Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Mankarsha_1stEdition_WebVersion

Mankarsha_1stEdition_WebVersion

Ratings: (0)|Views: 77|Likes:
Published by Kaushikataa
"Maankarsh" - pratham sa`mkhyaa - prokash - 15th August 2009.

eTi ekTi saahityo bishayak chaturmasik little Magazine.. dwiteeyo sa`mkhya prokash pachche December 2009 .. ar ta Internet e asbe 4 mas por..
"Maankarsh" - pratham sa`mkhyaa - prokash - 15th August 2009.

eTi ekTi saahityo bishayak chaturmasik little Magazine.. dwiteeyo sa`mkhya prokash pachche December 2009 .. ar ta Internet e asbe 4 mas por..

More info:

Published by: Kaushikataa on Dec 10, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/31/2013

pdf

text

original

 
 
"®L±ÏnLa¡ LÏjÏV'
 
 LaªÑL fËL¡Ïna 
 
j¡eLoÑ
 p¡ÏqaÉ J pwúªÏa ÏhouL Qa¤j¡ÑÏpL fÏœL¡ 
( fËbj hoÑ, fËbj pwMÉ¡ )
 pÇf¡cL: pÏða öLÓ¡ 
f
μ
Rc
: L¤¿¹m f¡m 
hZÑpwØb¡fe
: nacm, ÏQl”£h, ®p±li, pSm, ALÑ J L¤¿¹m 
 
 
p§Q£fœ
pÇf¡cL£u:
 
