Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
64Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Dreptul Transporturilor

Dreptul Transporturilor

Ratings: (0)|Views: 4,712|Likes:
Published by crismeav

More info:

Published by: crismeav on Dec 11, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/15/2013

pdf

text

original

 
DREPTUL TRANSPORTURILORSUPORT CURS - 2005
(pentru FR şi IDD)
1. Aspecte generale privind activitatea de transport. 
1.1. Obiectul, importanţa şi organizarea activităţii de transport
Parte esenţială a activităţii economice, activitatea de transport constă în aceleacţiuni prin care se organizează şi se realizează deplasarea călătorilor şi mărfurilor înspaţiu şi timp.Prin sistemul naţional de transport se realizează legătura între producţie şiconsum şi în general satisfacerea necesitaţilor materiale şi spirituale ale societăţii. Prinurmare, obiectul activităţii de transport constă în deplasarea în spaţiu de mărfuri, bunuri şi persoane.Se consideră că transporturile constituie o prelungire a procesului de producţie, pe care îl continuă şi îl desăvârşeşte, iar prin această activitate de transport se adaugă lavaloarea mărfurilor. Prin activitatea de transport nu se creează bunuri materiale; aceleaşimărfuri deplasate în alt loc capătă o valoare superioară.Activitatea de transport este strâns legată de dreptul constituţional al cetăţenilor la liberă circulaţie în ţară şi străinătate.
 Normele generale aplicabile transporturilor 
rutiere, feroviare, navale şi aeriene,componentele reţelei de transport de interes naţional şi european, precum şi atribuţiile şirăspunderile autorităţilor competente de reglementare, coordonare, control, inspecţie şisupraveghere cu privire la activităţile de transport şi la mijloacele de transport suntstabilite de Ordonanţa Guvernului nr. 19/1997 privind transporturile, aprobată prin Legeanr. 197/1998, republicată în M. Of. nr. 552 din 11.11.1999 în baza legii de aprobare,modificată şi completată prin Ordonanţa Guvernului nr. 94/2000 şi Legea nr. 51/2002 privind aprobarea acestei din urmă ordonanţe. În acelaşi timp, după cum vom arăta încele ce urmează, reglementări specifice fiecărui tip de activitate de transport pot firegăsite în diferite acte normative speciale.
1
 
Principalele obiective ale sistemului naţional de transport sunt:
a)
realizarea conectării tuturor localităţilor la reţeaua naţională de transport;
b)
asigurarea dreptului la liberă circulaţie a cetăţenilor;
c)
asigurarea liberei circulaţii a bunurilor;
d)
asigurarea efectuării transporturilor care privesc siguranţa naţională;
e)
asigurarea racordării lui la sistemele internaţionale de transport;
f)
participarea la dezvoltarea economică şi socială a ţării.Dezvoltarea sistemului naţional de transport se realizează ţinându-se seama deurmătoarele cerinţe: promovarea programelor naţionale de realizare a unei dezvoltăridurabile a economiei naţionale; nevoile de apărare a ţării; asigurarea unui nivel ridicat desiguranţă a traficului; eficienţa economică; asigurarea condiţiilor de conservare şi de protejare a mediului; utilizarea raţională a energiei; respectarea convenţiilor şi acordurilor internaţionale la care România este parte. În toate raporturile generate de activitatea detransport protecţia vieţii umane şi a mediului este prioritară.Sistemul naţional de transport constituie parte integrantă a sistemului economic şisocial şi are următoarele componente: infrastructurile de transport rutier, feroviar, naval şiaerian; mijloacele de transport; operatorii de transport şi ai activiţilor conexetransporturilor; sistemele de management al traficului şi sistemele de poziţionare şinavigaţie.
 Modurile de transport 
sunt:
a)
transportul rutier;
b)
transportul feroviar;
c)
transportul naval;
d)
transportul aerian;
e)
transportul multimodal şi combinat.Fiecare mod de transport are în compunere infrastructura de transport, mijloacelede transport, operatorii de transport şi ai activităţilor conexe transportului, precum şisistemele de management al traficului şi sistemele de poziţionare şi navigaţie, după caz.
 Infrastructurile
destinate desfăşurării activităţilor de transport sunt căile decomunicaţie rutiere, feroviare, navale şi aeriene. Infrastructurile de transport suntdestinate desfăşurării activităţilor de transport, activităţilor conexe transporturilor şiactivităţilor privind administrarea infrastructurilor respective. Infrastructurile de transportsunt de interes naţional şi de interes european şi împreună cu sistemele de management altraficului şi cu sistemele de poziţionare şi navigaţie constituie reţelele de transport care pot fi de interes naţional sau de interes european.
Mijloacele de transport 
sunt mijloace mobile, cu sau fără propulsie, amenajate pentru transportul de persoane sau de bunuri, special destinate să se deplaseze pe o calede comunicaţie rutieră, feroviară, navală sau aeriană.
Operatorii de transport 
sunt transportatori, români sau străini, care au acces egalşi nediscriminatoriu la infrastructura deschisă accesului public. Prin transportatori seînţelege persoanele fizice sau juridice, autorizate să efectueze transporturi, interne sauinternaţionale, de persoane ori de bunuri, în interes public sau în interes propriu, cumijloace de transport deţinute în proprietate sau cu contract de închiriere ori leasing.
Operatorii activităţilor conexe transporturilor 
sunt persoane fizice sau juridicecare efectuează activităţile ce se desfăşoară în legătură cu/sau în timpul transportului.
2
 
