Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
4Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Dich Can Kinh

Dich Can Kinh

Ratings:
(0)
|Views: 210|Likes:
Published by tb123456

More info:

Published by: tb123456 on Dec 11, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/29/2014

pdf

text

original

 
D
ỊCH CÂN KINH
Nguyên b
ản
: Vô danh th
ời Minh
-Thanh, Trung-Qu
ốc
Bác-s
 ĩ 
Tr 
ần Đại
-S
và Võ-
Tr 
ần Huy
-Quy
ền
chú gi
ải
Copyrigh by Tr 
ần Đại 
-S
ỹ 
- Tr 
ần Hu 
y Quy 
ền
Tác gi 
ả giữ bản quyền.
Tout droits réservés. All rights reserved.
 
Ti
ểu sử Bác
-s
 ĩ 
Tr 
ần Đại
-S
Bài gi
ới th
i
ệu về Bác
-s
 ĩ Trần Đại Sỹ (Y
ên-T
ử Cư Sĩ)
-
Bác-s
ĩ Phan Minh Hiển
D
ẫn nhập
D
ịch Cân kinh
Th
ức thứ nhất
: Cung th
ủ đương hu
ng (Ch
ắp tay ngang ngực)
Th
ức thứ nh
ì
:
Lưỡng kiên hoành đản (Hai vai đánh ngang)
Th
ức thứ ba
:
Chưởng thác thi
ên môn (Hai tay m
ở l
ên tr 
ời)
Th
ức thứ tư
:
Trích tinh hoán đẩu (Với sao, đổi vị)
Th
ức thứ năm
: Tr 
ắc sưu cửu ngưu vỹ (Nghi
êng mình tì
m đuôi trâu)
Th
ức thứ sáu
: Xu
ất trảo lượng phi
ên (Xu
ất móng khuất thân)
Th
ức thứ bẩy
: B
ạt m
ã
đao thế (Cỡi ngựa vung đao)
Th
ức thứ tám
: Tam th
ứ lạc địa (Ba lần xuống đất)
Th
ức thứ chín
: Thanh-long thám tr 
ảo (Rồng xanh dương vuốt)
Th
ức thứ mười
: Ngo
ạ hổ phốc thực (Cọp đói vồ mồi)
Th
ức thứ mười một
:
Hoành chưởng kích cổ (Vung tay đánh trống)
Th
ức thứ mười ha
i
:
 Đề chủng hợp chưởng (Đưa gót hợp chưởng)
T
ổng kết
Thu côngPh
ụ lục
: D
ịch Cân kinh ngụy tạo
 
