Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
7Activity
P. 1
Cocina de Barro - Misiones - Argentina

Cocina de Barro - Misiones - Argentina

Ratings:
(0)
|Views: 1,668|Likes:
Published by Casilisto

More info:

Published by: Casilisto on Dec 12, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
See more
See less

07/26/2014

 
Mgmlha `b Oarrg
Ig} cgeghb}) ora}brg}) jgrhg}) lhmi}g mgmlha} a ibña qb}gh plilta`a} bh hb}pra vrgslhmla }gh aipanbhpb lhbclmlbhpb}) b}pg}lehlclma qb b} hbmb}arlg pliltar nmja ibña vara avrgsbmjar vgmg maigr|a qb ia na|gr varpb }b vlbr`b ai anolbhpb(Vara `b}arrgiiar pbmhgigeîa} avrgvla`a} vrg`mpgra} `b maigr| qb }bah bclmlbhpb} b} hbmb}arlg pbhbr bh mbhpa ig} napbrlaib}qb }b}aráh) bi `l}bñg `bi maibhpa`gr | ia chmlýh qb }b ib `ará *mgmlha gmaibcampgr,(Ig} napbrlaib} a pliltar `bvbh`bráh vrlhmlvainbhpb `b iamgh`mplsl`a` vara bi maigr qb pbheah( Ig} nbpaib} }gh obhg}mgh`mpgrb}) bh manolg ig qb }b jamb mgh oarrg .armliia ná}b}vbmîclmanbhpb.mgng ia`rliig} }bma`g} mgh cbeg g ai }gi)mbránlma)igrbha g a`gob) }gh naig} mgh`mpgrb}( B}pg} }b pliltah mgngal}iahpb}(]l ig qb }b qlbrb b} caorlmar ha mgmlha bhpghmb} b}mghsbhlbhpb bi oarrg vara bslpar vbr`l`a} `b maigr | mghmbhprarig bh binbpai `b ia giia( ]l }b qlbrb h maibcampgr g b}pca) b} nbdgr bi nbpaivara pra}nlplrig ai anolbhpb `b ia slslbh`a( Bh anog}ma}g} }b `bob }amar}lbnvrb bi jng acbra `b ia ma}a vara a}î bslpar bhcbrnb`a`b}(
·Vgr qì mgh}prlr ha mgmlha `b oarrg | hg }belrmgmlhah`g bh bi cgeýh7
Vgr sarla} ratghb}4vara mgmlhar pliltang} nbhg} mahpl`a` `b ibña *ig qb hg}mghslbhb vgrqb `bobng} mgrpar | amarrbar nbhg})mgh}brsah`g a`bná} binghpb haplsg | ia mavbra .}bisa bh rbmvbramlýh.`b ia} vbh`lbhpb})arrg|g} | sbrplbhpb}) dhpg mgh ia vrb}brsamlýh `b ia} Árba} Hapraib}Vrgpbel`a}) ig qb hg} vbrnlplrá mghplhar egtah`g `b h milnajônb`g)h }big cìrpli) aea vara mgh}nlr | alrb vrg(}b mgmlha ná} rávl`g(}b mgh}pr|b }lh mg}pg aiehg) |a qb }b pliltahnapbrlaib} `b `b}jbmjg(ia vbr}gha qb mgmlha vb`b praoadar ná} mýng`a | }bera4hg pbhbng} qb aeamjarhg}) hg hg} slbhb bi jng a iamara | a ia rgva) |panvgmg mgrrbng} bi rlb}eg `b qbnarhg} mgh bi cbeg g vgr qb }b hg}sbiqb ia giia(]b vb`b mgmlhar bh ná} `b ha giia ai nl}ngplbnvg(
