Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
20Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Nomotehnika

Nomotehnika

Ratings: (0)|Views: 2,602|Likes:
Published by Ljiljana Tatic
IZRADA PROPISA

Značenje, sadržaj, procedure, procjena utjecaja, nomotehnika


IZRADA PROPISA

Značenje, sadržaj, procedure, procjena utjecaja, nomotehnika


More info:

Published by: Ljiljana Tatic on Dec 11, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/24/2013

pdf

text

original

 
UNDP Trening Materialmag. Slobodan Rako
!
evi
"
 Ljubljana 27.7.2006
IZRADA PROPISAZna
!
enje, sadržaj, procedure, procjena utjecaja, nomotehnika
1.
 
UVOD
U svim evropskim zemljama pitanja boljeg i efikasnijeg pravnog regulisanja (
better legal regulation
) sve više su aktuelna i u centru pažnje. Uzimaju
"
i u obzir utjecaj, kojiimaju pravni propisi na pojedince i na društvo u cjelini nastojanja za poboljšanjenjihove kvalitete potpuno su razumljiva a i nužna na svim razinama društvenogodlu
!
ivanja. No uprkos takvom zna
!
enju normativne djelatnosti i nastojanjima da seta djelatnost unapredi, pripremi i izradi zakona i drugih pravnih propisa mnogo puta pristupa se još uvijek suviše rutinski i voluntaristi
!
ki. Na brzinu izra
#
eni propisizasnivani pretežno na intuiciji i intuitivnim inspiracijama pojedinih dužnosnika ili javnih službenika, bez nužnih stru
!
nih osnova ne mogu biti druga
!
iji nego loši, sa puno grešaka i nedostataka i teško da mogu poboljšati situaciju na bilo kom podru
!
 ju.Iako ponekad hitnu izradu i usvajanje nekog propisa nalažu objektivne okolnostinajviše puta takva praksa prouzrokovana je sasvim drugim, naj
!
"
e dosta banalnimrazlozima. U svakom slu
!
aju svaki ishitren pristup izradi propisa je štetan,nesistemski i redovno dovodi do novih teško
"
a, neo
!
ekivanih i neprijatnih posljedica.A prije svega lošim propisom ne mogu da se rješavaju postoje
"
i problemi i ne postižuse o
!
ekivani ciljevi. Možda je kod takvih propisa najgore to da se o njihovojneadekvatnosti, nedostacima i slabostima uvjerimo tek kod njihovog sprovo
#
enja, kadsu ve
!
prouzrokovali nove teško
"
e i probleme što je svakako potpuno neprihvatljivo.
$
esta mijenjanja i dopunjavanja zakona zbog takvog pristupa su neminovna. Takva praksa je najviše puta posljedica shva
"
anja da je najbitnije usvojiti neki propis i timeispuniti program rada nekog organa ili institucije, ne gledaju
"
i na to kako i da li
"
e seuopšte takav propis provoditi, kakve efekte
"
e prouzrokovati i kako
"
e utjecati nadruštvene odnose, na prava i obaveze gra
#
ana i organizacija, kakve
"
e troškove prouzrokovati i tome sli
!
no.Savremena država može da bude uspješna i efikasna samo u onoj mjeri u kojoj uspijeosigurati racionalan i na stru
!
nim osnovama zasnovan proces odlu
!
ivanja, a to zna
!
iracionalnu i na stru
!
nim analizama i osnovama organizovanu pripremu, izradu iusvajanje zakona. Za ispunjenje tog uslova prije svega je potrebna visoko stru
!
na ikvalifikovana državna uprava, koja treba da je u stanju adekvatno se suo
!
avati saaktuelim problemima i izazovima modernog doba. Adekvatni odgovori i rešenja za probleme koji se javljaju u savremenom društvu u sve komplikovanijim društvenimodnosima mogu biti produkt samo stru
!
nih analiza i ekspertne kvalifikovanosti sakojom treba da je naoružana savremena državna uprava. Upravljanje državom kao iina
!
e upravljanje svim velikim sistemima u savremenim uslovima više nije mogu
"
eamaterski i volonterski.
 
