Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
15Activity
P. 1
Metropolis si viata moderna

Metropolis si viata moderna

Ratings: (0)|Views: 498|Likes:
Published by Alex Stănescu
Referat de la CESI, pe tema viziunilor asupra modernitatii din filmul "Metropolis" (Fritz Lang, 1927) si din lucrarea "Metropolis si viata mentala" (Georg Simmel, 1903).
Referat de la CESI, pe tema viziunilor asupra modernitatii din filmul "Metropolis" (Fritz Lang, 1927) si din lucrarea "Metropolis si viata mentala" (Georg Simmel, 1903).

More info:

Published by: Alex Stănescu on Dec 11, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

05/02/2013

 
 Cjfepokrc
k cjfepokvive
 Cevpjxjakr
 
k wki
i cjfepo
 
 Cevpjxjakr
$pemki< Gpkv| Aiom! Mepcioki 9;0=+
Iaetiofpu Rv
oerbucirvepiof BERK io K! recervpua KK
 
 
 Cevpjxjakr
 
k wki
i cjfepo
 
Vkvaua ibervek aubp
pk biuv
r
xipigpi|e|e uo ipvkbja fe Mejpm Rkccea# ‑Cevpjxjakr
k wki
i ceovia
– $‑Fke MpjÚrvifv uof fir Mekrverae`eo–# 9;82+/ Perxebvkwua ipvkbja c#ifur bu màofua ai uo gkac beae`pu! xe bipe a#ic w
|uv xeovpu xpkci jip
ai Bkoeciveb
!xpjkebviv fe xe xeakbua
p
okbk uo gea fe kaurvpi
ke cu|kbia
/ Ïo akok
vei rvpioke i r
akk febkoeci! fepioliv
fjip fe ruoevua xpjkebvjpuauk! ou oucik b
ic p
cir vpei|! fip
k uaukv!vkcx fe 0 jpe ïo gi
i uoek bixjfjxepe cuve<
 Cevpjxjakr
! fe Gpkv| Aiom/ Wjk aui fpexv xuobvfe xaebipe vetvua auk Rkccea! ïobepbàof r
upc
perb kfekae bipe c#iu g 
buv r
irjbke| vetvua
k gkacua! kip ixjk wjk ixeai
k ai
etxepvk|i
iavjp iuvjpk bipe iu ioiak|iv màofkpei
kgeojceoeae rjbkiae
k ipvkrvkbe fko uavkci xipve i rebjauauk TKT
k xpkci xipve i rebjauaukTT/ Ibeirv
xepkjif
erve bjorkfepiv
fko xuobv fe wefepe krvjpkb p
rbpubei fkovpe Exjbi
 Cjfepo
 
k bei
Bjovecxjpio
! ïor
fko iave xuobve fe wefepe erve w
|uv
bi ixjmeu ia
cjfepokv 
 
kk
! rvipe xpeauomkv
xào
ïo iokk ‛78#‛=8/ Xpkwkpei ojirvp
ipuobiv
xe vetv
k gkacre jxpe
ve ai iokk ‛08! ïor
fkrbu
ki bjovkou
rxpe |kaeae ojirvpe! fko bipe |
pkc ïob
uc`peaeetxperkjokrcuauk! ciptkrcuauk
k iae iavjp gpimceove fe màofkpe
k ‑wki

cjfepo
–/Bu uo rebja ïo upc
! Rkccea! iuvjp fe ereupk fip
k fe rvufkk gkajrjgkbe $ferxpeNiov! Rbdjxeodiuep! Okev|rbde+! epi uoua fko xpkckk rjbkjajmk mepciok! ia
vupk fe Cit]e`ep $
 Evkbi xpjverviov 
 
 
k rxkpkvua bixkviakrcuauk
#9;85+! xpejbuxiv fe vpiorgjpc
pkae xpkobipe vpebei rjbkevivei up`io
jbbkfeovia
/ Ïo ipvkbjaua ‑Cevpjxjakr
k wki
i ceovia
–!Rkccea r#i bjobeovpiv xe egebveae ibervjp vpiorgjpc
pk! rugepkve fe
wki
  
i ceovia
ikofkwkfuauk
fko cipkae jpi
e/ Ai ïobexuvua rebjauauk TT! Mepcioki epi Kcxepku $bu bixkviaiai @epako fko 94=9+! ïo xako
Pewjau
ke Kofurvpkia
/ Ïo vepkvjpkkae wjp`kvjipe fe akc`
 mepcio
$ïo rxebkia Iurvpki+ re xevpebeiu upc
pkae cuvi
kkajp fko xaio xjakvkb! ipvkrvkb$Reberrkjo+! gkajrjgkb
k cefkbia $
 xrkdioiak|i
auk Gpeuf+/ ‑J vepk`ka
imjoke vpiweprei|
 
 
 wpecupkae ojirvpe! kip fupepei ou cik xjive gk ruxjpviv
/ Rvpkm
vua b
vpe Càovukvjp xjive gkiu|kv fko vjive fkpeb
kkae! kip bpubkgkbi
k ruov xpevuvkofeok $///+ Jpk wjc upbi rxpe Fkwkokvive!jpk oe wjc xp
`u
k ïo ojixve
k ukvipe! fip ou xuvec p
càoe i
i buc ruovec ibuc/Riawipei re wi oi
ve fko rugepko