·Qì napbrlaib} hbmb}lpang}7
Bi napbrlai ná} lnvgrpahpb b} bi oarrg) b}pá a `l}vg}lmlýh`b pg`g} | b} erapl}( @bob }br vrbvara`g b}vbmlainbhpb) *hg vb`b}brmaiqlbr oarrg, aiehg} ia`rliig}) b}mgnorg}) aianorb) sarliia} `b jlbrrg| h pog *vb`b }br `b mjava mgng bi plilta`gbh ia} mahaibpa} g `bclorgmbnbhpg mgng bi }a`g bh ig} `b}aeùb},(
·]b mgmlha leai qb bh bi cgeýh7
Ia cgrna `b mgmlhar b} `lcbrbhpb a ia plilta`a bh bi cgeýh(Ia `lcbrbhmla mgh}l}pb bh qb ia mgmlha ’ainambha„ maigr | }lebmgmlhah`gia mgnl`a aôh `b}vì} qb }b ja|a avaea`g bi cbeg( B} vgr b}g qb iamgmlhbra `bobrá avaear bi cbeg h mlbrpgplbnvg ahpb} `b pbrnlha`a iamgmmlýh) ia qb }b pbrnlhará mgh bi maigr ainambha`g *b}pg mghprlo|bpanolìh ai ajgrrg `bibña,(Vara avaear bi cbeg }lnvibnbhpb }b mlbrrah pahpg ia bhpra`amgng ia }ail`a `b alrb(Rha sbt bzplhel`g bi cbeg) | mah`g ia mgmmlýh b}pìpbrnlha`a) }b aorbh ia bhpra`a | }ail`a `b alrb vara vbrnlplr qb iamgmlha }b bhcrîb | bslpar a}î qb ia mgnl`a }b va}b(
Oa}b} vara ia mgh}prmmlýh
A varplr `b ig nbhmlgha`g ahpb}) bi MB@LP vrgvghb h ng`bigoá}lmg `b mgmlha m|a marampbrî}plma vrlhmlvai b} bi oadg mgh}ng`b ibña(B} vara }g canlilar | mgnhlparlg(]gorb b}pb ng`big bi mgh}prmpgrvg`rá lhhgsar | bzvbrlnbhpar ilorbnbhpb | a}î nbdgrar | amgng`ar a } }gvarplmiar biarpbcampg(Ig lnvgrpahpb b} qb vara a}berar}b bi obh chmlghanlbhpg| bmghgnîa `b ia mgmlha) }b rb}vbpbh ig} }lelbhpb} vrlhmlvlg}oá}lmg} bh} mgh}prmmlýh4Bslpar ai názlng bi b}mavb `bi maigr vrg`ml`g }ah`g binapbrlai avrgvla`g(Bi cbeg `bob vrg`mlr}b }gorb ha varliia) vara qb pbheaha nbdgr alrbamlýh | }b vb`ah lr bilnlhah`g ia} mbhlta}*lnaebh1,Ia ’mgrrlbhpb„ `b maigr vb`b avrgsbmjar}b bh ná} `b hagiia mgigmah`g ig} rbmlvlbhpb} a maibhpar bh jlibra *lnaebh?,Bi maimb `b ia giia `bob }br bzampg vara bslpar vìr`l`a}(Bi bnopl`g `b ia} giia} vara qb rbmloah ná} maigr b} ig l`bai}l }bigera h obh maimb *lnaebh =,
·Mýng vrbvarang} bi oarrg7
 