Utilizatorii de transporturi au acces egal şi nediscriminatoriu la infrastructurile detransport de interes public, pot alege liber modul de transport prin care îşi exercită dreptulde a se deplasa, au posibilitatea de a efectua ei înşişi transportul ori de a apela la serviciileunui transportator liber ales.Statul sprijină dezvoltarea şi funcţionarea transportului public, subvenţioneazăsau, după caz, susţine financiar transportul public de călători, garantează libera iniţiativăşi autonomia transportatorilor şi asigură condiţiile unei concurenţe loiale între modurilede transport şi între diferitele categorii de transportatori.
 Ministerul Transporturilor 
coordonează modurile de transport printr-o abordaremultimodală, ţinând seama de capacităţile existente sau de cele prevăzute pentru fiecaremod de transport şi de promovarea unei dezvoltări raţionale a transporturilor combinate,cu respectarea reglementărilor specifice fiecărui mod de transport.
Ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale
, MinisterulTransporturilor are următoarele atribuţii principale:
-
elaborează strategiile de dezvoltare a activităţilor de transport;
-
elaborează şi supune spre adoptare Guvernului programele şi priorităţile de modernizareşi dezvoltare a infrastructurilor de transport deschise accesului public, aparţinânddomeniului public;
-
asigură administrarea infrastructurilor de transport deschise accesului public, de interesnaţional şi european, aparţinând domeniului public al statului;
-
asigură tuturor utilizatorilor acces egal şi nediscriminatoriu la infrastructurile detransport deschise accesului public;
-
asigură beneficiarilor de transport dreptul de a alege liber modul de transport,transportatorul şi mijlocul de transport;
-
sprijină dezvoltarea şi funcţionarea transportului public;
-
stimulează libera iniţiativă şi asigură autonomia transportatorilor;
-
asigucondiţiile unui mediu concurenţial normal în interiorul fiecărui mod detransport, precum şi între modurile de transport;
-
asigură efectuarea transporturilor militare şi a transporturilor de intervenţie în caz decalamităţi naturale sau în alte situaţii deosebite;
-
elaborează politica economică în domeniul transporturilor;
-
elaborează politici pentru dezvoltarea transporturilor multimodale şi a transportuluicombinat;
-
asigură gestionarea proprietăţilor publice şi private ale statului din domeniultransporturilor, atribuite în administrare prin lege;
-
aprobă sau supune spre aprobare Guvernului, după caz, tarife sau taxe de utilizare ainfrastructurilor de transport deschise accesului public, aparţinând domeniului public alstatului;
-
clasifică reţelele de transport de interes naţional şi european, în conformitate custandardele naţionale şi europene;
-
autorizează funcţionarea
 
 porturilor, aerodromurilor civile, gărilor şi a autogărilor;
 Ca autoritate de stat în domeniul transporturilor 
feroviare, rutiere, maritime, peapele interioare, aeriene, multimodale şi combinate, Ministerul Transporturilor areurmătoarele atribuţii principale:
-
elaborează proiecte de acte normative şi aprobă norme tehnice destinate asigurăriicompatibilităţii sistemului naţional de transport cu sistemele de transport internaţionale;
3

Activity (64)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Vera Ursu liked this
Pacuraru Raluca liked this
Oana Hermeneanu liked this
Oana Hermeneanu liked this
Iosip Andrei liked this
Alina Patriche liked this
Mihaela Dragnoiu liked this
raluk liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->