Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
64Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Drept Civil

Drept Civil

Ratings:

5.0

(1)
|Views: 1,172|Likes:
Published by elenapopescu1234

More info:

Published by: elenapopescu1234 on Dec 13, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/11/2013

pdf

text

original

 
DREPT CIVIL
TEORIA GENERALA. PERSOANELE
Curs id
CARACTERIZARE GENERALĂ A DREPTULUI CIVIL ROMÂNI : NoŃiunea si obiectul dreptului civil
1. Dreptul civil ca stiinŃă juridică
StiinŃa ca sistem de cunostinŃe se constituie
subsisteme de stiinŃe: stiinŃele naturii;stiinŃele sociale(despre societate); stiinŃele g
dirii.
Subsistemul stiinŃelor sociale studiază legile generale ale existenŃei si dezvoltăriisocietăŃii, evoluŃiatipurilor si formelor istorice de organizare socială, realitatea socială
diferitele ei forme demanifestare.
StiinŃele juridice sunt o componentă a subsistemului stiinŃelor sociale ce studiazărealitatea juridică ca parte a realităŃii sociale. StiinŃele juridice, ca parte a subsistemului stiinŃelor, formeazăsistemul(subsistemul) stiinŃelor juridice in care sunt incluse: a) Teoria general a statului si dreptului – castiinŃă ce studiază statul si dreptul
general; b) StiinŃele juridice istorice; c) StiinŃele juridice deramură; d) StiinŃele auxiliare (ajutătoare).
StiinŃa dreptului civil face parte din categoria stiinŃelor juridice de ramură si are caobiect de studiu,normele juridice aparŃin
d dreptului civil si relaŃiile sociale ce formează obiectul dereglementare alacestei ramuri de drept.
2. Dreptul civil ca ramură a sistemului de drept
Sistemul unitar de drept cuprinde dreptul public si dreptul privat.
 NoŃiune. Dreptului civil este acea ramură a dreptului privat care reglementează raporturi patrimoniale si personale – nepatrimoniale stabilite între persoanele fizice si/sau între persoanele juridice, aflate pe poziŃii de egalitate juridică, precum si condiŃia juridică a persoanelor fizice si persoanelor juridice, în calitatea lor de subiecte ale raporturilor juridicecivile.
Elemente esenŃiale:- este o ramură a sistemului de drept- Dreptul civil se
făŃisează ca un ansamblu de norme juridice cuprinse
acte normative care alcătuiesc izvoarele dreptului civil;- este principala ramură a dreptului privat, constituind dreptul comun pentru ramurile dedrept
vecinate.
ホ 
n cazul
care o ramură de drept nu conŃine norme proprii pentru arezolva uncaz concret, se apelează la dreptul civil care
 
 prumută
principiile sau normele sale;- reglementează raporturi patrimoniale si nepatrimoniale ce formează obiectul dreptului civil;- persoanele fizice si juridice sunt subiectele raporturilor juridice de drept civil;- poziŃia de egalitate juridică a subiectelor raportului de drept civil, adică
raportul juridiccivilnici una dintre părŃi nu este subordonată celeilalte;
 