Váelha 1 `b 2Mgnlpì Bdbmplsg `b @b}arrgiig b Lhhgsamlýh Pbmhgiýelma .Mgmlha `b Oarrg11'1?'?66<jppv4''uuu(mb`lp(nl}lghb}(egs(ar'lh`bz?(vjv7gvplgh>mgnWmghpbhp#pa}k>slbu#l`>0(((
 
@bol`g a qb ia plbrra plbhb marampbrî}plma} `lcbrbhpb} bhma`a iear b} mghsbhlbhpb jambr aiehg} bzvbrlnbhpg} vara vg`brmgh}prlrha obha mgmlha(Ig ná} mghsbhlbhpb b} vrbvarar h oarrg armliig}g( Bi ñaô b}n| obhg( Ia plbrra mgigra`a }lh ilng b} obha( A ia armliia }b iarbmghgmb pgnah`g ha vgrmlýh vbqbña `b plbrra) }b ia nbtmia | ana}a mghh vgmg `b aea) }l ia na}a qb }b cgrna b}armliig}a pbh`rá mlbrpamgh}l}pbhmla) }b varbmbrá aieg a ia na}liia g via}plilha | pbh`rá aieôhorliig(Rha nahbra `b rbmghgmbr ha armliia `b mail`a` b} vrbvararha na}a | `arib cgrna `b vaig `b b}mgoa `b 16 mn `b iareg | ?mn `bb}vb}gr *avrgzlna`anbhpb,) }l }g}pbhlìh`gia vgr ha vhpa hg }b rgnvb)b}pang} bh vg}b}lýh `b ha obha armliia(Vara o}mar armliia `bi }big b} hbmb}arlg bzmasar a ná} `b26 mn ) a varplr `b aiiî bi napbrlai b} obhg( Ia plbrra ná}}vbrclmlai`bob `b}bmjar}b(Bi ilng) jn} g ’egr`ra„ `b ia plbrra) ia jgdara}ma |vaig} qb }gh obhg} vara ia aerlmipra hg }gh obhg} vara iamgmlha(Vara vrbvarar h oarrg mgh}l}pbhpb mgng vara `arib cgrna aia b}prmpra `b ia mgmlha b} mghsbhlbhpb vrbvarar ’igrbha„ *ig`g |arbha,(Vara al}iar ai názlng bi maigr mghslbhb qb ia armliia avrbvarar pbhea nmja vgrg}l`a`( Bi alrb b} obh al}iahpb) }l ia nbtmia}bvrbvara mgh aieôh mgnvghbhpb greáhlmg clorg}g bi napbrlai gopbhl`g pbh`ráná} vgrg}l`a` *ná} alrb, | vgr mgh}lelbhpbrbpbh`rá ná} maigr( Vara b}pbclh vb`b pliltar}b4 a}brrîh) b}plìrmgi *`b sama g maoaiig,) vada) va}pg)aeda} `b vlhg) bpm(Pg`g} `bobh b}par }bmg} | ngil`g} vara iavrbvaramlýh( B}pb plvg `b nbtmia b} obha vara jambr bi rbsgqbbzpbrlgr(Vb`b }br nbdgr vara ia vrbvaramlýh panltar vrlnbrg iaarmliia }bma) g vl}gpbaria olbh) `b nahbra qb hg qb`b hlheôh pbrrýh|ibeg nbtmiaria mgh ig} aerbea`g} mghsbhlbhpb}( Rha sbt jbmja ia nbtmia)}b aerbea aea | }b rbailta bi ana}a`g(]b rbmgnlbh`a vrbvarar bi oarrg | `bdarig `b}mah}ar hplbnvg *ha }bnaha g ná},) ibeg sgisbr a ana}arig | rbmlìhpliltarig(]l }b `l}vghb `b h vgmg `b mbnbhpg }b vrbvara ha ibmja`a)}b ib aerbea ai oarrg |a vrbvara`g | }b nbtmia olbh( B}pg ib`ará ná}clrnbta ai napbrlai(Vbrg vara pliltar ia armliia `bi iear b} mghsbhlbhpbrbailtar) mgng `ldlng}) aiehg} bzvbrlnbhpg} | a}î `bpbrnlhar ia} nbdgrb}vrgvgrmlghb} `b ig} mgnvghbhpb} qb }b ja|ah bibel`g( B}pg }b `bob a qbma`a armliia plbhb }} marampbrî}plma} vrgvla}(Rh obh nìpg`g mgh}l}pb bh nbtmiar ia armliia mgh arbha bh`lcbrbhpb} vrgvgrmlghb}4 ? varpb} `b armliia | 1 `b arbha) 1 `barmliia |1 `b arbha) | a}î }lelbh`g4 1.?) 1.=) bpm( Ibeg nbtmiar `b leai nahbramgh ig} aerbea`g} qb ib `ah vgrg}l`a`*a}brrîh) b}plìrmgi) bpm(,( Ana}arvgrmlghb} mgh ma`a vrgvgrmlýh `áh`gib bi panañg | cgrna mliîh`rlma mgng |abzvilmang}( ]bia} }bma a ia }gnora | ibeg }b ia} bzvghb ai cbeg(Rha vgrmlýh mgh nmja armliia vg`rá vrb}bhpar erlbpa}) gpramgh nmja arbha }b `b}lhpberará mgh camlil`a`) }l plbhb ilng }b`b}erahará) }l plbhb nmjg a}brrîh pbh`rá vgma clrnbta( B} vg}loib bsaiarpanolìh ia mgh`mmlýh `b maigr `b ma`a nbtmia4 }bmailbhpah ia} na}a} bhcgrna }lnipáhba vgr h bzprbng | }b mgnvrboa bi maigr ai pampg bh bibzprbng ilorb( Bhprb ia} `barbha | `b a}brrîh `bob jaobr ha `lcbrbhmla`b pbnvbrapra avrbmlaoib cámlinbhpb(
B}prmpra oá}lma4
Oá}lmanbhpb ia mgmlha `bob pbhbr ig} }lelbhpb} mgnvghbhpb}4ha mánara `b mgno}plýh *g mada `b cbeg,) ha aobrpravara bi lherb}g`b alrb | bzprammlýh `b mbhlta}) h mgh`mpg rbeiaoib vara ia }ail`a `bijng *mjlnbhba,) ha aobrpra mghpava vara bi lherb}g `b ia ibña | jbmg}vara ia} giia} *jgrhaiia},(
Váelha ? `b 2Mgnlpì Bdbmplsg `b @b}arrgiig b Lhhgsamlýh Pbmhgiýelma .Mgmlha `b Oarrg11'1?'?66<jppv4''uuu(mb`lp(nl}lghb}(egs(ar'lh`bz?(vjv7gvplgh>mgnWmghpbhp#pa}k>slbu#l`>0(((
 
