Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
200604-06-05-02

200604-06-05-02

Ratings:
(0)
|Views: 5,496|Likes:
Published by mbulut2934

More info:

Published by: mbulut2934 on Dec 12, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/31/2012

pdf

text

original

 
 
29 Nisan 2006 tarih ve 26123 say
ı
ı
Resmi Gazete’de yay
ı
nlanm
ı
 ş
ı
Maliye Bakanl
ı
ğ
ı
ndan:
TEDAV
İ
YARDIMINA
İ
L
İŞ
İ
N UYGULAMA TEBL
İĞİ
 ( SIRA NO: 6)1. Amaç, Kapsam ve Dayanak 1.1. Amaç
Bu Tebli
ğ
in amac
ı
; kapsama dahil hak sahiplerinin sa
ğ
l
ı
k kurum ve kurulu
ş
lar 
ı
ndayap
ı
lan tedavilerine ait ücretler ile tedavi yard
ı
m
ı
na ili
ş
kin i
ş
lemlerde, kurumlararas
ı
 uygulama birli
ğ
inin sa
ğ
lanmas
ı
, geri ödeme kriterlerinin ve bunlara ili
ş
kin esas ve usullerintespit edilmesidir.
1.2. Kapsam
Bu Tebli
ğ
hükümleri;
a)
657 say
ı
l
ı
Devlet Memurlar 
ı
Kanununun 1 inci ve ek geçici 9 ile 16 nc
ı
maddelerikapsam
ı
na giren personel ile bunlar 
ı
n bakmakla yükümlü bulunduklar 
ı
aile fertleri,
b)
2914 say
ı
l
ı
Yüksekö
ğ
retim Personel Kanunu, 2802 say
ı
l
ı
Hakimler ve Savc
ı
lar Kanunu ve 211 say
ı
l
ı
Türk Silahl
ı
Kuvvetleri
İ
ç Hizmet Kanunu kapsam
ı
nda bulunan personel (Erba
ş
ve erler bu Tebli
ğ
hükümleri haricindedir. Erba
ş
ve er reçeteleri ile ilgiliolarak 
ş
ah
ı
slara mali külfet getirmemek ko
ş
uluyla gerekli düzenlemeler Milli SavunmaBakanl
ı
ğ
ı
nca yap
ı
lacakt
ı
r) ile bunlar 
ı
n bakmakla yükümlü bulunduklar 
ı
aile fertleri,
c)
5434 say
ı
l
ı
T.C. Emekli Sand
ı
ğ
ı
Kanununun geçici 139 uncu maddesi gere
ğ
ince(Yönetmeliklerindeki özel hükümler sakl
ı
kalmak kayd
ı
yla) tedavi giderleri kar 
ş
ı
lananki
ş
iler,
 d)
3816 say
ı
l
ı
Ödeme Gücü Olmayan Vatanda
ş
lar 
ı
n Tedavi Giderlerinin Ye
ş
il KartVerilerek Devlet Taraf 
ı
ndan Kar 
ş
ı
lanmas
ı
Hakk 
ı
nda Kanun kapsam
ı
ndaki hak sahipleri,(3816 say
ı
l
ı
Kanun ile Ödeme Gücü Olmayan Vatanda
ş
lar 
ı
n Tedavi Giderlerinin Ye
ş
il KartVerilerek Devlet Taraf 
ı
ndan Kar 
ş
ı
lanmas
ı
ve Ye
ş
il Kart Uygulamas
ı
Hakk 
ı
nda Yönetmelik hükümlerine ayk 
ı
ı
olmamak kayd
ı
yla),hakk 
ı
nda uygulan
ı
r.233 say
ı
l
ı
Kamu
İ
ktisadi Te
ş
ebbüsleri Hakk 
ı
nda Kanun Hükmünde Kararnamekapsam
ı
nda bulunan kurumlarda çal
ı
ş
an Devlet memurlar 
ı
ve di
ğ
er kamu görevlileri ile bunlar 
ı
n bakmakla yükümlü olduklar 
ı
aile fertlerinin sa
ğ
l
ı
k kurumlar 
ı
nda yap
ı
lantedavilerinde de bu Tebli
ğ
esaslar 
ı
na göre i
ş
lem yap
ı
l
ı
r.Di
ğ
er sosyal güvenlik kurumlar 
ı
ile sa
ğ
l
ı
k hizmeti sunan kamu kurum ve kurulu
ş
lar 
ı
 aras
ı
nda hizmet sat
ı
n al
ı
nmas
ı
na yönelik protokolün uygulamaya konulmas
ı
halinde, bukurumlara tabi olanlar 
ı
n resmi sa
ğ
l
ı
k kurum ve kurulu
ş
lar 
ı
nda yap
ı
lan muayene, tetkik vetedavilerine ait bedeller bu Tebli
ğ
de yer alan fiyat tarifeleri üzerinden ödenir. Sigortac
ı
l
ı
hizmetlerinden kaynaklanan i
ş
lemler ise kurumlar 
ı
nca belirlenen mevzuat hükümlerido
ğ
rultusunda yürütülür.
1.3. Dayanak 
Bu Tebli
ğ
; 657 say
ı
l
ı
Devlet Memurlar 
ı
Kanununun 5234 say
ı
l
ı
Kanunla de
ğ
i
ş
ik 209uncu maddesi, 5434 say
ı
l
ı
T.C. Emekli Sand
ı
ğ
ı
Kanununun geçici 139 uncu maddesi, 178say
ı
l
ı
Kanun Hükmünde Kararnamenin 10 uncu maddesine 5234 say
ı
l
ı
Kanunla eklenen (p)
 
