Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
P. 1
Le pacifisme

Le pacifisme

Ratings:
(0)
|Views: 680|Likes:
Published by gregorykudish

More info:

Published by: gregorykudish on Dec 13, 2009
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC or read online from Scribd
See more
See less

12/21/2012

 
G'
Nd \G\d vgìfnd bdnngstdt| dp ghzçrgcngvpd
N/dvvar `t ngbçrcngvhd ct \G\d vgìfnd c `aeeç ecgvvcefd ê `dv fatrcepv `d zdevçdecpgaecngvpdv. fanaegcngvpdv. dp ghzçrgcngvpdv% Fdv g`çanaogdv vd faefrçpgvìrdep `cev `dv ntppdvcrdv ct|stdnndv `dv ztgvvcefdv dtradeedv v/c`aeeìrdep de ytd `/çpde`rd ndtr `ahgecpgae vtr nc Znceìpd dp cgevg iarhdr `dv dhzgrdv dp `dv fanaegdv. vatrfdv `d rgfldvvdvdp `d zrdvpgod zatr ndv hçprazandv dtrazçdeedv% Nc yanaepç `d `ahgecpgae `dv ztgvvcefdvdtrazçdeedv dvp ê n/argoged `d eahbrdt| faeingpv% Narv `d vae rìoed ê nc pípd `d n/Dhzgrdirceïcgv `d 3<:0 ê 3<34. Eczançae Baeczcrpd hdec zntvgdtrv fchzcoedv hgngpcgrdv ygvcepn/d|zcevgae `d n/Dhzgrd irceïcgv% Ndv bcpcgnndv `/Ctvpdrngp}. `/Gçec at defard `/Ctdrvpd`p aepfdrpdv zdrhgv ê Eczançae `/cffraåprd nd pdrrgpagrd `d n/Dhzgrd irceïcgv. hcgv dnndv aep ctvvgçpç nd plçâprd `d bcpcgnndv vceotgecgrdv cwcep fctvç nc harp `d zntvgdtrv hgnngdrv `d zdrvaeedv
3
% Nd \\d vgìfnd dvp çocndhdep n/çzastd `d otdrrdv `/ge`çzde`cefd de Cirgstd. deChçrgstd `t Vt`. dp de Afçcegd% Fdv hatydhdepv ge`çzde`cepgvpdv rdhdppdep de fctvd nc zçrdeegpç `d nc `ahgecpgae ghzçrgcngvpd dtrazçdeed
2
% @d híhd. ndv eahbrdtvdv fchzcoedvd|zcevgaeegvpdv `grgoçdv zcr Eczançae Baeczcrpd dp Eczançae GGG aep çpç yatçdv ê n/çfldfnarv `dv bcpcgnndv `d _cpdrnaa ,3< mtge 3<34' dp `d Vd`ce ,3<?:' stg aep icgp rdvzdfpgydhdep?::: dp 2< ::: harpv% Icfd ê fdv otdrrdv gvvtdv `/ted zangpgstd ghzçrgcngvpd `dv ztgvvcefdv
3PTNCR@. Mdce% «Zrdhgdr Dhzgrd »% Ge
 Defwfnazcd`gc Tegydrvcngv
% 2::<% De ngoed%>lppz=!!%tegydrvcngv(d`t%fah!crpgfnd2%zlz1eczz83<6??)erdi8I7929035% Faevtnpç nd 3? afpabrd2::7%2CODRAE. Flcrndv(Rabdrp% «@çfanaegvcpgae »% Ge
 Defwfnazcd`gc Tegydrvcngv
% 2::<% De ngoed%>lppz=!!%tegydrvcngv(d`t%fah!crpgfnd2%zlz1eczz83240)erdi8F:7?:0:5% Faevtnpç nd 3? afpabrd2::7%
3
 