 3
 
f¡LLbe:
phÉp¡Q£ iÍ¡Q¡kÑ 4
®L±Ïn®Ll:
HL¡ L®lÏRp -1 5HL¡ L®lÏRp -2 5 ®kM¡®e B®m¡ B®R, B®m¡ ®eC 6 LÏha¡ Hhw ÏeSÑea¡ 6
®L±ÏnL®L:
 BaÈO¡a£ f¤œ®L ®M¡m¡ ÏQÏW - ®lM¡ p¡q¡ 7 c¡c¡: jªaɤ J pj¡S - L¤¿¹m f¡m 8 Ah¡dÉ h¡mL - afe L¤j¡l l¡u 11 c¡uhÜa¡ - nË¡hÙ¹£ 11 LÏhl jªaɤ - C® 
 μ  
 Rjªaɤ 11
®R¡®V¡®cl f¡a¡:
 Bj¡l ®i¡l ®cM¡ - ®chÏfËu¡ fy¡S¡ 12 Sj¡®e¡ V¡L¡ - p§kÑ ÏLlZ f¡m 12NË¡®jl hË¡þZ - Ïp¾V¤ fË¡j¡ÏZL 13 ÏS.ÏV. ®l¡X - ÏlÇf¡ hÏZL 13 a¤ÏjC p¤f¡l ®e¡i¡ - L¡’e c¡p 14
fhå - Ïehå :
 Ïnöl ü¡i¡ÏhL hªÏÜ®a Q¡C i¡®m¡h¡p¡ Bl Ae¤n¡pe -A®m¡L ®O¡o 15 ÏmÏVm jÉ¡N¡ÏSe: Ïh¾c¤®a Ïpå¤l fËL¡n - Ap£j j¤®M¡f¡dÉ¡u 29 BdÉ¡ÏaÈL BÏnh¡Ñ®c j¡eLl - p¤c£f f¡m 37
Nè - üÒf :
HL¡ÏLe£ - e£m¡Ïâj¡ hp¤ 18 p¡b£ - p¤fËi¡ ®O¡o 21HL V¤L®l¡ - j£e¡ l¡u 22 ÏL e¡j ®ch? - nË£ üfeL¤j¡l f¡m 31 ehS¾j - ÏQl”£h ÏpeÚq¡ 34HL¡ AåL¡®l - qoÑju jäm 36 ®j®W¡fb - ®p±j£ öLÓ¡ 39 Be¤j¡p£ - HLSe 
41
L¡ÏhÉLa¡ :
 p¡ÇfËc¡ÏuLa¡ he¡j ï¡aªaÄ - Aae¤ ®O¡o 24 i¡lahoÑ - p®l¡S L¤j¡l h®¾c¡f¡dÉ¡u 25bl - BÏno Ïjœ 25 qW¡v q¡Ïl®u ÏN®u - DÏna¡ f¡m 26 L¡N®Sl ®e±L¡ - ®p±li 26 B®rf - p¤Su Q¾cË ®O¡o¡m 27 hVhªr - p¤c£f QÉ¡V¡S£Ñ 27 j¤om fhÑ:- kc¤ hw®n Bjl¡ cnÑL - nÉ¡jm öLÓ¡ 28 eØV¡mÚÏSu¡ - lÏZa¡ l¡u 28
a‚ - Ïha‚ :
43
pÇf¡cL£u
 Bj¡®cl fË¡bÏjL mrÉ j¡eL®ll EvLoÑ p¡de Bl  a¡C fË®u¡Se "j¡e' e¡jL Ïh®no ®h¡dÏVl LoÑZz j¡eh SÏje Bh¡c Ll®m ®p¡e¡ kÏc gm®a f¡®l, Bj¡®cl "j¡e'Hl LoÑ®Z "j¡eLoÑ' q®hCz ®pC  m®rÉC Bj¡®cl fb Qm¡, Bl ®pC fb M¤h HLV¡  pqS euz pqS e¡q®mJ ®pC f®b Bj¡®cl p£  q®u®Re A®e®LC, iÏhoÉ®aJ B®l¡ p£ f¡Ju¡l  Bn¡ l¡ÏMzHC ÏmVÚm jÉ¡N¡ÏSe j§ma EWÏa ®mML-®mÏML¡®cl Evp¡q fËc¡®el SeÉ fËL¡Ïna  q®mJ ®hn ÏLR¤ p¤fËÏaÏùa ®mM®Ll ®mM¡ ®f®u Bjl¡ NÏhÑaz Bh¡l Bjl¡ Hje  L®uLS®el ®mM¡J ®f®uÏR, k¡l¡ HMeJ ®fϾpm ®R®s ®fe d®lÏe, k¡ Bj¡®cl®L  Evp¡Ïqa L®l®R Bl h¡Ïs®u Ïc®u®R c¡ÏuaÄ - c¡ÏuaÄ "j¡eLoÑ' HlzHC c¡ui¡l Ïe®Sl Ly¡®d a¤®m Ïe®u®R ®L±ÏnLa¡ LÏjÏV Bl ®L±ÏnLa¡ LÏjÏVl "j¡eLoÑZ'-Hl HL AeÉaj q¡Ïau¡l HC ÏmVÚm jÉ¡N¡ÏSez BS®Ll HC "j¡eLoÑ' p¡d®e hËa£ ®L±ÏnLa¡ LÏjÏV k¡l L¡l®Z NÏWa, Bj¡®cl fËbj pwMÉ¡ EvpNÑ a¡®LC...
®L±
 j¡kÑ L¡V®m¡ e¡, ah¤
 
Ïn
 š²a¡u ®L®V ®Nm L¤ÏsV¡ hp¿¹
 
L
 l¦Z¡ eu, HLV¤L®l¡ i¡®m¡h¡p¡ ®Q®u 
 pÏe, f¡Ju¡l üfÀ®c®MÏRÏm 
 
m
 rÉ f§lZ q®h e¡ ®S®eJ ®c®MÏRÏm 
 
®a¡
 
 ®L hm¡ quÏe, HMe üfÀ®cM¡V¡J Afl¡d 
 
®L
E ®LE H®L BpÏš² h®m, ®LE h®m ®en¡ 
 
C
 μ  
 R¡jªaɤ ®a¡®L Afh¡c Ïcm, Bj¡®cl jªaɤc¡u...
 
 Bl HC jªaɤc¡u ®b®L Ïnr¡ Ïe®u Bjl¡ N®s a¤m®a Q¡C Hje HL pj¡S ®kM¡®e  ®L±ÏnL®cl T®l ®k®a qu e¡...

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->