ve (r) bendleri, Devlet Memurlar 
ı
n
ı
n Tedavi Yard
ı
m
ı
ve Cenaze Giderleri Yönetmeli
ğ
i(Bundan sonra Yönetmelik olarak ifade edilecektir.) ile Emekli ve Malullük Ayl
ı
ğ
ı
 Ba
ğ
lanm
ı
ş
Olanlarla Bunlar 
ı
n Kanunen Bakmakla Yükümlü Bulunduklar 
ı
Aile Fertleri, Dulve Yetim Ayl
ı
ğ
ı
Alanlar 
ı
n Muayene ile Tedavileri Hakk 
ı
nda Yönetmelik ve kapsama dahilki
ş
ilerin tedavi yard
ı
m
ı
sa
ğ
lanmas
ı
na ili
ş
kin ilgili di
ğ
er mevzuatlar 
ı
hükümleri çerçevesindedüzenlenmi
ş
tir.
2. Hasta Sevk 
İş
lemleri2.1. Sa
ğ
l
ı
k Kurum ve Kurulu
ş
lar
ı
n
ı
n Tan
ı
m
ı
 Birinci basamak resmi sa
ğ
l
ı
k kurulu
ş
u:
Resmi kurum hekimlikleri, sa
ğ
l
ı
k oca
ğ
ı
,verem sava
ş
dispanseri, ana-çocuk sa
ğ
l
ı
ğ
ı
ve aile planlamas
ı
merkezi ile sa
ğ
l
ı
k merkezlerini,5258 say
ı
l
ı
Kanun gere
ğ
i aile hekimli
ğ
i uygulamas
ı
na geçilen illerde, birinci basamak sa
ğ
l
ı
k kurulu
ş
lar 
ı
nca verilen sa
ğ
l
ı
k hizmetlerinin bedeli kurumlarca kar 
ş
ı
lanmayacakt
ı
r.
Birinci basamak özel sa
ğ
l
ı
k kurulu
ş
u:
Ayakta Te
ş
his ve Tedavi Yap
ı
lan ÖzelSa
ğ
l
ı
k Kurulu
ş
lar 
ı
Hakk 
ı
nda Yönetmelik kapsam
ı
nda aç
ı
lan özel poliklinikleri,
İ
kinci basamak resmi sa
ğ
l
ı
k kurumu:
E
ğ
itim ve ara
ş
t
ı
rma hastanesi olmayanDevlet hastaneleri (bu hastanelere ba
ğ
l
ı
semt poliklinikleri dahil), özel dal hastaneleri,ilçe/belde gün hastaneleri (Bunlar 
ı
n listesi Sa
ğ
l
ı
k Bakanl
ı
ğ
ı
taraf 
ı
ndan geri ödemekurulu
ş
lar 
ı
na bildirilir), Sa
ğ
l
ı
k Bakanl
ı
ğ
ı
na ba
ğ
l
ı
a
ğ
ı
z ve di
ş
sa
ğ
l
ı
ğ
ı
merkezleri,
İ
kinci basamak özel sa
ğ
l
ı
k kurumu:
Özel Hastaneler Yönetmeli
ğ
i’ne göre ruhsatalm
ı
ş
özel hastaneler ile Ayakta Te
ş
his ve Tedavi Yap
ı
lan Özel Sa
ğ
l
ı
k Kurulu
ş
lar 
ı
Hakk 
ı
ndaYönetmelik kapsam
ı
nda aç
ı
lan özel t
ı
 p merkezleri ve özel dal merkezlerini,
Üçüncü basamak sa
ğ
l
ı
k kurumu:
E
ğ
itim ve ara
ş
t
ı
rma hastaneleri (bu hastanelere ba
ğ
l
ı
