Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
6Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
bai-tap-ve-tiep-tuyen-1

bai-tap-ve-tiep-tuyen-1

Ratings: (0)|Views: 367 |Likes:
Published by thienthanh12

More info:

Published by: thienthanh12 on Dec 12, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/24/2011

pdf

text

original

 
Bài t
 p ôn t
 p h
c I Hình h
c 91
 
MIHFEOAB C
GDOA BC
Bài 1
: Cho tam giác ABC nh
n (AB < AC). V
 
đườ 
ngtròn (O;R)
đườ 
ng kính BC c
t AB, AC l
n l
ượ 
t t
i E vàF. V
 
đườ 
ng cao AH c
t BF t
i I.a)
 
Ch
ng minh E, I, C th
ng hàng. b)
 
G
i M là tâm
đườ 
ng tròn ngo
i ti
ế
 p tam giác AFI.Ch
ng minh: MF là ti
ế
 p tuy
ế
n c
a (O).c)
 
Cho
60,45,5
o o
 ABC ACB R cm
= = =
. Tínhdi
n tích tam giác ABC.
Bài 2
: Cho
đ
o
n th
ng AB = 2R có trung
đ
i
m O. Trêncùng n
a m
t ph
ng b
ờ 
AB, v
hai tia Ax và By vuônggóc v
ớ 
i AB. M
t góc vuông có
đỉ
nh là O c
t tai Ax t
iC, tia By t
i D.a)
 
Ch
ng minh AC. BD = R 
2
. b)
 
Ch
ng minh hai tam giác ACO và OCD
đồ
ngd
ng.c)
 
Ch
ng minh CD = AC + BD.d)
 
Xét v
trí t
ươ 
ng
đố
i gi
a CD và
đườ 
ng tròn
đườ 
ng kính AB.e)
 
Xét v
trí t
ươ 
ng
đố
i gi
a AB và
đườ 
ng tròn
đườ 
ng kính CD.
 
Bài t
 p ôn t
 p h
c I Hình h
c 92
KOIABC
Bài 3
: Cho
đườ 
ng tròn tâm O
đườ 
ng kinh BC =2R và dây AC = R.a)
 
Tính AB và di
n tích tam giác AOB theoR. b)
 
L
y K thu
c n
a
đườ 
ng tròn không ch
aA sao cho KC > KB. G
i M là trung
đ
i
mc
a KC. OM c
t AB t
i I. Ch
ng minh
ng A, I, M, C cùng thu
c m
t
đườ 
ngtròn và xác
đị
nh tâm O’ c
a
đườ 
ng tròn
đ
ó.c)
 
OO’ c
t (O) t
i S. Ch
ng minh
đườ 
ngth
ng qua S và song song v
ớ 
i AC là ti
ế
 ptuy
ế
n c
a (O).
Bài 4
: Cho tam giác ABC cân t
i A. G
i I là giao
đ
i
m c
a 3
đườ 
ng phân giác c
a tam giác ABC. (O) là
đườ 
ng tròn ngo
i ti
ế
 p tam giác BIC.a)
 
Ch
ng minh A, I, O th
ng hàng. b)
 
Xác
đị
nh v
trí t
ươ 
ng
đố
i c
a AC và (O).c)
 
V
 
đườ 
ng kính IK c
a (O), IK c
t BC t
i H.Ch
ng minh :
 IA KA IH K
=
 
S
 
O'IMAOB CK
 
Bài t
 p ôn t
 p h
c I Hình h
c 93
D
 
CIA'B'OA BM
Bài 1
: Cho n
a
đườ 
ng tròn tâm O
đườ 
ng kính AB. V
 hai ti
ế
 p tuy
ế
n Ax và By c
a (O)( Ax, By cùng phíav
ớ 
i n
a
đườ 
ng tròn). Trên n
a
đườ 
ng tròn l
y
đ
i
m M(AM < BM). G
i A’ là giao
đ
i
m c
a BM và Ax, B’là giao
đ
i
m c
a AM và By. G
i I là giao
đ
i
m c
aA’B’ và AB. Ch
ng minh r 
ng:a)
 
AA’ . BB’ = AB
2
. b)
 
Ti
ế
 p tuy
ế
n t
i M c
a (O)
đ
i qua trung
đ
i
m Cc
a AA’ và trung
đ
i
m D c
a BB’.c)
 
*. I thu
c
đườ 
ng th
ng CD.(HD: Ch
ng minh ID
đ
i qua trung
đ
i
m c
aAA’)
Bài 2
: Cho
đườ 
ng tròn (O)
đườ 
ng kính AB. C là m
t
đ
i
m thay
đổ
i trên
đườ 
ng tròn (O) . Ti
ế
 p tuy
ế
n c
a(O) t
i C c
t AB t
i D.Qua O v
 
đườ 
ng th
ng vuônggóc v
ớ 
i phân giác góc ODC,
đườ 
ng này c
t CD t
i M.Ch
ng minh r 
ng
đườ 
ng th
ng qua M song song v
ớ 
iAB luôn ti
ế
 p xúc v
ớ 
i (O) khi C thay
đổ
i.
MD OA BC

Activity (6)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
781997 liked this
thien_kuku liked this
hero79kg liked this
duchai10 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->