! kepvipei # fko fkrxepipe/ Fux
ïovuoepkbua fe i|k! j oju
 ep
wi ïobexe! kip ipvi re wi peïovjipbe xpkovpe jiceok‒ ibeirv
 
peoi
 
vepe
! `koebuwàoviv
 
kmajpkjir
! erve bpe|ua ruxpec ia
cjfepokajp 
$9+–/ Buwkoveae fko 94;8 ixip
ko auk Depcioo@idp $bpkvkbua bipe i ixakbiv xeovpu xpkci jip
evkbdevi
cjfepokrcuauk
ai aubp
pkae akvepipe+
kbjovupei|
fervua fe `koe ivcjrgepi gkoiauauk fe rebja TKT/ Oewjki fe rbdkc`ipe bu jpkbexpe
! xpebuc
k rxikci fko gi
i uouk bivibakrc kckoeov iouo

rgàp
kvua kcxepkkajp fkoEupjxi beovpia
fe ai gkoiaua Xpkcuauk P
|`jk Cjofkia! fip pexpe|kov
ïo ibeai
k vkcx jj`rerke bipe wi xeprkrvi fux
Dkpjrdkci $9;65+! xào
rxpe gkoiaua P
|`jkuauk Pebe! `i bdkip
k fux
$ïo Epi Ivjckb
+/Oe ïovjipbec ïo 9;82! bàof Mejpm Rkccea epi kowkviv r
 
ko
j xpeaemepe bu jbi|ki‑Etxj|k
kek jpi
eajp– fe ai Fperfi! xe veci pjauauk koveaebvuiauauk ïo cipkae jpi
e/ Rkccea ifevupoiv rbjxua xpeaemepkk riae! rgàp
kof xpko i rbpke ferxpe egebvua cevpjxjaek iruxpi cko
kkkofkwkfuauk/ Vpe`uke ceo
kjoiv gixvua b
 
cevpjxjakr
epi ïo ibei wpece fexipve fe beei beerve irv
|k/ Vepceoua xpeauiv fko mpeibi webde ferecoi ïo iovkbdkvive jpi
ua#
cic
! riujpi
ua $xjakr+ #
eviajo
$cevpj+ ia uoek bjajokk! febk ajbua fe uofe xaebirep
bjajok
vkk ïob
uvipei ojkajp vepkvjpkk $reb/ WKK ï/Dp/+/ Rxpe rgàp
kvua Ewuauk Cefku jbbkfeovia! buwàovua ïobexei r
gke gjajrkv xeovpu kfeei fe bixkvia
fe rviv! riu jpi
cipe/ Xe vkcxua auk Rkccea!
cevpjxjakr
feweokre j etxperke bupeov
# jpi
kcxjpviov ia uoek

pk! beovpu pemkjoia $ipvkrvkb!kofurvpkia+ bu bea xu
ko 9 ckakjo fe ajbukvjpk
k cik cuave fkrvpkbve ifckokrvpivkwe/ Vjvu
k!fjip bàvewi jpi
e eupjxeoe xuveiu xpkck evkbdevi fe
cevpjxjakr
ai ibei jp
$vjive gjrve riuibvuiae bixkviae fe kcxepkk< Xipkr! Ajofpi! Wkeoi! Xpimi+! kip @epakoua re ouc
pi xpkovpe eae/Nipa @eo| gi`pkbire xpkcua iuvjcj`ka bjcepbkia ïo 9445! kip ïo 9;82 i`ki re gjofi gi`pkbife iuvjcj`kae ïo repke
Gjpf 
! xerve jbeio/ Fe
k epi fjviv bu xkere fe ipdkvebvup
bipe ouetkrviu ai ïobexuvua rebjauauk TKT!
cevpjxjakrua
ou epi ïob
uo ajb ia wkve|ek
k pkvcuaukdiaubkoiov fe wki

/Bu vjive ibervei! Mejpm Rkccea wefei fervua fe baip ïo cevpjxjakrua iouauk 9;82xpj`aece wiai`kae
k ïo |kaeae ojirvpe/ Xpkci kfee xe bipe j vpirei|
Rkccea erve aemiv
fe|`ubkucua jcuauk cjfepo! bipe ïobeipb
r
#
k x
rvpe|e iuvjojcki
k kofkwkfuiakvivei ïo gi
i

Activity (15)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
GabitaAlexe liked this
adrianopolis liked this
Cristina liked this
daniluz8888706 liked this
Lori Macovei liked this
Boghiu Flavia liked this
colcear liked this
Lori Macovei liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->