semt poliklinikleri dahil), özel dal e
ğ
itim ve ara
ş
t
ı
rma hastaneleri ile üniversitehastanelerini,ifade eder.
2.2. Sevk 
İş
lemleri
5258 say
ı
l
ı
Aile Hekimli
ğ
i Pilot Uygulamas
ı
Hakk 
ı
nda Kanun gere
ğ
i aile hekimli
ğ
iuygulamas
ı
na geçilen illerde, öncelikle aile hekimine ba
ş
vurulmas
ı
, aile hekimince lüzumgörülmesi halinde ikinci veya üçüncü basamak sa
ğ
l
ı
k kurumlar 
ı
na aile hekimince sevkinyap
ı
lmas
ı
esast
ı
r.Aile hekimli
ğ
i uygulamas
ı
bulunmayan illerde, aktif çal
ı
ş
anlar, kurumu taraf 
ı
ndanyeterli say
ı
da nüshal
ı
hasta muayene istek formu ile var ise kurum tabibine gönderilecek,kurum tabibinin gerekli görmesi halinde ikinci veya üçüncü basamak sa
ğ
l
ı
k kurumuna sevk edilebilecektir. Kurum tabibi bulunmad
ı
ğ
ı
takdirde aktif çal
ı
ş
anlar, kurumu taraf 
ı
ndandüzenlenen muayene istek formu ile belediye s
ı
n
ı
rlar 
ı
ve mücavir alan içinde bulunan birinci,ikinci veya üçüncü basamak sa
ğ
l
ı
k kurum ve kurulu
ş
una do
ğ
rudan ba
ş
vurabilirler. Kurumhekimli
ğ
i veya di
ğ
er birinci basamak sa
ğ
l
ı
k kurulu
ş
undan ikinci veya üçüncü basamak sa
ğ
l
ı
kurumlar 
ı
na yap
ı
lacak sevk i
ş
lemlerinde hastane ve hekim ad
ı
belirtilmez.Aktif çal
ı
ş
anlar 
ı
n bakmakla yükümlü oldu
ğ
u aile fertleri, kurum hekimli
ğ
ine veya belediye s
ı
n
ı
rlar 
ı
ve mücavir alan içerisindeki birinci, ikinci veya üçüncü basamak sa
ğ
l
ı
kurum ve kurulu
ş
lar 
ı
na do
ğ
rudan ba
ş
vurabilirler.Emekliler ve bunlar 
ı
n bakmakla yükümlü bulundu
ğ
u aile fertleri, geçerli sa
ğ
l
ı
karneleri ile birinci, ikinci veya üçüncü basamak sa
ğ
l
ı
k kurum ve kurulu
ş
lar 
ı
na do
ğ
rudan ba
ş
vurabilirler.T
ı
 bbi gereklilik halleri d
ı
ş
ı
nda muayene ve tedavi i
ş
lemlerinin yukar 
ı
da belirtilenesaslar çerçevesinde öncelikle belediye s
ı
n
ı
rlar 
ı
ve mücavir alan içinde tamamlanmas
ı
esast
ı
r.Bunun mümkün olmamas
ı
halinde, Yönetmelikteki genel esaslar geçerli olmak üzere,
 
