Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more ➡
Download
Standard view
Full view
of .
Add note
Save to My Library
Sync to mobile
Look up keyword
Like this
5Activity
×
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Final Speech - Prophet Muhammad (Saws) - Tamil

Final Speech - Prophet Muhammad (Saws) - Tamil

Ratings: (0)|Views: 1,037|Likes:
Published by Mohamed Yousuf

More info:

Published by: Mohamed Yousuf on Dec 11, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See More
See less

12/27/2013

pdf

text

original

 
இறதர மஹ
(
 
ஸல
 
)
அவரகளன இப ற
 
இ மன என இந அளவ  டதல அன சஙறக
 
கவன  ளவசல  வழந
,
அங யநன உளசம
 
வணக வழக அவரகளன ஆனக உணரக மற அறநநற
 
வளபத கந
.
அன ஹஜ
10
ஆ ஆ ஹஜ கறறய றவ யந 
 
டதன எரத ற9ய
.
அ9க மவந ர ஒ இ9டசத
 
இயத அகவரக அஙக யநரக
.
அ ஒ கத
 
வணகதற
,
கத இறதர மஹ
(
ஸல
)
அவரகன சரந
 
றவக  கசயல றளதநரக
.
இறதர மஹ
(
ஸல
)
அவரக அங வநந அறவற ல ஹஜ ற
 
எடன பகப  கவந
"

'
வ அறழத சனரக
.
அங
 
ஹர
,
அர
,
ப
,
இஷ
,
ஸBபஹB ஆகய றககறள மதவட ய
 
உயதப ன
,
ழரகன அஃ கப படரக
.
அங 
 
ளதகல யவரககக  அறகபடந
.
அல யன உச
 
ற க வற ஙக இநரக
.
அன  
"
கவ
'
ஒடகதறத
 
 யர த 
,
அல யணத
, "
தலவ
'
எ  வநரக
.
அற
 
கத ற9யல அந க 
(
ஸல
)
அவரகறளப ரத க
,
அ இதல 
 
ஒடகதன Fரந யவரக ஒ சழ ஆரக
.

(
ஸல
)
அவரக அப ஆய அந உறய
"
யவரகளன இப ற
"
எனக இன அயபக
.
ட க இநல
,

(
ஸல
)
அவரகளன சழ அறவன
 
சவக சனறவ சதயலற9 என ற9 உவ
.
எவ
,
அஙகந9ய க உத ல கந  இப உய இப க9ஃற
 
அறழத
,
  றச எல9 சவ வக ஒவ வகய 
 
சல ணதரக
. (
அல ய இப கர
5/189)
க  ழகசயக எல9ப க அல9க
!
அவறய  கக
;
அவ 
 
உவ க
.
மறய  இறசகளன ககறள வட
,
மறய
 
சயலகளன Fறகறள வட அல9வ கவல க
.
ய
 
அல9 ரவழ கடவ
,
அவற வழகபவர ய இலற9
.
யற அல9
 
வழகடல வடவவ
,
அவற ரவழயல சதவர ய இலற9
.
இன
,
ன சடச சலகன
: "
அல9றவத வ வணகதயவன ய
 
இலற9
.
அவன தவன
;
அவ டள ய இலற9
.'

,
ன சடச
 
சலகன
: "
சயக மஹ
,
அவறய அய அவறய  ஆவர
.'
ஸBன இப 
1892,1893)
www.steps2paradise.blogspot.com
 
வன மனவப
...
கள
!
என றச கவக கஙக
!
இந ஆப  F இந
 
இதல சநப என எத ய
(
 F இப கலன
2/58,
இப
 
ஹஷ
2/603,
அரஹF அல
461)
பல உயர  கடFர
 
!
 
கள
!
உஙகள இறவன ஒவ
; (
உஙகள நற ஒவ
!)
அந
 
கஙக
:
எந ஒர அ ஒர அ அல9வற வவ
,
எந ஒர அ
 
அல9வ ஒர அறய வவ எந னற சப இலற9
.
எந ஒ
 
வறளய ஒ கபற வவ
,
எந கப ஒ வறளயற வவ
 
எந னற சப இலற9
.
இறயச ட ஒவன னறறய
 
ரணய
.
சயக அல9வதல உஙகளல க சநவர உஙகளல அக
 
இற அச உளவரன
. (
அலஸ9ல ஸஹFஹ
2700,
அதரகFப வதரஹFப
,
அலறஹகF
,
 ஹவ
)
 9ற கFபர
 
!
 
