Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
6Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Hiep dinh TRIPS

Hiep dinh TRIPS

Ratings: (0)|Views: 232 |Likes:
Published by Trang

More info:

Published by: Trang on Dec 11, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/02/2013

pdf

text

original

 
V
Ă
N KI
NHi
p
đị
nh v
các khía c
nh liên quan t
i th
ươ
ng m
i c
a quy
n s
 h
u trí tu
 
(Ký ngày 15.4.1994)
Danh m
c các
Đ
i
u
Ph
n I. Các 
đ 
u kho
n chung và các nguyên
ắ 
c c 
ơ 
b
n
Đ
u 1
ơ 
s
ở 
và ph
m vi c 
ủ 
a các ngh
ĩ 
a v 
ụ 
 
Đ
u 2 Các Công 
ướ 
c v 
s
ở 
h
ữ 
u trí tu 
 
Đ
u 3
Đ
ãi ng 
qu 
c gia
Đ
u 4 Ch
ế
 
độ
 
đ 
ãi ng 
i hu 
qu 
Đ
u 5 Các tho
thu 
n
đ 
a ph
ươ 
ng v 
vi 
đạ
đượ 
c ho
c duy trì hi 
u l 
ự 
c b
o h
 
Đ
u 6 Tr 
ng thái 
đ 
ã khai thác h
ế
Đ
u 7
ụ 
c tiêu 
Đ
u 8 Nguyên
Ph
n II. Các tiêu chu
n liên quan
đế 
n kh
n
ă
ng 
đạ
đượ 
c, ph
m vi và vi 
c s
ử 
ng các quy 
n s
ở 
h
ữ 
u trí tu
 
ụ 
c 1 B
n quy 
n và các quy 
n có liên quan
Đ
u 9
i quan h
ớ 
i Công 
ướ 
c Berne
Đ
u 10 Các ch
ươ 
ng trình máy tính và các b
s
ư 
u t 
 p d 
ữ 
li 
Đ
u 11 Quy 
n cho thuê
Đ
u 12 Th
ờ 
i h
n b
o h
 
Đ
u 13
n ch
ế
và ngo
i l 
 
Đ
u 14 B
o h
nh
ữ 
ng ng 
ườ 
i bi 
u di 
n, ng 
ườ 
i s
n xu 
t b
n ghi âm và các
ch
ứ 
c phát thanh,truy 
n hình
ụ 
c 2: Nhãn hi 
u hàng hoá
Đ
u 15 
Đố
i t 
ượ 
ng có kh
n
ă
ng b
o h
 
Đ
u 16 Các quy 
n
đượ 
c c 
 p
Đ
u 17 Ngo
i l 
 
Đ
u 18 Th
ờ 
i h
n b
o h
 
Đ
u 19 Yêu
u s
ử 
ụ 
ng 
Đ
u 20 Các yêu
u khác 
Đ
u 21
 p li-x 
ă
ng (chuy 
n giao quy 
n s
ử 
ụ 
ng) và chuy 
n nh
ượ 
ng quy 
n s
ở 
h
ữ 
ụ 
c 3: Ch
ỉ 
n
đị 
a lý 
Đ
u 22 B
o h
ch
ỉ 
n
đị 
a lý 
Đ
u 23 B
o h
b
sung 
đố
i v 
ớ 
i các ch
ỉ 
n
đị 
a lý dùng cho r 
ượ 
u vang và r 
ượ 
u m
nh.
Đ
u 24
Đ
àm phán qu 
c t 
ế
, Ngo
i l 
 
ụ 
c 4: Ki 
u dáng công nghi 
 p
Đ
u 25 Các yêu
u b
o h
 
Đ
u 26 B
o h
 
ụ 
c 5: Patent 
Đ
u 27 
Đố
i t 
ượ 
ng có kh
n
ă
ng 
đượ 
c c 
 p Patent 
Đ
u 28 Các quy 
n
đượ 
c c 
 p
 
 
Đ
u 29
Đ
u ki 
n
đố
i v 
ớ 
i ng 
ườ 
i n
 p
đơ 
n xin c 
 p patent 
Đ
u 30 Ngo
i l 
 
đố
i v 
ớ 
i các quy 
n
đượ 
c c 
 p
Đ
u 31 Các hình th
ứ 
c s
ử 
ụ 
ng khác không 
đượ 
c phép c 
ủ 
a ng 
ườ 
i n
m gi 
ữ 
quy 
n
Đ
u 32 Hu 
ỷ 
b
 / 
Đ
ình ch
ỉ 
 