Ti
ểu sử của Bác
-s
 ĩ Trần Đại
-S
 Yên-t
ử cư
-s
 ĩ (YTCS)
Giáo-
sư Trường y khoa Arma (Paris).
Giám-
đốc Trung
-Qu
ốc sự vụ tại viện Pháp
-Á (Institut Franco-Asiatique).
Ông sinh trong m
ột gia đ
ình nho h
ọc. Ông ngoại l
à m
ột đại khoa bảng của triều Nguyễn. V
ì không có con trai, nên c
theo t
ục lệ cổ Việt
-Nam, nuôi cháu làm con. C
ụ nuôi Trần Đại
-S
ỹ từ nhỏ. Thân phụ l
à m
ột Thẩm phán, học tại Pháp,nhưng rất
uyên thâm nho h
ọc. YTCS l
à con th
ứ ba trong gia đ
ình sáu trai, m
ột gái. Tr 
ên ông còn m
ột người chị v
à m
ộtngười anh. Hai người em nổi tiếng trong gia đ
ình ông là Võ-
sư Trần Huy Phong, và nhà văn, kiêm V
õ-
sư Trần Huy
-Quy
ền.YTCS được khai tâm học chữ Nho vào năm 5 tuổi, năm 6 tuổi gửi vào trường Pháp trong tỉnh học. Được quy y Tam
-b
ảo
h
ọc v
õ v
ới ng
ài Nam-H
ải Diệu
-
Quang năm 7 tuổi.
B
ản
-
sư, ông ngoại cũng như phụ thân YTCS đều l
à nh
ững người rất uy
ên thâm v
ề các khoa học huyền bí Đông
-
phươngnhư : Tử
-vi, Bói d
ịch, Nhâm
-
độn, Phong
-th
ủy, Tử
-bình... Ba v
ị nh
ìn th
ấy rất r 
õ thiên m
ệnh đ
ã dành cho
đệ tử, con cháu
mình nh
ững g
ì, nên c
ả ba đ
ã chu
ẩn bị sẵn một con đường cho cả đời YTCS. H
ãy nghe YTCS tâm s
ự :
« B
ấy giờ l
à th
ời gian 1950
-1954, Nho h
ọc gần như đi vào giai đoạn chót của thời kỳ suy t
àn, nh
ững vị khoa bảng cổ lácđác như sao mai. Chữ quốc ngữ được quần chúng hóa. Các tiểu thuyết chương hồi của Trung
-Qu
ốc được dịch sang
ti
ếng Việt. Người Việt thi nhau đọc. M
à các ti
ểu thuyết của Trung
-Qu
ốc, viết trong chủ đạo của họ : Vua luôn l
à con tr 
ời
sai xu
ống. Các quan th
ì luôn là nh
ững v
ì sao trên tr 
ời đầu thai, các nước xung quanh Trung
-Qu
ốc th
ì
 Đông là Di, Bắc l
à
 Địch, Tây l
à Nhung, Nam là Man. B
ị ảnh hưởng của những tiểu thuyết đó, người Việt đọc rồi tin l
à th
ực,
th
ậm chí lập tôn
giáo th
ờ kính những nhân vật đó, tự ty m
ình là Nam-man ! Vì v
ậy sư phụ, cũng như ông cha tôi muốn m
ình ph
ải có mấy
b
ộ tiểu thuyết thuật những huân nghiệp của tổ tiên ta trong năm ngh
ìn n
ăm lịch sử, để người Việt m
ình hi
ểu r 
õ h
ơn. Cácngườ
i bi
ết số Tử
-vi c
ủa tôi có thể thực hiện nguyện ước của các người, v
ì v
ậy các người cố công dạy tôi ».
Vì v
ậy YTCS phải chịu một chương tr 
ình giáo d
ục gia đ
ình r 
ất nặng nề. Ta h
ãy nghe ông tâm s
ự:« Năm tuổi bắt đầu học Ấu
-h
ọc ngũ ngôn thi. Sáu tuổi học
B
ắc
-s
ử, Nam
-s
ử. Bẩy tuổi học Tứ
-
thư, Ngũ
-kinh. Tám tu
ổi đ
ãh
ọc làm câu đối, văn sách, văn tế, chế, chiếu, biểu. D
ù ph
ải học nhiều, song nhờ được luyện Thiền
-tu
ệ n
ên v
ẫn thu thái
d
ễ d
àng. Chín tu
ổi phải học thuật tu thân, tề gia, trị quốc, b
ình thiên h
ạ. Mười tuổi học 24 bộ chính sử Trung
-Qu
ốc, Đại
-Vi
ệt sử ký toàn thư, Việt
-s
ử lược, Khâm
-
định Việt
-s
ử thông giám cương mục, Đai
-Nam chính biên li
ệt truyện, v
à h
ằngtrăm thứ sách khác. Th
ành ra c
ả thời thơ ấu, tôi sống với sách vở, với Thiền, chưa từng biết chơi bi, đánh đáo. Bất cứ ai
c
ũng đặt câu hỏi: L
àm th
ế n
ào ti
ền nhân tôi lại có thể nhét vào đầu tôi những thứ khô khan như vậy? Sau n
ày l
ớn l
ên vào
đại học Y
-khoa tôi m
ới biết l
à nh
ờ Thiền
-tu
ệ ».Năm 15 tuổi, YTCS đỗ Trung
-h
ọc, rồi ông ngoại qua đời, một người trong gia đ
ình gây ra th
ảm cảnh không thể tưởngtượng nổi, khiến YTCS phải rời tổ ấm. Song cơ may đưa đến, ông được nhập học một trường có truyền thống giáo dục
c
ực kỳ chu đáo. Tuy gặp thảm họa, nhưng những g
ì b
ản sư, ông cha đ
ã ho
ạch định cho cuộc đời,
YTCS v
ẫn cương
quy
ết theo đuổi. Sống xa gia đ
ình, YTCS ph
ẫn uất dồn hết tâm tư vào việc học. Mười bẩy tuổi ông đỗ Tú tài 1, mười tám
tu
ổi đỗ Tú t
ài toàn ph
ần. Vào Đại học. Năm 25 tuổi ra trường (1964.) Đ
ã có ch
ỗ đứng vững chắc về danh vọng, về t
àichánh. B
ấy giờ ông mới trở về với gia đ
ình trong vinh quang. Mà... cái ng
ười gây ra đau khổ cho YTCS, than ôi, y trở
thành m
ột t
ên lêu bêu, vô h
ọc bất thuật, và cho đến bây giờ (2000), y đ
ã
đi vào tuổi 66, vẫn l
à m
ột t
ên ma-cô, ma c
ạo.Năm 1968 ông bắt đầu viết n
h
ững bộ tiểu thuyết lịch sử.Năm 1977, ông làm việc cho Ủy
-
ban trao đổi y học Pháp
-Hoa (Commité Médical Franco-Chinois vi
ết tắt l
à CMFC) v
ới
ch
ức vụ khi
êm t
ốn l
à Thông d
ịch vi
ên. Nh
ờ v
ào v
ị thế n
ày, ông h
ọc thêm, đỗ Tiến
-s
 ĩ y khoa Trung
-Qu
ốc, rồi lại tốt
nghi
ệp
Trung-y h
ọc viện Bắc
-kinh. D
ần dần ông trở th
ành Gi
ảng vi
ên, r 
ồi Tổng thư k
ý, và cu
ối cùng là Trưởng đo
àn t
ừ 1995 chođến nay (2000).
I. S
ự nghiệp văn học
1. D
ịch Cân Kinh
-
Thư Viện Việt Nam Ấn Quán xuất bản năm 2003
2. Gi
ảng Huấn T
ình D
ục bằng
Y H
ọc Trung Quốc (Bộ 3 quyển 900 khổ lớn) Thư
-vi
ện Việt
-Nam(www.thuvienvietnam.com), Cali. USA, xu
ất bản 2002.
V
ề cuộc khởi nghĩa của vua Trưng, gồm 11 quyển, 3509 trang, do Nam
-Á Paris xu
ất bản :
3. Anh-hùng L
 ĩnh
-Nam, 4 quy
ển,1318 trang, 1987 tái bản 2
000.

Activity (4)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
dinh son my liked this
lehuuduyen liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->