Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
6Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Právo vypr. otázky

Právo vypr. otázky

Ratings: (0)|Views: 4,647|Likes:
Published by martinkolejak

More info:

Published by: martinkolejak on Dec 12, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as ODT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/12/2013

pdf

text

original

 
Pojem právnej normy a druhy právnych noriem
Pojem právna norma je základným pojmom teórie práva.Predstavuje základný prvok, štrukturálny element celého právnehosystému. Právna norma je všeobecne záväzné pravidlo správania,ktoré je ustanovené alebo uznané štátom vo vopred právom určenejforme a ktorého zachovanie je vynútiteľné štátnou mocou. Právnenormy sú vyjadrené prostredníctvom právneho jazyka, tento jeosobitným odborným jazykom používaným v právnych predpisoch.
Špecifické znaky právnej normy:
Štátom stanovená alebo uznaná forma
Štátne donútenie
Všeobecná záväznosť 
Regulatívnosť 
Štruktúra právnych noriem:
Právna norma sa skladá z 3 častí:
Hypotéza: stanovuje podmienky, za ktorých sa má realizovať  pravidlo správania obsiahnuté v dispozícii.
Dispozícia: obsahuje vlastné pravidlo správania, stanovujekomu a aké práva a právne povinnosti vznikajú, ak nastanú podmienky uvedené v hypotéze
Sankcia: predstavuje ujmu postihujúcu každého, kto za podmienok stanovených v hypotéze právnej normy nesplnil  povinnosť obsiahnutú v dispozícii právnej normy.
Druhy právnych noriem:
Právne normy možno klasifikovať na základe rôznych kritérií 
Podľa postavenia verejnej moci, ktoré majú legislatívnu právomocvydávať právne normy členíme právne normy nanormy vyššej právnej sily anormy nižšej právnej sily .Norma nižšej právnej sily nemôže odporovať normevyššej právnej sily. Najvyššiu právnu silu majú ústavnénormy.
Podľa povahy spoločenských vzťahov, ktoré právne normy regulujúčleníme normy upravujúce inštitúty  práva súkromného Sukromne pravo upravuje vztahy subjektov obcianskej spolocnosti na principe ich
1
 
vzajomnej rovnosti a nezavislosti. Pre tieto vztahy jetypicky zmluvny princip
práva verejného
.
Do verejneho prava patri najma regulaciatychto oblastizabezpecenie suverenity, bezpecnosti statu, vnutorny poriadok,udrziavanie zivotneho prostredia, socialna ochrana, je tedacharakterizovane vztahmi medzi statnymi organmi a subjektamispolocnosti na principe nadriadenosti a podriadenosti
Hmotnoprávne a procesnoprávne normy:Procesné normy upravujú, akým formálnym spôsobommôže byť vynútené splnenie povinnosti, spravidla sa ďalej členia podľa jednotlivých právnych odvetví napr. Normy obchodného práva, finančného práva atď.hmotnoprávne stanovujú
 
 , aké práva a povinnosti majú ichadresáti.
Podľa dispozície:kategorické (kogentné) normy (také právne normy, ktorésú dané, to čo obsahujú je nutné dodržať) môže sanazývať aj kategorická, nedáva možnosť konať inýmspôsobom, než ako je to obsiahnuté v danej právnej normedispozitívne právne normy (umožňujú pohyb v rámci určitej výkladovej vôle) typický príklad je ústnaa písomná dohoda o obchode... ak zákon nevyžaduje písomnú formu, nie je nevyhnutná, pozor, ak jeden z účastníkov písomnú formu vyžaduje je tak je právnanorma kogentná a teda nevyhnutná, sú typické pre záväzkovú časť obchodného alebo občianskeho práva, idevlastne o zmluvy kde sa vymedzujú vzájomné právaa povinnosti účastníkov, je o ich vôli ktorú si chcú alebonechcú presadiť 
Blanketové právne normy spájajú časti právnej normy s ďalšími jej časťami, ktoré sú obsiahnuté v inom právnom predpise, ktorýnie je presne určený v právnej norme.Odkazujúce právne normy vždy odkazujú na platný a určitýnormatívny právny akt alebo určité ustanovenie právneho aktu.Patria k osobitným druhom právnych noriem, neobsahujú vlastnépravidlo správania sa, nemajú klasickú štruktúru.
Podľa povahy dispozície:
Prikazujúce: vyplýva pre subjekt vzťahu povinnosť správať saurčitým spôsobom (niečo vykonať, dať)Zakazujúce v dispozícii sa subjektu určité správanie zakazuje,resp. prikazuje sa mu zdržať sa určitého konania (väčšinatrestno-právnych noriem)
2
 
Dovoľujúce (oprávňujúce) neprikazujú ani nezakazujú –nezáväzné subjekty právneho vzťahu, dávajú im možnosť určitýmspôsobom konaťUniverzálne pôsobia na celom území štátuLokálne (teritoriálne) pôsobia len na obmedzenej časti teritóriaštátuPrimárne (pôvodné) právne normy môžu prijímať len orgány, naktoré občania prostredníctvom volieb prenášajú svoju suverenitu.prijímajú štátne orgány so zákonodarnou a ústavodarnouprávomocou (zákony, ústava) vyššia právna silaSekundárne (odvodené) právne normy pprijímajú orgány štátnejsprávy (výkonné orgány štátu – vláda, ministerstvá..) (nariadeniavlády, vyhlášky, výnosy, správne nariadenia) Teleologické normy nemajú klasickú logickú štruktúruu. Neurčujúpravidlo správania ale záväzne stanovujú len cieľ, ktorý sa mádosiahnuť bez špecifikácie spôsobu, ako sa má dosiahnuť (príkladnormy v zákone o štátnom rozpočte)Kolízne právne normy regulujú súkromnoprávne vzťahy, ktorépresahujú štátne hranice, právne vzťahy s cudzím prvkom.Cudzím prvkom môže byť buď subjekt (jeden zo subjektovprávneho vzťahu je občanom iného štátu), alebo objekt právnehovzťahu (napr. Nehnuteľnosť, ktorá sa nachádza na území inéhoštátu)
3

Activity (6)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
misoklima liked this
podhoransky liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->