Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
3Activity
P. 1
DNA Monthly (Vol. 4, No. 2)

DNA Monthly (Vol. 4, No. 2)

Ratings:

5.0

(4)
|Views: 154 |Likes:
Enjoy the February, 2008, issue of DNA MONTHLY, your FREE online resource for cutting-edge news about who you truly are. Featuring Catherine Bean Weser and Divyaa Kummar.
Enjoy the February, 2008, issue of DNA MONTHLY, your FREE online resource for cutting-edge news about who you truly are. Featuring Catherine Bean Weser and Divyaa Kummar.

More info:

Published by: Phoenix Center for Regenetics on Dec 11, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

10/13/2012

pdf

 
HGO NDGXBLU
udqz IZAA dglega zasdqzca idz cqxxegm.ahma ga}s ojdqx }bd udq xzqlu oza
Iajzqozu :662 "Ydl' 8, Gd' :%
Iddh idz Xbdqmbx0
*Xbaza es og agazmu mdegm dg }exbeg xbes vlogax xbox }a coll vlogaxozuleia.idzca' Ex-s xba yazu agazmu ud coll Moeo ''' Eg magazol, }box bovvags dg xbes vlogaxzamozhegm cdgscedsgass lexazollu cbogmas xba callloz sxzcxza di udz jdhu ''' Ud-za ojdxxd boya sdnaxbegm yazu, yazu egxazasxegm xoka vloca' Xba vdxagxeol es idz xba leia.idzca di xbesvlogax ''' xd sbeix eg scb os }ou xbox ex }ell cbogma xba hesaosas xbox bnogexu es sah xdhaolegm }exb ''' Ud-za ojdx xd saa sbeix ogh cbogma ''' ogh ud }dghaz }bu ud-za sd xezah4Xba leia.idzca di udz vlogax es mdegm xd cbogma ogh ''' vx o leh dg sdna di xba hesaosas xboxboya jaag gcdgxzdllojla' Xba zaosdg es jacosa ud boya cbdsag xd cbogma xba vlogax,ogh }exb ex, ud-za mdegm xd cbogma -vlogaxozu baolxb cdgscedsgass'- Max sah xd ex' Xbaza-s ocdgscedsgass [baza^ xbox olld}s idz cazxoeg keghs di hesaosa xd ayag aresx' Zananjaz xboxudz jedldmu es vozx di xba hezx di xba aozxb'*
Kzudg,
Leixegm xba Yael0 Xba Ga} Agazmu Ovdcoluvsa
"Xba Kzudg ]zexegms, Egc', :66=%
IAOXQZAH EG XBA IAJZQOZU :662 ESSQA DI HGO NDGXBLU
?'
*Czaoxdz, Czaoxedg ) xba Sxoxa di xba ]dzlh,* ju H' K' os cboggalah ju Coxbazega Jaog]asaz ) Skev ]dlii 
:'
*Egxzdhcegm Dz Sacdgh ) Xbezh Jzoegs0 ]a
Hd
Xbegk }exb Dz Baozx ) Egsxegcx,* juMojzeallo Kdzxscb
3'
*Dz HGO0 Xba Sdzca ) Mdol ]a Coll Mdh,* ju Heyuoo Knnoz 
Olsd, Olsd ''' HGO.zaloxah Haiegexedg di xba Ndgxb
 
)
 
Heh Udq Kgd}4
?'
 
Czaoxdz, Czaoxedg ) xba Sxoxa di xba ]dzlhH' K' os cboggalah ju Coxbazega Jaog ]asaz ) Skev ]dlii 
HGO NDGXBLU Iajzqozu :662bxxv0$$}}}'vdxagxeoxedg'gax$HGOndgxblu$Iajzqozu62'bxnl? di ?9?:$?6$65 ?:08: VN
 
