ang sarili katulad ni Narciso sa
Mitolohiya; mg̃a taong hang̃al. Yaong mg̃a taong ang yapak ng̃ mg̃a
daliri ay nalilihis \u00f3 nalilisyang patung̃o sa labas na nabubungg\u00f4 ang dalawang sakong ay mg̃a
taong walang ayos, mg̃a pangkaraniwan at mapagpabaya \u00f3 maliling̃atin. Ang mg̃a
taong kung yumapak ay papasok ang dulo ng̃ daliri na di nagkakaumpugan ang mg̃a sakong
ang karamihan ay mg̃a taong matalino, maliksi sa pagtuklas ng̃ ano mang ibigin. Yaon namang
mg̃a pik\u00ee ay mg̃a taong mahih na ang loob at kung minsan ay nagpapakita ng̃ ugaling
nakayayamot.

Ang alin mang masamang "senyal" \u00f3 kasamaan ng̃ ugali ay nababago alinsunod sa itinuturo sa
KARUNUNGANG LIHIM NI HONORIO LOPEZ na ipinagbibili sa kanyang bahay sa halagang P1.70 at
kung ipadadala sa bahay ng̃ nakakaibig bumasa ay magpadala ng̃ P2.00 sa bahay ni Honorio
Lopez, sa daang Sande 1450, Tundo, Maynila at ipadadala sa nagbilin sa pamamagitan ng̃ sulat
sertipikada. Hindi tumatanggap ng̃ bayad sa selyo kundi papel na dadalawahin.

Ang KARUNUNGANG LIHIM ni Honorio Lopez ay isang aklat \u00f3 librong katutuklasan ng̃
Astrolohiya \u00f3 Lunario Perpetuo na kakikitaan ng̃ sasapitin ng̃ tao sa kanyang
pang̃ing̃ibig, paghahanap buhay ibp. Ang Secretos de la Naturaleza ay siyang bahagi ng̃
aklat na ito na nagtuturo sa pagkilala sa tao, pagtingin sa kabuhayan sa palad ng̃ kamay, sa
mg̃a nunal \u00f3 taling, tabas ng̃ pagmumukha. Hipnotismo. Ng̃ tanung̃an
ng̃ panaginip. Ng̃ Oraculo ni Faraon. Ng̃ tanung̃an ng̃ kamatayan
ng̃ isang tao. Ng̃ Signo ng̃ Pagaasawa at ng̃ Paggawa ng̃ Gayuma. May
arte pa ng̃ pagkaroon ng̃ magagandang anak, bagay na malaman ng̃ mg̃a bagong
kasal. At kalihiman ng̃ paggamot sa nakukulam.

Totoong makabuluhan ang aklat na ito sa lahat, lalo na sa mg̃a kabataan at dalaga ng̃ makilala
nila ang kanilang kapalarang aabutin at ang ugali't magiging kabuhayan ng̃ taong kinakatungo.
The Project Gutenberg eBook of Dimasalang Kalendariong Tagalog (1920), by Honorio L\u00f3pez.
\u00bfAno ang inyong ituturo sa inyong mga anak na dalaga?
3

Activity (4)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Melanie Punsalan liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->