Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
4Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Pathano kay Latifay

Pathano kay Latifay

Ratings: (0)|Views: 673 |Likes:
Published by Toronto_Scorpions

More info:

Published by: Toronto_Scorpions on Dec 11, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/05/2013

pdf

text

original

 
 
DwìN àÆ }wìVoßC ÝàÚDå_J íÏñDG HV }ä MDF íÆPÂß uCæë íÛ×zk leìF ÞìÖ ÝßoàÊ íVà¾}Æ ãDKv rëpËÚC- íåN-}åN Ü×zk }Æ ÙDV íÆ|pvßk ÈëC ÝàÚßkãß DOÏÖ æÂàÖ íåF}wV}v ÞìÖ ÝàÚßk}vC Dë }ÚDaÛèJ ÙD¥ÃÚ íÎDÖß íÚDV àÆ |pvßk- DåN DOÆàZ ÞìèÚ}v }ÚpÆ ÐìÎmDaÛèJpJ ÕoD¾ `ìÏJ |àÏëo HV ÙDå_J íÏñDG ÈëC- íåN íËÎ }ÛËÛëo pÆ |k Ðvß êphA Üëp^ àNàÆ lÛF pOwF ØÆpåF êoDåF }ÛJC HdD¤ ÙDhoßC |'ßk ½p¬ íÆ Üëp^ }åÆo pJ}älÛÆ oCàv pÆ ÈKÎ ÞìÖ uC DëA}ÛÖDv`Û×^oDK×Æ àV-}òÊàä}Ú HdD¤ ÙDh- íåN íÎ{ÇJ oDO¾o EC}Ú Üëp^|oàJ àN ÞìñC'ßkÞëp²Ú ÞìÖ `Û×^oDK×Æ HVp¿w×äDÛJCàÆÝàìVà¾|oàÊßk ÞìÖ `Û×^oDK×Æ ÞìÖ ¢ëà¡N HdD¤ ÙDh }òÎ }Æ æe×Î ÈëC- DëDJ -}òÊ àä ÔOGÖêrìN oßC DåÆopJ åNpF íÎDh ÈëC pOwF DÛJC }ÚÞåÚC-}òÊ xåÊÞìÖ ~ÔiÎCPìF }vpJ åNpF lÛF pOwF DÇÚC àN }ÏÇÚpäDFãß lFpëk åaÆ -DåNÞìèÚ-DåZàJ }ñàä }OåÇëk ½p¬ íÆ ÝßoàÊ }ÚÝàåÚC,,?DìÊ olÆ lÛFpOwF CoD×ä æZàh "
Page 1 of 6Welcome to UrduNet First Mile Stone of Urdu on Internet6/19/2007http://www.urdunet.com/urduadab/nasar/tanzomazha/tan_2.htm
 
- íåN MoCpz ÞìÖ ÝàåÇÚA íÆÝßoàÊ ÝàÚßkÐÃÚ íÆÞìÖ }WèÎ }Æ ÙDh}Ú ÈëC }v ÞìÖ ÙCåNDä ½p¬ íÆ íÆ{åÆ íñàä íÏåÆ}ñàä }NoDNC,,-}ä DìÊ}ÛÖàåÊ pOwF Co×N úúú- DèÆ ^CDÇvC }Ú ÝßoàÊ y DÖ lFæÆ}òÊ åW×v HdD¤ ÙDh-}ä Dëk ÈÛìåJ päDF}v Üëp^lÛFpOwF-}åN ßk ãß oßC }åN DèÛN HdD¤ ÙDhÜÇìÎHdD¤ ÙDh}ñàä }OKÚDåFàÆ PÆCrÚ íƸÂàÖ-}òÊ å_ìF pJ åNpF íÎDh}vÞìÖ ÒiÎC PìF ÈëC ÞìÖ ÝßoàÊ ÙC lF pëk åaÆ HdD¤ ÙDh- DìÊ ão ÔìÆC CoàÊ Cpvßk àN DìÊ ÔZDå^C oßCDìÆ ÞìÖ àF D àÆ |oàÊ DèÛN }v íN påJ }Ú-Dëk ÈÛìåJ päDF }Æ `Û×^oDK×Æ pÆ - íåNÝCßkÝCßo½p¬íÆÍrÛÖíÛJC }voDO¾o êoàJ Üëp^päDF }v ÒiÎC PìFCoàÊ ÓCß Cpvßk lF pëk åaÆ -DåÇëk àÆ åNpF íÎDh }v Mpìd}ÛvCàN ÔÇÚ|oàÊ|pvßk àVDåÇëk ½o¬ íÆ HdD¤ ÙDhpåJ -}åN }å_ìF PvlF пñCo}òÆ æ©GÂpJ пñCo íÆ íåN Dv CoDÖC"-DåZàJ }v HdD¤ ÙDh }Ú íVྠ|oàÊ ,,?}ä olÆ DèÆ ÞìÖ}WèÎ ÞìËסh leìF }Ú HdD¤ ÙDh,,-}ä DìÊ}Ú$Úß# pOwF CoDÖC" æÏ¥ì¾ êphAok ê'DèJ }Æ }ÂÔ ê'DèJ ÜëpN lÛÏF ÙDå_J íÏñDG ÈëC}OvCo }ÏëpåOJ |Cß }ÚDV P×v íÆ Hì¡ÚpÆÐÇÚ }víÆ }aìÚ æÆ}åN }OäDZ DÛaÛèJ pJ ê'DèJ êpvßk}v-}òÊ ÈÚàZpÆ åÇëk àÆ ÝßoàÊ íVྠßk }NA }v½p¬$åÆ |pèÊ `¾ ÝßoCrä HÚDV ÝàÚßk }Æ}OvCo ê'DèJ íÖkA ÈëC æÆ íåN íÛNC ½p¤ íñC'àZ íÆ }OvCo oßC}åNíÆ DåN ÜìÃë àÆ HdD¤ ÙDh-}Çv orÊ }v«DìOdC}Ê Þë'àåZ ÞìèÚ pJ P×ì íwÆÞìåÚC|oàÊ ÝàÚßkÝàÚßk æÆDåN íåF ÙDÛì׬C æëàÆ HdD¤ ÙDh ÜÇìÎ
Page 2 of 6Welcome to UrduNet First Mile Stone of Urdu on Internet6/19/2007http://www.urdunet.com/urduadab/nasar/tanzomazha/tan_2.htm
 