[
Ahexdz-s Gdxa0
Coxbazega Jaog ]asaz es o cdgsceds cboggal idz xba Xejaxog kgd}g besxdzecollu os H}obl Kbl'Sba bos }dzkah }exb xbes agazmu os o xaocbaz segca ?52: }bag eg nahexoxedg, o vzasagca oggdgcah exsali os ovzdidgh xaocbaz eg xba Dga Leia' ]baxbaz HK aresxs dz gdx es di lexxla semgeiecogca; xba mehogca Coxbazegazacaeyas }bag eg nahexoxeya sxoxas bos jaag idgh xd ja ellnegoxegm ogh yolojla xd baz nogu cleagxs oll dyaz xba}dzlh' Xba idlld}egm es og egxazocxedg jax}aag Coxbazega "CJ]%, Skev ]dlii "AS]%, ogh xba H}obl Kbl xaocbaz agazmu "HK%'^ 
CJ]0 ]a osk senvlu xd ndya egxd o haavaz vloca..o vloca di cdnidzx, soiaxu, ogh saczexu' Exes }baza }a osk idz egidznoxedg ogh agazmu xd cdna izdn xba bembasx zaolns di lembx' ]a oskxbox ayazuxbegm eg xbes sassedg ja di sazyeca xd oll }bd }ell cdna oczdss ex, collegm eg xbaxaocbaz, H}obl Kbl, ogh xokegm `sx xoka o ndnagx di selagca os }a jzegm xbox agazmu egxdxba sassedg ogh jameg'HK0 Mddh hou, Haoz Dgas' ]a oza baza xd sazya ogh oeh ud' ]a lddk agazmaxecollu egxd xbaxdvec di xba aydlxedg di bnogexu ogh bd} cdgscedsgass os xba
sdqzca
di aydlxedgcdgxzejxas xd o iaalegm di bdva, }alljaegm ogh haavaz kgd}egm xbox leia..xba Dga Leia..esgidlhegm egxd ayaz mzaoxaz nomgeiecagca'Dga bos xd ghazsxogh cdgscedsgass exsali os o vozohdr' ]bagayaz cdgscedsgassarvoghs..}bagayaz xbaza es ndza xbox cdgscedsgass nsx cdgxoeg dz bdlh..xba sol sagsadi holexu vzasagx eg dga-s arvazeagca bos xd ja vozohdrecollu egcdzvdzoxah egxd Dgagass' Ei ud oza mdegm xd boya og arvogsedg eg udz cdgscedsgass, ud nsx ja ojla xd cdgxoeg}exbeg udz cdgscedsgass dixagxenas cdgxzohecxdzu egidznoxedg..xbegms xbox saan elldmecol..xbegms xbox hd gdx iex eg xba sol holesxec sxzcxza ogh zoxedgol }ou di ghazsxoghegm' Xbes esxza asvaceollu ei ud oza xzuegm xd ghazsxogh xba cdzsa di udz leia dz xba goxza di udz aresxagca xbzdmb xba egxallemagca di udz nagxol jdhu'Ox xba idghoxedg di cdgscedsgass aresxs xba vozohdr di leia jaegm senlxogadslu xbaCzaoxdz ogh xba Czaoxedg' Ayazu bnog es cdgsxogxlu czaoxegm bes dz baz leia ox xba sona xenaos arvazeagcegm ben dz bazsali os xba czaoxedg di leia "xba zaslx di saanegmlu arxazgol idzcas%'Xd ghazsxogh bnog aydlxedg ogh xd saa cdgscedsgass os xba sdzca di aydlxedg, dgansx saa dgasali os vozxecevoxegm eg aydlxedg jdxb os Czaoxdz ogh Czaoxedg di aydlxedgozuidzcas' Ex es envdzxogx xd zacdmgepa xbox o ldx di enjologcas eg sdceaxu..izdn xba egheyehollayal v..cdna izdn heiieclxu eg cdgxoegegm xba saanegmlu cdgxzohecxdzu egidznoxedg di jaegmsenlxogadslu Czaoxdz ogh Czaoxedg'Izdn dz vazsvacxeya vadvla xagh xd max bgm v dg jaegm xba Czaoxdz..dixag o yazusali.cagxazah oxxexha ill di haseza xbox es lxenoxalu gssxoegojla, giliellojla' Vadvla maxsxck dg jaegm xba Czaoxdz ogh, eg sd hdegm, jlona xbansalyas idz ayazuxbegm xbau czaoxaegsxaoh di za`decegm eg xbaez Czaoxedg' Eg vozollal iosbedg vadvla cog max bgm v dg jaegm xbaCzaoxedg..jaegm o yecxen xd xba *jem joh }dzlh dx xbaza* ogh xd ayazuxbegm xbox saans xdboya ndza vd}az ogh ojelexu xbog xbau boya' Scb enjologcas dccz vzenozelu os o zaslx di iaalegm xba cdgxzocxegm agazmu di iaoz'Iaoz ghazleas ogu sagsa di czeses occdnvoguegm o vzdcass di bnog aydlxedg xbox esgoxzol..ill, cdnvlaxa, uax ghaz}ou' Iaoz es xba agazmu xbox agojlas og egheyehol xd laov xdo bembaz layal di cdgscedsgass }bag sah vzdvazlu ogh ovvzdvzeoxalu; jx ex es olsd xba
HGO NDGXBLU Iajzqozu :662bxxv0$$}}}'vdxagxeoxedg'gax$HGOndgxblu$Iajzqozu62'bxnl: di ?9?:$?6$65 ?:08: VN
 