- normele de drept civil, de principiu, sunt grupate pe instituŃii de drept civil, adică formeazăgrupe omogene de norme sociale, alcătuind subdiviziuni ale obiectului dreptului civil.
Sunt instituŃii de drept civil: raportul juridic civil; actul juridic civil; subiectele de dreptcivil(persoana fizică si persoana juridică); prescripŃia extinctivă; drepturile reale (dreptul de proprietate sialte drepturi reale derivate din acesta – uzul, uzufructul, abitaŃia, superficia, servitutea,administrarea);contractul civil; răspunderea civilă (contractuală si delictuală); dreptul de proprietateintelectuală(dreptul de autor si dreptul de inventator sau de proprietate industrială); dreptul de mosteniresau desuccesiune (mostenire legală, mostenire testamentară) etc.3
3. Obiectul de reglementare
 Normele de drept civil reglementează relaŃii sociale patrimoniale si nepatrimoniale pecare leconvertesc
raporturi patrimoniale si raporturi nepatrimoniale.
Categorii de raporturi sociale reglementate:A. Raporturi patrimoniale care cuprind: – raporturi reale, adică acelea care au
conŃinutul lor drepturi reale, respectiv dreptul de proprietate si celelalte drepturi reale principale; – raporturi obligaŃionale (raporturi de obligaŃii), care conŃin drepturi de creanŃă izvor 
edinacte juridice ori fapte juridice (licite sau ilicite).B. Raporturi nepatrimoniale care cuprind: – raporturi care privesc existenŃa si integritatea fizică ori morală a persoanei, care au
conŃinutul lor drepturi personale nepatrimoniale, cum sunt: dreptul la viaŃă, dreptul lasănătate, la integritate fizică, la secretul vieŃi private etc.; – raporturi privind elementele de identificare a unei persoane, cum sunt: dreptul la nume, la pseudonim, la domiciliu (pentru persoana fizică), la denumire, la sediu (pentru persoana juridică) etc; – raporturi izvorând din creaŃia intelectuală, care se referă la dreptul de autor asupra uneiopere stiinŃifice, literare, artistice sau dreptul de inventator, inovator, etc.
4. Sensurile noŃiunii „Drept civil“
Drept civil – drept obiectiv = totalitatea normelor juridice adoptate de organele statului
 scopulreglementării relaŃiilor dintre persoanele fizice si juridice.
Drept civil – drept subiectiv = prerogativa (posibilitatea) unei persoane de a avea oanumită conduită,de a
deplini anumite acte juridice, adică de a-si exercita drepturile prevăzute si ocrotite dedreptulobiectiv, precum si de a pretinde persoanei obligate să aibă o comportare corespunzătoaredreptuluisău, ce poate fi impusă la nevoie prin forŃa de constr 
gere a statului.
Drept civil – stiinŃa juridică de ramură, parte a stiinŃelor juridice, care are ca obiectstudiereadreptului civil ca ramură a sistemului unitar de drept din Rom
ia.
 
Drept civil – ramură de drept civil, ca ansamblu de norme juridice ce reglementeazărelaŃii socialece formează obiectului dreptului civil.
5. Dreptul civil ca disciplină de studiu în facultăŃile de drept
Dreptul civil ca ramură a stiinŃei juridice se studiază pe discipline distincte cuprinse
  programe de
văŃăm
t ale diferiŃilor ani de studiu.- Drept civil – Partea generală si persoanele;- Drept civil – Teoria generală a drepturilor reale (Drepturi reale);- Drept civil – Teoria generală a obligaŃiilor civile (ObligaŃii civile);- Contracte civile;- Succesiuni (Mostenirea).
6. Precizări
De-a lungul timpului, s-au dat mai multe definiŃii dreptului civil.
ホ 
n continuare o săreŃinem c
evadintre ele.D. Alexandresco (1906)
Dreptul civil sau privat este acela care reglementează raporturile particularilor dintre ei, si care este propriu unei naŃiuni
.A. Ionascu (1963)
Dreptul civil este acea ramură a dreptului unitar al statului carereglementează4raporturile patrimoniale
care părŃile figurează ca subiecte egale
drepturi, raporturile personalenepatrimoniale
care se manifestă individualitatea persoanei, precum si condiŃia juridică a persoanelor fizice si a persoanelor juridice
calitatea lor de participanŃi la raporturile juridice civile
.Gh. Beleiu (1998)
Dreptul civil este acea ramură care reglementează raporturi patrimonialesinepatrimoniale stabilite
tre persoane fizice si persoane juridice aflate pe poziŃii deegalitate juridică
Cuv
tul
drept
derivă din latinescul directus-adverb indic
d direcŃia, direct, fărăocol, cusens mataforic
semn
d : potrivit dreptăŃii, adevărului. Pentru substantivul drept, latiniifoloseaucuv
tul jus (lege, dreptate), astfel
c
luat
sens metaforic, cuv
tul „drept”desemnează ceea ce esteconform cu norma. Cu acelasi semnificaŃii
găsim la francezi (droit), la englezi (right), laitalieni(dirito).
ホ 
n limba engleză cuv
tul law desemnnează dreptul obiectiv, iar cuv
tul right dreptulsubiectiv.
ホ 
n limba franceză cuv
tul DROIT (cu literă mare) e folosit pentru dreptul obiectiv si droitsau droits(plural) pentru dreptul subiectiv.5
7. Reprezentare grafică7.1.formează

Activity (64)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
kasea liked this
Erghiun liked this
leonrussul1 liked this
ISOLDAcleo liked this
Cazacu Alexandru liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->