-}åN}åOèÚ cp¬ íÆ ÙC|oàÊ íVà¾}ÛÖA HdD¤ ÙDh oßC íVྠÝàÚßk HV ,lF pëk åaÆ ÝßoàÊ íVà¾-}òÊ `KÎ }v |pvßk ÈëCàN}òÊA }ÛÖDv$åÆ |pèÊ àÆ ÙDh cp¬ íwÆ æÆ íåN æë ¢z àÆ íÆ ÝàìVྠÝàÚßk íåF }Ú HdD¤ ÙDh päkC-Þëk ÐìÇäkÞìÖoßCÞìåN íåÆo DFk ÞìÖ ÝàÏ»F ÝàÚßk íÛJCÞìÚk pÊ íÆ ÝàÏìÖ àÆ ÝßoàÊÝàÚßk æÆ }åN ÞìÖ pǾ uC íåF kàh-Þëk ÈÛìåJÞìÖ$åÆ |pèÊ íÆ }ÛÏìÇäk àÆ |pvßk ÈëC Äëp¾ ÝàÚßk HV ohA}Ú HdD¤ DÛh àN}òÊ àä }ÛìwJ}ÛìwJ ÞìÖ ¢zàÆ -DèÆ pÆ æÛÖ ½p¬ íÆ ÙD×vAMDF íñàÆ-DìÆ kDèV DÛOÆ ØäDåÇëk ØN, Clh }ñßC "-ÞìèÚDNDV CoDÖ íåF p¾DÆ ßkàN}ä DNàälìèz ÜÖàÖ ÈëC pÊC,,}äPì×v ÝßoàÊíVà¾ÝàÚßk}Ú HdD¤ ÙDh pÆ æèÆ DÛNC- êk DËÎ ÌÚÔåZ ÞìÖÞìÖ íñDåÆêpèÊ  æÎlF DÆ ÙDwdCxF íÎCß }ÚDV àòÛåÇÎ }v íÏëpF HdD¤ ÙDh ÈëC- DìÊ àä `Ú$ìwÇëC DÆ xF æÆ}åN}äo pÆ p¿v ÞìÖ-ÞìñA Þì^àZàÆ kCp¾C pO¡ìF }ÎCß}ÚpÆ p¿v ÞìÖ xFíåF ê$ä íÆ pìJ ÞìñCk oßC åN Dä }Æ HdD¤ ÙDh-íòÊ\à^}åN}ÎCß }Ûäo}Æ oßD¡J HdD¤ ÙDh íÆÝàZlF}Æ }Úàäp_vÔJ DÆ pìJoßCåNDä DÆ ÙC }òÎ uCoàJÝDèWäDz påÊ }ÛJC ÞìåÚClìW×ÎClGoàìñCo# DÆ xF-DìÊ}Î}Ú ÝàÎCßpåÊ}ÆuCoßClìW×ÎClG ÈN}ÛìèÖ oDZ ÜìN-íÆ PÖlh oßC ÍDåF æÇëk íÆ HdD¤ ÙDhP¥ho }Ú ÝàåÚC àN}òÊ àä Èìå^ ÐÇÏF ãß HV PÂßoßD¡Jo DF ÈëC ÞìÖ íÊlÚq íÆ DìÎ ãlß }Ú ÝàåÚC}Nàä- }ÊÞëk oßp¨ æ àÖ DÆ íÚDF rìÖ àÆ HdD¤ ÙDh pÆA
Page 3 of 6Welcome to UrduNet First Mile Stone of Urdu on Internet6/19/2007http://www.urdunet.com/urduadab/nasar/tanzomazha/tan_2.htm

Activity (4)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
ahmad liked this
Arsalan Qazi liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->