agazmu xbox cog vzdndxa enjologca' Ox xbes vdegx eg bnog aydlxedg, }box bos jaagghazsxddh os haseza bos jaag egisah }exb iaoz..xba iaoz di maxxegm agdmb..xba iaoz di gdxmaxxegm agdmb..xba iaoz di gdx jaegm iliellah..og ohhecxeya, hasvazoxa sagsa di }ogx }becb esgayaz zaollu ehagxeieah, jx aresxs ghazgaoxb xba szioca cosegm og egheyehol xd sxzmmlaogh arvazeagca xzanaghds ogmaz ogh heiieclxu }exb sali ogh leia'Ex es xbes alanagx di haseza, vzasagx eg jdxb bnog egheyehols ogh susxans "egclhegmmdyazgnagxs, cdzvdzoxedgs, ogh oll sdzxs di ossdceoxedgs%, xbox lxenoxalu ials xbox }becbiocelexoxas xba agh di xba aresxegm susxan' Ei ud lddk ox ogu susxan..}baxbaz xba leyegmsusxan di xba bnog egheyehol, xba leyegm susxan di o mzdv di egheyehols, dz Aozxb exsali oso leyegm susxan..ox xba agh di exs dlh sxzcxza, eg xba cdzsa di sxzcxzol jzaokhd}g ogh xbajezxb di o ga} susxan, xbaza es og alanagx di iaoz }becb vlous dx os haseza egisah }exbogmaz' Ex es xbes agazmu xbox lxenoxalu jzaoks xbegms ovozx..xokas vadvla eg heiiazagxhezacxedgs..czaoxas o cazxoeg kegh di cbods ogh lxenoxalu jzegms ojdx o czeses xbox nsx jaohhzassah' Xba czeses nsx ja yea}ah os xba dlh sxzcxza cdnegm ovozx eg dzhaz idz ex xd jazaczaoxah..vx xdmaxbaz eg o ga} }ou..ogh arvazeagcah os xba
dvvdzxqgexu 
idz o ga}Czaoxedg' Baza }a saa xba Czaoxedg.Czaoxdz vozohdr eg ocxedg'Gd}, izdn dz vazsvacxeya cbogma cog dccz saanegmlu izdn xba dxseha ha xdagyezdgnagxol cdghexedgs, dz cbogma cog dccz izdn xba egseha ha xd egxazgol hugonecs'Xbes x}d.}ou sxzaax dgca omoeg ellsxzoxas xba czaoxedgol vozohdr xbox nsx ja egxamzoxah egxdog ghazsxoghegm di xba }ou cdgscedsgass arvoghs sd xbox }a cog saa cdgscedsgassarvogsedg os xba goxza di aydlxedg' Aydlxedg gidlhs os o zaslx di cdgscedsgassarvogsedg, }becb zaqezas xba vozohdr di saanegmlu cdgxzohecxdzu egidznoxedg xbox eslxenoxalu egxamzoxah' Cbogma dcczs senlxogadslu dg xba egseha ogh xba dxseha' Vadvlacbogma jacosa sdnaxbegm dcczs egseha di xban }becb egsesxs dg cbogma' Xbau olsdcbogma jacosa sdnaxbegm saans xd dccz dxseha di xban xbox idzcas xban xd cbogma'Zaol cbogma os vozx di cdgscedsgass arvogsedg, ogh xbazaidza aydlxedg, bovvags }bag*egseha* ogh *dxseha* idzcas cdllojdzoxa eg }box nembx saan ezzoxedgol ogh cbodxec }ous xboxlxenoxalu zayaol xbansalyas os o vzdidghlu sxzcxzah, dzcbasxzoxah ogh nomgeiecagxvzdcass' Oll naxocallloz dzmogesns md xbzdmb xbes vzdcass di arvazeagcegm xbansalyas osjdxb Czaoxdz ogh Czaoxedg'Bdva es zacdmgepegm xbox oll cdnas izdn Dga..xbox oll es Dga Leia..ogh xbox xba goxza di bnog aresxagca es xd aydlya xbzdmb Cdgscedsgass Arvogsedg egxd og ghazsxoghegm xboxjzegms haav ogh losxegm zacdmgexedg di dz assagxeol Dgagass' ]a oza xolkegm ojdx xbazaolepoxedg xbox os xbegms jacdna egiegexalu ndza arvoghah, xbau olsd jacdna egiegexalu ndzageieah' Ex es eg xba vozohdrecol ovvzaceoxedg idz arvogsedg ogh cdgxzocxedg xbox dga zehas xbes}oya di aydlxedg eg o }ou }becb..xbzdmb mzoxexha ogh ovvzaceoxedg..iegollu zacolls xboxxbaza es zaollu gdxbegm dxbaz xbog bdva']a oza xolkegm ojdx o haav zacdmgexedg ogh zaolepoxedg xbox }bazayaz bnogs oza mdegm..}bazayaz xba svaceas es ndyegm..aydlxedg es occdnvlesbah xbzdmb egheyehol egxagxedg os}all os xba egxagxedg di oll leia, xba egxagxedg di xba Dga Leia' ]a oza xolkegm ojdx zacdgmepegmxbox oll es }all ayag os }a iaal xbox sdna xbegms cdlh envzdya' ]a oza xolkegm ojdx
HGO NDGXBLU Iajzqozu :662bxxv0$$}}}'vdxagxeoxedg'gax$HGOndgxblu$Iajzqozu62'bxnl3 di ?9?:$?6$65 ?:08: VN

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
dracomontana liked this
Shaping liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->