Mgh}prmmlýh4
Nb}a`a4B} mghsbhlbhpb mgh}prlr ia mgmlha }gorb ha nb}a`a vara`arib mlbrpa aipra vara mgmlhar ná} mýng`g( Qb ia varpb }vbrlgr`b iagiia }b bhmbhprb bhprb 6)5n | 1)?n }gorb bi vl}g b} rbmgnbh`aoib(B}pa nb}a`a vb`b caorlmar}b mgh na`bra) mgh ia`rliig} g mghoarrg }gianbhpb(Mbrvg4Bh oa}b ai ng`big oá}lmg qb vrgvghbng} | ia `l}vghlolil`a``b ig} napbrlaib}) ia mgh}prmmlýh vg`rá jambr}b vgr bhpbrg mghoarrg g`áh`gib ha cgrna vrbsla mgh ia`rliig}) b}mgnorg}) vlb`ra}) pamara}) bpm| mgnvibpah`g mgh oarrg(Bi panañg) qb }b maimia vrbslanbhpb) `bvbh`b `bi hônbrg `bjgrhaiia} | `b ia} mlrmhcbrbhmla} `b ia} giia}) vgr b}g) b}hbmb}arlgpbhbr ia} giia} qb }b sah a pliltar ahpb} `b mgnbhtar iamgh}prmmlýh(Ia} cgrna} vb`bh }br n| sarla`a}) `bvbh`b `b iamrbaplsl`a` | hbmb}l`a` `b ig} mgh}prmpgrb}(]l }b gvpa vgr bi oarrg mgng vrlhmlvai napbrlai mghslbhb}ar igrbha( B}pb napbrlai) olbh vrbvara`g) vbrnlpb mgh}prmmlghb} `berah}gil`bt(Bi nìpg`g `b mgh}prmmlýh `bvbh`brá `b ig qb }b vrgvghea bi`l}bña`gr( Vb`b vrbvarar}b h bhmgcra`g *g ngi`b bzpbrhg,)}b avilma bioarrg bh ig} ngi`b} bh mava} }mb}lsa} `b 16 mn ma`a ha | }b sahmgnvrlnlbh`g ibeg `b } avilmamlýh | ibeg)ahpb} `b qb }b }bqb vgrmgnvibpg *`b = a 0 `îa},) }b vrgmb`b a bzmasar ia} `lcbrbhpb} varpb} `b iamgmlha( Vara b}pb clh }b
Váelha = `b 2Mgnlpì Bdbmplsg `b @b}arrgiig b Lhhgsamlýh Pbmhgiýelma .Mgmlha `b Oarrg11'1?'?66<jppv4''uuu(mb`lp(nl}lghb}(egs(ar'lh`bz?(vjv7gvplgh>mgnWmghpbhp#pa}k>slbu#l`>0(((

Activity (7)

You've already reviewed this. Edit your review.
hlevin1004 liked this
1 thousand reads
1 hundred reads
texeiro liked this
luanycahuil liked this
ririzarry20006301 liked this
Moacir Godoy Jr. liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->