memuriyet mahalli d
ı
ş
ı
na yap
ı
lacak sevk i
ş
leminin, bulunulan yerdeki ikinci veya üçüncü basamak sa
ğ
l
ı
k kurumlar 
ı
nca hastan
ı
n sevk edilece
ğ
i ilçe veya ilin ismi belirtilerek, tedavininsa
ğ
lanabilece
ğ
i en yak 
ı
n yerdeki ikinci veya üçüncü basamak sa
ğ
l
ı
k kurumuna yap
ı
lmas
ı
 gerekmektedir.Bulunulan yer d
ı
ş
ı
nda sürekli olarak tedavisi gereken ve hastane taraf 
ı
ndan kontrolamac
ı
yla ça
ğ
ı
lan hastalar, bu durumun sevk evrak 
ı
üzerinde veya ayr 
ı
bir raporla belgelendirilmesi kayd
ı
yla, varsa kurum hekimliklerince, kurum hekimli
ğ
i bulunmad
ı
ğ
ı
 takdirde birinci basamak sa
ğ
l
ı
k kurulu
ş
lar 
ı
nca sevk edilebilirler.Ayn
ı
sevk ka
ğ
ı
d
ı
ile bir sa
ğ
l
ı
k kurumuna müracaat edenlerin ilk muayenesinimüteakip yeni bir sevk ka
ğ
ı
d
ı
na gerek kalmaks
ı
z
ı
n de
ğ
i
ş
ik bölümlerde ayn
ı
sevk ka
ğ
ı
d
ı
ilemuayene, tetkik, tahlil ve tedavi olmalar 
ı
mümkün bulunmaktad
ı
r. Bunun için yeterli say
ı
danüsha içeren hasta sevk ka
ğ
ı
d
ı
n
ı
n düzenlenmesi ve sa
ğ
l
ı
k kurumlar 
ı
nca tüm nüshalar 
ı
n ilk nüsha gibi de
ğ
erlendirilerek i
ş
lem yap
ı
lmas
ı
esast
ı
r. Sonraki muayeneler konsültasyon olarak kabul edilir.Sa
ğ
l
ı
k kurumlar 
ı
nda yat
ı
ı
larak tedavi alt
ı
na al
ı
nan hastalar için üniversite veyae
ğ
itim hastanelerinden ilgili dal uzman
ı
ça
ğ
ı
ı
lmak suretiyle konsültasyon hizmeti al
ı
nmas
ı
 durumunda, ikinci bir sevk i
ş
lemine gerek kalmaks
ı
z
ı
n, konsültasyon ücreti konsültanhekimce düzenlenen epikrize dayal
ı
olarak tahakkuk ettirilecek faturaya istinaden hastay
ı
 yat
ı
ran sa
ğ
l
ı
k kurumu taraf 
ı
ndan konsültan hizmeti veren sa
ğ
l
ı
k kurumunun döner sermayesine aktar 
ı
l
ı
r.Sa
ğ
l
ı
k kurumlar 
ı
nda yat
ı
ı
larak tedavi alt
ı
na al
ı
nan hastalar 
ı
n yap
ı
lamayan tetkik vetahlilleri için di
ğ
er sa
ğ
l
ı
k kurumlar 
ı
na sevkinin gerekti
ğ
i durumlarda, ikinci bir sevk i
ş
leminegerek kalmaks
ı
z
ı
n yap
ı
lan tetkik bedeli, hastay
ı
sevk eden sa
ğ
l
ı
k kurumu taraf 
ı
ndan tetkikiyapan kurumun döner sermayesine aktar 
ı
l
ı
r.Ayakta tedavi gören hastalara ait sevk evrak 
ı
n
ı
n hastalara verilen suretlerine (tek hekim taraf 
ı
ndan verilen istirahat raporlar 
ı
na ili
ş
kin sevk evrak 
ı
hariç) muayene ve tedavii
ş
lemlerinin tamamlanmas
ı
sonras
ı
nda, kurum ba
ş
hekiminin onay
ı
ve mühür tasdik i
ş
lemiyap
ı
lmayacakt
ı
r.Sevk i
ş
lemleri,
ş
ehir içi sevklerde 3 (üç) i
ş
günü,
ş
ehir d
ı
ş
ı
sevklerde 5 (be
ş
) i
ş
günügeçerlidir.2.3. Özel Tetkik, Te
ş
his ve Tedavi Merkezlerine Yap
ı
lacak Sevklerde DikkatEdilecek Hususlar Hastalar, ba
ş
vurduklar 
ı
resmi sa
ğ
l
ı
k kurumlar 
ı
nda görevli ilgili hekim taraf 
ı
ndan,a
ğ
ı
z ve di
ş
sa
ğ
l
ı
ğ
ı
, ESWL ve ileri tetkikleri yap
ı
lmak üzere, hekimin kendisinin, e
ş
inin veya bunlar 
ı
n ortaklar 
ı
n
ı
n özel muayenehanelerine/özel tedavi merkezlerine/özel tetkik merkezlerine sevk edilemezler. Bu
ş
ekilde, serbest di
ş
hekimine veya özel tetkik merkezlerine sevki yapan ve tedaviyi sa
ğ
layan hekimin ayn
ı
oldu
ğ
u veya e
ş
i veya ortaklar 
ı
 taraf 
ı
ndan yap
ı
ld
ı
ğ
ı
belirlenen tedavilere ait giderler ödenmeyecektir. Tek özel di
ş
hekimininveya özel tetkik merkezinin bulundu
ğ
u yerle
ş
im birimlerinde bu tür sevkler en yak 
ı
n di
ğ
er  bir yerdeki ba
ş
ka bir sa
ğ
l
ı
k kurumuna yap
ı
lacakt
ı
r.Sa
ğ
l
ı
k Bakanl
ı
ğ
ı
n
ı
n 11/03/2005 tarih ve 4802-2005/39 say
ı
l
ı
Genelgesinde belirtilen,ani olarak ortaya ç
ı
kan ve zaman geçirmeden gerekli giri
ş
imlerde bulunulmad
ı
ğ
ı
takdirdesakatl
ı
k ya da ölüme yol açabilecek ani acil haller için ileri tetkik i
ş
lemi gerekti
ğ
inin ilgilihekimce sevk belgesinde belirtilmesi kayd
ı
yla ileri tetkik i
ş
lemi için tek özel merkeze desevk yap
ı
labilir.

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
fatullahdonie liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->