dtrazçdeedv. te eatydct fatrcep `d zdevçd. nd zcfgigvhd. zrazavd ted g`çanaogd ygvcep êicgrd `d nc zcg| nd fdeprd `dv zrçafftzcpgaev zangpgstdv%GG'
Pragv zcfgigvpdv zrangigstdv
3%
Mdce Mctrìv ,3<47(3730'
 Eç nd 6 vdzpdhbrd 3<47 ê Fcvprdv. de Ircefd. ignv `d Mtndv Mctrìv. te batrodagv rtgeç dp`/C`çncá`d Bcrbc}c. Mdce Mctrìv dvp te lahhd zangpgstd irceïcgv fçnìbrd% Gn deprd ct fannìod`d Fcvprdv de 3<97 dp vae pcndep vfancgrd dvp c`hgrç `d vdv hcåprdv% Stdnstdv ceeçdv zntvpcr`. de 3<?9. gn `dygdep batrvgdr ê Vcgepd(Bcrbd. ê Zcrgv. dp abpgdep de 3<?< nd zrdhgdr zrg|`d `gvvdrpcpgae irceïcgvd ct Faefatrv oçeçrcn dp gn dvp c`hgv ê n/Çfand earhcnd vtzçrgdtrd%Czrìv cyagr abpdet vae `afparcp de zlgnavazlgd de 3<72. Mdce Mctrìv vd `gvpgeotd `cev ncvzlìrd zangpgstd de v/ciigrhcep. `d 3<70 ê 3<7?. fahhd ndc`dr hcmdtr `t hatydhdepatyrgdr de vatpdecep deprd ctprdv ndv ydrrgdrv `d Fcrhct|% De 37:2. gn iarhd nd zcrpgvafgcngvpd irceïcgv dp `dygdep `grdfpdtr `t stapg`gde n/
 Lthcegpç 
de 37:0% Mdce Mctrìv hdtrpcvvcvvgeç nd 63 mtgnndp 3730 zcr Rcatn Ygnncge
6
%2%
Halce`cv Kcrchflce` Oce`lg ,3<97(370<'
Oce`lg ecstgp nd 2 afpabrd 3<97 `cev nc fcvpd `dv hcrflce`v ê Zarbce`cr. `cev nd Otmcrcpde Ge`d% Vae zìrd. Kcrchflce` Oce`lg. c çpç hdhbrd ct prgbtecn `t Rcmcvplce ztgv zrdhgdr hgegvprd `d nc zrgefgzctpç `d Rcmkap% Ê n/âod `d 3< cev. Oce`lg deprd nd 0 vdzpdhbrd3<<< ê n/Tegydrvgpç `d Nae`rdv a÷ gn `çydnazzd te orce` gepçríp zatr ndv rdngogaev% Zde`cep
6MDCEEDEDW. Mdce(Eaën% 2::3%
 Mdce Mctrìv
% Zcrgv = ç`gpgaev Ecplce% z% 73(70
2
 
vae vçmatr de Cirgstd `t Vt` `d 3<76 ê 3730. Oce`lg hìed ted fchzcoed zangpgstd zatr n/chçngarcpgae `d nc fae`gpgae harcnd `dv Ge`gdev dp iae`d de 3<70 nd Faeorìv ge`gde `t Ecpcn% De Ge`d. Oce`lg ntppd faeprd ndv gemtvpgfdv vafgcndv dp n/dhzgrd brgpceegstd zatr n/ge`çzde`cefd `d n/Ge`d. habgngvcpgaev stg aep icgp `d ntg te orce` ndc`dr ge`gde% Oce`lg zdr` nc ygd nd 6: mceygdr 370< ê Ed @dnlg vatv ndv bcnndv Ecpltrch Oa`vd. te lge`atrc`gfcn
0
%6%
Hcrpge Ntpldr Kgeo Mr% ,3727(379<'
 Eç nd 34 mceygdr 3727 ê Cpncepc ct| Çpcpv(Tegv. Hcrpge Ntpldr Kgeo Mr% dvp n/czðprd `thatydhdep cepg(vçorçocpgaeegvpd chçrgfcge% Ignv `d n/gevpgptprgfd Cnbdrpc Kgeo dp `t zcvpdtr Hcrpge Ntpldr Kgeo. Hcrpge Ntpldr Kgeo Mr% dvp ar`aeeç zcvpdtr `d n/Çongvd bczpgvpd nd 24içyrgdr 370< cycep `/íprd `gznðhç. nd 2: mtge 370<. de vafganaogd dp `d varpgr corçoç `d zlgnavazlgd nd 3< mtge 3744 `d n/Tegydrvgpç `d Bavpae% Nd 2 `çfdhbrd 3744. gn arocegvd nd bawfapp `dv btv `d Haepoahdrw dp ntppd. patp ct naeo `d vc ygd. faeprd nc vçorçocpgae ct|Çpcpv(Tegv. odvpdv zcfgigfcpdtrv stg cppdgoedep ndtr zcra|wvhd `cev nc ygd `d Hcrpge Ntpldr Kgeo Mr% nd 2< caûp 3796 narv `d vae ichdt| `gvfatrv «G lcyd c `rdch »% N/czðprd `d nc eae(ygandefd hdtrp cvvcvvgeç ê Hdhzlgv zcr Mchdv Dcrn Rcw nd 0 cyrgn 379<
4
%
0KDRHCRDF. Maën% «Oce`lg »% Ge
 Defwfnazcd`gc Tegydrvcngv
. ç`% 2::2%4
Hcrpge Ntpldr Kgeo. n/czðprd `d nc eae(ygandefd
% 2::9% Zcrgv = Ngbrga = Nd Hae`d 2. crflgydv% z% 3<
6

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
didier75 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->