...
கள
!
அல9றவ அஞச கஙக கப 
(
அசFய
)
அற ஒவர
 
உஙகத ற9வக ஆகபட அவர அல9வன வதற க
 
உஙகறள வழ த அற உஙககறயல ற9த க9ல9
(
அவ
 
சலற9
)
கட ஙக
; (
அவ
)
கFபஙக
! (
ஸBன ஸய
4192,
த
 
 ர
1706)
ர உறறயப ர
 
!
 
...
கள
!
இந
(
லஹஜ
)
ம
,
இந
(
லஹஜ
9
)

,
இந
(
க
)
கம
 
எவள றவய
,
அபய உயரக
,
உஙக உறக உஙக 
 
யறக உஙகப றவ
.
அக சயFரக
 
!
 
அந கஙக
!
எப  ஒவர வன கதற வட த
 
க வழகடவரகள இற கபளரகள  வFரக
. (
ஸஹFஹBல
 
க
4403)
உஙகள இறவற Fஙக சந வற
(
இபய வஙக
!)
Fஙக அறவ
 
 வல அல9வன மனற9யல ஆகப கFரக
!
அப அல9
 
உஙகள சயலகறளப  வசபன
.
ன ரகதற உஙக எதறத
 
வடன
.
உஙகளல எவவ வறய ளன F பநல
,
அற
 
அவர உய மறயல அன உறயள ஒபறத வட
! (
ஸஹF ம
 
2334,
ஸஹFஹBல க
67, 105, 1741, 1742)
www.steps2paradise.blogspot.com
 
ணயளரகறளப ர
 
!
 
..
கள
!
மக அறவ சகரக
.
உஙக அறக வஷயதல
 
பணரவ ந கஙக
!
அவரகறள னகப ஙக
!
Fஙக
 
உறய அவரக உண கஙக
;
Fஙக உதவறய அவரக
 
உத சஙக
! (
 கத இப ஸஅ
,
மஹ அநல க த அ
 
கன
)
ற அஞர
 
!
 
...
றஷகள
!
றள றக யபன க வ Fஙக உஙக
 
களன F உ9க றகறள நக வந வFரக
.
அப
 
அல9வன தந ன எந ஒ வஷயத உஙகப 9ன அளத
 
மய
(
ஜ ஸவய
272/3)
அF அழபர
 
!
 
அயறக9 அறத வவகஙக என ஙக கF றபபட
 
வட
.

,
இன வறய9 எல9 வட கணகறள த ச
 
வடன
.
எ
,
உஙகள 9 உஙகக உய
.
வடறய அல9 றச வடன
.
எவ
,
மல
(
என தற சரந
)
அப இப அபல மதன வடறய சல9க ஆகன
.
அயறக9 இதப ழக அறத த சயபட வட
.
இ
,
றழய
 
கற9ப ழவங உற எவ இலற9
.
இல ம9வக என தற
 
சரந ஆ இப அலஹ இப அபல மதப கல9படக
 
ழவஙகற9 த சகன
.
அயற க9 கற9 தல இற ன
 
ம9வக  சகன
(
ஸஹF ம
2334,
இப 
3074)
மறவ கFர
 
!
 
அந கஙக
!
ழநற வபக சந
. (
அகபட ண
 
உன இ கணவக ழநற உய
)
ணமத க 
 
வச சவர கல9ந கல9ப வ
.
எவர  நற அல9வற
 
 மறய நறயக அறழக
,
எவர  உறயளர அல9வன ற
 
இறணத கக
,
அவரக F அல9றய
,
வவரகறய இன
,
க அறவறய சம உகட
!
அவரகளன கறய உய எந
 
வணகம ஏ களப
. (
இப 
2712,
ஸஹFஹBல இ
1789)
உறகறள FFர
 
!
 
ஒ   கணவன டந அவ அயன எற ச9
 
சய
.
அப
, "
உணறவ
?'
என கடகபட
.
அ யவரக
,"
ஆ
!
அன  சலவஙகளல க சந
'
எனரக
. (
ஸஹFஹBல இ
1789,
ஸBன அ த
3565)
www.steps2paradise.blogspot.com

Activity (5)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
flower2k10 liked this
pthmohammed liked this
raffiq.auto liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->