2. IZRADA PROPISA KAO PROCES ODLU
"
IVANJA
Priprema, izrada i usvajanje zakona i drugih opštih pravnih akata (propisa) jespecifi
!
an oblik društvenog odlu
!
ivanja pa je zbog toga podložno opštim saznanjima, pravilima i zakonitostima tog procesa.Odlu
!
ivanje dakako ne zna
!
i samo usvajanje neke odluke /npr. usvajanje zakona u parlamentu/ nego je to proces koji prolazi kroz razli
!
ite faze i stadije i u kojemu
!
estvuju razli
!
iti subjekti sa razli
!
itim interesima, obavezama i nadležnostima. Nadležnost za odlu
!
ivanje (to je za donošenje kona
!
ne odluke -- usvajanje zakona) jeu tom procesu obi
!
no ta
!
no odre
#
ena (u najviše slu
!
ajeva ve
"
samim ustavom). Istotako i postupak usvajanja propisa pravno je regulisan (poslovnicima, pravilnicima,odlukama itd.).Sam
!
in donošenja odluke -- usvajanja zakona u našem slu
!
aju -- u stvari zna
!
i samo jednu i to završnu fazu procesa odlu
!
ivanja. Me
#
utim kvalitet usvojene odluke(zakona) ni približno ne zavisi samo od tog
!
ina, nego u mnogo ve
"
oj mjeri odkvaliteta prethodno obavljenih faza i aktivnosti u tom procesu.Odlu
!
ivanje uvijek zna
!
i i predvi
#
anje za budu
"
nost. Sa donošenjem neke odluke(zakona) uvijek želimo posti
"
i odre
#
eni cilj, odre
#
eno stanje u budu
"
nosti odnosno promjenu postoje
"
eg stanja. Me
#
utim ako želimo posti
"
i neki cilj -- promijeniti postoje
"
e stanje, otkloniti slabosti i rješiti postoje
"
e probleme, promeniti postoje
"
eodnose, stimulisati odre
#
ene djelatnosti, osigurati odre
#
ena socijalna i ekonomska prava, zaštititi okolinu itd./ nije dovoljno samo odrediti cilj, nije dovoljna samo želja,da se takav cilj postigne, nego mora biti taj cilj i objektivno ostvarljiv. Intuicija, pojedina
!
ne li
!
ne preferencije i ideje za postizanje željenih ciljeva nisu dovoljne.Ostvarljivi su samo oni ciljevi, koji temelje na stvarnim mogu
"
nostima. A odgovor na pitanje koje mogu
"
nosti su stvarne u danom momentu na odre
#
enom podru
!
 ju zaostvarivanje željenih ciljeva, može se dobiti samo na osnovu adekvatnih stru
!
nihanaliza.Kad postavljamo odre
#
ene ciljeve nije dovoljno da znamo samo šta ho
"
emo, negotrebamo prije svega ta
!
no znati, gde se nalazimo (odakle polazimo), da bismo moglitek onda razmisliti i odlu
"
iti kako -- na koji na
!
in i kakvim sredstvima -- možemo to i posti
"
i.Za donošenje najzna
!
ajnijih odluka, što zakoni svakako jesu, prije svega su potrebnerelevantne informacije o postoje
"
em stanju na odre
#
enom podru
!
 ju. Bez informacijao svim relevantnim okolnostima postoje
"
eg stanja analiza tog stanja nije mogu
"
a. Atek na osnovu sveobuhvatne analize postoje
"
eg stanja mogu
"
e je jasno identifikovanje postoje
"
ih problema. Na toj osnovi mogu
"
e je utvrditi uzroke za njih, kao i objektivnoi realno trasirati puteve i na
!
ine za njihovo rješavanje.Takav pristup je jedina garancija, da
"
emo formulisati ciljeve, koji
"
e biti ne samo priželjkivani, nego i realno ostvarljivi.Analiza postoje
"
eg stanja mora sadržavati i stru
!
ne procjene mogu
"
ih opcija,varijanti, na
!
ina i sredstava potrebnih za postizavanje postavljenih ciljeva.
2
 