Đ
u 33 Th
ờ 
i h
n b
o h
 
Đ
u 34 Các sáng ch
ế
quy trình: ngh
ĩ 
a v 
ụ 
n ch
ứ 
ng 
ụ 
c 6: Thi 
ế
t k 
ế
b
trí (topograph) m
ch tích h
ợ 
 p
Đ
u 35
i quan h
ớ 
i Hi 
 p
ướ 
c IPIC 
Đ
u 36 Ph
m vi b
o h
 
Đ
u 37 Các hành vi không
n ph
i có phép c 
ủ 
a ng 
ườ 
i n
m gi 
ữ 
quy 
n
Đ
u 38 Th
ờ 
i h
n b
o h
 
ụ 
c 7: B
o h
thông tin bí m
Đ
u 39
ụ 
c 8: Kh
ng ch
ế
các ho
độ
ng ch
ng c 
nh tranh trong các h
ợ 
 p
đồ
ng li-x 
ă
ng 
Đ
u 40 
 
 
Ph
n III. Th
ự 
c thi quy 
n s
ở 
h
ữ 
u trí tu
 
ụ 
c 1: Các ngh
ĩ 
a v 
ụ 
chung 
Đ
u 41
ụ 
c 2: Các th
ủ 
ụ 
c và các bi 
n pháp ch
ế
tài dân s
ự 
và hành chính
Đ
u 42 Các th
ủ 
ụ 
đ 
úng 
đắ
n và công b
ng 
Đ
u 43 Ch
ứ 
ng c 
ứ 
 
Đ
u 44 L
nh c 
ủ 
a toà án
Đ
u 45 
Đề
n bù thi 
t h
Đ
u 46 Các bi 
n pháp ch
ế
tài khác 
Đ
u 47 Quy 
n
đượ 
c thông tin
Đ
u 48 B
i th
ườ 
ng cho bên b
 ị 
 
Đ
u 49 Các th
ủ 
ụ 
c hành chính
ụ 
c 3: Các bi 
n pháp t 
m th
ờ 
Đ
u 50 
ụ 
c 4: Các yêu c 
đặ
c bi 
t liên quan
đế
n các bi 
n pháp ki 
m soát biên gi 
ớ 
Đ
u 51
Đ
ình ch
ỉ 
thông quan t 
i các C 
ơ 
quan h
i quan
Đ
u 52 
Đơ 
n
Đ
u 53 Kho
n b
o
đả
m ho
c b
o ch
ứ 
ng t 
ươ 
ng 
đươ 
ng 
Đ
u 54 Thông báo
vi 
đ 
ình ch
ỉ 
 
Đ
u 55 Th
ờ 
i h
n
đ 
ình ch
ỉ 
 
Đ
u 56 B
i th
ườ 
ng cho ng 
ườ 
i nh
 p kh
u và ch
ủ 
s
ở 
h
ữ 
u hàng hoá
Đ
u 57 Quy 
n ki 
m tra và thông tin
Đ
u 58 Hành
độ
ng m
c nhiên
Đ
u 59 Các bi 
n pháp ch
ế
tài 
Đ
u 60 Nh
 p kh
u v 
ớ 
i s
ượ 
ng nh
 
ụ 
c 5: Các th
ủ 
ụ 
c hình s
ự 
 
Đ
u 61
Ph
n IV. Các th
để
 
đạ
đượ 
c và duy trì các quy 
n s
ở 
h
ữ 
u trí tu
,và th
c liên quan theo yêu c 
u c 
a các bên liên quan
Đ
u 62 
Ph
n V. Ng 
ă
n ng 
ừ 
a và gi 
i quy 
ế 
t tranh ch
ấ 
 p
Đ
u 63 Tính minh b
ch
Đ
u 64 Gi 
i quy 
ế
t tranh ch
 p
Ph
n VI.Các 
đ 
u kho
n chuy 
n ti 
ế 
 p
Đ
u 65 Các 
đ 
u kho
n chuy 
n ti 
ế
 p
Đ
u 66 Nh
ữ 
ng Thành viên là n
ướ 
c kém phát tri 
n
Đ
u 67
ợ 
 p tác k 
ỹ 
thu 
Ph
n VII. Các quy 
đị 
nh v 
ơ 
ch
ế 
;
đ 
u kho
n cu
i cùng 
Đ
u 68
đồ
ng v 
nh
ữ 
ng v 
n
đề
liên quan
đế
n th
ươ 
ng m
i c 
ủ 
a quy 
n s
ở 
h
ữ 
u trí tu 
 
Đ
u 69
ợ 
 p tác qu 
c t 
ế
 
Đ
u 70 B
o h
các 
đố
i t 
ượ 
ng 
đ 
ang t 
n t 
Đ
u 71 Xem xét
i và s
ử 
a
đổ
Đ
u 72 B
o l 
ư 

Activity (6)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Hoai Thu Hoang liked this
emma_mip liked this
yaiba24 liked this
Nguyen Minh Hai liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->