Priprema i izrada zakona kao zna
!
ajan elemenat u procesu društvenog odlu
!
ivanjatreba da sadrži otprilike slijede
"
e faze odnosno aktivnosti:(1)
 
 pra
"
enje stanja na odre
#
enom podru
!
 ju /što zna
!
i sistemati
!
ko prikupljanjerelevantnih informacija na tom podru
!
 ju i registrovanje postoje
"
ih problema/;(2)
 
sveobuhvatnu analizu postoje
"
eg stanja, formulaciju problema i inicijaciju zanjihovo rješavanje;(3)
 
utvr 
#
ivanje mogu
"
ih varijantnih predloga za rješavanje problema i procjenatih varijanti;(4)
 
odabir odre
#
ene varijante /usvajanje odluke o izradi propisa i odabir odre
#
eneopcije/;(5)
 
izrada pravnog teksta prijedloga zakona odnosno drugog propisa; Nakon tih faza zapravo po
!
inje proces odlu
!
ivanja /zakonodavni postupak/ u užemsmislu:-
 
rasprava o prijedlogu zakona i-
 
usvajanje zakonskog prijedloga i-
 
objavljivanje zakona.Valja još jednom ista
"
i, da je utjecaj prethodnih faza za kvalitet usvojene odluke/zakona/ presudan. Novi zakon naravno treba izvršavati, što pored ostalog /nužnih uslova za njegovuimplementaciju: materijalnih, tehni
!
kih i drugih sredstava, odgovaraju
"
ihadministrativnih postupaka, kadrova itd./, traži formiranje i osiguranje adekvatnekontrole nad njegovim provo
#
enjem što jedino može obezbijediti ažurne i relevantneinformacije o njegovim efektima, dakle informacije o postizavanju (ilinepostizavanju) o
!
ekivanih ciljeva. Informacije, koje se dobiju pra
"
enjem i kontrolomizvršavanja zakona naime pružaju najuverljiviji odgovor na pitanje, kakav je usvojeni propis i kakav bi trebao da bude. Te informacije imaju uvijek zna
!
ajan povratniutjecaj na pripremu i izradu propisa i zbog toga pra
"
enje izvršavanja propisa u stvari predstavlja zna
!
ajnu fazu u procesu pripreme i izrade zakona.Proces odlu
!
ivanja u užem smislu zapravo po
!
inje iniciranjem problema, što zna
!
i dase u institucije, koje su nadležne za odlu
!
ivanje, uputi odre
#
en društveni problem sanamjerom, da se najadekvatnije reši. U zakonodavnom postupku imati tu mogu
"
nostzna
!
i imati pravo na »zakonodavnu iniciativu«, što je u svakom politi
!
kom i pravnom sistemu od velikog zna
!
aja.Me
#
utim pomenuto iniciranje odre
#
enog problema je mogu
"
e samo na osnovuadekvatnog poznavanja postoje
"
eg stanja na odre
#
enom podru
!
 ju. To zna
!
i, da svaka priprema i izrada zakona u stvari zapo
!
inje prikupljanjem relevantnih informacija ostanju na odre
#
enom podru
!
 ju. Tek na osnovi prikupljenih informacija mogu
"
a je
sveobuhvatna (cjelovita, detaljna) analiza postoje
#
eg stanja,
koja omugo
!
avaobjektivnu formulaciju problema i inicijaciju za njegovo rješavanje.
 
Pravno normiranje društvenih odnosa traži prije svega dobro poznavanje suštine tihodnosa, što bez analiti
!
ke procjene društvene stvarnosti nije mogu
"
e. Pravne normetrebaju da odražavaju društvenu realnost, osiguravaju potrebnu stabilnost u društvukao i da omogu
"
avaju nužne društvene promjene. Za svaki zakon i svaki propisuopšte važi konstatacija, da nije provodiv samo zbog državne prinude, koja stoji izanjega ve
"
mora da odgovara i realnim okolnostima koje sa
!
injavaju postoje
"
e stanje. prije nego se neki opšti pravni akt usvoji treba procjeniti, koliko
"
e biti u datimokolnostima prihvatljiv, da li je mogu
"
e i u kom obimu je mogu
"
e njime postoje
"
e
3

Activity (20)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Pera Perić liked this
Stefan Janković liked this
ppeterson01 liked this
Zivlak Budimir liked this
Azra Đulić liked this
Amila Dedic liked this
Damjan Štrucl liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->